Аналіз забезпечення і використання матеріальних ресурсів 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз забезпечення і використання матеріальних ресурсівНеобхідною умовою виробництва продукції є забезпечення його матеріальними ресурсами: сировиною, матеріалами, паливом, енергією, комплектуючими, напівфабрикатами тощо.

 

Мета аналізу: визначення забезпеченості підприємства всіма видами матеріальних ресурсів, пошуку резервів більш раціонального їх використання і зниження матеріаломісткості продукції.

 

Основні завдання:

1. Оцінка потреб підприємства в матеріальних ресурсах.

2. Обґрунтованість та ефективність формування замовлень на матеріали.

3. Аналіз ефективності використання мат. ресурсів та вплив факторів.

4. Виявлення внутрішніх резервів економії матеріалів.

 

Об'єкти аналізу:

1.Обсяг матеріальних ресурсів.

2.Асортимент і структура матеріальних ресурсів.

3.Якість метер. ресурсів.

4.Рівень витрат матеріальних ресурсів.

5.Резерви зменшення витрат на виробництво продукції.

 

Етапи аналізу використання матеріальних ресурсів:

1. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами

2. Обґрунтування оптимальної потреби в матеріалах.

3. Оцінка ефективності використання ресурсів.

4. Оцінка впливу ефективності використання матеріальних ресурсів на величину матеріальних витрат.

Джерела інформації використовуються для проведення ретроспективного аналізу використання матеріальних цінностей. Оперативний аналіз проводиться за даними первинного бухгалтерського обліку (за інформацією по рахунках 23, 25, 26, 36 і т.д.). Прогнозний аналіз виробництва та реалізації продукції застосовується при оцінці відповідних альтернативних управлінських рішень.

 

Інформаційне забезпечення аналізу

 

  №№ п/n   Група   Джерела інформації
    Первинна документа   Журнал обліку вантажів, що надійшли, довіреності, прибуткові ордери, акти приймання мaтepiaлiв, лiмiтнo-зaбipнi картки, акти-вимоги на замну (додатковий відпуск) матеріалів, накдадні-вимоги на відпуск (внутрішнє перемащення) матеріалів, картки складського обліку матеріалів, в1домосп обліку залишків матеріалів на складі, матеріальні ярлики, сигнальні довідки про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу, матеріальні звіти, картки обліку малоцінних i швидкозношуваних предмета, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти закупівлі запасів, акти про брак, відомості про брак, накладні на здачу готової продукції на склад, описи-акти уцінки товарів i продукції, які залежались, i лишків запасів тощо
  Рахунки бухгалтерсь­кого обліку 20 "Виробнич1 запаси", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 23 "Виробництво", , 24 "Брак у виробництві, 25 "Напівфабрикати", 26 "Готова продукція", 28 "Товари"
Облікові регістри Журнал 5, 5А, відомість 5.1
  фінансова звітність Ф. № 1 "Баланс", ф. № 2 "3bit про фшансов1 результати", ф. № 5 "Примітки до річного фінансової звітності"
  Статистична звітність Ф. № 5-С "Звіт про витрати на виробництво продукції (po6iT, послуг)", ф. № 1-шдприемництво "3bjt про основні показники д1яльност1 підприємства", ф. № 4-МТП "3bjt про залишки i використання палива та паливо мастильних матер1ал]в"
Податкова звітність Декларація про прибуток підприємства
  Інші джерела Б1знес-план, замовлення, оперативні дані відділу технічного постачання, договори (контракти) на постачання сировини та матер!ал1в, планові й звітні калькуляції дані системи норм i. норматив1в витрачання матеріальних pecypcів, норм запасу, інформація маркетингових досліджень тощо

 

Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами.

З переходом до ринкових умов господарювання докорінно змінюється система постачання матеріальних ресурсів. Суттєво розширюється зона вибору контрагентів ринку сировинних ресурсів.

У ході аналізу забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами необхідно;

1) перевірити розрахунок потреби в матеріальних ресурсах; оцінити забезпеченість потреби джерелами покриття, зокрема виявити ступінь забезпечення потреби в матеріальних ресурсах договорами на їх постачання (за строками, обсягами та асортиментом партій, якістю матеріалів тощо), обґрунтованість договорів та їх фактичне виконання;

2) визначити відповідність фактичної забезпеченості товарними запасами плановій потребі, враховуючи обсяг і склад неліквідів, обсяг списаних втрат;

3) виявити зниження обсягу виробництва у зв'язку з недостатньою забезпеченістю матеріальними ресурсами, причини виникнення понаднормових запасів.

 

Важливим фактором забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами є правильність розрахунку потреби в них, раціонально організоване матеріально-технічне постачання (вибір постачальників, форм поставок і систем розрахунків).

 

Методи визначення потреби в матеріальних ресурсах - це способи встановлення кількості матеріальних ресурсів, необхідної для здійснення виробничої та іншої діяльності підприємства.

У практиці планування матеріально-технічного забезпечення використовують різні методи визначення потреби в матеріалах залежно від наявності даних, специфіки технологічних процесів виготовлення продукції, призначення матеріалів та інших особливостей виробництва та споживання матеріалів.

Потребав матеріальних ресурсах визначається враховуючи потреби окремих їх видів для основної та іншої діяльності підприємства, а також запасів, матеріальних ресурсів, необхідних для нормального функціонування, на кінець періоду:

МРі = Σ МРіj + МРі3

де МРі - загальна потреба підприємства в і - тому виді матеріальних ресурсів;

МРіj - потреба і-того виду матеріальних ресурсів на j-й вид діяльності;

МРі3 - необхідні для нормального функціонування підприємства запаси і - того виду матеріальних ресурсів на кінець періоду.

В основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах покладено нормативи та норми їх витрачання, норми складських запасів.

Величина планової потреби у відповідному виді запасів на виконання основної виробничої програми, на капітальне будівництво та на непромислові потреби визначається шляхом множення норми витрачання на кількість продукції або обсяг робіт у попередньому періоді.

Р і = Σ Ніj х Пj

 

де Ніj - норма витрат і-го матеріалу на виробництво одиниці j -го виду продукції;

Пj - програма виробництва j-ої продукції у плановому періоді; п - кількість найменувань продукції j, на виробництво якої використовується і-й матеріал.

У машинобудівній галузі потребу в матеріалах визначають окремо на певні вироби та в цілому по підприємству.

Річну потребу в основних матеріалах визначають шляхом множення технічно-обґрунтованих норм на виробничу програму, включаючи запасні частини. Аналогічно визначають потребу в напівфабрикатах, готових деталях, вузлах, які одержують за кооперативними поставками. Потребу в матеріалах можна розраховувати за допомогою динамічних коефіцієнтів матеріаломісткості продукції по основних її видах або за динамікою випуску продукції і витрат матеріальних ресурсів.

 

 

Аналіз забезпеченості підприємства окремими видами матеріалів

 

    Продук­ція         Потреба, тис. грн.     У тому чиcлi   Потреба, встановлена в процесі аналізу, тис. грн.         Відхилення, тис. грн.    
випуск продук­ції, тис. грн. ремонтно-експлуатаційні потре­би, тис. грн. на виготовлення інструменту, тис. грн.
 
А - -80
Б - +10
В +4
Разом -66

 

За даними таблиці можна зробити висновок, що розрахункова потреба була занижена на 66 тис. гри. На 80 тис. грн. потреба була занижена за продукцією А, а за продукцією Б i В завищена відповідно на 10 та 4 тис. грн. Перевіряючи розрахунки потреб, необхідно з'ясувати чи враховані:

- зміни у номенклатурі та асортименті призначеної для випуску продукції;

- зміни норм витрат на одиницю продукції;

- заходи, спрямовані на підвищення технічного рівня виробництва, удосконалення організації виробництва і праці.

Аналіз витрат на виробництво продукції

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 329; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.84.132.40 (0.011 с.)