Аналіз ділової активності підприємства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз ділової активності підприємстваАналіз ділової активності підприємства

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства. Коефіцієнти оборотності характеризують швидкість, з якою сформований капітал обертається в процесі його господарської діяльності [19, C. 78].

Ділову активність підприємства характеризують показники ефективності використання робочої сили, основних виробничих засобів, оборотного капіталу, фінансових ресурсів тощо. Також, для визначення ділової активності підприємства варто визначити основні показники діяльності ТОВ «Корсар» застосовуючи звіт про фінансові результати П(с)БО №2 за 2011-2012 рр. [3] (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Основні показники діяльності ТОВ"Корсар" за 2011-2012 рр.

(Тис.грн.)

Показник 2011 р 2012р. Абсолютне відхилення
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, грн.     + 2803826
2. Собівартість реалізованої продукції, грн.     + 1532182
3. Чистий прибуток, грн.     + 542359
4. Середня вартість активів, грн.     + 1338051
5. Середня вартість необоротних активів, грн.     + 1053358
6. Середня вартість оборотних активів, грн.     + 275686
7. Середня вартість запасів, грн.     + 178510
8. Середні запаси готової продукції, грн.     + 76982
9. Середня сума дебіторської заборгованості, грн.     - 253956
10. Середня сума кредиторської заборгованості, грн.     + 263164
11. Середня величина власного капіталу, грн.     + 543508
12. Сплачені дивіденди, грн.     + 369881

Аналізуючи таблицю 2.4 варто зазначити, що у 2012 році переважна більшість показників зросли у декілька раз. Так, чистий дохід ТОВ «Корсар» зріс 2803826 тис. грн.., а собівартість реалізованої продукції на 1532182 тис. грн. В свою чергу, спостерігається тенденція росту середньої вартості таких показників:

- середня вартість активів зросла з 8056200 тис. грн. до 9394251 тис грн..;

- середня вартість необоротних активів зросла на 1053358 тис. грн., а вартість оборотних активів на 275686 тис. грн.;

- середня вартість запасів у 2012 році зросла на 178510 тис. грн., а готова продукція на 76982 тис грн.. (456047-379065)

В свою чергу, у досліджуваному періоді скоротилась сума дебіторської заборгованості на 253956 тис. грн. (552118-806074). Це свідчить про активну ділову активність підприємства та раціональне використання ресурсів.

Аналіз показників ділової активності ТОВ «Корсар», розраховано на підставі формул, а результат розрахунків ділової активності наведено в табл. 2.5. [21, C. 104]. Розраховується на основі фінансової звітності П(с)БО №2 та П(с)БО №3 [2,3] на основі формул, що подані в таблиці 1.1 першого розділу.

Таблиця 2.5

Аналіз ділової активності ТОВ "Корсар" за 2011-2012рр.

Показник ділової активності   2011 р.   2012 р. Абсолютне відхилення
       
1. Коефіцієнт стійкості економічного зростання 6,21 8,03 +1,82
2. Коефіцієнт оборотності активів (майна) 0,69 0,89 +0,20
3. Коефіцієнт завантаженості активів (майна) 1,45 1,12 -0,33
4. Тривалість одного обороту активів (майна), днів     -177
5. Фондовіддача 0,88 1,13 +0,35
6. Коефіцієнт оборотності оборотних активів 3,25 4,20 +0,95
7. Коефіцієнт завантаженості оборотних активів 0,31 0,24 -0,07
8. Період одного обороту оборотних активів, днів 11,1 8,6 -2,5
9. Коефіцієнт оборотності запасів 3,15 4,13 +0,98
10. Тривалість обороту запасів, днів     -27
11. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів 14,92 21,02 6,101
12. Коефіцієнт оборотності незавершеного виробництва 403,71 803,59 399,88

Продовження табл. 2.5

       
13. Коефіцієнт оборотності товарів 130,20 68,24 -61,96
14. Коефіцієнт оборотності векселів одержаних 2430,36 4818,33 2387,96
15. Коефіцієнт оборотності готової продукції 14,71 18,37 +3,66
16. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 6,92 15,18 +8,26
17. Період погашення дебіторської заборгованості, днів     -28
18. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 10,39 10,48 +0,09
19. Період погашення кредиторської заборгованості, днів     -1
20. Період операційного циклу, днів     -55
21. Період фінансового циклу, днів     -54
22. Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,79 1,10 +0,31

 

Аналіз даних табл. 2.5 свідчить, що термін одного обороту виробничих запасів (-7 днів), незавершеного виробництва (-0,44 дні), готової продукції (-4,87 днів), векселів одержаних (-0,07 дні), запасів (-27 днів) скоротився, що позитивно впливає на ділову активність підприємства. Однак строк погашення дебіторської заборгованості і кредиторської заборгованості зменшився (на 23,71 дні та на 34,35 дні відповідно), що, природно, покращує фінансовий стан підприємства. Фінансовий стан підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко засоби, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші. Оборотні активи, будучи призначеними для реалізації або споживання, можуть неодноразово змінювати свою форму (матеріально-речовинну на грошову, і навпаки) протягом одного операційного циклу підприємства. Так у досліджуваних періодах період операційного циклу підприємства ТОВ «Корсар» зменшився на 55 днів, а період фінансового циклу на 54 дні. Для того, щоб простежити за оборотністю оборотних активів складемо таблицю 2.6, використовуючи при розрахунках показники коефіцієнтів оборотності з таблиці 2.5.

Таблиця 2.6

Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства

Ресурсний потенціал підприємства — це сукупність матеріальних, нематеріальних, трудових, фінансових ресурсів, включаючи здатність робітників підприємства ефективно використовувати названі ресурси для виконання місії, досягнення поточних та стратегічних цілей підприємства.

 

Ресурсний потенціал підприємства можна охарактеризувати чотирма основними критеріями:

- реальними можливостями підприємства в той чи іншій сфері діяльності (включаючи і нереалізовані можливості);

- обсягом ресурсів як залучених, так і тільки підготовлених до використання у виробництві;

- здатністю кадрів (менеджерів) використовувати ресурси, вміння розпоряджатися ресурсами підприємства;

- формою підприємництва та відповідною організаційною структурою підприємництва [21, C. 301].

 

Склад ресурсного потенціалу.

1. Матеріальні ресурси — це ресурси в натурально-речовинній формі, які використовуються у виробничій (господарчій) діяльності підприємства. До їх складу входять основні фонди та частка обіжних фондів:

2. Нематеріальні ресурси — об'єкти промислової та інтелектуальної власності, здатні приносити користь тривалий час: гудвил, ноу-хау, база знань, база даних, патент, винахід та ін.

3. Трудові ресурси підприємства — кількість робітників, зайнятих на підприємстві, та тих, хто входе до його складу за основною та допоміжною діяльністю.

4. Фінансові ресурси — сукупність грошових прибутків та надходжень, які знаходяться в розпорядженні підприємства для виконання фінансових обов'язків, здійснення витрат на відтворення підприємства та для стимулювання робітників [22, С. 254].

Фінансові ресурси дуже важливі як вихідний вид ресурсів для створення та діяльності підприємства, забезпечують процес виробництва, є неодмінною умовою безупинності процесу виробництва. Для того, щоб прослідкувати за ефективністю використання ресурсного потенціалу «ТОВ Корсар», прослідкуємо за динамікою формування прибутком підприємства (табл.2.6) на основі звіту про фінансові результати П(с)БО №3.

 

 

Таблиця 2.7

Динаміка формування прибутку підприємства ТОВ «Корсар» за 2011-2012 рр.

(Тис. грн.)

№ п/п Показники 2011р. 2012р. Абсолютне відхилення
1. Чистий дохід      
2. Валовий прибуток      
3. Фінансовий результат від операційної діяльності      
4. Фінансовий результат від звичайної діяльності      
5. Чистий прибуток      

 

Отже, підприємство ТОВ «Корсар» з 2011 року збільшило свої прибутки у 2 рази, що свідчить про вдале використання ресурсного потенціалу. Таким чином, чистий прибуток підприємства зріс на 542359 тис. грн. (2412560-1870201), а валовий прибуток зріс на 1271644 тис грн. Позитивна динаміка формування прибутку підприємства дозволяє підприємству формувати та виконувати поставлені цілі та досягати поточних і стратегічних завдань.

У табл. 2.8 подана оцінка показників ефективності використання ресурсного потенціалу ТОВ «Корсар» за 2011-2012 рр. В ній розраховуються основні показники рентабельності (активів, необоротних активів, оборотних активів, власного капіталу) та фондовіддача. Рентабельність активів - це комплексний показник, що дозволяє оцінювати результати основної діяльності підприємства. Він виражає віддачу, що приходиться на гривню активів підприємства.

Таблиця 2.8

РОЗДІЛ 3

Таблиця 3.1.

Таблиця 3.2

Таблиця 3.3

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

 

На підприємстві необхідно систематично проводити аналіз фінансового стану, однією з складових якого є оцінка ділової активності та ефективності господарювання підприємства. Цей аналіз дає змогу намітити шляхи забезпечення систематичного надходження та ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою успішного функціонування підприємства.

Аналіз ділової активності та ефективність його господарювання проводиться за допомогою визначення певних показників та їх порівняння за певні періоди. Ці показники поділяють на кілька груп:

- показники ділової активності;

- показники майнового стану;

- показники ліквідності та платоспроможності;

- показники прибутковості;

- показники фінансової стійкості та стабільності підприємства;

- показника рентабельності.

Основними джерелами інформації для аналізу результатів фінансової діяльності підприємства є бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, що складаються на 2011-2012 рр.. В балансі відображаються ресурси, вимоги на ці ресурси або ж частка участі в них, він служить також показником "фінансового здоров’я" підприємства. Звіт про фінансові результати дає оцінку роботи підприємства і призначений для виведення чистого результату операцій підприємства за звітний період.

На основі цих джерел інформації здійснюється розрахунок основних показників діяльності господарюючого суб’єкта, здійснюється вертикальний, горизонтальний і факторний аналіз, що дає змогу визначити динаміку у розвитку даного підприємства, а також здійснити прогнозування на майбутні періоди з врахуванням всіх необхідних умов.

Визначення динаміки та структури майна підприємства показало, що на підприємстві відбулися зміни в їх динаміці. Так, матеріальні оборотні активи зросли на 181889 тис. грн, але їх частка в загальній сумі оборотних активів зменшилась — на 1,5 процентних пункти.

Приріст оборотних активів припадає на виробничі запаси, готову продукцію і товари, які, як показує баланс, збільшились, відповідно, на 24945, 76982 і 79962 тис. грн. Такі зміни обґрунтовані лише за умови зростання обсягів господарської діяльності.

Для забезпечення найбільш ефективного господарювання необхідно досягти оптимального співвідношення необоротних і оборотних активів та обсягів підприємницької діяльності. При цьому підприємство заінтересоване у зменшенні залишків активів на балансі, особливо в частині виробничі запаси, товарів і дебіторської заборгованості.

Оцінка ділової активності підприємства ТОВ «Корсар» відобразила позитивні тенденції зміни, що свідчить про ефективність використання майна, господарських засобів та вкладених коштів. В основі досягнення високої ділової активності та внутрішньої стійкості підприємства лежить своєчасне і гнучке управління внутрішніми факторами його діяльності. Підприємство «ТОВ Корсар» ефективно використовує свій ресурсний потенціал, але для того, щоб посилити ділову активність варто звернути увагу на збільшення питомої ваги оборотних активів підприємства, які є більш ліквідними. Також, суму коштів у розмірі 96535 тис.грн, підприємству варто інвестувати в розширення виробництва або вкласти ці кошти в цінні папери, що дасть можливість і надалі збільшувати обсяг прибутку і покращувати ефективність господарювання.

В останні роки часто проводиться рейтингова оцінка підприємств. Огляд і аналіз наявних підходів до проведення рейтингу, оцінки іміджу підприємств дали змогу зробити такі висновки.

1. Система рейтингів промислових підприємств у розвинутих країнах світу сьогодні практично відпрацьована і містить фіксований набір фінансових документів і економічних показників роботи за рік. Підсумкова оцінка стану підприємства дається у звітах фірм і публікується в засобах інформації поряд з балансом. Це служить своєрідною рекламою, що стимулює нові замовлення і прибуток.

2. У вітчизняній практиці подібного роду рейтингу підприємств не проводилося. Але з розвитком нових форм власності, конкуренції, комерційної діяльності він стане невід'ємною частиною оцінки стабільності і перспективності підприємства, інвестиційної привабливості, конкурентно спроможності у межах регіону та галузі.

3. Закордонний підхід до рейтингової оцінки не може бути використаний цілком, тому що не враховує специфіки нинішнього періоду розвитку ринкових відносин в Україні, відрізняється формами і змістом інформації, яка надається, урахуванням і аналізом виробничої, економічної і фінансової діяльності.

4. Рейтингова оцінка повинна базуватися на єдиному методичному підході, а вихідна інформація має бути стандартизована.

5. Найважливішою характеристикою діяльності підприємства є його фінансовий стан, так як він відбиває сукупність усіх чинників, що визначають діяльність підприємства: обсяг робіт, якість продукції, взаємовідносини з постачальниками і замовниками, виручку від реалізації, розмір прибутку, наявність власного капіталу, вартість і стан основних засобів, обігових коштів, структуру коштів, дебіторської і кредиторської заборгованостей.

В даній роботі проведено розрахунок показників ділової активності та ефективності господарювання ТОВ «Корсар». Аналіз цих показників показав, що господарство протягом 2012 року покращило свою фінансову діяльність, підвищило ділову активність, фінансову стійкість. На основі аналізу показників ділової активності, ефективності використання майна та фінансових ресурсів намічено шляхи покращення ділової активності та ефективності господарювання підприємства (розділ 3).

 

Аналіз ділової активності підприємства

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства. Коефіцієнти оборотності характеризують швидкість, з якою сформований капітал обертається в процесі його господарської діяльності [19, C. 78].

Ділову активність підприємства характеризують показники ефективності використання робочої сили, основних виробничих засобів, оборотного капіталу, фінансових ресурсів тощо. Також, для визначення ділової активності підприємства варто визначити основні показники діяльності ТОВ «Корсар» застосовуючи звіт про фінансові результати П(с)БО №2 за 2011-2012 рр. [3] (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Основні показники діяльності ТОВ"Корсар" за 2011-2012 рр.

(Тис.грн.)

Показник 2011 р 2012р. Абсолютне відхилення
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, грн.     + 2803826
2. Собівартість реалізованої продукції, грн.     + 1532182
3. Чистий прибуток, грн.     + 542359
4. Середня вартість активів, грн.     + 1338051
5. Середня вартість необоротних активів, грн.     + 1053358
6. Середня вартість оборотних активів, грн.     + 275686
7. Середня вартість запасів, грн.     + 178510
8. Середні запаси готової продукції, грн.     + 76982
9. Середня сума дебіторської заборгованості, грн.     - 253956
10. Середня сума кредиторської заборгованості, грн.     + 263164
11. Середня величина власного капіталу, грн.     + 543508
12. Сплачені дивіденди, грн.     + 369881

Аналізуючи таблицю 2.4 варто зазначити, що у 2012 році переважна більшість показників зросли у декілька раз. Так, чистий дохід ТОВ «Корсар» зріс 2803826 тис. грн.., а собівартість реалізованої продукції на 1532182 тис. грн. В свою чергу, спостерігається тенденція росту середньої вартості таких показників:

- середня вартість активів зросла з 8056200 тис. грн. до 9394251 тис грн..;

- середня вартість необоротних активів зросла на 1053358 тис. грн., а вартість оборотних активів на 275686 тис. грн.;

- середня вартість запасів у 2012 році зросла на 178510 тис. грн., а готова продукція на 76982 тис грн.. (456047-379065)

В свою чергу, у досліджуваному періоді скоротилась сума дебіторської заборгованості на 253956 тис. грн. (552118-806074). Це свідчить про активну ділову активність підприємства та раціональне використання ресурсів.

Аналіз показників ділової активності ТОВ «Корсар», розраховано на підставі формул, а результат розрахунків ділової активності наведено в табл. 2.5. [21, C. 104]. Розраховується на основі фінансової звітності П(с)БО №2 та П(с)БО №3 [2,3] на основі формул, що подані в таблиці 1.1 першого розділу.

Таблиця 2.5

Аналіз ділової активності ТОВ "Корсар" за 2011-2012рр.

Показник ділової активності   2011 р.   2012 р. Абсолютне відхилення
       
1. Коефіцієнт стійкості економічного зростання 6,21 8,03 +1,82
2. Коефіцієнт оборотності активів (майна) 0,69 0,89 +0,20
3. Коефіцієнт завантаженості активів (майна) 1,45 1,12 -0,33
4. Тривалість одного обороту активів (майна), днів     -177
5. Фондовіддача 0,88 1,13 +0,35
6. Коефіцієнт оборотності оборотних активів 3,25 4,20 +0,95
7. Коефіцієнт завантаженості оборотних активів 0,31 0,24 -0,07
8. Період одного обороту оборотних активів, днів 11,1 8,6 -2,5
9. Коефіцієнт оборотності запасів 3,15 4,13 +0,98
10. Тривалість обороту запасів, днів     -27
11. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів 14,92 21,02 6,101
12. Коефіцієнт оборотності незавершеного виробництва 403,71 803,59 399,88

Продовження табл. 2.5

       
13. Коефіцієнт оборотності товарів 130,20 68,24 -61,96
14. Коефіцієнт оборотності векселів одержаних 2430,36 4818,33 2387,96
15. Коефіцієнт оборотності готової продукції 14,71 18,37 +3,66
16. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 6,92 15,18 +8,26
17. Період погашення дебіторської заборгованості, днів     -28
18. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 10,39 10,48 +0,09
19. Період погашення кредиторської заборгованості, днів     -1
20. Період операційного циклу, днів     -55
21. Період фінансового циклу, днів     -54
22. Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,79 1,10 +0,31

 

Аналіз даних табл. 2.5 свідчить, що термін одного обороту виробничих запасів (-7 днів), незавершеного виробництва (-0,44 дні), готової продукції (-4,87 днів), векселів одержаних (-0,07 дні), запасів (-27 днів) скоротився, що позитивно впливає на ділову активність підприємства. Однак строк погашення дебіторської заборгованості і кредиторської заборгованості зменшився (на 23,71 дні та на 34,35 дні відповідно), що, природно, покращує фінансовий стан підприємства. Фінансовий стан підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко засоби, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші. Оборотні активи, будучи призначеними для реалізації або споживання, можуть неодноразово змінювати свою форму (матеріально-речовинну на грошову, і навпаки) протягом одного операційного циклу підприємства. Так у досліджуваних періодах період операційного циклу підприємства ТОВ «Корсар» зменшився на 55 днів, а період фінансового циклу на 54 дні. Для того, щоб простежити за оборотністю оборотних активів складемо таблицю 2.6, використовуючи при розрахунках показники коефіцієнтів оборотності з таблиці 2.5.

Таблиця 2.6Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1256; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.205.26.39 (0.035 с.)