Характеристика зовнішнього середовища підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика зовнішнього середовища підприємстваЗдійснення процесу ринкових перетворень в Україні вимагає створення дієвої системи захисту майнових інтересів підприємців, посилення соціального захисту громадян та їх сімей, забезпечення економічної та екологічної безпеки держави, що неможливо без ефективного функціонування страхової діяльності в Україні.

Діяльність страхових компаній, як виробників специфічних послуг є залежною від багатьох факторів впливу мікро- та макросередовища, і як раз страховий маркетинг є важливим інструментом взаємодії страхової компанії та її оточення.

Маркетингове середовище страхової компанії – сукупність активних суб’єктів, що діють у середині та за межами страхової компанії і впливають на її можливість досягти поставлених цілей. Як раз маркетингове середовище являє собою сукупність факторів мікро- і макросередовища, які характеризують внутрішнє та зовнішнє середовище страхової компанії.

Внутрішнє середовище страхової компанії – це фактори, що діють усередині страхової компанії і зумовлюють можливість успішної роботи цієї установи на фінансовому ринку.

Мікросередовище страхової компанії – це фактори внутрішнього середовища страхової компанії та сили, які безпосередньо пов'язані зі самим банком та його можли­востями щодо обслуговування клієнтури, а саме:

- внутрішнє середовище страхової компанії;

- контрагенти;

- маркетингові посередники;

- страхувальники;

- конкуренти.

Зовнішнє середовище страхової компанії – це фактори, що діють за межами страхової компанії та зумовлюють можливість її успішного співробітництва зі страхувальниками та ринкові позиції. Зовнішнє середовище банку представлено факторами прямої та непрямої дії.

Фактори прямої дії – це фактори безпосереднього впливу на діяль­ність страхової компанії.

Фактори непрямої дії зовнішнього середовища – це фактори, що ді­ють за межами страхової компанії впливають на можливість співробітництва зі страхувальниками та ринкові позиції через фактори прямої дії.

Макросередовище – сили широкого соціального масштабу, які впли­вають на діяльність страхової компанії через фактори мікросередовища (фактори демо­графічного, економічного, природного, політичного та культурного характеру).

Таким чином, зовсім очевидним стає те, що всі фактори (внутрішнє та зовнішнє середовище страхової компанії, мікро- та макросередовище маркетингу) є взаємопов'язані між собою або є компонентами одне одного (рис. 1).

Рис. 1. Структура мікро- і макросередовища маркетингу страхової компанії.

Дослідження особливостей страхового маркетингу вимагає акцентування уваги на всіх факторах як внутрішнього так і зовнішнього середовищ. Із наведеного рисунка видно, що внутрішнє середовище страхової компанії є структурною одиницею мікросередовища маркетингу. Фактори непрямої дії зовнішнього середовища страхової компанії є тотожним поняттям до макросередовища маркетингу. Фактори прямого впливу зовнішнього середовища страхової компанії – це більшість компонентів мікросередовища маркетингу за вирахуванням внутрішнього середовища страхової компанії. Таким чином, концепція внутрішнього та зовнішнього середовища страхової компанії є тотожна за структурою концепції мікро- і макросередовища маркетингу.

Таблиця 2.1

PEST-аналіз тенденцій макросередовища, що мають істотне значення для підприємства

Політика Оцінка Економіка Оцінка
Вибори президента + Інфляція -
Зміни законодавства + Зниження податкового тиску +
Посилення державного галузевого регулювання + Підвищення рівня платоспроможного попиту +
Політична стабільність + Корупція -
Зміна політичного курсу країни - Високі проценти по кредитах -
Заключення міждержавних договорів в сфері експорту + Підвищення мінімального рівня зарплати +
Громадське невдоволення політикою уряду - Зростання ВВП +
Політичне протистояння в Верховній Раді - Розвиток ринкової інфраструктури +
Недосконалість законодавчої бази - Збільшення державних закупівель молока -
Вплив опозиції на прийняття рішень президентом - Посилення державного контролю за ціноутворенням -
Соціум Оцінка Технологія Оцінка
Скорочення чисельності населення в регіоні - Прискорення темпів науково-технічного прогресу +
Мода на нову продукцію, що довго зберігаються - Збільшення рівня державних витрат на НДПКР +
Відданість традиціям + Необхідність вкладання власних коштів в НДПКР -
Відданість покупців вітчизняній продукції + Відсутність перспективи виробництва вітчизняної техніки -
Вплив релігії на споживання продукції + Недостатність інноваційно-інвестиційного досвіду -
    Підвищення рівня наукомісткості продукції -
    Скорочення життєвого циклу технологій -

 

Отже,зробивши pest-аналіз макросередовища видно,що для підприємства це має істотне значення.

Розглянемо аналіз виробництва основних видів послуг у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Аналіз виробництва основних видів послуг

 

№п/п Види продукції (робіт, послуг) Обсяги виробництва, тис. грн. Частка у загальному обсязі, %
2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Обовязкове страхування 1935,43 2105,21 2325,10 74,2 75,4 75,7
Страхування майна 673,63 685,96 747,99 25,8 24,6 24,3
             
             
  РАЗОМ 2609,06 2791,17 3073,09

 

Розглянувши обсяги виробництва основних послуг можна сказати що,за період 2012-2014 роки вони істотно не змінилися,хоча частка обовязкового страхування становить 75,7%.

Розглянемо унікальні характеристики послуг підприємства в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

 

Унікальні характеристики продукції або послуг підприємства

Основні види продукції та послуг Унікальні характеристики Переваги над конкурентами Недоліки
Обовязкове страхування Індивідуальність кожного клієнта відмінність своїх страхових продуктів від аналогічних ризик
Страхування майна Різновид послуг простота і зручність обслуговування ризик

 

Отже,з таблиці видно,що компанія є досить міцною і стабільною,адже має свої переваги над конкурентами,бо застосовує до кожного клієнта індивідуальний підхід і якісне обслуговування.

Розглянемо основних постачальників страхових послуг в таблиці 2.4

 

Таблиця 2.4

Основні постачальники сировини, продукції, матеріалів, комплектуючих

 

Назва постачальника Вид продукції чи послуг Частка в загальному обсязі Наявність альтернативних постачальників
Агенський канал обовязкове  
Канал прямих продажів Майно  
Канал партнерських продажів інші  
       

 

Партнери (постачальники) можуть впливати на діяльність страхової компанії, оскільки вони забезпечують її ресурсами для виробництва, продажу, збуту страхових послуг.

Розглянемо основних споживачів страхових послуг в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Основні споживачі продукції підприємства

Назва Вид продукції чи послуг Частка в загальному обсязі
Фіз.особи Обовязкове страхування
Юр.особи Страхування майна
     
     

Як бачимо з таблиці,що споживачами страхових послуг можуть бути як юридичні,так і фізичні особи.

Контрагенти зумовлюють можливість страхової компанії забезпечувати страховими продуктами своїх клієнтів у різних географічних регіонах та зонах. Надаючи послуги нібито підбрендом своєї страхової компанії, вони мають прямий вплив на її імідж та думку страхувальників про неї.

Конкуренти можуть впливати на діяльність страхової компанії, оскільки в процесі конкурентної боротьби страхова компанія безпосередньо впливає на дії своїх конкурентів. Отже, ті чи інші рішення конкурентів, їхні маркетингові заходи можуть визначати діяльність страхової компанії, успішність або невдачу її комплексу маркетингу.

Маркетингові посередники (фірми, які допомагають у безпосередній реалізації маркетинг-міксу) формують імідж страхової компанії. Від дій маркетингових посередників залежатиме думка страхувальників про рекламну кампанію страхової компанії тощо.

Страхувальники прямо впливають на інтереси страхової компанії, оскільки саме потреби страхувальників, запити визначають вимоги до страхових продуктів.

Розглянемо фактори непрямого впливу зовнішнього середовища страхової компанії.

Демографічні фактори можуть впливати на збільшення (зменшення) певного споживчого сегмента, а отже, це буде приводити до різного рівня потреб. В аналізі демографічних факторів слід враховувати: рівень народжуваності, статево – вікову структуру населення, міграцію населення, середньостатистичну кількість дітей у сім'ї.

Усі перелічені демографічні фактори мають прямий вплив на діяльність страхової компанії для певного споживчого сегмента. Для того, щоб уникнути перевиробництва або недостатнього рівня насичення ринку страховими послугами для задоволення потреб страхувальника, маркетологи повинні постійно вивчати динаміку демографічних факторів.

Економічні фактори впливають на економічну ефективність суб’єкта підприємницької діяльності, збиткова діяльність підприємств не дозволяє власникам в повному обсязі заключати договори страхування.

Фактори природного середовища (наприклад, забруднення довкілля тощо) можуть впливати на формування конкурентних переваг установ, що застосовують концепцію соціально-етичного маркетингу.

Політичні фактори мають вплив на діяльність страхової компанії через законодавчі акти. В Україні діє ціла низка законодавчих актів, які регулюють діяльність у сфері маркетингу.

Таким чином для страхової компанії досить актуальним є питання планування та організації маркетингової діяльності, при цьому не відповідність маркетингових рішень пояснюється обмеженістю інформаційної бази для їх прийняття, тому виникає необхідність розробки і володіння інструментарієм адекватної ринкової ситуації.

 

3.Системи планування та економічного аналізу на підприємстві

Діяльність, пов'язану з плануванням, можна розділити на кілька основних етапів:

1. Процес складання планів, або безпосередній процес планування, тобто прийняття рішень про майбутні цілі організації та способах їх досягнення. Результатом процесу планування є система планів.

2. Діяльність по здійсненню планових рішень. Результатами цієї діяльності є реальні показники діяльності організації.

3. Контроль результатів. На цьому етапі відбувається порівняння реальних результатів з плановими показниками, а також створення передумов для коригування дій організації в потрібному напрямку.

Таким чином, процес планування є першим етапом спільної діяльності фірми.

Процес планування складається з ряду етапів, наступних один за одним.

1. Фірма проводить дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Визначає головні компоненти організаційного середовища, виділяє ті з них, які дійсно мають значення для організації, проводить збір і відстеження інформації про ці компоненти, складає прогнози майбутнього стану середовища, проводить оцінку реального стану фірми.

2. Фірма встановлює бажані напрямки та орієнтири своєї діяльності: бачення, місію, комплекс цілей. Іноді етап встановлення цілей передує аналізу середовища.

3. Стратегічний аналіз. Фірма порівнює цілі (бажані показники) і результати досліджень факторів зовнішнього і внутрішнього середовища (які обмежують досягнення бажаних показників), визначає розрив між ними. За допомогою методів стратегічного аналізу формуються різні варіанти стратегії.

4. Виробляються вибір однієї з альтернативних стратегій та її опрацювання.

5. Готується остаточний стратегічний план діяльності фірми.

6. Середньострокове планування. Готуються середньострокові плани і програми.

7. На основі стратегічного плану і результатів середньострокового планування фірма розробляє річні оперативні плани і проекти.

8. Процес виконання плану.

9. Контроль за виконанням плану.

В цілому процес планування являє собою замкнутий цикл з прямим (від розробки стратегії до визначення оперативних планів до реалізації і контролю) і зворотного (від обліку результатів виконання до переформулированию плану) зв'язком.

Вибір місії та цілeй opгaнізaціі являєтьcя пepшим і caмим відповідальним pішенням пpи плануванні. Сфopмувати міcію фірми - нaйбільш вaжливе pішення для її засновників і вищих мeнeджepів.

Зміст місії може включати в себе наступні основні пункти:

· Опис продуктів і (або) послуг, пропонованих opгaнізaцією;

· Xapaктepиcтики pинкa - opгaнізaція визначає cвoїх ocнoвниx споживачів, клієнтів, користувачів;

· Цілі opгaнізaціі, виpaження в тepмінax виживання, pocту дoxoднocті;

· Тexнoлoгія: xapaктepиcтикa обладнання, тexнoлогічних пpoцecів, іннoвaцій в oблacті тexнoлoгії;

· Філocoфія: тут повинні бути виpaжeні бaзoві погляди і ціннocті opгaнізaції, cлyгуючі ocнoвoю для cтворення системи мoтивaції;

· Внyтрішня кoнцeпція, в paмкax якої opгaнізaція oписує власне враження прo ceбe, вказуючи джерела cили, ocнoвні cлaбкocті, cтупінь кoнкypeнтoздатності, фaктopи виживання;

· Зовнішній oбpaз кoмпaнії, її імідж.

Оpгaнізaція повиннна шукати cвoю міcію у внутрішньому оточенні, так як тільки пocтійне підтримання coціaльнoй знaчімocті, забезпечує її виживання і твердість фyнкціонування в майбутньому.

Місія організації є найважливішою складовою планування розвитку будь-якої компанії. Вона визначає основну мету фірми. Компанія, як правило, починає свою діяльність з визначення чіткої місії, яка встановлюється вищим керівництвом.

Формулювання місії компанії повинна відображати передбачення компанії і напрям її розвитку на найближчі десять-двадцять років. Компаніям не варто переглядати свою місію кожні кілька років, реагуючи на найменші зміни ринкового середовища. Проте компанії слід перевизначити свою місію, якщо вона не викликає довіри споживачів або суперечить оптимальному шляху розвитку компанії. Формулювання місії підприємства повинна містити наступне:

1. Завдання підприємства з точки зору його основних послуг або виробів, основних ринків і основних технологій;

2. Зовнішнє середовище по відношенню до фірми, яка визначає робочі принципи підприємства;

3. Культура організації.

Формулювання місії - це формулювання основної мети компанії: чого вона хоче досягти в самому широкому сенсі.

Формування цілей компанії відбувається з оцінки потенційних можливостей фірми та забезпеченості її відповідними ресурсами. У теорії управління мети організації поділяються на цілі загальні, що розробляються для фірми в цілому, і цілі специфічні, що розробляються за основними видами діяльності підрозділів фірми на основі загальної стратегії.

1. Загальні (глобальні) цілі повинні відображати концепцію фірми; повинні бути розроблені на тривалу перспективу; визначати основні напрямки програм розвитку фірми; повинні бути чітко сформульовані та пов'язані з ресурсами; повинні ранжируватися за принципом пріоритетності.

2. Специфічні цілі виражаються в кількісних і якісних показниках (рентабельність, норма прибутку).

3. Інші специфічні цілі (підцілі):

4. Фінанси (структура та джерела фінансування, методи розподілу прибутку, мінімізація оподаткування);

Завдання вибору мети визначаються кожною фірмою самостійно залежно від діяльності, якою вона займається. У цілому ж мети будь-якої фірми зводяться до наступного:

1. Підвищення контрольованої частки ринку;

2. Передбачення вимог споживача;

3. Випуск продукції більш високої якості;

4. Забезпечення узгоджених термінів поставок;

5. Встановлення рівня цін з урахуванням умов конкуренції;

6. Підтримка репутації фірми в споживачів;

ПАТ «Оранта» займається наданням страхових послуг населенню. У Страховій компанії «Оранта» плани складаються щороку.

Таким чином, основну увагу приділяється короткостроковому плануванню, і незначна увага приділяється довгострокового та середньострокового планування. Питання планування на підприємстві вирішуються колегіально, на зборах всіх структурних підрозділів.

Рішенням основних стратегічних завдань на підприємстві займається директор компанії.

Але як таке стратегічне планування в компанії відсутній, хоча й відчувається необхідність у ньому, оскільки у зовнішньому середовищі для компанії є певні можливості, що дають шанс для подальшого розвитку. Стратегічне планування має на меті дати комплексне наукове обгрунтування проблем, з якими може зіткнутися підприємство в майбутньому періоді, і на цій основі розробити показники розвитку підприємства на плановий період. Такий метод найбільш застосовний для страхової компанії. До числа слабких сторін компанії, про які йтиметься трохи пізніше, ставитися відсутність маркетингових досліджень, і слабка програма просування продукції, а саме стратегічний план задає напрями для діяльності організації і дозволяє їй краще розуміти структуру маркетингових досліджень, процеси вивчення споживачів, планування продукції, її просування, і збуту, а також планування цін.

До того ж, враховуючи минулий досвід компанії, організація вже стикалася з безліччю непередбачуваних факторів, що викликає необхідність відмови від жорсткої системи планування і переходу до гнучкої системи її діяльності. Реалізація такого шляху можлива з розробкою стратегії діяльності організації, в якій визначаються головні цілі та завдання, їх ресурсне та фінансове забезпечення, шляхи і методи досягнення цілей і вирішення виникаючих проблем.

Таблиця 3.1

Основні економічні показники господарської діяльності підприємства 2012–2014 рр.

Показники Роки Відхилення 2014 р. до 2012 р.
+, – %
1. Чистий дохід (виручка), тис. грн.       -5397  
2. Валовий прибуток, тис. грн.         -459   -12,4
3. Операційний прибуток, тис. грн. (721 )   ( 890 )     ( 838 )   -117   -16,2
4. Чистий прибуток, тис. грн.          
5. Середньооблікова чисельність працівників, осіб. -28 -15,1
6. Середньорічна вартість: · в т.ч. основних засобів, тис. грн. · оборотних активів, тис. грн.         -130 -128   -0,9 -1,5
7. Фондовіддача - - - - -
8. Фондомісткість - - - - -
9. Фондоозброєність, тис. грн./особу. 75,9   78,7   88,6   12,7   16,7
10. Коефіцієнт оборотності оборотних активів 1,06 0,71 0,65 -0,41 -38,7
11. Продуктивність праці, тис. грн./особу. - - - - -
12. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.          
13. Рентабельність господарської діяльності, % -7,5 -6,9 -5,1 -57,2 х
14. Рентабельність активів підприємства, % - 0,01 0,02 0,02 х
15. Рентабельність власного капіталу, % 3,01 2,7 1,95 -1,06 х

Отже, даючи оцінку основних економічних показників ефективності господарської діяльності страхової компанії, можна зробити висновки, що в 2014 році чистий дохід на підприємстві дорівнює нулю, чистий прибуткок збільшився у розмірі 2 тис.грн. що може бути наслідком розширення попиту на страхові послуги, розширення частки ринку збуту, зростанням продуктивності праці. Середньорічна чисельність працівників у 2014 році зменшилася на (28)чол. Що певним чином обумовлене зменшенням попиту на надання страхових послуг, що зумовило вивільнення робочої сили. Рентабельність активів показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. активів. Відповідно даний показник у 2014 році склав – 0,02%. Рентабельність господарської діяльності показує скільки отримано прибутку від господарської діяльності з однієї гривні загальних витрат. В 2014 році цей показник склав – (5,1)%. Значення цього показника свідчить про те, що страхова компанія неефективно здійснює господарську діяльність.

Отже,страхова компанія «Оранта» за останні роки характеризується збитковістю і зменшенням обсягів господарської діяльності.

Розглянемо динаміку показників формування фінансових результатів підприємства в таблиці 3.2

Таблиця 3.2

Динаміка показників формування фінансових результатів підприємства 2012-2014 рр.

Показники Роки Відхилення 2014р. до -2012 рр.  
 
+,- %  
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)         -5397    
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   (1693)   (1026)   ( 814 )   -879   -51,9  
Валовий: прибуток (збиток) -459 -12,4  
Інші операційні доходи -123 -4,3  
Адміністративні витрати (4833) (5124) (5497) -664 -13,7  
Витрати на збут (2348) (1773) (1280) -1068 -45,5  
Інші операційні витрати ( 75 ) ( 2 ) (0) -75  
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (збиток)   (721) ( 890 )   ( 838 )   -117 -16,2  
Доход від участі в капіталі  
Інші фінансові доходи 0,9  
Інші доходи -117 -63,2  
Фінансові витрати  
Втрати від участі в капіталі  
Інші витрати ( 5 ) (19) ( 8 ) -3 -60  
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (збиток)         -227   -36,8  
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)  

З таблиці видно,що чистий дохід у 2014 відсутній,тобто дорівнює нулю грн,хоча деякі витрати також знизилися,це може бути викликано тим,що прибутку компанія не отримала і відповідно понесла збиток,фінансовий результат знизився у 2014 році на (-117) тис.грн.

Розглянемо динаміку та структуру операційних витрат підприємства в таблиці 3.3,щоб побачити, які витрати понесло підприємство.

Таблиця 3.3

Динаміка та структура операційних витрат підприємства

Показники Роки Відхилення 2014 р. до 2012 р.
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % +, – % п.с.
Матеріальні затрати 17,9 13,8 15,6 -303 -20,4 -
Витрати на оплату праці 44,2 46,3 47,7 -68 -1,9 -
Відрахування на соціальні заходи 15,4 16,4 16,9 0,07 -
Амортизація 4,5 4,6 4,7 -16 -4,3 -
Інші операційні витрати 18,0 18,9 15,3 -344 -22,8 -
Разом -730 -8,8

 

З таблиці видно,що майже всі витрати мають тенденцію знижуватися,що є позитивно для підприємства,так витрати на оплату праці знизилися на ( -68) тис.грн. Це означає,що відбулося скорочення персоналу,або зменшилася заробітна плата працівників.

Для того,щоб побачити чи ліквідне підприємство,розглянемо таблицю 3.4

Таблиця 3.4

Динаміка показників оцінки ліквідності підприємства

на кінець року

Показники Норматив Роки Відхилення 2014 р. до 2012 р  
 
+,-  
1.Коефіцієнт загальної ліквідності >1-2 1,4 1,3 1,5 0,1  
2.Коефіцієнт поточної ліквідності >0,6 0,6 0,7 0,8 0,2  
3.Коефіцієнт абслютної ліквідності >0,2 0,2 0,3 0,3 0,1  
4.Чистий оборотний капітал >0 -1382  

 

Порівнюючи показники ліквідності підприємства,можна сказати що показники наближені до норматива,тому підприємство є ліквідним.

Розглянемо більш детально динаміку показників ділової активності підприємства в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5

Динаміка показників ділової активності підприємства

Показники Норматив Роки Відхилення 2014 р. до 2012 р  
 
+,-  
1.Коефіціент оборотності активів збільшення 1,03 1,16 1,26 0,23  
2.Коефіціент оборотності оборотних засобів збільшення 1,92 1.98 2,10 0,18  
3.Коефіціент оборотності дебіторської заборгованості збільшення 5,70 6,60 5,77 0,07  
4.Коефіціент оборотності кредиторської заборгованості збільшення 1,69 1,67 1,44 -0,25  
5.Коефіціент оборотності матеріальних запасів збільшення - - - -  
6.Коефіціент оборотності основних засобів збільшення - - - -  
7.Коефіціент оборотності власного капіталу збільшення 1,16 1,18 1,58 0,42  

Отже, з таблиці видно, що майже всі коефіцієнти збільшуються,лише коефіціент оборотності кредиторської заборгованості зменшився у 2014 на -0,25 в порівнянні з 2012 роком.

Розглянемо динаміку показників платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства в таблиці 3.6.

Таблиця 3.6

Динаміка показників платоспроможності (фінансової стійкості)
підприємства

Показники Норматив Роки Відхилення 2014 р. до 2012 р  
 
+,-  
1.Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів <1 0,7 0,4 0,5 -0,2  
2.Коефіцієнт автономії >0,5 0,7 0,7 0,8 0,1  
3.Коефіцієнт маневреності власних коштів >0,2 0,3 0,5 0,5 0,2  
4.Коефіцієнт ефективності використання власних коштів >0,4 0,5 0,5 0,5  
5.Коефіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна збільшення - - - -  

 

Отже, з таблиці видно що всі коефіцієнти наближені до нормативу,що є позитивно для діяльності підприємства.

Більш детально розглянемо Показники рентабельності (прибутковості) діяльності підприємства за 2012-2014 рр. в таблиці 3.7.

Таблиця 3.7

Показники рентабельності (прибутковості) діяльності

підприємства за 2012-2014 рр.

Показники Норматив Роки Відхилення 2014 р. до 2012 р+,-  
 
   
1.Коефіцієнт рентабельності активів >0 0,4 0,3 0,5 0,1  
2.Коефіцієнт рентабельності власного капіталу >0 0,6 0,4 0,6  
3.Коефіцієнт рентабельності діяльності >0 0,3 0,6 0,5 0,2  

 

У таблиці 3.7 наведено результати дослідження зміни рентабельності за рахунок зміни прибутку: пряма залежність – зміна прибутку (збільшення, зменшення) аналогічно впливає на зміну розміру рентабельності; зміни показників, які брали участь у створенні прибутку – обернена залежність, збільшення їх зменшує рентабельність і навпаки зменшення – збільшує рентабельність.

Отже, на підставі даних економічного аналізу досліджується процес виконання планів та якість самого планування, що сприяє вдосконаленню розробки нових підходів, методик, способів їх використання. В процесі аналізу встановлюються та кількісно вимірюються фактори, які спричиняють відхилення у виконанні планів, розкриваються причини їх виникнення, позитивні та негативні сторони в роботі. За результатами аналізу об'єктивно оцінюються досягнуті економічні результати, виявляються невикористані внутрівиробничі резерви, розробляються організаційно-технічні заходи щодо їх максимального використання, вносяться корективи в планові завдання, тобто контролюється, чи дотримуються і яким чином вимоги об'єктивних економічних законів, що забезпечують досягнення мети виробництва. Дані аналізу виконання планів за попередні періоди є базою для складання обгрунтованих та оптимальних бізнес-планів на майбутнє. Отже, планування починається та завершується економічним аналізом результатів господарської діяльності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 594; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.009 с.)