Бухгалтерській облік на підприємствіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бухгалтерській облік на підприємствіБухгалтерський облiк передбачає процес визнання конкретної статтi балансу Компанiї, основними елементами якого є активи, зобов'язання та власний капiтал. Необхiдною умовою для визнання активiв i зобов'язань на балансi є оцiнка, тобто можливiсть визначення грошової суми, в якiй елементи балансу мають бути вiдображенi у звiтностi. Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i пасиви Компанiї оприбутковуються та облiковуються за: вартiстю їх придбання чи створення - за iсторичною або первiсною вартiстю: активи - за сумою сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов'язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань у процесi звичайної господарської дiяльностi; справедливою (ринковою) вартiстю: активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для придбання (обмiну) таких активiв, зобов'язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами; вираз "обiзнанi, зацiкавленi та незалежнi сторони" означає наявнiсть добре поiнформованого покупця, який має бажання купити, i добре поiнформованого продавця, що має бажання продати, якi є незалежними та дiють у власних iнтересах; приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть зi справедливою здiйснюється шляхом їх переоцiнки; амортизованою собiвартiстю - вартiстю, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове зобов'язання, i яка складається iз собiвартостi придбання (виникнення), збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi.

Система обліку ПАТ НАСК «Оранта» включає бухгалтерський (фінансовий), податковий та управлінський облік, які ґрунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняючись при цьому формою та періодичністю розрахунку даних.

Положення про облікову політику ПАТ«Оранта» розроблене відповідно до законів України «Про страхування», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших законодавчих актів України, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану рахунків, інших нормативних документів, міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку, внутрішніх документів ПАТ «Оранта», що визначають порядок обліку здійсненних фінансово-господарських операцій Компанії.

Обліковий процес складається із таких етапів: збір інформації, аналіз кожної операції, відображення її результатів на аналітичних рахунках, здійснення процедур бухгалтерського контролю, формування балансу та складання фінансових звітів. Організація обліку вимагає оптимального вибору ступеню, на якому здійснюється формування тих чи інших інформаційних потоків для різних складових облікової системи Компанії.

Первинна інформація не породжується обліковою інформацією, вона є продуктом різник функціональних підрозділів Компанії. Якість облікової інформації зумовлюється, насамперед, якістю та своєчасністю саме первинної інформації. Правильне відображення операцій в обліку можливе тільки за наявності чіткої процедури їх виконання; первинною являється технологія операції, бухгалтерська модель - вторинна.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх операцій Компанії у первинних документах, збереження впродовж установленого строку опрацьованих документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітності у ПАТ «Оранта» несе керівник Компанії (відокремленого підрозділу) відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Для ведення бухгалтерського обліку ПАТ «Оранта» створено бухгалтерську службу за децентралізованою формою організації роботи бухгалтерської служби.

Бухгалтерська служба Компанії складається зі структурних підрозділів (відділів), управління обліку та звітності головного офісу Компанії, відділів бухгалтерського обліку відокремлених підрозділів на чолі з головним бухгалтером Компанії. Бухгалтерську службу у відокремленому підрозділі очолює головний бухгалтер відокремленого підрозділу.

Головний бухгалтер ПАТ «Оранта» :

забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку Компанії, складання та подання у встановлені строки фінансової звітності;

організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх операцій Компанії;

організує перевірки стану бухгалтерського обліку у відокремлених підрозділах;

несе відповідальність за достовірність облікових відомостей, повноту їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій Компанії, правильність та своєчасність подання фінансової та податкової звітності;

- несе відповідальність за процес визначення, виміру, накопичення, аналізу, підготовки та передачі інформації фінансового характеру про діяльність Компанії в цілому та його відокремлених підрозділів.

В основу організації роботи бухгалтерської служби Компанії покладення принцип надання її працівникам прав відповідальних працівників, яким доручається:

- оформляти, підписувати документи за визначеним колом операцій;

- виконувати визначені операційні процедури.

Функції, обов'язки, права та відповідальність працівників бухгалтерської служби визначено у посадових інструкціях.

Розпорядження головного бухгалтера Компанії з порядку ведення бухгалтерського обліку та контролю операцій є обов'язковим для усіх працівників Компанії незалежно від підрозділів, до яких вони входять.

Головний бухгалтер має право вимагати від структурних підрозділів та відокремлених підрозділів Компанії подання необхідних первинних документів з оформлення операцій, дотримання встановленого порядку прийняття, оприбуткування, зберігання і витрачання коштів, товарно-матеріальних цінностей та інших цінностей, а також має право вимагати від будь-якого підрозділу Компанії надання пояснень, а за потреби -- безпосередньо втручатися в його робочі процедури, якщо отримані відомості викликають сумнів.

Записи у системі бухгалтерського обліку ПАТ «Оранта» проводяться на підставі первинних документів, які фіксують факти здійснення операцій. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, накопичується та систематизується на рахунках бухгалтерського обліку та регістрах синтетичного та аналітичного обліку у вигляді:

- електронних записів у базах даних програмного забезпечення «1С: Підприємство»;

- записів на паперових носіях із застосуванням журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку (у разі відсутності у відокремлених підрозділах Компанії програмного забезпечення).

У разі ведення обліку з допомогою програмного забезпечення здійснюється:

-щомісячне роздрукування, підписання та зшивання первинних документів (прибуткові та видаткові касові ордери, касова книга) та даних синтетичного та аналітичного обліку (оборотно-сальдові відомості, головна книга);

захист відомостей від несанкціонованого доступу з допомогою пароля;

створення поточного архіву даних на кінець кожного робочого дня.

Відповідальність за правильність реєстрації інформації в облікових регістрах несуть особи, які склали і підписали їх. Право підпису первинних документів належить відповідальним працівникам та керівникам структурних підрозділів головного офісу. Заступники Голови Правління та керівники відокремлених підрозділів мають право підпису документів за операціями, які визначаються довіреностями, наданими Головою Правління.

У первинних документах і облікових регістрах виправлення помилки коректурним способом повинно бути підтверджено підписами посадових осіб, які підписали ці документи, із зазначенням дати виправлення. У касових документах виправлення є неприпустимими.

Бухгалтерський облік у страховій діяльності має певні особливості. Йому притаманні особливі бухгалтерські рахунки, особливі фінансові операції, а також те, що окремі стандарти (положення) бухгалтерського обліку, що затверджені Міністерством фінансів України, на страхову діяльність не розповсюджуються.

Розглянемо більш детально характеристику активів та зобов’язань

підприємства за балансом в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Характеристика активів та зобов’язань

підприємства за балансом

 

Показники На 31.12.2013 р. На 31.12.2014 р. Відхилення
тис. грн. Питома вага, % тис. грн. Питома вага, % +, – % Пунктів стр-ри
Активи              
1. Необоротні 60,8 61,9 -44 -0,3 -1,5
2. Оборотні 39,2 38,1 -480 -5,3 -1,5
3.              
4.              
Разом 100,0 100,0 -524 -2,3
Зобов’язання              
1. Власні 61,9 72,1 -1,6
2. Залучені 38,1 27,9 -153 -16,5   1,6
3.              
Разом 100,0 100,0   14,1

 

З таблиці видно,що активи і зобовязання знижуються майже на одному рівні,і означає що підприємства працює непогано,використовуючи при цьому більшість власних коштів,хоча є куди рости.

Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Відразу додамо, що страховик не може виступати у якості гаранта (поручителя), а також вельми сумнівним є його право видавати позики третім особам.

Відповідно до ст. 30 Закону № 85 «Про страхування»:

«страхові компанії (страховики) повинні створювати страхові резерви, достатні для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань».

З урахуванням цього, Планом рахунків передбачений рахунок 49 «Страхові резерви». Цей рахунок має такі субрахунки:

492 «Резерви із страхування життя»;

493 «Частка перестраховиків у технічних резервах»;

494 «Частка перестраховиків у резервах із страхування життя»;

495 «Результат зміни технічних резервів»;

496 «Результат зміни резервів із страхування життя»;

497 »Результат зміни резервів незароблених премій»;

498 »Результат зміни резервів збитків».

Згідно з ст. 30 Закону № 85 «Про страхування»:

якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного фонду і сформованих вільних резервів та страхових резервів, страховик зобов'язаний укласти договір перестрахування».

Планом рахунків у складі рахунку 70 «Доходи від реалізації» передбачено субрахунок 705 «Перестрахування». Цей субрахунок у значній мірі визначає фінансовий результат від основної діяльності страховика.

Плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування має назву страховий платіж, і Планом рахунків для цього передбачено рахунок 76 «Страхові платежі». Субрахунки до цього рахунку відкриваються за видами страхування.

Відповідно до статті 34 Закону № 85 «Про страхування» страховики публікують свій річний баланс за формою і в порядку, встановленими Уповноваженим органом. При цьому, достовірність та повнота річного балансу і звітності страховиків повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

Отже, бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть у Компанiї грунтуються на таких принципах: нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання таких доходiв; доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати коштiв. У випадку, коли доходи звiтного перiоду неможливо порiвняти з конкретними витратами, понесеними для отримання таких доходiв, такi витрати вiдображаються у звiтному перiодi, в якому були здiйсненi; безперервнiсть - оцiнка активiв та зобов'язань Компанiї здiйснюється, виходячи з припущення, що її дiяльнiсть триватиме у неосяжному майбутньому.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 120; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.007 с.)