Організаційно-правова характеристика ПАТ НАСК «Оранта»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організаційно-правова характеристика ПАТ НАСК «Оранта»ЗВІТ

З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Студента (ки) ОКР «бакалавр»,

групи ______

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

___________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ________________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала __________________________

Кількість балів: _______Оцінка:_______ECTS ____

 

Члени комісії ____________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

м. Житомир – 2016 рік

 

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………

1.Організаційно-правова характеристика підприємства……….

2. Характеристика зовнішнього середовища підприємства……

3.Системи планування та економічного аналізу на підприємстві………………………………………………………………

4. Бухгалтерській облік на підприємстві…………………………..

5.Внутрішній механізм підприємства. Внутрішня економічна політика підприємства…………………………………………………

6. Нормування і оплата праці……………………………………..…..

7. Фінанси підприємства………………………………………………

8. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства………..…

9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства…………….….

10. Правова робота на підприємстві…………………………..……

11. Податкова політика підприємства…………………………….

12. Плани і перспективи розвитку підприємства…………………

13. Індивідуальне завдання………………………………..……….…...

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

ВСТУП

Базою виробничої практики є ПАТ НАСК «Оранта».

Метою звіту із виробничої практики є дослідження діяльності страхової компанії «Оранта», вивчення організаційної структури, фінансових взаємовідносин страхової компанії з іншими господарюючими суб’єктами, аналіз формування та розподілу прибутку, здійснення процесу оподаткування, аналіз інвестиційної діяльності, здійснення процесу управління оборотними коштами, розгляд проекту фінансового планування, а також оцінка фінансового стану страхової компанії в умовах світової фінансової кризи. Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб у випадку настання визначених подій (страхових випадків), визначених договором страхування чи чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами і юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

Страхування є системою особливих грошових відносин, що є проміжною ланкою між фінансовими і кредитними відносинами, оскільки в страхуванні реалізується не постійний, а ймовірний характер грошових зобов'язань, що залежить від послідовності:

- сплати страхового внеску на обумовлений період часу;

- не реалізації в обумовлений період часу страхового випадку і переходу страхового внеску в страхову премію - зароблений прибуток страхувальника;

- ймовірною реалізацією заздалегідь обумовленого страхового випадку і сплатою страхувальником обумовленої страхової суми, що набагато перевищує страховий внесок

Об’єкт досліджень роботи: діяльність страхової компанії ПАТ «ОРАНТА» та її Радомишльської міської філії на ринках майнового страхування та страхування відповідальності.

 

 

Нормування і оплата праці

Нормування праці — це основа її організації на підприємстві. В загальному визначенні нормування праці — це вид діяльності з управління підприємством, спрямований на встановлення оптимальних співвідношень між витратами та результатами праці, а також між чисельністю працівників різних груп та кількістю одиниць обладнання.

Суттєво важливою є наукова обґрунтованість норм. Норма встановлює саме необхідні витрати та результати праці.

Об'єкти нормування праці дуже різноманітні й складні. Вони вимагають застосування складних і трудомістких методів аналізу для встановлення науково обґрунтованих норм.

Організація оплати праці здійснюється на основі самостійно розробленого і затвердженого на підприємстві "Положення про оплату праці". Конкретний порядок використання фонду оплати праці визначається з урахуванням умов діяльності, структури апарату управління та чисельності працівників на ПАТ СК «Оранта» здійснюється на рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці». Детальна структура рахунку 66 відображена на рисунку 6.1.

По кредиту субрахунку 661 «Розрахунки з оплати праці» відображається нарахована заробітна плата всьому персоналу страхової компанії.


Рис. 6.1 Детальна структура рахунку 66«Розрахунки з робітниками по оплаті праці»

Кредитове сальдо по рахунку означає заборгованість підприємства перед персоналом по нарахованих: основній і додатковій заробітній платі, преміях, допомоги з тимчасової втрати працездатності, матеріальної допомоги, але не виданих ще працівникам.

По дебету субрахунку 661 «Розрахунки з оплати праці» відображається виплачена заробітна плата, премії, депонована заробітна плата, а також суми утримання податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу.

Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань.

Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичному рахунку (тобто по кожному працівникові) дорівнює кредитовому обороту синтетичного рахунка 66 за звітній місяць, тобто сумі нарахованої заробітної плати по цеху, відділу та підприємству у цілому. Сума усіх утримань по аналітичних рахунках дорівнює дебетовому обороту синтетичного рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці”. Залишок по кредиту рахунку 661 відображає суму невиплаченої працівникам заробітної плати.

Аналітичний облік розрахунків з депонентами здійснюється у «Книзі обліку розрахунків з депонентами», яка відкривається у розрахунку на один календарний рік. Видача депонованої заробітної плати здійснюється лише за «Видатковим касовим ордером», який виписується окремо на кожного працівника для погашення однієї або декількох заборгованостей.

Розглянемо склад та структуру персоналу підприємства в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1

Склад та структура персоналу підприємства

Показники Роки Відхилення 2014 р. до 2012р.
осіб питома вага, % осіб питома вага, % осіб питома вага, % % пунктів структури
Середньооблікова чисельність персоналу 100,0 100,0 100,0 -15,1 -1,1
в т.ч.:                
– управлінський персонал 21,1 23,6 -5,1 -1,0
– виробничий персонал 78,9 76,4 -17,8 -0,7

 

Розрахувавши склад та структура персоналу компанії, можна сказати,що в компанії відбувається плин кадрів у 2014 році в порівнянні з 2012 персонал зменшився на 28 осіб.

Розглянемо показники руху персоналу на підприємстві в таблиці 6.2.

 

Таблиця 6.2

Показники руху персоналу на підприємстві

Показники Роки Відхилення 2014 р. до 2012 р.  
 
+/- %  
1. Середньооблікова чисельність персоналу, осіб -28 -15,1  
2. Прийнято працівників, осіб -15 -71,4  
3. Вибуло працівників, осіб, у тому числі: – за власним бажанням – за порушення дисципліни – по скороченню штатів – з інших причин         -1 -1 -3     -33,2 -25 37,5    
4. Коефіцієнт прийняття кадрів 0,07 0,09 0,13 0,06  
5. Коефіцієнт вибуття кадрів 0,10 0,32 0,53 0,43  
6. Коефіцієнт плинності кадрів 0,32 0,71 0,53 0,21  
7. Коефіцієнт стабільності кадрів          

З таблиці видно,що відбувається значний рух кадрів,що характеризується як я прийомом на роботу,так і звільнення по різним причинам(за власним бажанням,порушенням трудової дисципліни та ін.)

Розглянемо обсяг та структуру фонду оплати праці в таблиці 6.3.

Таблиця 6.3

Обсяг та структура фонду оплати праці

Складові фонду оплати праці Роки Відхилення 2014 р. до 2012р.
тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага, % % пунктів структури
Основна заробітна плата 2000,0 55,0 1740,0 44,7 1845,2 52,6 -7,7 -
Додаткова заробітна плата 1105,0 30,4 982,0 25,2 935,0 26,7 -15,4 -
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати 525,0 14,5 758,0 19,5 727,0 20,7 -
Всього 3630,0 100,0 3890,0 100,0 3507,2 100,0 -3,4
                   

Розрахувавши обсяг та структуру фонду оплати праці, можна сказати,що фонд оплати праці у 2014 році зменшився на 154,8 тис.грн,це може бути повязано зі зменшенням чисельності персоналу.

Розглянемо співставлення темпів росту продуктивності та оплати праці на підприємстві в таблиці 6.4.

Таблиця 6.4

Співставлення темпів росту продуктивності
та оплати праці на підприємстві

№ з/п Показники Роки
1. Продуктивність праці, тис. грн. / чол. 308,2 466,3 485,2
2. Темп росту продуктивності праці, % - 151,3 104,1
3. Середньорічна заробітна плата 1 працівника, тис. грн. 843,6 1119,5 1122,2
4. Темп росту середньорічної заробітної плати 1 працівника, % - 132,7 100,2
5. Співвідношення темпів росту продуктивності праці та заробітної плати - 1,14 1,04

 

З таблиці видно,що темпи зростання продуктивності праці у 2013 році перевищують темпи зростання середньої заробітної плати в 1,14 рази, а у 2014 році темпи зростання уповільнились та співвідношення складає 1,04.

Нарахування заробітної плати – це водночас її розподіл на відповідні рахунки витрат за статтями і об’єктами калькулювання. При нарахуванні заробітної плати кредит рахунка 661 «Розрахунки з оплати праці» кореспондує з рахунками відповідних витрат. ПАТ СК «Оранта» використовує в обліку рахунки класу 9 “Витрати діяльності”, то нарахування витрат на оплату праці і обов’язкових зборів відноситись в дебет рахунків: 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати” (оплата праці апарату управління), 93 “Витрати на збут” (оплата праці персоналу відділу збуту), 94 “Інші витрати операційної діяльності”. При такому варіанті ведення обліку витрати вкінці звітного періоду у повній сумі списуються на рахунок фінансових результатів, тобто з кредиту відповідного субрахунку 9 класу у дебет рахунка 791 “Результат основної діяльності”.Аналітичний облік нарахування й видачі заробітної плати в ПАТ СК «Оранта» ведеться в розрізі кожного працівника, видів виплат і утримань. Аналітичний облік розрахунків зі службовцями по оплаті на даному підприємстві ведеться в картках - особових рахунках, які містять інформацію по нарахованих сумах, утриманнях, виплаті. Ця інформація використовується для наступних розрахунків середньої заробітної плати (при оплаті відпусток, нарахуваннях допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо), видачі різного виду довідок.

Після розрахункової обробки первинних документів, відпрацьованого часу та іншої вихідної інформації для розрахунків по оплаті праці, складаються розрахункові відомості, які узагальнюють статистичні дані по розрахунках з працівниками.

Наступним етапом розрахункової роботи бухгалтерів ПАТ СК «Оранта» по розрахунках з робітниками та службовцями є формування даних синтетичного обліку розрахунків та звітності. Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» – пасивний, балансовій, розрахунковий і складається з наступних субрахунків:

– 661– «Розрахунки за заробітною платою»;

– 662 – «Розрахунки з депонентами»;

– 663 – «Розрахунки за іншими виплатами».

У бухгалтерському обліку нарахування виплат, пов’язаних з оплатою праці, відображають за кредитом рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» і дебетом рахунків витрат. При цьому рахунок, що дебетують, залежить тільки від того, до якої категорії належить працівник і у зв’язку з чим призначено виплату .

Отже, для підприємства будь-які виплати, пов’язані з оплатою праці – це практично завжди витрати, але витрати різних категорій:

– витрати поточного періоду (рахунки класів 8 і 9);

– витрати майбутніх періодів (рахунок 39);

– витрати, відображені в обліку та звітності раніше (рахунок 47).

В ПАТ СК «Оранта» на суму нарахованої заробітної плати роблять запис по кредиту рахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою» і дебету рахунків: 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» та ін. (на суму нарахованої основної і додаткової заробітної платні премій, які виплачуються із фонду оплати праці); 65 «За соціальним страхуванням» (на суму допомоги по соціальному страхуванню, нарахованої за рахунок коштів соціального страхування).

Суми, виплачені з каси підприємства (заробітна плата премії, допомога по тимчасовій непрацездатності тощо належні працівникам), відображаються записом по дебету рахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою» і кредиту рахунка 30 «Каса».

У бухгалтерському обліку узагальнюється інформація про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до не облікового складу підприємства. Так, для нарахування заробітної плати, яка належить кожному працівникові, розраховується заробіток за місяць і від цієї суми здійснюють необхідні відрахування. Сума, яка нарахована працівнику за виконану роботу, і сума, яка належить до виплати, як правило, відрізняються одна від одної на суму проведених утримань із оплати праці. При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань, передбачених законодавством України, не може перевищувати 50% заробітної плати.

Фінанси підприємства

Фінанси страхових організацій як економічні відносини у грошовій формі, які опосередковують кругообіг грошових коштів страховиків з метою забезпечення статутної діяльності і пов'язані з рухом грошових потоків, капіталу, розподілом та використанням доходів і грошових фондів страхових організацій.

Фінансова робота страховика – це система економічних захо­дів щодо визначення фінансових ресурсів в обсягах, необхідних для забезпечення виконання планів економічного і соціального розвитку страхової компанії, здійснення контролю за їх цільовим і ефективним використанням.

Основні завдання фінансової роботи у страхових компаніях,які вконує фінансова служба:

- прийняття фінансових рішень по перспективах розвитку страхової організації та її поточній діяльності;

- розробка та складання стратегічних (перспективних), поточних та оперативних фінансових планів;

- проведення розробленої фінансової політики;

- залучення джерел кредитування, інвестування та інших зовнішніх джерел фінансування діяльності страховика, їх раціональне вико­ристання;

- пошук найбільш ефективних напрямів розміщення коштів страхових резервів;

- здійснення аналізу та проведення постійного контролю за фінансо­вим станом страхової компанії;

- оформлення фінансових документів та складання фінансової звітності.

Складовими фінансової роботи у страхових компаніях є:

- фінансове планування і здійснення розрахунків;

- оперативне фінансове управління;

- аналіз фінансово-господарської діяльності страховика;

- складання та надання фінансової звітності;

- контроль і виконання фінансово-економічної роботи.

Склад фінансової звітності страхової організації:

1. Баланс.

2. Звіт про фінансові результати.

3. Звіт про рух грошових коштів.

4. Звіт про власний капітал.

5. Примітки до фінансових звітів страховика.

Звіти, які є спеціалізованими і відображають специфіку страхової діяльності:

1. Звіт про доходи і витрати страховика.

2. Пояснювальна записка до звітних даних страховика.

3. Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика.

Діяльність страховика складається із страхових, інвестиційних і фінансових операцій. Звідси і три види ризиків, характерні для функціонування страхової компанії. Саме ризиковий характер страхової діяльності обумовлює специфіку фінансового аналізу страхової компанії.

Фінансовий аналіз страхової компанії — це, перш за все, аналіз її фінансового стану, оцінка її надійності. Найважливішою характеристикою фінансово-економічної діяльності страхової компанії є фінансова стійкість. Якщо підприємство фінансово стійке, то воно платоспроможне й має переваги в залученні інвестицій, партнерів, клієнтів. Крім того, вона не вступає в конфлікт з державою й суспільством з перерахування податків і здійснення різноманітних виплат. Тому результати аналізу фінансового стану страховика представляють інтерес як для внутрішніх користувачів для ухвалення рішень, так і для зовнішніх, таких, що взаємодіють з конкретною страховою компанією. Страхова компанія володіє відповідним обсягом власного капіталу, який регулюється нормативними актами. Установлений мінімальний нормативний рівень капіталу виконує функцію забезпечення платоспроможності страховика за майбутніми зобов' язаннями.

Для фiнансування дiяльностi ПАТ НАСК "Оранта" використовує власнi обiговi кошти, кошти власного капiталу, кошти залученi в результатi додаткової емiсiї, кредити банкiв на вигiдних для Компанiї умовах. Фiнансовi показники НАСК "Оранта": - коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує наскiльки лiквiднi активи забезпечують покриття короткотермiнових зобов'язань. Теоретичне значення - не менше 1. Станом на 31.12.2014 р. коефiцiєнт загальної лiквiдностi складає 2,56. Це пiдтверджує спроможнiсть Компанiї розраховуватись за своїми зобов'язаннями. Даний показник не є абсолютним показником здатностi Компанiї провести розрахунки за боргами, вiн свiдчить лише про наявнiсть оборотних активiв, а не про їх якiсть - коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує можливiсть Компанiї термiново погасити короткотермiновi зобов'язання. Теоретичне значення коефiцiєнту дорiвнює 0,2-0,25. Станом на 31.12.2014 р. коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi складає 1,6, що перевищує теоретичне значення цього показника. - коефiцiєнт автономiї визначає питому вагу власних коштiв в загальнiй масi ресурсiв Компанiї. Рекомендоване значення коефiцiєнту автономiї - не менше 0,5 та визначає можливiсть Компанiї погасити кредиторську заборгованiсть за рахунок власних коштiв в повному обсязi. Станом на 31.12.2014 р. коефiцiєнт автономiї складає 0,5, тобто Компанiї не потрiбно залучати додатковi кошти для проведення розрахункiв - коефiцiєнт маневреностi власних коштiв - показує ступiнь маневреностi власних коштiв. Вiд'ємне значення даного коефiцiєнту свiдчить про недосконалiсть управлiнського облiку та нерацiональнiсть використання власних коштiв при здiйсненнi фiнансових вкладень в окремi види активiв. Станом на 31.12.2014 р. цей показник складає 0,59.

Плани і перспективи розвитку підприємства

У 2016 році зусилля НАСК «ОРАНТА» будуть спрямованні на підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів компанії та зниження собівартості страхових послуг шляхом:

- розвитку власних каналів продажу та розширення партнерського каналу;

- утримання наявної клієнтської бази та залучення нових клієнтів;

- розробки нових та модернізації діючих страхових продуктів і програм страхування відповідно до потреб клієнтських сегментів;

- удосконалення бізнес-процесів;

- посилення процедур внутрішнього контролю,проведення комплексних заходів з підвищення ефективності роботи регіональної мережі,оптимізації адмінистративних витрат,збільшуючи при цьому рентабельність та прибутковість діяльності компанії.

- збереження позицiї провiдної компанiї класичного страхового ринку України; " забезпечення прибуткової та ефективної дiяльностi Компанiї; " - збiльшення обсягiв страхових надходжень на 11,9%. З метою досягнення стратегiчних цiлей НАСК "Оранта", дiяльнiсть Правлiння Компанiї у 2016 роцi буде зосереджено на таких основних напрямках: " маркетинг i продаж:

1) здiйснення постiйного контролю за поновленням наявної договiрної бази Компанiї та досягнення рiвня пролонгацiї не менше нiж 80 %;

2) розробка i вдосконалення страхових продуктiв та програм страхування цiльових клiєнтських сегментiв;

3)розробка нових та модернiзацiя дiючих страхових продуктiв для фiзичних осiб - програм страхування будiвель, рухомого майна, тварин, квартир та вiдповiдальностi громадян, якi будуть вiдповiдати вимогам рiзних клiєнтських сегментiв з рiзним достатком; подальший розвиток крос-продажiв;

4) розвиток власних каналiв продажу - агентського та офiсного, вiдповiдно за рахунок пiдвищення продуктивностi працi працюючих агентiв i залучення нових, пiдвищення продуктивностi працi штатних працiвникiв шляхом постiйного монiторингу та оцiнки результатiв їх дiяльностi; розширення партнерського каналу за рахунок укладення нових договорiв про спiвпрацю зi страховими брокерами, автосалонами, автодилерами, агенствами нерухомостi, турагенствами; активне просування продуктiв з особистого страхування; активна участь в тендерах на закупiвлю страхових послуг на усiх рiвнях. "

- пiдвищення ефективностi дiяльностi регiональної мережi: проведення комплексних заходiв по санацiї нерентабельних пiдроздiлiв та виведення їх на беззбитковий рiвень; здiйснення контролю дотримання нормативiв фiнансування дирекцiй в залежностi вiд обсягiв надходжень та своєчасне прийняття управлiнських рiшень з метою недопущення перевищення встановлених нормативiв; реалiзацiя системи мотивацiї за перевиконання плану надходжень, дотримання планового рiвня рентабельностi та економiю витрат на ведення справи. " оптимiзацiя адмiнiстративних витрат та досягнення прибутковостi дiяльностi Компанiї приведення поточних фактичних витрат на ведення справи дирекцiй до планового нормативного рiвня; подальша оптимiзацiя чисельностi персоналу пiдтримки, стандартизацiя штатного розпису, перелiку посад та посадових окладiв; зниження рiвня витрат на утримання примiщень за рахунок оптимiзацiї використання власних примiщень та здачi в оренду площi, яка не використовується; оптимiзацiя транспортних витрат; проведення жорсткої полiтики контролю та скорочення господарських витрат.

 

ВИСНОВОК

Під час проходження практики в НАСК «Оранта» було здійснено поглиблене вивчення діяльності, освоїла методи роботи компанії.

При аналізі діяльності компанії я вивчила історію її створення і становлення, ознайомилася з основними нормативними документами, на яких базується діяльність, дослідила основні напрямки діяльності даної компанії, розглянула організаційну і управлінську структури.

За підсумками діяльності НАСК «Оранта», можна з впевненістю сказати, що компанія міцно тримає ринкову позицію. Зміни, що сталися в компанії, позитивно відобразилися у фінансових підсумках року.

Діяльність НАСК «Оранта» є абсолютно прозорою, адже компанія регулярно, згідно з умовами, передбаченими законодавством, подає інформацію про свою діяльність до державних органів управління. Компанія займає відкриту позицію, задекларовану в усіх статутних документах та є основою роботи усіх підрозділів компанії як з клієнтами, так і з засобами масової інформації.

Стабільність НАСК «Оранта» на ринку забезпечують і ефективний фінансовий менеджмент, коректне формування страхового портфеля та спеціальні перестрахувальні технології, що дають змогу ефективно розподілити ризики для підвищення гарантії відшкодування. НАСК «Оранта» співпрацює з відомими міжнародними партнерами з перестрахування, але і сама бере участь у розподіленні ризику багатьох українських страхових компаній.

В планах компанії глобальним завданням є збільшення об’ємів страхування, шляхом якісної реалізації проекту розвитку власної агентської мережі. Отже, активне співробітництво членів фінансової групи дозволить приблизити час реалізації ідей, як найбільш ефективного засобу задоволення потреб клієнтів.

Незмінною протягом всієї діяльності страхової компанії є клієнтська політика, зосереджена на визначенні зростаючих потреб клієнтів та на подальшому підвищенні якості обслуговування та рівня задоволення клієнтів. Досвід взаємовідносин з клієнтами демонструє важливість постійного діалогу з клієнтами, який забезпечується за допомогою існуючого в компанії центру обслуговування клієнтів.

Страхова компанія гарантує виконання прийнятих на себе зобов’язань, забезпечує динамічний розвиток та постійне самовдосконалення у поєднанні зі стабільністю та високою надійністю, що надає їй право вважати себе лідером страхового ринку.

Основною проблемою СК «Оранта» є недостатній розвиток діяльності у зовнішньоекономічному просторі. Причиною цього є недосконала законодавча база України. Іноземні компанії поки що з великою обережністю ставляться до співпраці із українськими страховими компаніями. Налагодження зв’язків для ефективної співпраці СК «Оранта» із страховими компаніями країн із більш розвиненим страховим ринком, на мою думку, є зараз основним напрямом діяльності компанії в умовах зовнішньоекономічної діяльності.

Керівники підприємств, які зробили ставку на персонал і поставили перед собою ціль створити працездатну і мотивовану команду однодумців, таким чином реалізують ідею "головне багатство підприємства - його люди", і дають можливість своїм співробітникам цілком розкрити і реалізувати свій потенціал, а, отже, принести підприємству більший прибуток.

Завдяки податковим пільгам програми корпоративного страхування життя дозволяють оптимізувати витрати підприємства на соціальне забезпечення й додаткову мотивацію співробітників: відповідно до нової редакції Закону «Про оподаткування прибутку підприємств», юридичні особи можуть відносити платежі по довгостроковому накопичувальному страхуванню життя своїх співробітників на валові витрати, у межах 15 відсотків від заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, але не більше 7560 гривень у рік.

Поєднуючи багаторічний досвід та глибоке знання фінансового ринку, СК «ОРАНТА» надає страхові послуги , чим робить значний внесок у розвиток вітчизняного страхового бізнесу.

Спецiалiсти СК "Оранта" постiйно працюють над удосконаленням збутової стратегiї, покращенням умов роботи страхових посередникiв, новими продуктами, а також розширенням можливостей в рамках iснуючих програм убезпечення життя тощо. Зокрема, протягом звiтного перiоду компанiя запропонувала своїм клiєнтам додаткову можливiсть захисту та примноження заощаджень - власну програму iндексацiї.

Страхова компанія «Оранта» – це соціально-орієнтована компанія, що пропонує широкий спектр послуг з убезпечення життя, накопичувальним видам убезпечення життя, а також послуг по страхуванню від нещасного випадку, від критичних захворювань і на випадок втрати працездатності. У процесі формування портфелю страхових програм, був використаний досвід світових лідерів у цій сфері бізнесу.

Місія Страхової компанії “Оранта” полягає у тому, щоб надавати своїм клієнтам, як фізичним, так і юридичним особам, найкращі програми убезпечення життя разом з якісним професійним обслуговуванням. Наша компанія високо цінує лояльність наших клієнтів, партнерів та інвесторів.

СК “ Оранта ” надає самі високі гарантії збереження, накопичення та своєчасних виплат коштів.

Страхова компанія “ Оранта ” гарантує свої клієнтам:

- надійний страховий захист життя і здоров'я;

- надійне розміщення засобів, як у національній, так і у вільно конвертованій валюті;

- перевищення відсотка прибутковості над відсотком інфляції;

- стабільний ріст доходу;

- негайну виплату страхового відшкодування;

- професійне обслуговування;

- оперативне реагування на зміну потреб своїх клієнтів.

На сьогодні СК «ОРАНТА» страховий захист по: страхуванню життя, страхуванню від нещасних випадків, інвалідності, критичних захворювань, а також накопичувальному і пенсійному страхуванню.

Умови страхування життя описують рамки взаємодії страхової компанії із клієнтом та встановлюють загальні правила страхування. Більш конкретно потреби кожної людини або компанії дозволяють задовільнити програми убезпечення життя.

Згідно законодавства, страхова компанія обмежена в гарантуванні більш високої доходності по сплачених внесках, ніж 4% річних. Решта доходу, отриманого за рахунок розміщення коштів клієнта розподіляється між клієнтом і компанією на вимогу того ж таки законодавства. Таким чином забеспечується участь клієнта у прибутках компанії.

Ознайомившись з умовами убезпечення життя Страхової компанії «Оранта» можна отримати відповідь на більшість запитань з приводу механізму та практики страхування.

 

Список використаних джерел

1. Александрова Марина Михайловна / Марина Александрова; Страхування: Навчально-методичний посібник. - К.: ЦУЛ, 2012-208с.

2. Алєксєєв І.В. Страхові послуги: / Алєксєєв І.В., Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б. Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. -204 с.

3. Анатолій Глібович Загородній / Анатолій Загородній; Страхування [Текст] : навчальний посібник - Львів. - 2004. - 104 с. - ISBN 966-7376-80-5.

4. Анатолий Александрович Александров / Анатолий Александров Страхування. - М .: ПРІОР, 2008. - 186 с

5. Базилевич В.Д., Страхова справа. / Базилевич С.С. - К .: Т-во «Знання», КОО, 2008.-203с

6. Бондаренко В.І. Страхування: Підручник / Керівник авт.кол. і наук. ред. С.С. Осадець, д-р екон. наук, проф.- К.: КНЕУ,2012. – 528с.

7. Валерій Захарович Мошенський / Валерій Мошенський; Особливостi функцiонування страхових компанiй на фiнансовому ринку України [Текст] Страхування. - 2007. - № 9. - С. 23 – 29

8. Замків О.М. Страхування: Навчальний посібник / за редакцією д.е.н. О.О. Слюсаренко - К .: Міжнародна агенція «Bee Zonc», 2013-320с.

9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; За ред. Д-ра екон. Наук, проф. І.В.Багрової. – Київ, Центр навчальної літератури / 2013. - 472 с.

10. ЗУ «Про господарські товариства» від 27.04.2010р. №997-16.

11. ЗУ «Про державну підтримку страхування та кредитування експорту» від 02.02.2008р. №1708.

12. ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 10.04.08 №253-17.

13. ЗУ «Про страхування» від 14 червня 2013р.№1937-5.

14. Костянтин Григорович Воблий / Костянтин Воблий; Основи економії страхування. - Тернопіль: Економічна думка, 2011.-238с.

15. Міжнародні страхові послуги: Конспект лекцій з курсу «Міжнародні страхові послуги» для студентів напрямів 6.0501 «Економіка і підприємництво» / Кузьмін О.Є., Завербний А.С., Іващук Н.Л., Григор`єв О.Ю., Завербна Н.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007.- 236 с.

16. Ольга Олексіївна Гаманкова / Ольга Гаманкова; Страхування. Навч.-метод. посібник— К.:КНЕУ, 2011. —120 с.

17. Рейтинг страхових компаній України [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://forinsurer.com/ratings/nonlife/.

18. Семен Степанович Осадець / Семен Осадець Керівник авт. колективу и наук, ред; Страхування: Підручник - Вид. 2-ге, перероб. и доп. - К .: КНЕУ, 2008. - 599 с.

19. Семен Степанович Осадець / Семен Осадець Кер. авт. кол.і наук.ред.;Страхування: Підручник Від.2-у, переробл. и доп.-К .: Кену, 2012.-599с.

20. Семен Степанович Осадець / Семен Осадець; Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред.. С.С.Осадець, д-р, екон. Наук, проф. – К.: КНЕУ, 2009. – 528 с.

21. Статут відкритого акціонерного товариства НАСК «Оранта».

21. Ярослав Павлович Шумелда / Ярослав Шумелда; Страхувння: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Тернопіль: 2010-260с.

 

Додатки

ЗВІТ

З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Студента (ки) ОКР «бакалавр»,

групи ______

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

___________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ________________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала __________________________

Кількість балів: _______Оцінка:_______ECTS ____

 

Члени комісії ____________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

м. Житомир – 2016 рік

 

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………

1.Організаційно-правова характеристика підприємства……….

2. Характеристика зовнішнього середовища підприємства……

3.Системи планування та економічного аналізу на підприємстві………………………………………………………………

4. Бухгалтерській облік на підприємстві…………………………..

5.Внутрішній механізм підприємства. Внутрішня економічна політика підприємства…………………………………………………

6. Нормування і оплата праці……………………………………..…..

7. Фінанси підприємства………………………………………………

8. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства………..…

9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства…………….….

10. Правова робота на підприємстві…………………………..……

11. Податкова політика підприємства…………………………….

12. Плани і перспективи розвитку підприємства…………………

13. Індивідуальне завдання………………………………..……….…...

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

ВСТУП

Базою виробничої практики є ПАТ НАСК «Оранта».

Метою звіту із виробничої практики є дослідження діяльності страхової компанії «Оранта», вивчення організаційної структури, фінансових взаємовідносин страхової компанії з іншими господарюючими суб’єктами, аналіз формування та розподілу прибутку, здійснення процесу оподаткування, аналіз інвестиційної діяльності, здійснення процесу управління оборотними коштами, розгляд проекту фінансового планування, а також оцінка фінансового стану страхової компанії в умовах світової фінансової кризи. Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб у випадку настання визначених подій (страхових випадків), визначених договором страхування чи чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами і юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

Страхування є системою особливих грошових відносин, що є проміжною ланкою між фінансовими і кредитними відносинами, оскільки в страхуванні реалізується неПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 303; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.012 с.)