Обґрунтування кадрової політики підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обґрунтування кадрової політики підприємстваДля підвищення ефективності використання кадрових ресурсів підприємства у сучасних ринкових умовах, доцільно використовувати різні економічні інструменти. Основою ефективного управління кадровим потенціалом в останні роки є ефективна система кадрової політики. При раціональному використанні існуючих ресурсів, а саме кадрових, зменшується час реалізації головної стратегії підприємства. Так як застосування кадрової політики на підприємстві є досить актуальним питанням в теперішній час, доцільно різнобічно дослідити це питання.

Етапи кадрової політики:

Етап 1. Нормування. Мета — узгодження принципів і цілей роботи з персоналом, з принципами та цілями організації в цілому, стратегією та етапом її розвитку. Необхідно провести аналіз корпоративної культури, стратегії і етапу розвитку організації, спрогнозувати можливі зміни, конкретизувати образ бажаного співробітника, шляхи його формування і цілі роботи з персоналом. Наприклад, доцільно описати вимоги до співробітника організації, принципи його існування в організації, можливості зростання, вимоги до розвитку певних здібностей і т. д.

Етап 2. Програмування. Мета — розробка програм, шляхів досягнення цілей кадрової роботи, конкретизованих з урахуванням умов нинішніх та можливих змін ситуації. Необхідно побудувати систему процедур та заходів по досягненню цілей, свого роду кадрових технологій, закріплених у документах, формах, і обов'язково з урахуванням як нинішнього стану, так і можливостей змін. Істотний параметр, який впливає на розробку таких програм, — уявлення про прийнятні інструментах і способи впливу, їх узгодження з цінностями організації.

Етап 3. Моніторинг персоналу. Мета — розробка процедур діагностики і прогнозування кадрової ситуації. Необхідно виділити індикатори стану кадрового потенціалу, розробити програму постійної діагностики і механізм вироблення конкретних заходів щодо розвитку і використання знань, умінь і навичок персоналу. Доцільні оцінка ефективності кадрових програм і розробка методики їх оцінки. Для підприємств, які проводять постійний моніторинг персоналу, безліч окремих програм кадрової роботи (оцінка та атестація, планування кар'єри, підтримання ефективного робочого клімату, планування тощо) включаються в єдину систему внутрішньо пов'язаних завдань, способів діагностики та впливу, способів прийняття та реалізації рішень. У такому випадку ми можемо говорити про існування кадрової політики як інструмент управління підприємством.

Основним змістом кадрової політики Страхової Компанії "Оранта" є унормування трудових стосунків в Компанії, відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, одночасно з забезпеченням загального здорового морально-психологічного клімату, організаційних умов для всебічної професійної самореалізації працівників, їх професійного та кар’єрного росту, отримання конкурентоспроможної мотивації та оплати праці. Мета кадрової політики – забезпечення СК "Оранта" конкурентоспроможним персоналом, згуртованим та здатним на виконання завдань, що стоять перед Товариством.

Основні принципи кадрової політики:

- Забезпечення Страхової Компанії кваліфікованим персоналом, що здатний за своїми діловими та особистими якостями забезпечувати реалізацію бізнес-ідеології та нормативних вимог СК "Оранта"

- Реалізація постійно діючої системи підбору та підготовки кадрів, в тому числі керівників регіональних підрозділів та Страхових агентів, на основі єдиних внутрішніх нормативних актів та мотиваційних умов.

- Створення та своєчасне корегування умов мотивації, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності кадрів по відношенню до ринку праці, в цілому, та на страховому ринку, безпосередньо.

- Практична реалізація поточних питань з кадрового супроводу та оформлення трудових стосунків (прийом, звільнення, відпустка та ін.) у відповідності до вимог діючого трудового законодавства.

- Підготовка, перепідготовка кадрів усіх рівнів з метою забезпечення СК "Оранта" персоналом, рівень підготовки якого відповідає вимогам страхового ринку, що розвивається, та забезпечує Компанію конкурентоспроможним кадровим потенціалом.

- Персонал - найбільша цінність компанії. Компанія забезпечує індивідуальний підхід до кожного її співробітника;

- Бізнес зростає разом з співробітниками; вона прагне забезпечити умови максимально можливої реалізації професійного потенціалу кожного співробітника;

- У своїй діяльності компанія орієнтована на результат;

- Компанія заохочує ініціативу, творчість та прийняття працівником на себе відповідальності за доручену справу;

Колектив СК "Оранта" - команда, в якої професіоналізм, результативність та згуртованість залежить від кожного учасника, бізнес якої відповідальний та прозорий.

Головні вимоги, що пред'являє кадрова політика до працівників - це професіоналізм і відповідальність. Разом з тим, Компанія підтримує високий рівень мотивації працівників, поліпшення всіх процесів ділової і міжособистісної взаємодії.

Кадри СК "Оранта" - це, в основному, молоді люди із економічною і юридичною освітою, які набули життєвого, професійного і практичного досвіду, працюючи в СК "Оранта". Кадрова політика Компанії направлена на забезпечення сприятливого ділового клімату для працівників. Їх об'єднують не тільки певні професійні обов'язки, але і атмосфера стабільності і соціальної захищеності, які є об’єктивним наслідком виваженої ділової політики Реалізація кадрової політика СК «Оранта» , зусиллями керівництва в трудовому колективі успішно створений настрій, націлений на подальший розвиток, отримання нових знань та збагачення професійного досвіду. Завдяки цьому весь колектив продовжує вчитися. Компанією розроблена спеціальна внутрішня освітня програма, яка дозволяє в короткі терміни підготувати працівників всім необхідним базовим знанням страхової справи і удосконалюватися. Значна увага надається підвищенню кваліфікації фахівців. Щорічно на семінарах і курсах проходять підготовку до третини працівників Компанії. В цілому кадрова політика СК "Оранта" характеризує те, що Компанія бажає працювати з людьми, які хочуть і вміють вчитися, незважаючи на окремі прорахунки та помилки і націлені на досягнення позитивного особистого та командного кінцевого результату.

 

 

ВИСНОВОК

Під час проходження практики в НАСК «Оранта» було здійснено поглиблене вивчення діяльності, освоїла методи роботи компанії.

При аналізі діяльності компанії я вивчила історію її створення і становлення, ознайомилася з основними нормативними документами, на яких базується діяльність, дослідила основні напрямки діяльності даної компанії, розглянула організаційну і управлінську структури.

За підсумками діяльності НАСК «Оранта», можна з впевненістю сказати, що компанія міцно тримає ринкову позицію. Зміни, що сталися в компанії, позитивно відобразилися у фінансових підсумках року.

Діяльність НАСК «Оранта» є абсолютно прозорою, адже компанія регулярно, згідно з умовами, передбаченими законодавством, подає інформацію про свою діяльність до державних органів управління. Компанія займає відкриту позицію, задекларовану в усіх статутних документах та є основою роботи усіх підрозділів компанії як з клієнтами, так і з засобами масової інформації.

Стабільність НАСК «Оранта» на ринку забезпечують і ефективний фінансовий менеджмент, коректне формування страхового портфеля та спеціальні перестрахувальні технології, що дають змогу ефективно розподілити ризики для підвищення гарантії відшкодування. НАСК «Оранта» співпрацює з відомими міжнародними партнерами з перестрахування, але і сама бере участь у розподіленні ризику багатьох українських страхових компаній.

В планах компанії глобальним завданням є збільшення об’ємів страхування, шляхом якісної реалізації проекту розвитку власної агентської мережі. Отже, активне співробітництво членів фінансової групи дозволить приблизити час реалізації ідей, як найбільш ефективного засобу задоволення потреб клієнтів.

Незмінною протягом всієї діяльності страхової компанії є клієнтська політика, зосереджена на визначенні зростаючих потреб клієнтів та на подальшому підвищенні якості обслуговування та рівня задоволення клієнтів. Досвід взаємовідносин з клієнтами демонструє важливість постійного діалогу з клієнтами, який забезпечується за допомогою існуючого в компанії центру обслуговування клієнтів.

Страхова компанія гарантує виконання прийнятих на себе зобов’язань, забезпечує динамічний розвиток та постійне самовдосконалення у поєднанні зі стабільністю та високою надійністю, що надає їй право вважати себе лідером страхового ринку.

Основною проблемою СК «Оранта» є недостатній розвиток діяльності у зовнішньоекономічному просторі. Причиною цього є недосконала законодавча база України. Іноземні компанії поки що з великою обережністю ставляться до співпраці із українськими страховими компаніями. Налагодження зв’язків для ефективної співпраці СК «Оранта» із страховими компаніями країн із більш розвиненим страховим ринком, на мою думку, є зараз основним напрямом діяльності компанії в умовах зовнішньоекономічної діяльності.

Керівники підприємств, які зробили ставку на персонал і поставили перед собою ціль створити працездатну і мотивовану команду однодумців, таким чином реалізують ідею "головне багатство підприємства - його люди", і дають можливість своїм співробітникам цілком розкрити і реалізувати свій потенціал, а, отже, принести підприємству більший прибуток.

Завдяки податковим пільгам програми корпоративного страхування життя дозволяють оптимізувати витрати підприємства на соціальне забезпечення й додаткову мотивацію співробітників: відповідно до нової редакції Закону «Про оподаткування прибутку підприємств», юридичні особи можуть відносити платежі по довгостроковому накопичувальному страхуванню життя своїх співробітників на валові витрати, у межах 15 відсотків від заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, але не більше 7560 гривень у рік.

Поєднуючи багаторічний досвід та глибоке знання фінансового ринку, СК «ОРАНТА» надає страхові послуги , чим робить значний внесок у розвиток вітчизняного страхового бізнесу.

Спецiалiсти СК "Оранта" постiйно працюють над удосконаленням збутової стратегiї, покращенням умов роботи страхових посередникiв, новими продуктами, а також розширенням можливостей в рамках iснуючих програм убезпечення життя тощо. Зокрема, протягом звiтного перiоду компанiя запропонувала своїм клiєнтам додаткову можливiсть захисту та примноження заощаджень - власну програму iндексацiї.

Страхова компанія «Оранта» – це соціально-орієнтована компанія, що пропонує широкий спектр послуг з убезпечення життя, накопичувальним видам убезпечення життя, а також послуг по страхуванню від нещасного випадку, від критичних захворювань і на випадок втрати працездатності. У процесі формування портфелю страхових програм, був використаний досвід світових лідерів у цій сфері бізнесу.

Місія Страхової компанії “Оранта” полягає у тому, щоб надавати своїм клієнтам, як фізичним, так і юридичним особам, найкращі програми убезпечення життя разом з якісним професійним обслуговуванням. Наша компанія високо цінує лояльність наших клієнтів, партнерів та інвесторів.

СК “ Оранта ” надає самі високі гарантії збереження, накопичення та своєчасних виплат коштів.

Страхова компанія “ Оранта ” гарантує свої клієнтам:

- надійний страховий захист життя і здоров'я;

- надійне розміщення засобів, як у національній, так і у вільно конвертованій валюті;

- перевищення відсотка прибутковості над відсотком інфляції;

- стабільний ріст доходу;

- негайну виплату страхового відшкодування;

- професійне обслуговування;

- оперативне реагування на зміну потреб своїх клієнтів.

На сьогодні СК «ОРАНТА» страховий захист по: страхуванню життя, страхуванню від нещасних випадків, інвалідності, критичних захворювань, а також накопичувальному і пенсійному страхуванню.

Умови страхування життя описують рамки взаємодії страхової компанії із клієнтом та встановлюють загальні правила страхування. Більш конкретно потреби кожної людини або компанії дозволяють задовільнити програми убезпечення життя.

Згідно законодавства, страхова компанія обмежена в гарантуванні більш високої доходності по сплачених внесках, ніж 4% річних. Решта доходу, отриманого за рахунок розміщення коштів клієнта розподіляється між клієнтом і компанією на вимогу того ж таки законодавства. Таким чином забеспечується участь клієнта у прибутках компанії.

Ознайомившись з умовами убезпечення життя Страхової компанії «Оранта» можна отримати відповідь на більшість запитань з приводу механізму та практики страхування.

 

Список використаних джерел

1. Александрова Марина Михайловна / Марина Александрова; Страхування: Навчально-методичний посібник. - К.: ЦУЛ, 2012-208с.

2. Алєксєєв І.В. Страхові послуги: / Алєксєєв І.В., Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б. Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. -204 с.

3. Анатолій Глібович Загородній / Анатолій Загородній; Страхування [Текст] : навчальний посібник - Львів. - 2004. - 104 с. - ISBN 966-7376-80-5.

4. Анатолий Александрович Александров / Анатолий Александров Страхування. - М .: ПРІОР, 2008. - 186 с

5. Базилевич В.Д., Страхова справа. / Базилевич С.С. - К .: Т-во «Знання», КОО, 2008.-203с

6. Бондаренко В.І. Страхування: Підручник / Керівник авт.кол. і наук. ред. С.С. Осадець, д-р екон. наук, проф.- К.: КНЕУ,2012. – 528с.

7. Валерій Захарович Мошенський / Валерій Мошенський; Особливостi функцiонування страхових компанiй на фiнансовому ринку України [Текст] Страхування. - 2007. - № 9. - С. 23 – 29

8. Замків О.М. Страхування: Навчальний посібник / за редакцією д.е.н. О.О. Слюсаренко - К .: Міжнародна агенція «Bee Zonc», 2013-320с.

9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; За ред. Д-ра екон. Наук, проф. І.В.Багрової. – Київ, Центр навчальної літератури / 2013. - 472 с.

10. ЗУ «Про господарські товариства» від 27.04.2010р. №997-16.

11. ЗУ «Про державну підтримку страхування та кредитування експорту» від 02.02.2008р. №1708.

12. ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 10.04.08 №253-17.

13. ЗУ «Про страхування» від 14 червня 2013р.№1937-5.

14. Костянтин Григорович Воблий / Костянтин Воблий; Основи економії страхування. - Тернопіль: Економічна думка, 2011.-238с.

15. Міжнародні страхові послуги: Конспект лекцій з курсу «Міжнародні страхові послуги» для студентів напрямів 6.0501 «Економіка і підприємництво» / Кузьмін О.Є., Завербний А.С., Іващук Н.Л., Григор`єв О.Ю., Завербна Н.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007.- 236 с.

16. Ольга Олексіївна Гаманкова / Ольга Гаманкова; Страхування. Навч.-метод. посібник— К.:КНЕУ, 2011. —120 с.

17. Рейтинг страхових компаній України [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://forinsurer.com/ratings/nonlife/.

18. Семен Степанович Осадець / Семен Осадець Керівник авт. колективу и наук, ред; Страхування: Підручник - Вид. 2-ге, перероб. и доп. - К .: КНЕУ, 2008. - 599 с.

19. Семен Степанович Осадець / Семен Осадець Кер. авт. кол.і наук.ред.;Страхування: Підручник Від.2-у, переробл. и доп.-К .: Кену, 2012.-599с.

20. Семен Степанович Осадець / Семен Осадець; Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред.. С.С.Осадець, д-р, екон. Наук, проф. – К.: КНЕУ, 2009. – 528 с.

21. Статут відкритого акціонерного товариства НАСК «Оранта».

21. Ярослав Павлович Шумелда / Ярослав Шумелда; Страхувння: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Тернопіль: 2010-260с.

 

ДодаткиПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 213; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.01 с.)