ТОП 10:

Абсолютні показники ліквідності балансу підприємства за звітний періодТис. грн

Групи активу На початок звітного року На кінець звітного року Групи пасиву На початок звітного року На кінець звітного року Надлишок (+), нестача (–) коштів
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
               
               
Баланс     Баланс        

Задача 2.На підставі балансу розрахувати показники платоспро­можності підприємства на початок та кінець звітного періоду, встановити відхилення в розрізі показників. Порівняти розраховані відносні показники з їх оптимальним значенням. За результатами розрахунків зробити висновки, вказати основні напрями покращання фінансового стану підприємства. Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 8.3.

Таблиця 8.3

Відносні показники ліквідності та платоспромож­ності підприємства за __________ р.

Показник Оптимальне значення На початок року На кінець року Відхилення (+, –) від
оптималь­ного значення показника на початок звітного періоду
...          
...          

Задача 3.На підставі фінансової звітності дати оцінку рівню пла­тоспроможності та ліквідності підприємства та визначити достатність грошових коштів для покриття короткострокових кредитів, забор­гованості юридичним та фізичним особам. Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 8.4.

Таблиця 8.4

Показники платоспроможності підприємства за даними звіту про рух грошових коштів підприємства за __________ рр.

Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення (+, –)
Коефіцієнт руху грошових коштів внаслідок операційної діяльності      
Коефіцієнт грошового покриття виплат по відсотках      
Коефіцієнт грошового покриття короткострокових боргів      
Коефіцієнт достатності грошового потоку      
Коефіцієнт відношення грошового потоку від операційної діяльності до загальної суми боргу      

Задача 4. За даними балансу встановити, чи його структура задо­вільною, а підприємство – платоспроможним. Для цього необхідно розрахувати відповідні коефіцієнти станом на початок та кінець періоду, відхилення в розрізі показників від початку періоду та їх оптимальних значень. Вказати, які рішення можуть бути прийняті за результатами розрахунків. Продіагностувати перспективну платоспро­можність підприємства. Зробити висновки. Рішення представити у вигляді таблиці 8.5.

Таблиця 8.5

Показники оцінки структури балансу підприємства за __________ р.

Показник Нормативне значення На початок року На кінець року Відхилення (+, –) показника кінця року від
нормативного значення показника початку року
Коефіцієнт покриття          
Коефіцієнт забез­печеності оборот­них активів влас­ним оборотним капіталом          
Коефіцієнт віднов­лення платоспро­можності за 6 мі­сяців   ×      
Коефіцієнт втрати платоспроможності за 3 місяці   ×      

Задача 5.За даними таблиці 8.6 проаналізувати показники ліквідності та платоспроможності ТОВ «Мультикард». Зробити висновки.

Таблиця 8.6

Показники ліквідності та платоспроможності ТОВ «Мультикард» за __________ р.

Показник Оптимальне значення На початок року На кінець року Відхилення (+, –) показника кінця рову від
оптимального значення показника на початок звітного періоду
Коефіцієнт абсо­лютної ліквідності   0,032 0,132    
Коефіцієнт термі­нової ліквідності   1,519 1,240    
Коефіцієнт загальної ліквідності   2,276 1,988    
Коефіцієнт ліквідності запасів   0,758 0,748    
Коефіцієнт ліквідності коштів у розрахунках   1,487 1,104    
Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості   0,409 0,567    
Коефіцієнт мобільності активів   0,614 0,652    

Тематика індивідуальних аналітичних
навчально-дослідних завдань

1. 1. Монографічний аналіз понять «ліквідність», «платоспро­можність», «ліквідність активів», «ліквідність балансу», «ліквідність підприємства».

2. 2. Платоспроможність підприємства як об’єкт аналізу і прогнозування.

3. 3. Удосконалення методичних підходів до оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства в умовах стандартизації фінансової звітності.

4. 4. Прогнозування можливого банкрутства: методи та моделі.

5. 5. Оцінка швидкості обороту поточних активів та її відповідність швидкості обороту поточних пасивів.

Тематика індивідуальних розрахункових
навчально-дослідних завдань

Задача 1.За даними таблиці 8.7 проаналізувати якісний склад оборотних активів ТОВ «Босфор», розрахувати необхідні показники та здійснити класифікацію оборотних активів за ступенем ризику. Зробити висновки.

Таблиця 8.7

Склад оборотних активів «Босфор» за __________ р.

(тис. грн)

Показник На початок року На кінець року Відхилення (+, –)
Оборотні активи, всього 286,4 374,5  
Виробничі запаси, всього 168,5 178,8  
у т.ч. залежані 5,7 7,5  
Незавершене виробництво 13,8 24,2  
Готова продукція, всього 52,9 84,6  
у т.ч. готова продукція, що не користується попитом 16,9 8,1  
Дебіторська заборгованість, усього 25,8 56,6  
у т.ч. сумнівна 5,6 18,6  
Цінні папери 4,6 4,6  
Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті 18,6 24,3  
Витрати майбутніх періодів 2,2 1,4  

Задача 2.За даними таблиці 8.8 оцінити загальну зміну величини власного оборотного капіталу по підприємству ЗАТ «Темп» та ЗАТ «Ліра», виявити основні причини цих змін і порівняти якісний склад власного оборотного капіталу, а також оцінити фінансовий стан кожного з підприємств.

Таблиця 8.8

Інформація про господарську діяльність

(тис. грн)

Показник ЗАТ «Темп» ЗАТ «Ліра»
На початок звітного року На кінець звітного року На початок звітного року На кінець звітного року
Оборотні активи, всього 100,3 89,6 119,1 130,2
у тому числі: виробничі запаси   14,5   16,8   28,1   27,4
незавершене виробництво 9,6 10,1 18,7 15,6
готова продукція 7,2 8,7 10,5 4,8
дебіторська заборгованість 55,8 45,6 48,9 67,2
грошові кошти та їх еквіваленти 9,8 6,3 10,1 12,4
Витрати майбутніх періодів 3,4 2,1 2,8 2,8
Короткострокові кредити банку 10,2 5,6 16,8 20,1
Кредиторська заборгованість за товари 62,9 56,2 66,8 71,3
Кредиторська заборгованість за розрахунками 24,4 25,1 19,6 18,7

Задача 3. За даними балансу визначити яким повинен бути розмір поточних активів підприємства для забезпечення безперебійного процесу виробництва та сплати заборгованості по короткострокових зобов’язаннях. Розрахувати фактичний рівень платоспроможності підприємства. На основі якісного аналізу складу оборотних активів дати відповідь на питання: за рахунок яких коштів забезпечуються розрахунковий фактичний рівень платоспроможності підприємства?

Термінологічний словник

Власні оборотні кошти – та частина власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття його поточних активів.

Довгострокова платоспроможність – здатність підприємства розрахуватися за своїми довгостроковими зобов’язаннями.

Ліквідність – здатність будь-якого елемента активів перетворю­ватися на грошові кошти.

Ліквідність підприємства – наявність у підприємства оборотних кош­тів, теоретично достатніх для погашення короткострокових зобов’язань, навіть з порушенням строків погашення, які передбачені контрактами.

Операційна (розрахункова) ліквідність – це відповідність груп ак­тивів і пасивів за строками їх оборотності в умовах нормального функціонування підприємства.

Платоспроможність підприємства–це спроможність підпри­ємства своєчасно й повністю виконати свої платіжні зобов’язання, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру, що мають певні терміни сплати.

Поточна ліквідність – ця ліквідність визначається відповідністю поточних активів короткостроковим пасивам.

Поточна платоспроможність за звітний період – це показник, який визначається за даними балансу шляхом порівняння суми його платіжних коштів із строковими зобов’язаннями.

Строкова ліквідність – здатність до погашення зобов’язань у разі дійсної ліквідації, коли активи реалізуються в строковому порядку за зниженими цінами.

Строкові зобов’язання – поточні пасиви, тобто зобов’язання та борги, що підлягають погашенню: короткострокові кредити банку, кредиторська заборгованість.

Література: 9; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22.

Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства

Методичні поради до вивчення теми.Згідно з Положенням Національного банку України «Про кредитування» «кредитоспро­можність – це здатність позичальника в повному обсязі й у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями». Відповідно до Положення Національного банку України «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків», «кредитоспроможність – наявність передумов для одержання кредиту і здатність повернути його».

Кредитоспроможність – це такий фінансовий стан підприємства, який дає змогу отримати кредит і своєчасно його повернути.

Прийняття рішення про кредитування – результат сприятливої чи несприятливої оцінки кредитоспроможності клієнта (рис. 9.1).


Рис. 9.1. Набір характеристик для аналізу кредитоспроможності
підприємницької структури-позичальника

Думка кредитора щодо ступеня кредитоспроможності позичальника формується під впливом трьох самостійних аналітичних блоків:

- - загальне уявлення про клієнта;

- - аналіз фінансового стану клієнта;

- - аналіз ефективності кредитованої угоди або інвестиційного проекту.

Розширення самостійності в діяльності господарюючих суб’єктів, поява нових форм власності підвищує ризик неповер­нення кредиту і потребує оцінювання кредитоспроможності при вирішенні питання про можливості та умови кредитування.

Таким чином, комплексний характер кредитоспроможності дозволяє виділити два напрямки оцінки – якісний і кількісний. У рамках першого аналізуються умови та мотиви позичальника, що спонукують до своєчасного погашення кредиторської заборгованості. У межах другого оцінюються можливості позичальника щодо обслуговування та погашення кредиту шляхом дослідження стану його прогнозних фінансових показників рис. 9.2).


Рис. 9.2. Основні вимоги до кредитоспроможності з позиції
кредитора і позичальника

Методи та моделі оцінки кредитоспроможності позичальників, які застосовують зарубіжні банківські установи, класифікують таким чином:

- - класифікаційні (статистичні методи оцінки), до яких належать бальні системи оцінки (рейтингові методики) і моделі прогнозування банкрутств (що базується на MDA – Multiple Discriminate Analysis – мно­жинному дискримінантному аналізі);

- - моделі комплексного аналізу (на основі «напівемпіричних» методологій, які базуються на експертних оцінках аналізу економічної доцільності надання кредиту: «правила шести сі», CAMPARI, PARTS, PARSER та ін.).

Оцінювання фінансового стану позичальника виконується в два етапи:

1-й етап – обчислення значень показників, які характеризують фінансовий стан позичальника;

2-й етап – оцінювання та узагальнення показників і визначення класу надійності позичальника.

На першому етапі розраховуються показники, які характеризують фінансовий стан позичальника. Ці показники розподіляються на такі аналітичні групи:

І група – попередня оцінка позичальника;

ІІ група – показники платоспроможності позичальника;

III група – показники фінансової стійкості позичальника;

IVгрупа – показники надійності позичальника.

На другому етапі визначається інтегральний показник, розрахунок якого ґрунтується на використанні принципу вагомості показників і коефіцієнтів вагомості аналітичних груп. Залежно від величини інтегрального показника визначають клас надійності позичальника (А, Б, В, Г, Д).

У методику оцінки кредитоспроможності можуть вводитись еле­менти, які мають якісну характеристику підприємства-позичальника: кредитна історія, об’єктивні та суб’єктивні фактори діяльності підприємства.

Практичне заняття

Питання до обговорення

1. 1. Сутність кредитоспроможності та необхідність її оцінювання.

2. 2. Законодавчо-правова та інформаційна база оцінки кредитоспро­можності.

3. 3. Послідовність проведення та наповнення основних аналітичних етапів оцінки кредитоспроможності.

4. 4. Система показників інтегральної оцінки кредитоспроможності позичальника – юридичної особи: економічний зміст, методика розра­хунку, особливості застосування в Україні.

5. 5. Тестування підприємств як позичальників за методиками зарубіжних комерційних банків.

Питання для самопідготовки

1. 1. Поняття кредитоспроможності та визначення основних завдань щодо її оцінювання.

2. 2. Джерела інформації для забезпечення аналітичного процесу оцінки кредитоспроможності.

3. 3. Методичні підходи до аналізу кредитоспроможності позичаль­ників – юридичних осіб, які застосовуються в практиці роботи банківської системи України.

4. 4. Зарубіжний досвід: методи та моделі аналізу кредитоспро­можності підприємств.

5. 5. Шляхи забезпечення високого рівня кредитоспроможності підприємства та стабільності щодо його підтримання.

Тести самоконтролю

1. Нормативна законодавчо-правова база оцінки кредитоспромож­ності підприємства включає:

1) 1) Положення НБУ «Про кредитування»;

2) 2) Постанова Правління НБУ «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків»;

3) 3) Господарський кодекс України;

4) 4) усе перелічене.

2. При розрахунку індексу кредитоспроможності використовують:

1) 1) модель Альтмана;

2) 2) модель Бернстайна;

3) 3) систему формалізованих і неформалізованих критеріїв;

4) 4) усе перелічене.

3. Кредитоспроможність підприємства – це:

1) 1) можливість отримати кредит;

2) 2) можливість вчасно погасити кредит;

3) 3) спроможність підприємства отримати кредит та вчасно його погасити;

4) 4) стан фінансових ресурсів підприємства, який зумовлює можливість отримання кредиту та його погашення вчасно та в повному обсязі, включаючи відсотки.

4. До основних принципів кредитування відносяться:

1) 1) строковість, поверненість і платність;

2) 2) строковість, забезпеченість та цільовий характер використання;

3) 3) поверненість, строковість, платність, цільовий характер використання;

4) 4) строковість, поверненість, платність, забезпеченість, цільовий характер використання.

5. Послідовність проведення оцінки кредитоспроможності пози­чальника – юридичної особи включає:

1) 1) оцінка фінансового стану, кредитна історія, оцінка додаткових факторів діяльності;

2) 2) оцінка фінансового стану та визначення класу позичальника;

3) 3) оцінка фінансового стану, кредитна історія, оцінка додаткових факторів діяльності, визначення класу кредитоспроможності;

4) 4) оцінка фінансового стану, дослідження ділової репутації позичальника, визначення класу кредитоспроможності.

6. Які з перелічених показників використовуються в процесі аналізу для оцінки ефективності використання підприємством короткост­рокових кредитів?

1) 1) коефіцієнт покриття балансу;

2) 2) наявність власних коштів в обороті;

3) 3) оборотність кредиту;

4) 4) фондовіддача кредиту.

7. Що може бути гарантією повернення кредиту:

1) 1) застава рухомого майна;

2) 2) застава нерухомого майна;

3) 3) гарантія або поручительство третіх осіб;

4) 4) усе перелічене.

8. Використання кредитних ресурсів...

1) 1) зміцнює фінансовий стан підприємства;

2) 2) погіршує фінансовий стан підприємства;

3) 3) за умов виваженої політики щодо формування фінансових ресурсів підвищує рентабельність власних коштів підпри­ємства;

4) 4) взагалі не потрібно, оскільки необхідно повністю фінансу­вати діяльність за рахунок власних коштів.

9. Яка ситуація є прийнятною щодо залучення кредиту:

1) 1) рентабельність обороту становить 9 %, кредит коштує 15 %;

2) 2) рентабельність активів – 6 %, кредит коштує 16 %;

3) 3) рентабельність власного капіталу – 3 %, кредит коштує 12 %;

4) 4) виважений розрахунок ефективної відсоткової ставки стосовно конкретної операції.

10. Високий рівень кредитоспроможності підприємства забезпе­чується...

1) 1) стійким фінансовим станом;

2) 2) позитивним іміджем підприємства;

3) 3) високою рентабельністю фінансово-господарської діяльності;

4) 4) особистими зв’язками та усім переліченим.

Розрахункові завдання

Задача 1.Використовуючи Постанову Правління Національного банку України від 6 липня 2000 р. № 279 (із змінами та доповненнями, внесеними Постановами Правління Національного банку України)«Про порядок формування та використання резерву для відшко­дування можливих втрат за кредитними операціями банків» здійснити оцінку кредитоспроможності підприємства. Узагальнити результати, зробивши висновки щодо класу позичальника – юридичної особи.

Задача 2.На підставі фінансової звітності та розв’язку попередніх задач проаналізувати ефективність використання короткострокових кредитів і позик. З цією метою розрахувати: фондовіддачу, рентабель­ність, оборотність, інтегральний показник ефективності використання кредиту. За результатами розрахунків зробити висновки. Розв’язок задачі оформити аналітичною таблицею.

Тематика індивідуальних аналітичних
навчально-дослідних завдань

1. 1. Методичні підходи до оцінки кредитоспроможності позичаль­ника, які використовуються в світовій банківській практиці: сутність та характеристика основних напрямів.

2. 2. Методика «CAMPARI» та сфера її застосування.

3. 3. Методика «CAMEL» та специфіка щодо її застосування.

4. 4. Законодавчо-правова база регулювання питань оцінки креди­тоспроможності підприємств України.

5. 5. Основні засади оцінки фінансового стану підприємства зазна­чені в Методичних рекомендаціях щодо виявлення ознак неплатоспро­можності підприємств і ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства, затверджених наказом Міністерства економіки України від 17. 01. 2001 р. № 10.

6. 6. Основні етапи формування кредитної справи та їх наповнення.

7. 7. Кредитна історія та її використання в практиці оцінки кре­дитоспроможності підприємства в сучасних умовах господарювання.

Термінологічний словник

Банківський кредит – кошти, які надаються банком у позику клієнту для цільового використання на встановлений термін під визначений відсоток.

Відсотки– плата за використання грошових коштів, їх еквіва­лентів або сум, що заборговані підприємству.

Ефективна ставка відсотка– ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного відсотка та премії) на середню величину собівартості інвестицій (або зобов’язання) та вартості їх погашення.

Залучений капітал – кошти, що залучаються для фінансування діяльності підприємства на умовах платності, строковості, поверненості.

Ціна капіталу – загальна сума коштів, яку необхідно сплатити за використання певного обсягу фінансових ресурсів, що виражена у від­сотках до цього обсягу.

Кредит– надання позичальнику коштів у грошовій і інших формах на встановлений термін під певний відсоток.

Кредитоспроможність – система умов, які визначають спромож­ність підприємства залучати кредит у різних формах, виконуючи всі пов’язані з ним фінансові зобов’язання в повному обсязі та в пере­дбачені терміни.

Коефіцієнт грошового потоку показує, яка частина грошових надходжень клієнта спрямовується на покриття основного боргу та процентів за позичками строком до 1 року.

Коефіцієнт процентних виплат дає можливість оцінити, у скільки разів прибуток клієнта перевищує платежі за позичками.

Умови щодо надання кредитів:

- - оцінка установою банку кредитоспроможності позичальника, фінансової стабільності, рентабельності, ліквідності;

- - кредитуються тільки ті види діяльності позичальника, які передбачені його статутом;

- - позичальник повинен мати власне майно та брати участь у фінансуванні об’єкта, що кредитується, певною сумою власного капіталу – не менше 30 %.

Література: 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22.

Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств

Методичні поради до вивчення теми.Світова практика госпо­дарювання пов’язує поняття ділової активності з поняттям інвес­тиційної привабливості підприємства. В усіх економічно розвинутих країнах, де знаходяться світові фінансові центри, рівень ділової активності визначається за допомогою спеціальних агрегованих статистичних показників – так званих індексів ділової активності. В їх основу покладені варіювання курсів акцій компанії, рівень яких і є кінцевим виразником її інвестиційної привабливості на ринку. Розрахунок інтегральних агрегованих індексів ділової активності доволі складний, тому вони використовуються здебільшого для оцінки ринкової кон’юнктури в цілому. В широкому розумінні ділова активністьозначає весь спектр зусиль, спрямованих на просування фірми на ринках продукції, праці, капіталу.

На рівні ж окремого підприємства ступінь його ділової актив­ності визначається за допомогою цілої системи показників еко­номічної ефективності господарювання та вимірюється одним з двох способів, які відображають результативність роботи підпри­ємства відносно або розміру авансованих ресурсів, або розміру їх споживання (витрат) у процесі виробництва, а саме:

1. Забезпечення запланованих темпів росту та динаміки основних показників діяльності підприємства.

2. Розрахунку системи показників, які характеризують ефектив­ність використання ресурсів підприємства.

Співвідношення між динамікою обсягів продукції та ресурсів (витрат) визначає характер економічного зростання. Економічне зростання виробництва може бути досягнуто як екстенсивним, так й інтенсивним способом. Перевищення темпів росту продук­ції над темпами росту ресурсів або витрат свідчить про наявність інтенсивності в економічному зростанні. Прерогатива показників ділової активності полягає саме у визначенні інтенсивності еко­номічного зростання.

При вивченні теми слід звернути увагу на так зване «золоте правило розвитку підприємства»: Трп > Трв > Тра > 100 %.

Оте, показники ділової активності – це перш за все показники ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, що автоматично відносить їх до системи показників економічної ефективності. Проте фінансовий стан підприємства, його пла­тоспроможність і ліквідність також безпосередньо залежать від того, як швидко кошти, вкладені в активи, знову перетворяться в реальні гроші. Такий вплив пояснюється тим, що зі швидкістю оборотності активів підприємства тісно пов’язані мінімально необхідна величина авансованого капіталу та пов’язані з ним виплати грошових коштів (проценти за кредит, дивіденди), визначення потреби в додаткових джерелах фінансування, сума витрат на утримання товарно-матеріальних цінностей, а також величина сплачених податків.

Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діяльності даної компанії з однотипними за сферою застосування капіталу підприємствами. Такими якісними критеріями є:

- - широта ринків збуту продукції;

- - наявність продукції, що експортується;

- - наявність унікальної продукції, техніко-економічні параметри якої перевищують світові аналоги або відповідають їм;

- - репутація підприємства;

- - стійкість зв’язків з клієнтами, партнерами тощо.

Оцінка ділової активності в контексті фінансового аналізу є визначенням ступеня інтенсивності зусиль, які витрачає господа­рюючий суб’єкт у процесі фінансово-господарської діяльності, акцен­туючи увагу на динамічності розвитку й ефективності використання наявного економічного потенціалу та перспективних можливостей (рис. 10.1).


Рис. 10.1. Основні характеристики
ділової активності в системі її оцінки

Отже, система оцінки ділової активності підприємства виглядатиме таким чином (рис. 10.2).

1 модуль. Показники динамічності розвитку підприємства   2 модуль. Показники швидкості обороту капіталу (ключові)   3 модуль. Показники ефектив­ності використання наявного еконо­мічного потенціалу
Абсолютний приріст загальної вартості активів, тис. грн   Коефіцієнт загальної оборотності сукупного капіталу   Коефіцієнт віддачі майнового потенціалу (трансформації активів)
Порівняльні темпи росту загальної вартості активів, %   Коефіцієнт оборот­ності власного капіталу   Рентабельність реалізації
Порівняльні темпи росту чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), %   Коефіцієнт оборотності оборотних коштів   Коефіцієнт доходності активів
Порівняльні темпи росту чистого прибутку, %   Коефіцієнт оборот­ності матеріальних оборотних коштів   Рентабельність власного капіталу
Порівняння з еталонною моделлю розвитку: Тр чп > Тр в > Тр а > 100 %   Коефіцієнт оборот­ності дебіторської заборгованості   Рентабельність чистого (робочого) капіталу
Порівняльні темпи росту чистого (робочого) капіталу, %   Коефіцієнт оборотності грошових коштів    
Зміна частки власного капіталу в фінан­суванні загального обсягу активів, %        
Зміна частки оборот­ного капіталу в загаль­ному обсязі сукупного капіталу, %        
Зміна забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом, %        
4 модуль. Детермінована факторна модель сталості економічного росту суб’єкта господарювання за рахунок внутрішніх можливостей (джерел): · · віддачі активів; · · рентабельності реалізації; · · фінансової структури капіталу та дивідендної політики

Рис. 10. 2. Схема оцінки ділової активності підприємства

Практичне заняття

Питання для обговорення

1. 1. Характеристика основних напрямів оцінки ділової активності підприємства.

2. 2. Застосування у фінансовому аналізі показників ділової активності підприємства.

3. 3. Аналіз рівня, динаміки ділової активності та її вплив на фінансовий стан підприємства.

4. 4. Аналіз виробництва та реалізації продукції.

5. 5. Аналіз собівартості продукції.

6. 6. Оцінка стійкості економічного зростання.

Питання для самопідготовки

1. 1. Сутність і значення та основні напрями оцінювання ділової активності підприємства.

2. 2. Оцінка ринкової позиції підприємства: аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища.

3. 3. Факторний аналіз ділової активності та її вплив на фінансовий стан підприємства.

Тести самоконтролю

1. Назвіть основні характеристики ділової активності:

1) 1) інтенсивність і динамічність розвитку;

2) 2) швидкість обороту капіталу;

3) 3) результативність використання наявного економічного потенціалу;

4) 4) усе перелічене.

2. Вкажіть, яке співвідношення темпів росту основних оцінюючих показників діяльності підприємства вважається оптимальним:

1) 1) Т капіталу > Т обсягу реалізації > Т прибутку > 100 %;

2) 2) Т капіталу > Т прибутку > Т обсягу реалізації > 100 %;

3) 3) Т прибутку > Т обсягу реалізації > Т капіталу > 100 %;

4) 4) Т прибутку > Т обсягу реалізації > Т капіталу < 100 %.

3. Операційний цикл підприємства – це:

1) 1) період обороту сукупних активів;

2) 2) оборотність у днях дебіторської заборгованості та оборотність у днях запасів;

3) 3) період між сплатою кредиторської заборгованості та одержанням коштів від дебіторів;

4) 4) період, на який грошові кошти вилучені з обороту.

4. Фінансовий цикл підприємства – це:

1) 1) період обороту сукупних активів;

2) 2) час, на який кошти вилучені з обороту;

3) 3) період між сплатою кредиторської заборгованості та одержанням коштів від дебіторів за реалізовану продукцію;

4) 4) середній термін погашення кредиторської заборгованості.

5. Моментом початку фінансового циклу є:

1) 1) придбання сировини;

2) 2) відвантаження продукції;

3) 3) погашення кредиторської заборгованості;

4) 4) одержання оплати за реалізовану продукцію.

6. Коефіцієнт оборотності запасів дорівнює 4, термін інкасації дебіторської заборгованості становить 20 днів, термін погашення кредиторської заборгованості 25 днів. Тривалість фінансового циклу становитиме:

1) 1) 90 днів;

2) 2) 95 днів;

3) 3) 110 днів;

4) 4) 50 днів.

7. Тривалість фінансового циклу – 30 днів, тривалість операцій­ного циклу – 45 днів, термін обороту дебіторської заборгованості – 25 днів. Термін обороту кредиторської заборгованості становитиме:

1) 1) 25 днів;

2) 2) 20 днів;

3) 3) 15 днів;

4) 4) усі відповіді помилкові.

8. Збільшення виручки від реалізації...

1) 1) поліпшує структуру балансу активів і пасивів;

2) 2) погіршує структуру балансу;

3) 3) поліпшує або погіршує структуру балансу залежно від інших умов;

4) 4) не впливає на структуру активів і пасивів.

9. Темпом зростання називається:

1) 1) відношення абсолютного приросту до базисного рівня;

2) 2) часова послідовність значень фінансово-економічних показників;

3) 3) відношення наступного рівня до попереднього або до будь-якого іншого рівня, що його взято за базу порівняння;

4) 4) різниця між наступним і попереднім рівнями ряду динаміки.

10. Фактори, що впливають на ділову активність підприємства, підрозділяються на:

1) 1) природні;

2) 2) соціально-економічні;

3) 3) виробничо-економічні;

4) 4) усі перелічені.

Розрахункові завдання

Задача 1.На підставі фінансової звітності за 2 роки оцінити ділову активність підприємства, враховуючи співвідношення між основними показниками фінансово-господарської діяльності (дотримання «золо­того правила розвитку підприємства»). За результатами аналізу зро­бити висновки. Пояснити причини виявлених співвідношень та запро­понувати шляхи подолання негативних наслідків для підприємства.

Задача 2.На підставі фінансової звітності проаналізувати показники ділової активності, які відбивають динамічність і інтенсивність розвитку підприємства за 2 роки. За результатами розрахунків зробити висновки. Розв’язок задачі оформити у вигляді аналітичної таблиці.

Задача 3.На підставі фінансової звітності проаналізувати показники ділової активності, які відбивають швидкість обороту капіталу (активів) підприємства за 2 роки. За результатами розрахунків зробити висновки. Розв’язок задачі оформити у вигляді аналітичної таблиці.

Задача 4. На підставі фінансової звітності проаналізувати показни­ки ділової активності, які відбивають ефективність використання наявного економічного потенціалу підприємства за 2 роки. За результатами розрахунків зробити висновки. Розв’язок задачі оформити у вигляді аналітичної таблиці.

Тематика індивідуальних аналітичних
навчально-дослідних завдань

1. 1. Ділова активність підприємства як індикатор фінансового стану.

2. 2. Оцінка зовнішніх і внутрішніх факторів фінансового добробуту фірми.

3. 3. Ділова активність підприємства та його фінансова конкурен­тоспроможність – основа ділової співпраці.

4. 4. Оцінка ділової активності за системою якісних критеріїв.

Тематика індивідуальних розрахункових
навчально-дослідних завдань

Задача 1. Оцінити сталість економічного росту підприємства. Ре­зультат розрахунків – коефіцієнт сталості економічного росту за раху­нок внутрішніх можливостей (джерел). Для цього побудуйте детермі­новану факторну модель, яка дасть змогу оцінити вплив факторів: оборотності активів, рентабельності реалізації, фінансової структури капіталу та дивідендної політики на ділову активність підприємства.

Задача 2. На підставі фінансової звітності підприємства за 2 роки розрахувати тривалість операційного та фінансового циклу, вплив факторів на їх зміну. Виявити відхилення в розрізі показників звітного року від даних минулого року. Одержані дані оцінити. Розв’язок задачі оформити аналітичною таблицею.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.194.161 (0.048 с.)