ТОП 10:

Система показників ліквідності та платоспроможності підприємстваПоказник Норм. знач. Методика розрахунку Економічний зміст
1. 1. Коефіцієнт абсо­лютної ліквідності 0,2 Грошові кошти + поточні фінансові інвестиції Поточні зобов’язання Означає, яка частина поточної заборго­ваності може бути погашена негайно на дату
2. 2. Коефіцієнт про­міжної ліквідності 0,7–0,8 Грошові кошти + поточні фінансові інвестиції + надходження від дебіторів Поточні зобов’язання Показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена за рахунок наявних грошових коштів та очікуваних надходжень від дебіторів
3. 3. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 1,5–2 Поточні активи Поточні зобов’язання Дозволяє виявити, в якій мірі поточні активи покривають поточні зобов’язання
4. 4. Коефіцієнт ліквід­ності дебіторської заборгованості Дебіторська заборгованість Поточні зобов’язання Показує, в якій мірі очікувані надходження від дебіторів будуть використані для покриття поточних зобов’язань
5. 5. Коефіцієнт ліквід­ності товарно-мате­ріальних цінностей Запаси товарно-мате­ріальних цінностей Поточні зобов’язання Оцінює можливість погашення поточних зобов’язань за рахунок реалізації товарно-матеріальних цінностей
6. 6. Коефіцієнт ліквід­ності товарних запасів Запаси товарів Поточні зобов’язання Характеризує можливість погашення поточних зобов’язань за рахунок реалізації залишків товарів
7. 7. Коефіцієнт спів­відношення креди­торської та дебі­торської заборгованості ≈1,2 Кредиторська заборгованість Дебіторська заборгованість Показує, який розмір кредиторської заборгованості припадає на 1 грн дебіторської заборгованості
8. 8. Коефіцієнт платоспроможності Платіжні засоби Поточні зобов’язання Дозволяє оцінити реальну можливість погашення поточних зобов’язань
Показник Норм. знач. Методика розрахунку Економічний зміст
9. 9. Коефіцієнт мобільності активів Оборотні активи Активи Свідчить про частку оборотних активів у валюті балансу
10. 10. Нормальний коефіцієнт покриття А1 + 0,5А2 + 0,3А3 П1 + 0,5П2 + 0,3П3 Характеризує нормальний рівень коефіцієнту покриття
11. 11. Коефіцієнт співвідношення активів >1 Оборотні активи Необоротні активи Показує рівень співвідношення між оборотними та необоротними активами
12. 12. Коефіцієнт довгострокової платоспроможності Довгострокові зобов’язання Власний капітал Характеризує частку довгострокового позикового капіталу у власному
13. 13. Коефіцієнт забез­печеності оборотних активів власним оборотним капіталом 0,1 Власний оборотний капітал Оборотні активи Дозволяє оцінити рівень фінансування оборотних активів за рахунок власного оборотного капіталу
14. 14. Коефіцієнт віднов­лення платоспромож­ності за 6 місяців >1 К заг. лікв. к. р. + 6/12 (К заг. лікв. к. р. – К заг. лікв. п. р.) Демонструє можливість підприємства відновити свою платоспроможність за 6 місяців
15. 15. Коефіцієнт втрати платоспроможності за 3 місяці >1 К заг. лікв. к. р. + 3/12 (К заг. лікв. к. р. – К заг. лікв. п. р.) Відображає реальний шанс підприємства втратити платоспроможність протягом 3 місяців

Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства завер­шується оцінкою тенденцій змін співставлень груп активів, сформованих залежно від рівня ліквідності (4 групи: А1, А2, А3, А4):

- - питома вага активів, які важко реалізувати (А4) в загальному обсязі активів (А) підприємства;

- - питома вага «чистих» активів (А1) в загальному обсязі активів (А) підприємства;

- - співвідношення між абсолютно ліквідними активами (А1) та активами, ліквідність яких є найнижчою (А4);

- - співвідношення між активами, які є високо- і середньолік­відними (А1 + А2) та активами, які реалізувати важко (А4);

- - наявність так званих «неліквідів» (визначення їх ліквідаційної вартості) та питома вага цієї підгрупи в загальному обсязі активів, що реалізувати важко та рівня ризику.

Класифікація активів згідно є категорією ризику вірогідної невдачі (втрати вартості) при ліквідації (реалізації) даного активу доповнює та поглиблює аналіз ліквідності. Так, активи можна поділити на 4 групи:

- - активи, що мають мінімальний ризик;

- - активи, що мають малий ризик;

- - активи, що мають середній ризик;

- - активи, що мають високий ризик.

Заключним етапом аналізу виступає прогнозування ліквідності та платоспроможності підприємства на перспективу.

Практичне заняття

Питання до обговорення

1. 1. Сутність та основні завдання оцінки платоспроможності та ліквідності підприємств.

2. 2. Методика оцінки ліквідності балансу: сутність, методи оцінки.

3. 3. Методичне забезпечення оцінки ліквідності та платоспромож­ності підприємств: коефіцієнтний аналіз і інтерпретація отриманих результатів.

4. 4. Методика визнання структури балансу задовільною (незадо­вільною), а підприємства платоспроможним (неплатоспроможним).

5. 5. Прогнозна оцінка фінансового стану та рівня платоспро­можності підприємства.

Питання для самопідготовки

1. 1. Оцінка динаміки стану поточних активів і їх класифікація за ступенем ризику.

2. 2. Оцінка якісного складу поточних активів і поточних пасивів.

3. 3. Визначення нормального значення коефіцієнта покриття для підприємства.

4. 4. Система критеріїв оцінки платоспроможності підприємства. Показники низької платоспроможності; можливості її відновлення (втрати).

5. 5. Шляхи та заходи щодо зміцнення платоспроможності підпри­ємств і унеможливлення банкрутства.

Тести самоконтролю

1. Аналіз ліквідності балансу це:

1) 1) порівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності та розташованих в порядку зменшення ліквід­ності, із зобов’язаннями по пасиву, згрупованими за термі­нами їх погашення та розміщеними в порядку зростання термінів;

2) 2) порівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов’язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення;

3) 3) порівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності та розташованих у порядку збільшення ліквід­ності, із зобов’язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення та розміщеними в порядку зменшення термінів;

4) 4) порівняння коштів по пасиву із зобов’язаннями по активу, згрупованими за термінами їх погашення.

2. Коефіцієнт ліквідності дебіторської заборгованості розрахо­вується:

1) 1) відношення поточних активів до поточних зобов’язань;

2) 2) відношення товарної дебіторської заборгованості до поточних зобов’язань;

3) 3) відношення дебіторської заборгованості за розрахунками до поточних зобов’язань;

4) 4) відношення товарної, нетоварної та вексельної дебіторської заборгованості до поточних зобов’язань.

3. Баланс вважається ліквідним, якщо:

1) 1) А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≤ П3, А4 ≤ П4;

2) 2) А1 ≤ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≥ П4;

3) 3) А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≥ П4;

4) 4) А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4.

4. Які з наведених умов є підставою для визнання структури ба­лансу незадовільною, а підприємства – неплатоспроможним:

1) 1) коефіцієнт покриття ліквідності на кінець звітного періоду має значення менш як 1,5;

2) 2) коефіцієнт автономії на кінець звітного періоду має значення менше ніж 0,6;

3) 3) коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець звітного періоду має значення менше від 0,2;

4) 4) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на кінець звітного періоду має значення менш як 0,1, коефіцієнт покриття менший за 2.

5. Підприємство має такі значення показників ліквідності: ко­ефіцієнт абсолютної ліквідності – 0,2; коефіцієнт термінової ліквід­ності – 0,7 коефіцієнт поточної ліквідності – 2. Який з елементів оборотних активів буде мати найбільшу питому вагу в їхній структурі:

1) 1) дебіторська заборгованість;

2) 2) товарно-матеріальні запаси;

3) 3) грошові кошти;

4) 4) поточні фінансові інвестиції.

6. Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності характеризує:

1) 1) здатність підприємства сплатити свої поточні зобов’язання з оборотних коштів;

2) 2) частку короткострокових зобов’язань, що підприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості і реалізації інших активів;

3) 3) частку власних коштів у валюті балансу;

4) 4) прогнозовану платоспроможність підприємства на період, що дорівнює середній тривалості обороту дебіторської забор­гованості.

7. Для розрахунку реального рівня коефіцієнта поточної ліквід­ності потрібно знати:

1) 1) балансову величину оборотних активів;

2) 2) вартість неліквідних оборотних активів;

3) 3) короткострокову заборгованість та сумнівну дебіторську заборгованість;

4) 4) усе перелічене.

8. Підприємство вважатиметься неплатоспроможним:

1) 1) якщо коефіцієнт забезпечення оборотних активів власним оборотним капіталом становить 0,1;

2) 2) якщо коефіцієнт абсолютної ліквідності є меншим за 0,2;

3) 3) якщо коефіцієнт покриття менше за 1;

4) 4) за надто низького значення показника фінансового ливериджу.

9. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) визначається відношенням:

1) 1) грошових коштів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань;

2) 2) грошових коштів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості до поточних зобов’язань;

3) 3) поточних активів до поточних зобов’язань;

4) 4) правильної відповіді немає.

10. Якщо для підприємства існує реальна загроза втрати платоспроможності, це:

1) 1) криза прибутковості;

2) 2) криза ліквідності;

3) 3) стратегічна криза;

4) 4) фінансова криза.

Розрахункові завдання

Задача 1. На підставі балансу розрахувати суму платіжного надлишку (нестачі) коштів підприємства та виявити, чи є він ліквідним. З цією метою згрупувати активи – за ступенем їх ліквідності, пасиви – відповідно до терміну погашення зобов’язань. За результатами розрахунків зробити висновки. Розв’язок задачі оформити в таблиці 8.2.

Таблиця 8.2Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.006 с.)