ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 2. Аналіз фінансового стану підприємства. 

Тема 3. АНАЛІЗ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Завдання та джерела аналізу активів. Загальна оцінка активів підприємства в цілому і в розрізі їх видів (груп). Оцінка обсягу, складу, структури і тенденцій зміни основного капіталу. Вивчення обсягу, складу та структури оборотних активів. Дослідження оптимальності структури активів. Поняття «лівостороннього ризику».

Аналіз матеріальних оборотних активів за обсягом, складом і структурою. Виявлення непотрібних (зайвих) запасів та визначення шляхів їх скорочення. Дебіторська заборгованість: суть і класифікація. Аналіз дебіторської заборгованості за обсягом, складом, структурою, якістю за даними синтетичного і аналітичного обліку. Оцінка складу, структури, динаміки та рівня участі грошових активів в оборотних активах. Аналіз оборотності оборотних активів. Показники ефективності використання оборотних активів. Аналіз оборотності запасів підприємства. Аналіз показників оборотності грошових активів і дебіторської заборгованості.

 

Тема 4. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Характеристика джерел формування капіталу. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу. Загальна оцінка рівня, складу та динаміки джерел капіталу. Поняття фінансового ризику. Ціна та структура капіталу. Дослідження оптимальності структури капіталу. Поняття фінансового важеля та його практичне застосування.

Аналіз власного капіталу та оцінка його прибутковості. Розрахунок показників: власний основний капітал, власний оборотний капітал та їх економічна інтерпретація.

Аналіз стороннього капіталу: оцінка обсягу, структури, форм залучення та ефективності використання. Аналіз складу, структури, кредиторської заборгованості підприємства, оцінка кредиторської заборгованості в розрізі кредиторів та за термінами погашення.

 

Тема 5. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Економічна суть руху грошових коштів підприємства та класифікація його видів. Аналіз грошових потоків: оцінка динаміки позитивного та негативного грошових потоків та вивчення методів їх збалансованості. Чистий грошовий потік як важливий показник діяльності підприємства та індикатор рівня збалансованості його грошових потоків. Факторний аналіз руху грошових коштів. Оцінка відносних показників ліквідності та ефективності грошового потоку. Система заходів, які сприяють збалансованості грошових потоків в коротко та довгостроковому періодах.

 

Тема 6. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Суть понять: “ліквідність активу“, “ліквідність балансу”, “ліквідність підприємства”. Платоспроможність та показники її оцінки. Взаємозв’язок між показниками ліквідності і платоспроможності. Причини неплатоспроможності підприємства та система заходів щодо їх усунення.

 

Тема 7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Значення та завдання аналізу. Система показників фінансової стійкості, алгоритми їх розрахунку та оцінка досягнутого рівня і динаміки. Оцінка забезпеченості активів власним оборотним капіталом, з’ясування причин нестачі та оцінка наслідків. Систематизація факторів, що зумовлюють кризовий стан фінансового розвитку підприємства та розробка заходів фінансової стабілізації. Формування системи показників-індикаторів для оцінки загрози банкрутства.

Тема 8. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Суть поняття “кредитоспроможність”, значення та завдання аналізу. Система показників та методика їх оцінки. Використання прийомів комплексної рейтингової оцінки в аналізі кредитоспроможності суб’єктів господарювання.

 

Змістовий модуль 3. Аналіз фінансової ефективності діяльності підприємства.

Тема 9. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

Ділова та ринкова активність, як індикатори динамічності розвитку підприємства, ефективності використання його потенціалу та інвестиційної привабливості. Завдання та джерела аналізу. Система показників ділової і ринкової активності, оцінка їх рівня та динаміки. Розробка рекомендацій підвищення рівня ділової і ринкової активності підприємства.

 

Тема 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Значення, завдання, система показників та джерела аналізу фінансових результатів. Загальна оцінка формування чистого прибутку підприємства. Оцінка якості прибутку. Аналіз фінансових результатів за видами діяльності. Факторний аналіз валового прибутку, як основної складової операційного. Виявлення причин збитків діяльності підприємства та розробка заходів щодо їх скорочення. Оцінка функціонального зв’язку між витратами, обсягом продажу і прибутком (аналіз беззбитковості). Операційний важіль та його практичне застосування. Взаємозв’язок операційного та фінансового важеля. Аналіз розподілу прибутку та оптимізація пропорцій між його капіталізованою та споживаною частинами.

Аналіз показників і факторів рентабельності. Система показників рентабельності, оцінка їх рівня та динаміки. Факторний аналіз показників рентабельності. Факторне моделювання рентабельності власного капіталу фірми Дюпон. Розробка рекомендацій підвищення рівня прибутковості діяльності підприємства.

 

Тема 11. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Поняття і форми інвестиційної діяльності підприємства. Завдання аналізу. Аналіз формування коштів для фінансування інвестиційної діяльності. Обґрунтування і методи оцінки економічної ефективності реальних інвестиційних проектів. Аналіз якісних характеристик цінних паперів. Класифікація та суть ризиків інвестиційної діяльності. Аналіз формування збалансованого інвестиційного портфеля.

 

Тема 12. КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Значення, завдання і суб’єкти рейтингової оцінки фінансового стану. Складові етапи та сутність методики розрахунку комплексної рейтингової оцінки: вибір вихідної системи показників та критерії їх оцінки; забезпечення порівнянності оцінюваних параметрів; вибір алгоритмів розрахунку комплексних рейтингових оцінок.

 

4. Структура залікового кредиту дисципліни “Фінансовий аналіз”

денна і заочна форма навчання

 

  Кількість годин
Денна форма/Заочна форма
Лекції Практичні заняття Самостійна робота Індивідуальна робота
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансового аналізу.
Тема 1.Значення і теоретичні основи фінансового аналізу 1/0,5 2/- 6/8  
Тема 2.Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 1/0,5 2/- 12/12 1/-
Змістовий модуль 2 Аналіз фінансового стану підприємства.
Тема 3.Аналіз активів підприємства 1/0,5 2/0,5 12/14 1/-
Тема 4.Аналіз джерел формування капіталу підприємства 1/0,5 2/0,5 12/14  
Тема 5.Аналіз грошових потоків 1/0,5 2/- 10/12  
Тема 6.Аналіз ліквідності та платоспроможності 1/0,5 2/0,5 10/12  
Тема 7.Аналіз фінансової стійкості підприємства 1/0,5 2/0,5 10/14  
Тема 8.Аналіз кредитоспроможності підприємства 0,5/0,5 1/- 4/6  
Змістовий модуль 3 Аналіз фінансової ефективності діяльності підприємства.
Тема 9.Аналіз ділової активності 1/0,5 2/- 4/8 1/-
Тема 10.Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства 2/0,5 4/- 10/14  
Тема 11.Аналіз інвестиційної діяльності підприємства 1/0,5 2/- 10/14  
Тема 12.Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства 0,5/0,5 1/- 4/8 1/-
Разом 12/6 24/2 104/136 4/-

Тематика практичних занять.

Практичне заняття №1

Теоретичні основи фінансового аналізу

1.Суть та сфера використання фінансового аналізу.

2.Предмет, об’єкти та суб’єкти фінансового аналізу.

3.Види фінансового аналізу та їх завдання.

4.Характеристика прийомів фінансового аналізу.

 

Практичне заняття №2

Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

1. Поняття інформаційного забезпечення фінансового аналізу та вимоги до нього.

2. Класифікація та характеристика основних груп інформації.

3. Фінансова звітність підприємств та основні вимоги до її формування.

4. Основні способи контролю достовірності економічної інформації.

 

Практичне заняття №3

Аналіз активів підприємства

1.Значення, завдання та джерела даних аналізу активів.

2.Загальна оцінка обсягу, складу та структури активів підприємства.

3.Аналіз необоротних активів (основного капіталу).

4.Аналіз оборотного капіталу:

4.1.аналіз ефективності використання матеріальних оборотних активів.

4.2.аналіз засобів в розрахунках (боргових прав) підприємства.

4.3.аналіз грошових коштів та їх еквівалентів.

Практичне заняття № 4

Аналіз джерел формування капіталу підприємства

1. Значення, завдання та джерела даних аналізу капіталу підприємства.

2.Загальна оцінка обсягу, складу та структури капіталу підприємства.

3. Поняття фінансового ризику та його оцінка. Фінансовий важіль.

4. Ціна і структура капіталу. Оцінка зваженої ціни капіталу.

5.Аналіз власного капіталу. Оцінка забезпеченості підприємства власним капіталом.

6.Аналіз стороннього капіталу.

6.1.аналіз кредиторської заборгованості підприємства.

 

Практичне заняття № 5

Аналіз грошових потоків підприємства

1. Економічна суть грошового потоку підприємства та класифікація його видів.

2. Значення, завдання, джерела даних аналізу руху грошових коштів підприємства.

3. Аналіз показників та факторів руху грошових коштів.

4. Коефіцієнтний аналіз відносних показників грошового потоку.

 

Практичне заняття № 6

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

1. Платоспроможність та показники її оцінки.

2. Сутність та показники ліквідності.

3. Взаємозв’язок між показниками ліквідності і платоспроможності. 4.Причини неплатоспроможності підприємства та система заходів щодо їх усунення.

 

Практичне заняття № 7

Аналіз фінансової стійкості підприємства

1. Значення та завдання аналізу.

2.Система показників фінансової стійкості, алгоритми їх розрахунку та оцінка досягнутого рівня і динаміки.

3.Ідентифікація типу фінансового стану за ступенем фінансової стійкості. Систематизація факторів, що зумовлюють кризовий стан фінансового розвитку підприємства та розробка заходів фінансової стабілізації.

4.Система показників-індикаторів для оцінки загрози банкрутства.

 

Практичне заняття № 8.

Аналіз кредитоспроможності підприємства

1.Суть поняття “кредитоспроможність”, значення та завдання аналізу.

2. Система показників та методика їх оцінки.

3. Використання прийомів комплексної рейтингової оцінки в аналізі кредитоспроможності суб’єктів господарювання.

 

Практичне заняття № 9.

Аналіз ділової активності

1.Сутність та система показників ділової та ринкової активності.

2.Завдання та джерела аналізу.

3.Оцінка рівня та динаміки показників ділової і ринкової активності підприємства.

4.Розробка рекомендацій підвищення рівня ділової і ринкової активності підприємства.

 

Практичне заняття №10

Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства

1.Завдання та джерела аналізу.

2.Загальна оцінка рівня та динаміки фінансових результатів. Оцінка якості прибутку.

3.Факторний аналіз валового прибутку.

4.Аналіз функціонального зв’язку між витратами, обсягом продажу і прибутком.

5.Операційний важіль та механізм його дії.

6.Аналіз розподілу прибутку.

7.Оцінка рівня і динаміки показників рентабельності.

8. Факторне моделювання та аналіз показників рентабельності.

 

Практичне заняття № 11

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

1.Поняття і форми інвестиційної діяльності.

2.Обгрунтування та методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

3.Аналіз інвестицій в цінні папери.

4.Аналіз формування збалансованого інвестиційного портфеля.

 

Практичне заняття № 12

Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

1.Значення, завдання та суб’єкти рейтингової оцінки фінансового стану.

2.Методика розрахунку комплексної рейтингової оцінки.

2.1.вибір вихідної системи показників.

2.2.розрахунок та оцінка значень окремих показників.

2.3.забезпечення порівняльності оцінюваних параметрів.

2.4.вибір алгоритмів розрахунку комплексних порівняльних оцінок.


Тематика самостійної роботи студентів

1. Сутність фінансового аналізу та його місце в системі управління.

2. Взаємозв'язок фінансового й економічного аналізу.

3. Зміст і завдання фінансового аналізу.

4. Метод фінансового аналізу та його складові елементи.

5. Сутність та характеристика основних категорій фінансового аналізу.

6. Сутність та характеристика принципів фінансового аналізу.

7. Характеристика і сфера застосування найбільш поширених прийомів фінансового аналізу.

8. Середні величини, їх види та сфера застосування у фінансовому аналізі.

9. Сутність і характеристика використовуваних у фінансовому аналізі моделей.

10. Дескриптивні моделі фінансового аналізу.

11. Сутність предикативних та нормативних моделей фінансового аналізу.

12. Види фінансового аналізу: сутність , характеристика та завдання.

13. Сутність експрес-аналізу фінансового стану.

14. Деталізований аналіз фінансового стану, його сутність.

15. Вертикальний, горизонтальний, коефіцієнтний фінансовий аналіз.

16. Інформаційна база фінансового аналізу.

17. Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів.

18. Предмет та об’єкти фінансового аналізу.

19. Принципи організації фінансового аналізу.

20. Характеристика етапів аналітичного дослідження.

21. Організаційно-інформаційна модель фінансового аналізу.

22. Суб'єкти й об'єкти фінансового аналізу.

23. Якісні характеристики фінансової звітності.

24. Характеристика і призначення основних компонентів фінансової звітності.

25. Принципи підготовки фінансової звітності.

26. Методологічні основи подання фінансової звітності.

27. Характеристика основних елементів обов'язкової фінансової звітності.

28. Фінансовий стан підприємства, його індикатори та ідентифікація типу.

29. Характеристика основних показників оцінки фінансового стану.

30. Фактори формування фінансового стану, структура фінансового аналізу.

31. Економічна характеристика балансу, його будова та аналітичні можливості.

32. Консервативна, поміркована і агресивна фінансові стратегії: сутність та індикатори оцінки.

33. Аналіз фінансового стану підприємства: поняття, значення, завдання.

34. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.

35. Основні користувачі результатів аналізу фінансового стану підприємства.

36. Оцінка рівня, складу та структури майна та боргових прав підприємства.

37. Оцінка органічної будови капіталу (співвідношення необоротного і оборотного капіталу) за даними балансу.

38. Аналіз складу і динаміки оборотних (мобільних) коштів.

39. Поняття правостороннього ризику та його оцінка.

40. Аналіз активів підприємства за групами ризику.

41. Показники майнового стану, методика їх розрахунку та аналізу.

42. Іммобілізація оборотних коштів та нецільове використання кредитів. Їх виявлення та аналіз.

43. Аналіз обертання оборотних коштів. Вплив зміни обертання на фінансову стійкість підприємства.

44. Обертання капіталу та обертання оборотного капіталу.

45. Складові елементи власного капіталу підприємства: їх характеристика та аналіз.

46. Аналіз джерел формування майна та боргових прав підприємства.

47. Порядок розрахунку показників власний необоротний та власний оборотний капітал.

48. Сутність поняття ліквідності балансу. Аналіз ліквідності балансу.

49. Відмінність та близькість понять ліквідність активу, ліквідність підприємства і ліквідність балансу.

50. Класифікація активів підприємства за ступенем ліквідності.

51. Аналіз джерел фінансування та дивідендної політики підприємства.

52. Методика оцінки вартості капіталу. Оцінка вартості окремих елементів власного капіталу підприємства.

53. Середньо зважена вартість капіталу. Оптимізація структури капіталу.

54. Класифікація пасивів підприємства за ознакою власності капіталу та терміном користування.

55. Аналіз кредиторської заборгованості.

56. Сутність показників ліквідності, порядок їх розрахунку та аналізу.

57. Мета і порядок розрахунку індексу ліквідності.

58. Основні ознаки платоспроможності підприємства.

59. Поняття, ознаки й види банкрутства. Діагностика банкрутства підприємства.

60. Система показників ділової та ринкової активності. Аналіз ділової активності.

61. Загальна характеристика звіту про фінансові результати. Класифікація у ньому видів діяльності.

62. Оцінка доходів і витрат, прибутку (збитку) у Звіті про фінансові результати.

63. Аналіз рівня та динаміки показників прибутку.

64. Аналіз прибутку від реалізації продукції (валового прибутку).

65. Склад та аналіз прибутку від операційної діяльності.

66. Склад і аналіз прибутку від звичайної діяльності.

67. Склад і аналіз прибутку від надзвичайної діяльності.

68. Аналіз розподілу прибутку підприємства.

69. Аналіз податків та платежів, що сплачуються підприємством.

70. Показники і фактори рентабельності. Порядок здійснення факторного аналізу.

71. Аналіз рентабельності виробництва (фондів, виробничого потенціалу).

72. Аналіз рентабельності реалізації.

73. Аналіз рентабельності окремих видів продукції.

74. Аналіз фінансових звітів за моделлю фірми Дюпон.

75. Призначення і порядок складання Звіту про рух грошових коштів.

76. Аналіз руху грошових коштів у розрізі видів діяльності.

77. Характеристика Звіту про власний капітал.

78. Організаційно-інформаційна модель аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

79. Загальний аналіз обсягу інвестицій. Динаміка інвестицій за видами вкладень і об'єктами інвестування.

80. Часова вартість грошей. Поняття теперішньої та майбутньої вартості грошей.

81. Грошовий потік з нерівномірними надходженнями. Строковий та довічний ануїтет.

82. Реальні інвестиційні проекти та методи їх оцінки.

83. Довготермінові та короткотермінові фінансові інвестиції, їх характеристика. Аналіз фінансових інвестицій.

84. Види цінних паперів та порядок їх оцінки. Аналіз вкладень у цінні папери.

85. Аналіз та оцінка акцій.

86. Аналіз прибутковості, доходу та ризику цінних паперів.

87. Аналіз рентабельності фінансових вкладень.

88. Комплексний аналіз та рейтингова оцінка фінансового стану підприємства.


Задачі для самостійної роботи

(за матеріалами фінансової звітності)

 

Завдання 1. Використовуючи таблицю співставності показників фінансової звітності, здійсніть контроль узгодженості даних фінансової звітності аналізованого підприємства за такою формою:

 

Назва показника фінансової звітності № форми Номер рядка, графи Сума Примітка
№ форми Номер рядка, графи Сума Примітка
1.        
       
2.        
       
3.        
       

Завдання 2. За даними фінансової звітності підприємства дайте загальну оцінку фінансових результатів підприємства, проаналізуйте динаміку їх зміни та координації, виявіть втрачені можливості збільшення чистого прибутку (причини утворення збитків).

 

Показники Базовий період Звітний період Динаміка
тис. грн. тис. грн. абсолютна відносна
1. Валовий прибуток (збиток)        
2. Фінансовий результат від операційної діяльності        
3. Доходи від іншої звичайної діяльності        
4. Витрати від іншої звичайної діяльності        
5. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування        
6. Податок на прибуток від звичайної діяльності        
7. Фінансовий результат від звичайної діяльності        
8. Фінансовий результат від надзвичайної діяльності        
9. Чистий прибуток (збиток) звітного періоду        

Завдання 3. Проаналізуйте в динаміці за два періоди формування фінансового результату від операційної діяльності підприємства.

Показники Базовий період Звітний період Динаміка
тис. грн. тис. грн. абсолютна відносна
1.Валовий прибуток (збиток)        
2. Інші операційні доходи        
3. Адміністративні витрати        
4. Витрати на збут        
5. Інші операційні витрати        
6. Фінансовий результат        

Завдання 4. Проаналізуйте в динаміці за два періоди формування валового прибутку та розрахуйте вплив факторів (зміни обсягу реалізації продукції, структурно-асортиментних зрушень, собівартості продукції та цінової складової) на його відхилення відносно базового значення.

Показники Базовий період Звітний період Динаміка
тис. грн. тис. грн. абсолютна відносна
1.Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції        
2. Виробнича собівартість реалізованої продукції        
3. Валовий прибуток        

Завдання 5. Розрахуйте та оцініть в динаміці показники рентабельності (активів, загальної (економічної) рентабельності, фінансової рентабельності (власного капіталу), рентабельності реалізації, операційної діяльності) підприємства.

(тис.грн)

Показники Базовий період Звітний період Динаміка
абсолютна відносна
1.Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції        
2.Валовий прибуток (збиток)        
3.Прибуток від операційної діяльності        
4. Прибуток до оподаткування та сплати відсотків        
5. Чистий прибуток        
6. Середньорічна вартість активів        
7. Середньорічна вартість власного капіталу        
8. Середньорічна вартість основних виробничих засобів        
9. Середньорічна вартість матеріальних оборотних активів        
10. Собівартість реалізованої продукції        
11. Витрати операційної діяльності        

Завдання 6. За системою факторного моделювання фірми Дюпон проаналізуйте вплив чинників на зміну показника рентабельності власного капіталу.

 

Показники Базовий період Звітний період Динаміка
абсолютна відносна
1.Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, (тис. грн.)        
2. Чистий прибуток, (тис. грн.)        
3. Середньорічна вартість активів, (тис. грн.)        
4. Середньорічна вартість власного капіталу, (тис. грн.)        
5. Рентабельність власного капіталу, %        
6. Прибутковість реалізації, %        
7. Коефіцієнт оборотності активів        
8. Коефіцієнт координації активів і власного капіталу        

 

Завдання 7. За даними балансу підприємства проаналізуйте динаміку рівня, складу та структури його активів. Оцінить з позиції ліквідності та оборотності капіталу зміни окремих груп активів.

Показники На початок періоду На кінець періоду Абсолютна динаміка Темп зміни, %
Всього активів, (тис. грн.), в т.ч.:        
1.Необоротні активи, (тис. грн.) в % до вартості активів        
2. Оборотні активи, (тис. грн.) в % до вартості активів,        
з них: 2.1. Матеріальні оборотні активи, (тис. грн.) в % до вартості оборотних активів        
2.2. Засоби в розрахунках, (тис. грн.) в % до вартості оборотних активів        
2.3. Поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, (тис. грн.) в % до вартості оборотних активів        
3. Витрати майбутніх періодів, тис. грн. в % до вартості активів        

Завдання 8. За даними балансу підприємства проаналізуйте динаміку рівня, складу та структури джерел формування. Оцінить з позиції фінансової стійкості.

 

Показники На початок періоду На кінець періоду Абсолютна динаміка Темп зміни, %
Всього капіталу, тис. грн.,        
1.Власний капітал і прирівняні до нього джерела засобів в % до капіталу        
1.1.Власний капітал в % до власного і прирівняного        
1.2.Забезпечення наступних витрат і платежів в % до власного і прирівняного        
1.3. Доходи майбутніх періодів в % до власного і прирівняного        
2. Сторонній капітал в % до капіталу, в т.ч.        
2.1 Довгострокові зобов’язання в % до стороннього капіталу        
2.2Короткострокові позики в % до стороннього капіталу        
2.3 Кредиторська заборгованість в % до стороннього капіталу        

Завдання 9. Оцініть ефективність використання сукупного та оборотного капіталу підприємства, визначити на яких стадіях кругообігу відбулося його прискорення, а на яких сповільнення. Вказати основні шляхи прискорення оборотності оборотного капіталу.

Показники Базовий період Звітний період Відхилення
1. Чистий дохід від реалізації      
2. Одноденна реалізація, грн..      
3.Середня вартість сукупних активів      
4. Середня вартість оборотних активів т.ч.      
4.1. запасів      
4.2. дебіторської заборгованості      
4.3. грошових коштів та поточних інвестицій      
5.Тривалість обороту сукупних активів, дні      
6. Тривалість обороту оборотних активів, дні      
6.1. запасів      
6.2. дебіторської заборгованості      
6.3. грошових коштів та поточних інвестицій      
Сума вивільнення (залучення) коштів в оборот у зв’язку з прискоренням (сповільненням) оборотності      

Завдання 10. За інформацією завдання 9 розрахуйте влив чинників на зміну тривалості обороту оборотних активів. Сформулюйте відповідні висновки.

Завдання 11. Проаналізуйте показники фінансової стійкості підприємства. Сформулюйте відповідні висновки.

Показники На початок періоду На кінець періоду Відхилення
1.Коефіцієнт автономії      
2. Коефіцієнт співвідношення позиченого і власного капіталу      
3.Коефіцієнт довгострокового залучення позиченого капіталу      
4. Коефіцієнт маневрування власного капіталу      
5.Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом      
6.Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власним оборотним капіталом      

Завдання 12. За показниками ліквідності активів проаналізуйте платіжну здатність підприємства у звітному періоді. Оцініть їх динаміку та відповідність нормативному значенню. Сформулюйте відповідні висновки.

 

Показники На початок періоду На кінець періоду Відхилення
від нормативу від початку періоду
Абсолютна ліквідність        
Проміжна ліквідність        
Загальна ліквідність        

Завдання 13. Проаналізуйте в динаміці рух грошових коштів підприємства. Сформулюйте відповідні висновки.

 

Показники Базовий період Звітний період Відхилення
1.Залишок грошових коштів на початок року      
2.Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності      
3.Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності      
4.Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності      
5.Чистий рух грошових коштів за звітний період      
6.Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів      
7.Залишок грошових коштів на кінець року      

Завдання 14. За результати проведеного аналізу сформулюйте узагальнюючий аналітичний висновок щодо тенденцій зиіни фінансового стану підприємства.


Методичні вказівки та завдання

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.029 с.)