ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Задачі до змістового модуля 3“Аналіз фінансової ефективності діяльності підприємства”

Задача 1. Розрахуйте критичний обсяг випуску продукції та зону безпеки підприємства. Якою є величина фактичного прибутку і чи отримає підприємство прибуток при умові зниження обсягу виробництва на 5% ? Як зміниться зона безпеки?

Назва показника Одиниці виміру Значення
1. Кількість виробів шт. 2 500
2. Ціна виробу грн.
3. Змінні витрати на одиницю товару грн
4. Постійні витрати за період тис. грн

Задача2 .Підприємство для підтримання попиту на продукцію передбачає знизити ціни. Визначіть, яким повинен бути обсяг випуску за новими цінами, щоб величина одержуваного прибутку від реалізації цих виробів не зменшилась. Як зміниться зона безпеки?

Назва показника Кількісне значення
1. Обсяг випуску, шт.
2. Змінні витрати на одиницю, грн
4. Постійні витрати за період, грн.
5. Ціна одиниці виробу, грн.:  
-стара
-нова

Задача 3.Розрахуйте критичний обсяг випуску продукції підприємства та суму одержаного прибутку. Яким стане критичний обсяг і сума прибутку при умові, що за рахунок впровадження прогресивної технології та економічних матеріалів змінні витрати на виріб знизяться на 3 %, а ціна товару за рахунок поліпшення споживчих властивостей зросте на 6% ?.

Назва показника Одиниці виміру Значення
1. Фактичний обсяг продажу виробів шт.
2. Ціна виробу грн.
3. Змінні витрати на одиницю товару грн.
4. Постійні витрати за період тис. грн.

Задача 4.Розрахуйте фактичний прибуток та критичний обсяг виробництва продукції. Якою є зона безпеки підприємства ?

Назва показника Одиниці виміру Значення
1. Кількість виробів шт.
2. Ціна виробу грн.
3. Змінні витрати на одиницю товару грн
4. Постійні витрати за період тис. грн

Задача 5. Підприємство очікує збути протягом року 50 000 виробів ціною за виріб 30 грн. Змінні витрати на одиницю складають 60 % ціни. Річні постійні витрати становлять 800 тис. грн. Який прибуток очікується одержати? Скільки виробів потрібно реалізувати для одержання прибутку в 400 тис. грн.?

Задача 6. Розрахуйте для кожного варіанта випуску продукції необхідні показники. Якою є зона безпеки для кожного варіанту ?

Назва показників Варіанти випуску продукції
І П Ш
Випуск продукціі в шт. ?
Змінні витрати на один виріб, грн.
Загальна величина змінних витрат, грн. ? ? ?
Постійні витрати на один виріб, грн. ? ? ?
Загальна величина постійних витрат, грн 2 000 2 000 2 000
Ціна виробу, грн. ?
Обсяг продажу, грн. ? ? ?
Питомий маржинальний дохід, грн ? ?
Прибуток ? ?

Задача 7.Фірма здійснює торгівельну діяльність в орендованому приміщенні. Орендна плата становить 500 грн. за місяць. Закупівельна ціна товару становить 0,7 грн, а реалізаційна - 1,1 грн. Скільки товару треба реалізувати для одержання після оподаткування за ставкою 30 % прибутку у розмірі 200 грн. ?

Задача 8.Чи одержить підприємство прибуток при заданих умовах? Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якою забезпечується беззбитковість роботи підприємства. Яка зона безпеки підприємства ?

Назва показників Одиниці виміру Значення показників
Обсяг виробництва продукції тис. шт.
Постійні витрати підприємства тис. грн.
Ціна виробу грн.
Змінні витрати у складі ціни виробу грн.
Собівартість виробу грн. ?
Прибуток (збиток) грн. ?

Задача 9. Доповніть таблицю необхідними розрахунками. Який обсяг виробництва може бути беззбитковим? Визначте кількість продукції, яка забезпечить прибуток 600 тис. грн.

Назва показників Одиниці виміру Значення показників
Обсяг виробництва продукції тис. грн. 2 800
Кількість виробленої продукції шт. 7 000
Постійні витрати підприємства тис. грн. ?
Ціна виробу грн. ?
Змінні витрати у складі собівартості виробу грн.
Собівартість виробу грн.
Загальний прибуток (збиток) грн. ?
Прибуток виробу грн. ?

Задача 10. Розрахуйте необхідні параметри задачі. Який максимальний обсяг виробництва продукції може мати підприємство за наведених нижче умов? Яким буде прибуток?

Назва показників Одиниці виміру Значення показників
Обсяг виробництва продукції тис. грн. 10 000
Кількість виробленої продукції шт. ?
Постійні витрати підприємства тис. грн. 4 200
Ціна виробу грн.
Змінні витрати у складі собівартості виробу грн.
Собівартість виробу грн. ?
Валовий прибуток тис. грн. ?
Прибуток виробу грн. ?
Виробнича потужність шт. 1 500
Обсяг замовлень на продукцію шт. 1 350

Задача 11. Собівартість виробу у базовому періоді складала 36 грн., а ціна – 50 грн, тоді як у звітному – відповідно 38 грн. і 54 грн. Розрахуйте базову і фактичну рентабельність виробу. Виявіть вплив чинників (прибутку і собівартості) на зміну рентабельності.

Задача 12. Собівартість виробу у базовому періоді складала 43 грн., а прибуток – 5 грн, тоді як у звітному – відповідно 48 грн. і 6 грн. Розрахуйте базову і фактичну рентабельність виробу. Виявіть вплив чинників (прибутку і ціни) на зміну рентабельності.

Задача 13. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції підприємства за планом становить 345 млн. грн., а виробнича собівартість - 289 млн. грн. Фактичний рівень цих показників склав відповідно 356 млн. грн. і 287 млн. грн. Як змінився валовий прибуток та рентабельність реалізації продукції ? Розрахуйте вплив зміни факторів (валового прибутку і виручки ) на зміну рівня рентабельності.

Задача 14. За даними, наведеними у таблиці, проаналізуйте валовий прибуток від реалізації та рівень рентабельності. Виявіть вплив валового прибутку та виробничої собівартості.(тис. грн.)

Показники Попередній рік Звітний рік
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції 6 532 7 343
2. Податок на додану вартість 1 195
3. Акцизний збір
4. Виробнича собівартість реалізованої продукції 2 600 ?
5. Валовий прибуток (збиток) ?
6. Рівень рентабельності, % ? ?

Задача 15. Розрахуйте заплановану та фактичну рентабельність реалізації, визначте вплив факторів (валового прибутку та виробничої собівартості).

Показники За планом Фактично
Валовий прибуток від реалізації продукції, тис. грн.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн. 3 800 3 500
Рентабельність, % ? ?

Задача 16. Розрахуйте прибуток і рентабельність реалізації продукції та вплив факторів (прибутку і ціни) на відхилення рентабельності від плану (підприємство випускає один вид продукції).

Показники За планом Фактично
Собівартість виробу, грн.
Ціна виробу, грн.
Прибуток з одного виробу, грн. ? ?

Задача 17. Розрахуйте базову та фактичну рентабельність виробництва, виявіть вплив чинників (прибутковості реалізації та ресурсовіддачі авансованих засобів) на її зміну.

Показники За планом Фактично
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн. 30 000 33 000
2. Валовий прибуток, тис. грн. 10 000 11 000
3.Середнорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 45 000 56 000
4.Середньорічні залишки матеріальних оборотних активів, тис.грн 33 000 44 000
5.Середньорічна вартість виробниих ресурсів (3+4) ? ?
6.Рівень загальної рентабельності, % ? ?
7.Прибутковість реалізації, % (2:1) ? ?
8.Ресурсовіддача (1:5), грн. ? ?

Задача 18. На основі наведеної інформації розрахуйте рівень та оцініть динаміку показника рентабельності власного капіталу. Застосовуючи факторне моделювання за системою фірми Дюпон, визначіть вплив факторів на його зміну. Сформулюйте відповідні висновки.

(тис. грн.)

Показники Минулий рік Звітний рік
1.Чистий прибуток
2.Середньорічна вартість власного капіталу 1 800 1 830
3.Чистий дохід (виручка) від реалізації 6 900 6 300
4.Середньорічна вартість майна (активів) підприємства 2 650 2 803

Задача 19. Розрахуйте рівень рентабельності майна підприємства та визначте вплив факторів на її зміну. Сформулюйте відповідні висновки. Для розрахунку скористайтеся даними таблиці:

Показники За попередній період За звітний період
1. Вартість майна підприємства (тис.грн.) -на початок року   325 300   338 400
-на кінець року 338 400 350 600
2.Чистий прибуток підприємства (тис.грн.) 6 500 7 800

Задача 20. Визначте рівень загальної рентабельності підприємства за два роки та виявіть вплив чинників на його зміну, використовуючи такі дані.

Показники Рік
Попередній Звітний
Чистий прибуток, тис. грн.
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 3 200 3 100
Середні залишки матеріальних запасів, тис. грн. 3 300 3 600

Задача 21. Визначте і проаналізуйте потребу підприємства у фінансуванні за рахунок зовнішніх джерел методом відсотку від обсягу реалізації продукції (послуг), якщо за даними звітності активи, що змінюються пропорційно до зміни обсягу реалізації, складають 960 тис. грн., пасиви, що змінюються залежно від обсягу реалізації, –288 тис. грн., досягнутий обсяг реалізації 622 тис. грн., плановий обсяг реалізації на наступний рік – 1 100 тис. грн., а чистий прибуток звітного періоду - 68 тис. грн.

Задача 22.. Поточна ціна однієї простої акції становить 60 грн. Очікувана в наступному році величина дивіденду 5 грн. Крім того, підприємство планує щорічний приріст дивідендів 4%. Визначте вартість власного капіталу підприємства.

 

Задача 23. Поточна ціна однієї простої акції становить 60 грн. Очікувана в наступному році величина дивіденду 5 грн. Крім того, підприємство планує щорічний приріст дивідендів 4%. Визначте вартість власного капіталу підприємства.

Задача 24. Визначте необхідний рівень прибутковості деяких акцій, при умові, що безпечний рівень відповідає процентній ставці державних облігацій , т.б. 9% річних. Бета-коефіцієнт, розрахований для цих акцій за статистичними даними за минулі роки, рівний 1,5. Загальноринковий середній рівень прибутковості цінних паперів в цілому по ринку оцінюється аналітиками на поточний рік в 12 % річних. За яких умов доцільно інвестувати капітал на придбання цих акцій?

 

Задача 25. 2 000 грн. інвестуються в проект на 4 роки за умов одержання щорічного доходу за нормою 12% річних. Як зросте інвестований капітал ?

Задача 26.. Акції компанії придбані за ціною 1000 грн. за шт. Отримані дивіденди склали 50 грн. за перший рік і 120 грн. за другий. Після цього акції були продані за ринковою ціною 1050 грн. за шт. Який прибуток одержано за цей період? Яка рентабельність такої інвестиції?

Задача 27. Необхідно забезпечити одержання 10 000 грн. через 2 роки, наприклад для придбання нового устаткування. Скільки коштів для цієї потреби потрібно зараз відкладати при умові, що вкладені гроші забезпечать 9% річних?

Задача 28. Акціонерне товариство виплатило 100 грн. річних дивідендів на акцію. За даними статистики акціонери передбачають щорічний приріст дивідендних виплат на 5%. Необхідний рівень прибутковості за даними оцінки для цієї і конкретного товариства прийнято на ріні 15%. Яка дійсна вартість однієї такої акції?

Задача 29. Спрогнозуйте величину дивіденду та ціну акції в кінці п’ятирічного періоду, якщо відомо, що за останній рік фірма виплатила дивіденд в сумі 192 грн., необхідний рівень прибутковості становить 15 %, а щорічний темп зростання дивіденду співпадає з ростом валового національного продукту і становить 4 %.

Задача 30. Необхідно забезпечити одержання 10 000 грн. через 2 роки, наприклад для придбання нового устаткування. Скільки коштів для цієї потреби потрібно зараз відкладати при умові, що вкладені гроші забезпечать 9% річних?

 

Задача 31. Розмір щорічних дивідендів за акцією складає 100 грн. Необхідний рівень прибутковості цих акцій оцінюється їх власником в 15% річних . Поточна ринкова вартість становить 600 грн. Чи доцільно власнику ще купувати ці акції, або, навпаки, їх слід продати ?

Задача 32. У результаті певної інвестиції очікуються одержання доходу в кінці першого року 100 грн.; 2-го –150 грн.; 3-го 120 грн.; 4-го – 200 грн. Яка вартість всіх цих доходів сьогодні, якщо гроші вкладено під 10% річних?

Задача 33.За наведеними нижче даними оберіть критерії оцінки та виявіть найбільш привабливе з точки зору позикодавця за інтегрованим показником кредитоспроможності підприємство:

Показники Підприємства
І П Ш
1.Середньорічна вартість капіталу (тис. грн.) 1 250 31 690 198 720
в т.ч. власного (тис. грн.) 17 274 115 600
2. Середньорічна кількість простих акцій (од.) 1 400 10 000
3. Середньорічні поточні зобов’язання (тис. грн.) 13 654 87 170
4. Середньорічні оборотні активи (тис. грн.) 16 806 102 420
5. Дохід (виручка) від реалізації (тис. грн.) 2 302 37 205 62 028
6. Чистий прибуток (тис. грн.) 3 968 18 057
7. Дивідендні виплати (тис. грн.) 1 500 15 000
8. Ринкова ціна акції (грн.) 10, 00 15, 67 17,00

Задача 34.За наведеними нижче даними оберіть критерії оцінки та виявіть найбільш привабливе з точки зору позикодавця за інтегрованим показником кредитоспроможності підприємство:

Показники Підприємства
І П Ш ІУ У УІ
Коефіцієнт фінансової незалежності 0,50 0,71 0,44 0,90 0,57 0,33
Коефіцієнт оборотності оборотних активів 4,74 2,64 3,05 1,74 6,03 5,05
Коефіцієнт (економічної) рентабельності активів 0,31 0,16 0,28 0,23 0,40 0,32
Коефіцієнт (фінансової) рентабельності власного капіталу 0,29 0,30 0,36 0,18 0,45 0,40
Коефіцієнт загальної ліквідності 1,8 1,4 1,7 2,0 2,1 1,9
Коефіцієнт дивідендних виплат 0,75 0,60 0,40 0,50 0,80 0,70
Коефіцієнт котирування акцій 1,12 1,06 1,20 1,30 2,0 1,40

Задача 35.За наведеними нижче даними оберіть критерії оцінки та виявіть найбільш привабливе з точки зору інвестора (акціонера) за інтегрованим показником інвестиційної привабливості підприємство:

Показники Підприємства
І П Ш
1.Середньорічна вартість капіталу (тис. грн.) 1 250 31 690 198 720
в т.ч. власного (тис. грн.) 17 274 115 600
2. Середньорічна кількість простих акцій (од.) 1 400 10 000
3. Середньорічні поточні зобов’язання (тис. грн.) 13 654 87 170
4. Середньорічні оборотні активи (тис. грн.) 16 806 102 420
5. Дохід (виручка) від реалізації (тис. грн.) 2 302 37 205 62 028
6. Чистий прибуток (тис. грн.) 3 968 18 057
7. Дивідендні виплати (тис. грн.) 1 500 15 000
8. Ринкова ціна акції (грн.) 10, 00 15, 67 17,00

Задача 36.За наведеними нижче даними оберіть критерії оцінки та виявіть найбільш привабливе з точки зору інвестора (акціонера) за інтегрованим показником інвестиційної привабливості підприємство:

Показники Підприємства
І П Ш ІУ У УІ
Коефіцієнт фінансової незалежності 0,50 0,71 0,44 0,90 0,57 0,33
Коефіцієнт оборотності оборотних активів 4,74 2,64 3,05 1,74 6,03 5,05
Коефіцієнт економічної рентабельності (активів) 0,31 0,16 0,28 0,23 0,40 0,32
Коефіцієнт фінансової рентабельності (власного капіталу) 0,29 0,30 0,36 0,18 0,45 0,40
Коефіцієнт загальної ліквідності 1,8 1,4 1,7 2,0 2,1 1,9
Коефіцієнт дивідендних виплат 0,75 0,60 0,40 0,50 0,80 0,70
Коефіцієнт котирування акцій 1,12 1,06 1,20 1,30 2,0 1,40

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.243.64 (0.023 с.)