ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Індивідуальне науково-дослідне завдання – 4 год.Індивідуальні завдання з дисципліни “Фінансовий аналіз” виконуються самостійно кожним студентом на основі методичних вказівок відповідно до варіанта згідно порядкового номера у списку групи. ІНДЗ охоплює усі основні теми дисципліни “Фінансовий аналіз”. Метою виконання ІНДЗ є оволодіння навичками застосування прийомів фінансового аналізу в процесі дослідження фінансового стану суб'єктів господарювання. ІНДЗ оформлюється у відповідності з встановленими вимогами. При виконанні та оформленні ІНДЗ студент може використовувати комп'ютерну техніку, зокрема Microsoft Excel. Кожен з пунктів ІНДЗ оцінюється за 100-бальною шкалою, а також визначається підсумкова оцінка (як середня арифметична з проміжних оцінок). Виконання ІНДЗ є одним із обов'язкових складових модулів залікового кредиту з фінансового аналізу.

 

Критерії оцінювання рівня знань студента

За результатами усного опитування

1. Повнота відповіді на задане питання (20 балів), в т.ч.:

-відповідь відсутня або часткова (0-5 балів);

-відповідь неповна (5-10 балів);

-відповідь повна (10-15 балів);

-відповідь вичерпна (15-20 балів).

2. Глибина та різносторонність знань (20 балів), в т.ч.:

-відсутня (0-5 балів);

-незначна (5-10 балів);

-достатня (10-15 балів);

-значна (15-20 балів).

3. Системність та логіка викладення матеріалу (20 балів) в т.ч.:

-відсутня (0-5 балів);

-незначна (5-10 балів)

-достатня (10-15 балів);

-значна (15-20 балів).

4. Ступінь ознайомлення з основними розробками, нормативною, інструктивною базою та уміння використовувати їх у відповіді (20 балів), в т.ч.:

-низький (0-5 балів);

-середній (5-10 балів);

-достатній (10-15 балів);

-високий (15-20 балів).

5. Уміння узагальнювати викладений матеріал (20 балів), в т.ч.:

-висновки відсутні (0-5 балів);

-висновки недостатньо обґрунтовані (5-10 балів);

-висновки достатньо ґрунтовні (10-15 балів);

-висновки достатньо ґрунтовні, поширені (15-20 балів).


Критерії оцінювання рівня знань студента

При виконанні практичного (розрахункового) завдання

 

1. Правильна побудова аналітичної таблиці (або і перенесення показників із форм звітності) - (10 балів).

2. Здійснення підготовчих аналітичних розрахунків (узагальнюючих і часткових показників, які потребують додаткового розрахунку; абсолютних і відносних відхилень) - (10 балів).

3. Правильна побудова факторної моделі - (10 балів).

4. Вибір оптимального способу вирішення задачі - (5 балів).

5. Правильність застосування методики аналізу – (30 балів).

6. Наявність перевірки розв’язку – (5 балів).

7. Наявність висновку – (10 балів).

8. Висновок логічний, повний (10 балів).

9. Висновок поширений, містить критичну оцінку результатів аналізу, вказує на можливі причини і наслідки виявлених змін, містить пропозиції по усуненню недоліків і поліпшенні результатів роботи підприємства – (10 балів).

Критерії оцінювання рівня виконання реферату

(теоретичної частини самостійної роботи)

 

1.Повнота розкриття теми – (0 – 50 балів),

в т.ч.:

зміст роботи не відповідає темі – (0 балів);

тему роботи розкрито частково – (0 – 40 балів);

тему вичерпано – (40 – 50 балів).

2. Логічність викладу матеріалу (в т.ч. наявність плану висвітлення теми, узгодженість порядку висвітлення теми із складеним планом) – (0 – 10 балів).

3. Критичне опрацювання різних бібліографічних джерел – (10 балів).

4. Наявність посилань у тексті на використані інформаційні джерела – (5 балів).

5. Наявність самостійних висновків студента за досліджуваною проблемою ‑ (10 балів).

6. Застосування ілюстративного матеріалу (схем, графіків, діаграм, таблиць) – (5 балів).

7. Застосування реального матеріалу з практики функціонування суб’єктів господарювання (5 балів).

8. Наявність списку використаної літератури (в т.ч. повнота і точність наведення бібліографічних джерел) – (0 – 4 балів).

9. Загальний рівень виконання роботи (в т.ч. стиль викладу, грамотність, естетичність оформлення (0 – 6 балів).


Критерії оцінювання рівня знань студента

При виконанні тестового завдання

Тестові завдання (типу меню) одиничного вибору. При виконанні тестових завдань одиничного вибору (наявність однієї правильної відповіді із кількох) студентам пропонуються завдання, ціна кожного з яких визначається певною кількістю балів. У випадку правильної відповіді студента на завдання, у залік йому відносять ціну завдання в балах, а у випадку неправильної відповіді – 0 балів.

 

Наприклад, при оцінці знань студентів використовується 100 бальна система. Студентам пропонується 10 завдань, кожне з яких містить чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним, тобто варіанти неповної (часткової правильної) відповіді виключені. Правильна відповідь на питання оцінюється в 10 балів, а неправильна – 0.

 

Тестові завдання (типу меню) множинного вибору. При виконанні тестових завдань множинного вибору (наявність кількох правильних відповідей із запропонованих варіантів) вибір неправильної відповіді оцінюється в 0 балів. Повна правильна відповідь оцінюється максимально можливою кількістю балів. Кількість балів, що присвоюється за неповну правильну відповідь може знаходитись у деякому інтервалі, залежно від ціни завдання і частки правильно обраних відповідей із загального числа правильних відповідей на завдання.

 

Наприклад, якщо ціна завдання оцінюється в шість балів, при чому воно містить шість варіантів відповіді, три з яких є правильними, у випадку вибору студентом однієї правильної відповіді, у залік йому зараховується два бали; у випадку вибору студентом двох правильних відповідей, у залік йому зараховується чотири бали; у випадку вибору студентом трьох правильних відповідей, у залік зараховується шість балів.


Методи навчання

У навчальному процесі застосовуються: лекції, в тому числі з використанням мультимедіапроектора та інших ТЗН; практичні заняття, в тому числі у комп'ютерному класі; індивідуальні заняття; виконання розрахунково-графічних завдань під керівництвом викладача та самостійно; робота в Інтернет; виконання ІНДЗ.

 

Методи оцінювання

 

У процесі вивчення дисципліни “Фінансовий аналіз” використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента:

- поточне тестування та опитування;

- підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;

- оцінювання виконання ІНДЗ;

- підсумковий письмовий екзамен.

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни “Фінансовий аналіз” визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

(%)

Модуль 1 (підсумкове тестування) Модуль 2 (Поточне опитування) Модуль 3 (підсумкова оцінка за ІНДЗ) Модуль 4 (письмовий екзамен) Разом
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 2

 

Шкала оцінювання:

За шкалою Університету За національною шкалою За шкалою ECTS
90–100 відмінно А (відмінно)
85-89 добре В(дуже добре)
75–84 С (добре)
65–74 задовільно D (задовільно)
60-64 Е (достатньо)
35–59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

 


Перелік основної рекомендованої літератури

1. Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Романів Є.М., Хома І.Б. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч. посіб., -Львів: Видавництво “Бескид-Біт”, 2003.-152 с.

2. Іванієнко В.В. Фінансовий аналіз: Навч посіб. – 2-е вид. Х.: Видавничий дім “ІНЖЕК”, 2003.- 168 с.

3. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – 2-ге вид., -К.: МАУП, 2001.-152 с.

4. Кононенко О., Маханько О. Аналіз фінансової звітності. – 4-те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2007. – 200 с.

5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник,-К.:Т-во “Знання”, КОО, 2000.-378 с.

6. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. _ Х фактор, 2007. – 784 с.

7. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. –К.: Центр навчальної літератури, 2003.-224 с.

8. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. Монографія. – К.: КНЕУ, 2001 –316с.

9. Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. –К.:КНЕУ., 2002-388с.

10. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

11. Фаріон І.Д., Захарків Т.Д. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. –Тернопіль, -2000р. –455 с.

12. Фінансовий аналіз. Навч. – метод. посіб. Федорович Р.В., Серединська В.М., Загородна О.М., Тернопіль, ТАНГ, 2001, – 149 с.

13. Шиян Д.В., Сторченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.:Видавництво А.С.К., 2003.-240 с.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.243.64 (0.015 с.)