ТОП 10:

Задачі до змістового модуля 1“Значення і теоретичні основи фінансового аналізу”

Задача 1. За наведеними в таблиці даними оцініть структуру, абсолютну, відносну і структурну динаміку та вагомість зміни окремих елементів (розділів, статей) активу балансу. Сформулюйте відповідні аналітичні висновки.

(тис. грн.)

Статті активу балансу На початок року На кінець року Динаміка
абсолютне значення питома вага, % абсолютне значення питома вага ,% абсолютна у сумі відносна, % частки, % у % до зміни підсумку
І. Необоротні активи 4 260   10 186            
П. Оборотні активи 4 984   5 438            
У тому числі: -запаси 3 460   3 976            
-векселі одержані              
-дебіторська заборгованість              
-поточні фінансові інвестиції              
-грошові кошти та еквіваленти              
Ш. Витрати майбутніх періодів              
Баланс ?   ?            
                       

Задача 2. За наведеними в таблиці даними оцініть структуру, абсолютну, відносну і структурну динаміку а також вагомість зміни окремих елементів довгострокових зобов'язань підприємства в загальному їх обсязі. Сформулюйте відповідні аналітичні висновки.

(тис. грн.)

Статті пасиву балансу На початок періоду На кінець періоду Динаміка
асолютне начення питома вага, % абсолютне значення питома вага, % абсолютна у сумі відосна у % питомої ваги,% у % до зміни підсумку
Довгострокові кредити банків 33 500   32 000          
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 2 460   2 500          
Відстрочені податкові зобов'язання            
Інші довгострокові зобов'язання            
Усього за розділом ?   ?          

Задача 3. За наведеними в таблиці даними оцініть структуру, абсолютну, відносну і структурну динаміку а також вагомість зміни окремих елементів операційних витрат підприємства. Сформулюйте відповідні аналітичні висновки.

(тис. грн.)

Елементи операційних витрат За попередній період За звітний період Динаміка
абсолютне значення питома вага, % абсолютне значення питома вага, % абсолютна у сумі відосна у % питомої ваги,% у % до зміни підсумку
Матеріальні затрати 4 021   5 290          
Витрати на оплату праці 1 418   1 944          
Відрахування на соціальні заходи            
Амортизація            
Інші операційні витрати            
Разом ?   ?          

Задача 4. а наведеними в таблиці даними оцініть структуру, абсолютну, відносну і структурну динаміку та вагомість зміни елементів засобів у розрахунках підприємства в загальному їх обсязі. Сформулюйте відповідні аналітичні висновки.

(тис. грн.)

  Статті активу балансу На початок періоду На кінець періоду Динаміка
абсолютне значення питома вага, % абсолютне значення питома вага, % абсолютна у сумі відосна у % питомої ваги,% у % до зміни підсумку
Векселі одержані 2 745   1 983          
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги            
Дебіторська заборгованість за розрахунками            
Інша поточна дебітоська заборгованість            
Разом ?   ?          

Задача 5. За наведеними в таблиці даними оцініть структуру, абсолютну, відносну і структурну динаміку а також вагомість зміни окремих елементів необоротних активів у загальному їх обсязі. Сформулюйте відповідні аналітичні висновки.

(тис.грн.)

  Статті необоротних активів підприємства На початок періоду На кінець періоду Динаміка
абсолютне значення питома вага, % абсолютне значення питома вага, % абсолютна, сума відосна, % частки ,% у % до зміни підсумку
Нематеріальні активи            
Незавершене будівництва            
Основні засоби            
Довгострокові фінансові інвестиції            
Довгострокова дебіторська заборгованість            
Разом ?   ?          

Задача 6. За наведеними в таблиці даними оцініть структуру, абсолютну, відносну і структурну динаміку та вагомість зміни окремих елементів запасів активу балансу підприємства. Сформулюйте відповідні аналітичні висновки.

(тис.грн.)

Статті активу балансу На початок року На кінець року Динаміка
абсолютне значення питома вага , % абсолютне значення питома вага ,% абсолютна у сумі відносна, % частки, % у % до зміни підсумку
Виробничі запаси 2 020   1 923          
Незавершене виробництво            
Готова продукція 1 460   1 976          
Товари            
Загальна величина ?   ?          

Задача 7. За наведеними в таблиці даними оцініть структуру, абсолютну, відносну і структурну динаміку а також вагомість зміни окремих елементів (розділів, статей) у загальній вартості пасиву балансу. Сформулюйте відповідні аналітичні висновки.

(тис. грн.)

  Статті пасиву балансу На початок року На кінець року Динаміка
абсолютне значення питома вага, % абсолютне значення питома вага, % абсолютна у сумі відосна у % частки,% у % до зміни підсумку
Власний капітал 5 658   6 344          
Забезпечення наступних витрат і платежів            
Довгострокові зобов'язання            
Поточні зобов'язання, у т. ч.: ?   ?          
Короткострокові кредити банку            
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями -            
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги   1 225          
Поточні зобов'язання за розрахунками і інші            
Доходи майбутніх періодів            
Баланс ?   ?          

Задача 8. За наведеними у таблиці даними оцініть структуру, абсолютну, відносну і структурну динаміку та вагомість зміни окремих елементів (статей) власного капіталу підприємства, відображеного в пасиві балансу. Сформулюйте відповідні аналітичні висновки.

(тис. грн.)

  Власний капітал На початок року На кінець року Динаміка
абсолютне значення питома вага, % абсолютне значення питома вага, % абсолютна у сумі відосна у % питомої ваги,% у % до зміни підсумку
Статутний капітал            
Додатково вкладений капітал            
Інший додатковий капітал            
Резервний капітал            
Нерозподілений прибуток            
Усього за розділом ?   ?          

Задача 9. За наведеними у таблиці даними оцініть структуру, абсолютну, відносну і структурну динаміку та вагомість зміни окремих елементів грошових коштів підприємства. Сформулюйте відповідні аналітичні висновки.

(тис. грн.)

  Найменування показника На початок року На кінець року Динаміка
абсолютне значення питома вага, % абсолютне значення питома вага, % абсолютна у сумі відосна у % питомої ваги,% у % до зміни підсумку
Каса            
Поточний рахунок в банку            
Інші рахунки в банку            
Грошові кошти в дорозі            
Еквіваленти грошових коштів            
Разом ?   ?          

Задача 10. За наведеними в таблиці даними оцініть структуру, абсолютну, відносну і структурну динаміку а також вагомість зміни окремих елементів запасів активу балансу. Сформулюйте відповідні аналітичні висновки.

(тис. грн.)

    На початок року На кінець року Динаміка
абсолютне значення питома вага, % абсолютне значення питома вага ,% абсолютна у сумі відносна, % частки, % у % до зміни підсумку
Сировина і матеріали            
Паливо            
Тара і тарні матеріали            
Запасні частини            
МШП            
Незавершене виробництво            
Готова продукція            
Товари            
Разом ?   ?          

Задача 11. За даними укрупненого балансу розрахуйте середньорічну величину активів підприємства, їх необоротної та оборотної частини.

(тис. грн.)

Активи На початок періоду На кінець періоду
Необоротні активи 70 438 79 884
Оборотні активи 91 252 111 883
Витрати майбутніх періодів
Разом майна та боргових прав підприємства    

Задача 12. За даними укрупненого балансу розрахуйте середньорічну величину джерел формування активів підприємства, власного капіталу довгострокових та поточних зобов’язань.

(тис. грн.)

Складові капіталу На початок періоду На кінець періоду
Власний капітал 15 140 15 740
Довгострокові зобов’язання 7 556 6 196
Поточні зобов’язання 13 200 22 089
Разом джерел формування майна та боргових прав підприємства    

Задача 13. За даними укрупненого балансу розрахуйте середньорічну величину оборотних активів підприємства, їх окремих елементів.

(тис. грн.)

Оборотні активи На початок періоду На кінець періоду
Запаси 8 302 6 208
Засоби в розрахунках 11 408 10 572
Поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти 1 542 2 365
Разом оборотних активів підприємства    

Задача 14. За даними укрупненого балансу розрахуйте середньозважену ціну капіталу підприємства.

Елементи капіталу Облікова оцінка (тис. грн.) Ціна, %
Власний капітал 69 570
Довгострокові зобов’язання 28 100
Поточні зобов’язання 44 320
Разом капіталу   х

Задача 15. За даними фінансового обліку розрахуйте середньозважену доходність портфеля цінних паперів підприємства.

Складові портфеля цінних паперів Облікова оцінка (тис. грн.) Прибутковість, %
Акції прості 98 560
Акції привілейовані 78 300
Облігації 41 320
Разом портфель   х

Задача 16. За наведеними нижче даними оцініть середню прогнозовану чисту теперішню вартість інвестиційного проекту.

Оцінка проекту Чиста теперішня вартість проекту (прибутковість), млн. грн. Імовірність одержання результату за даними експертів
Песимістична 0,30
Стримана 0,40
Оптимістична 0,30
х х 1,00

Задача 17. За даними фінансового обліку розрахуйте середньорічну вартість основних виробничих засобів підприємства.

(тис. грн.)

Залишкова вартість основних виробничих засобів підприємства станом на:
01.01.05 01.02.05 01.03.05 01.04.05 01.05.05 01.06.05 01.07.05 01.08.05 01.09.05 01.10.05 01.11.05 01.12.05 01.01.06
28 600 29 400 20 300 21 100 21 100 25 800 26 700 26 700 28 000 21 000 30 000 33 000 33 000

Задача 18. За даними фінансового обліку розрахуйте середньорічні залишки оборотних активів підприємства.

(тис. грн.)

Облікова оцінка оборотних активів станом на:
01.01.05 01.02.05 01.03.05 01.04.05 01.05.05 01.06.05 01.07.05 01.08.05 01.09.05 01.10.05 01.11.05 01.12.05 01.01.06
45 600 49 400 50 300 41 100 52 600 45 800 36 700 52 600 48 300 42 000 50 000 43 000 53 300

Задача 19. За даними фінансового обліку розрахуйте середньорічну кількість простих акцій підприємства, які перебували в обігу протягом звітного періоду.

(тис. грн.)

Облікова кількість простих акцій станом на:
01.01.05 01.02.05 01.03.05 01.04.05 01.05.05 01.06.05 01.07.05 01.08.05 01.09.05 01.10.05 01.11.05 01.12.05 01.01.06
56 600 56 400 50 000 51 100 52 600 48 800 56 700 54 600 58 300 50 000 50 000 53 000 53 000

 

Задача 20. Розрахуйте середній термін дебіторської заборгованості підприємства, якщо відомо, що:

Дебіторська заборгованість за термінами Сума, тис. грн.
0-3 місяці
3-6 місяці
6-9 місяці
9-12 місяців

Задача 21. Розрахуйте середній термін кредиторської заборгованості підприємства, якщо відомо, що:

Кредиторська заборгованість за термінами Сума, тис. грн.
0-3 місяці
3-6 місяці
6-9 місяці
9-12 місяців

 

Задача 22.Розрахуйте середній темп зміни чистого доходу (виручки) від реалізації продукції підприємства за період 1995-2005 рр. за наведеними нижче даними.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції у співставних цінах за роками, тис. грн.
25 400 23 600 24 570 45 678 46 570 47 900 50 000 46 000 48 000 47 000 49 000

Задача 23. Розрахуйте середній темп зміни чистого прибутку підприємства за період 2000-2005 рр. за наведеними нижче даними.

Чистий прибуток підприємства у співставних цінах за роками, тис. грн.
36 890 42 345 43 256 40 678 45 234 42 876

Задача 24. За наведеними в таблиці даними про рівень рентабельності активів підприємства за 2000-2007 рр. спрогнозуйте значення цього показника на 2008 рік.

Роки Рентабельність активів, %

Задача 25. За наведеними в таблиці даними про рівень рентабельності власного капіталу підприємства за 2000-2007 рр. спрогнозуйте значення цього показника на 2008 рік.

Роки Рентабельність власного капіталу, %
11,6
10,4
8,2
6,5
11,2
7,3
9,8
15,1

Задача 26. За наведеними в таблиці даними про обсяг валового доходу (виручки) від реалізації продукції підприємства за 2000-2007 рр. спрогнозуйте значення цього показника на 2008 рік

Роки Валовий дохід (виручка) від реалізації продукції, тис.грн.
611,3
510,4
498,1
678,5
611,3
667,3
979,8
815,7

Задача 27. За наведеними в таблиці даними про обсяг чистого прибутку підприємства за 2000-2007 рр. спрогнозуйте значення цього показника на 2008 рік.

Роки Чистий прибуток підприємства, тис. грн
211,6
190,4
199,8
206,5
201,2
211,6
199,8
215,1

Задача 28. За наведеними в таблиці даними про питому вагу оборотних активів у структурі майна підприємства за 2000-2007 рр. спрогнозуйте значення цього показника на 2008 рік.

Роки Питома вага оборотних активів підприємства, %
21,6
29,4
19,8
20,5
20,2
21,6
19,8
31,1

Задача 29. За наведеними в таблиці даними про оборотність оборотних активів підприємства за 2000-2007 рр. спрогнозуйте значення цього показника на 2008 рік.

Роки Тривалість обороту оборотних активів підприємства, у днях
26,1
24,9
18,8
26,5
29,2
27,6
19,8
26,1

Задача 30. За наведеними в таблиці даними про обсяги дебіторської заборгованості підприємства за 2000-2007 рр. спрогнозуйте значення цього показника на 2008 рік.

Роки Дебіторська заборгованість підприємства, тис. грн.
261,1
244,9
189,8
265,5
297,2
127,6
219,8
261,1

 

Задача 31. За наведеними в таблиці даними про доходність портфеля цінних паперів на фондовому ринку за 2000-2007 рр. спрогнозуйте значення цього показника на 2008 рік.

Роки Доходність портфеля цінних паперів, %
11,1
14,9
18,0
15,0
17,2
12,6
14,9
21,1

Задача 32. За наведеними в таблиці даними про величину власного оборотного капіталу підприємства за 2000-2007 рр. спрогнозуйте значення цього показника на 2008 рік.

Роки Власний оборотний капітал підприємства, тис. грн.
112,1
124,9
118,0
125,0
127,2
112,1
124,9
131,1

Задача 33. За наведеними в таблиці даними про питому вагу зобов’язань підприємства у його пасивах 2000-2007 рр. спрогнозуйте значення цього показника на 2008 рік.

Роки Питома вага зобовязань підприємства у його пасивах, %
43,1
44,9
48,0
51,0
47,2
52,1
54,9
43,1

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.011 с.)