ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік додаткової рекомендованої літератури1. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация. Пер.с англ., гл. редактор проф. Я.В.Соколов. -М.: Финансы и статистика, 1996.-624 с.

2. Бланк И.А.Финансовый менеджмент. Учебный курс. – К.:НИКА – Центр 2000 – 512 с.

3. Быкадоров В.Л., Алексеев П.Д. Финансово-экономическое состояние предприятия.: Практическое пособие. –М.: Изд. ПРИОГ, 1999. –96 с.

4. Вахрин П.И. Финансовый анализ в коммерческих и некомерческих организациях. Учебное пособие. -М. :Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001, - 320с.

5. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навчальний посібник. – Київ “Центр навчальної літератури”, 2004.- 292 с.

6. Ефимова О.В. Финансовый анализ. –4-е изд., перераб. и доп. -М.: Изд-во “Бухгалтерский учет”, 2002 –528 с.

7. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия - Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2001 –256 с.

8. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.:”Финансы и статистика”. 1996 .

9. Ковалев В.В. Финансовый анализ : методы и процедуры. –М.: Финансы и статистика, 2001, - 560с.

10. Кужельний М.В., Калюга Є. В. Калюга О.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей і працівників обліково-аналітичних і контрольно-ревізійних служб підприємств, організацій та установ /За загальною редакцією д.е.н., проф. М.В. Кужельного. – К. Ельга, Ніка-Центр, 2001. - 240с.

11. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій. Затверджена Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21.03.97 №37//Галицькі контракти. -1997 , № 40

12. Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства: Пер. з англ. – К.: Всеувито; Нукова думка, 2001. – 367 с. – (серія “Усе про менеджмент”)

13. Хеддервик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий /Международная организация труда, Пер с англ. Под. ред. Д.П.Лукичева и А.О.Лукичевой, М.: Финансы и статистика, 1996,- 192 с.


Термінологічний словник

 

Аванс – грошові кошти, які виплачуються (одержуються) наперед (під звіт) в рахунок майбутніх витрат (на службові відрядження, господарські закупівлі, сплату послуг транспорту тощо) чи в рахунок майбутніх платежів (завдаток) за товари (роботи, послуги), які будуть поставлені (виконані, надані).

Автономність підприємства (принцип підготовки фінансової звітності) - підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства.

Ажур – стан ведення бухгалтерського обліку, за якого всі рахункові записи робляться в день здійснення відповідних операцій; в широкому розумінні – повна відповідність даних поточного бухгалтерського обліку та звітності, своєчасність і правильність виконання обліково-розрахункових операцій.

Акредитив — один з видів банківського рахунку. Використовується як форма безготівкових розрахунків між підприємствами і організаціями, як у вітчизняних, так і в міжнародних розрахунках за комерційні операції. Відкривається за дорученням платника банку, який обслуговує контрагента.

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому.

Активний ринок - ринок, якому притаманні такі умови: 1) предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними, 2) у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців; 3) інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.

Акціонерне товариство — компанія (фірма), створена юридичними особами і громадянами об'єднанням їх вкладів з метою господарювання. Його статутний фонд: розділений на певне число акцій однакової номінальної вартості. Акціонерне товариство може бути відкритого і закритого типу і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном.

Акція — цінний папір, який підтверджує участь власника у формуванні статутного фонду акціонерного-товариства і дає право на отримання відповідної частки його прибутку у вигляді дивідендів.

Амортизація — систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Амортизована собівартість фінансової інвестиції - собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).

Aналіз кон'юнктури інвестиційного ринку — вивчення особливостей інвестиційного ринку чи окремих його сегментів і тих змін, які відбуваються у ньому під час спостереження у порівнянні з попереднім періодом.

Асоційоване підприємство - підприємство, в якому інвестору належить блокувальний (більше 25%) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.

Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Банкрутство — неплатоспроможність боржника,: визнана у судовому порядку. В Україні усі процедури, пов'язані з банкрутством, регулюються законом "Про банкрутство» від 14 травня 1992 р.

Бартерна угода — товарообмінна операція з передачею права власності на товар без. оплати (натуральний обмін).

Беззбитковість - це такий стан діяльності підприємства, коли бізнес не приносить прибутків, ані збитків, а виручка від реалізації продукції покриває лише витрати.

Безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником, або за якою минув строк позовної давності.

Безперервність діяльності (принцип підготовки фінансової звітності) передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи припущення, що його діяльність триватиме далі.

Безризикові інвестиції— розміщення капіталу в об'єкти інвестування, за якими відсутній ризик можливих фінансових втрат.

Бізнес-план — основний документ, який подається інвестору за реальним інвестиційним проектом у короткій формі, у загальноприйнятій послідовності розділів викладаються головні характеристики проекту.

Бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Важіль (леверидж) - фінансовий механізм управління прибутком, оснований на забезпеченні необхідного співвідношення окремих видів капіталу чи окремих видів витрат. Розрізняють фінансовий важіль в (механізм впливу на рівень рентабельності власного капіталу за рахунок зміни співвідношення власних та позичених фінансових ресурсів) і операційний важіль (механізм впливу на суму і рівень прибутку за рахунок зміни співвідношення постійних і змінних витрат).

Валюта звітності - грошова одиниця України.

Валютний курс - установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни.

Вартість, яка амортизується - первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Вексель — письмове боргове зобов'язання встановленої форми, яке дає право векселедержателю після закінчення терміну зобов'язання вимагати від боржника виплати, вказаної на векселі грошової суми.

Вертикальний (структурний) фінансовий аналіз - одна із систем фінансового аналізу, що базується на структурному розкладі окремих показників фінансової звітності підприємства. В процесі здійснення фінансового аналізу розраховуються питомі ваги окремих структурних складових агрегованих фінансових показників.

Виробничий цикл підприємства - характеризує період повного обороту матеріальних елементів оборотних активів, які використовуються для обслуговування виробничого процесу, починаючи з моменту надходження сировини, матеріалів і напівфабрикатів на підприємство і закінчуючи моментам відвантаження виготовленої з них готової продукції покупцям.

Витрати - зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Витрати (дохід) з податку на прибуток - загальна сума витрат (доходу) з податку на прибуток, яка обчислена з облікового прибутку (збитку) і складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу.

Відстрочене податкове зобов'язання - сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.

Відстрочений податковий актив - сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах внаслідок. 1) тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню, 2) перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді; 3) перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо.

Відстрочений податок на прибуток - сума податку на прибуток, що визнана відстроченим податковим зобов'язанням і відстроченим податковим активом.

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається еля вирахування його зобов'язань.

Внутрішньогрупове сальдо - сальдо дебіторської заборгованості зобов'язань на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньогрупових операцій.

Внутрішньогрупові операції - операції між материнським та дочірніми підприємствами або між дочірніми підприємствами однієї групи.

Гарантована ліквідаційна вартість - 1) для орендаря - частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем або по» в'язаною з ним стороною; 2) для орендодавця - частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем або незалежною третьою стороною, здатною за своїм фінансовим станом відповідати за гарантією.

Горизонтальный (трендовий) фінансовий аналіз - одна із систем фінансового аналізу, що ґрунтується на вивченні динаміки окрему фінансових показників у часі. У процесі аналізу розраховують темпи росту (приросту) окремих елементів капіталу підприємства за ряд періодів і визначаються тенденції їх зміни (чи тренд).

Господарська одиниця за межами України - дочірнє, асоційоване, спільне підприємство, філія, представництво або інший підрозділ підприємства, які перебувають або ведуть господарську діяльність межами України

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Група - материнське (холдингове) підприємство та його дочірні підприємства.

Група нематеріальних активів - сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів.

Група основних засобів - сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротне матеріальних активів.

Гудвіл – 1)різниця між ринковою та індексованою балансовою вартістю компанії (фірми). 2)один із видів нематеріальних активів, вартість якого визначається як різниця між ринковою (продажною) вартістю підприємства як цілісного майнового комплексу та його балансовою вартістю. Це перевищення вартості пов'язане з можливістю отримання вищого рівня прибутку (порівняно з середньогалузевим) рахунок використання ефективнішої системи управління, домінуючої позиції на товарному ринку, використання нових технологій тощо.

Дата балансу - дата, на яку складений баланс підприємства. Звичайно датою балансу є останній день звітного періоду.

Дата придбання - дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця.

Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Дериватив - фінансовий інструмент, який підтверджує право чи обов'язок його власника купити чи продати цінні папери, валюту, товари чи нематеріальні активи за раніше визначеними ним умовами в майбутньому. Найбільш розповсюдженими деривативами є опціони, свопи, форвардні контракти.

Дефолт - оголошення позичальника як неспроможного погасити в передбачені строки свої фінансові зобов'язання.

Диверсифікація - різноманітність форм діяльності, виді в товарів і послуг, груп фінансових інструментів з метою мінімізації ризиків.

Дивіденд — доход, який виплачується акціонерам з прибутку акціонерного товариства за підсумками господарської діяльності за рік після виплати відповідних податків згідно з рішенням загальних зборів акціонерів.

Дивідендні виплати - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Дивідендна політика — 1) частина загальної стратегії формування капіталу акціонерного товариства, яка полягає в оптимізації пропорцій між споживаною і капіталізованою частиною прибутку.2)політика розподілу чистого прибутку акціонерного товариства, яка визначає його співвідношення, виплаченого у вигляді дивідендів і капіталізованої частини. Дивідендна політика може передбачати виплату дивідендів на акцію у стабільних розмірах, постійно збільшуваних розмірах тощо.

Дисконт — різниця між реальним і номінальним курсом акцій.

Дисконтування вартості - процес приведення майбутньої вартості грошей до їх теперішньої вартості шляхом вилучення з їх майбутньої суми відповідної суми процентів, що називається дисконтом.

Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Довгострокові зобов'язання - усі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями.

Дослідження - заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і використання нових наукових та технічних знань.

Доходи - збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Дочірнє підприємство - підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових ко­штів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат.

Елімінування — з грецької: виключення або абстрагування.

Ефективна ставка відсотка - ставка відсотка; що визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного відсотка та премії) на середню величину собівартості інвестиції (або зобов'язання) та вартості її погашення.

Забезпечення - зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

Запаси - активи, які: 1) утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; 2) перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; 3) утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення .

Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду*.

Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

Звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Злиття - об'єднання підприємств (шляхом створення нової юридичної особи або приєднання підприємств до головного підприємства), в результаті якого власники (акціонери) підприємств , що об'єднуються, здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами об'єднаних підприємств з метою досягнення подальшого спільного розподілу ризиків та вигід від об'єднання. При цьому жодна зі сторін не може бути визначена як покупець.

Зменшення корисності - втрата економічної вигоди в «умі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування.

Знос необоротних активів - сума амортизації об'єкта необоротних активів з початку їх корисного використання.

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Ідентифіковані активи та зобов'язання - придбані активи та зобов'язання, які на дату придбання відповідають критеріям визнання статей балансу, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс".

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Інвестиція — довготермінове вкладення грошей у підприємство, фірму, справу з метою; одержання доходу або соціального ефекту.

Інвестор — вкладник, який здійснює інвестицію.

Індекс інфляції - показник, що відображає загальний ріст рівня цін в певному періоді. Визначається шляхом сумування базового їх рівня на початок періоду (який приймається за одиницю) і темпу інфляції в аналізованому періоді.

Інноваційні інвестиції - інвестування, яке здійснюються з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу.

Інновація - досягнення науково-технічного прогресу, призначене для використання у виробничій і соціальній сфері.

Іноземна валюта - валюта інша, ніж валюта звітності.

Інфляційна премія - додатковий дохід, який виплачується кредитору чи інвестору з метою відшкодування фінансових втрат від знецінення грошей у зв'язку з інфляцією. Рівень цього доходу переважно прирівнюється до темпу інфляції,

Іпотека - заклад землі і нерухомого майна у забезпечення зобов’язань.

Історична (фактична) собівартість (принцип підготовки фінансової звітності) - визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.

Коефіцієнт автономії — один із основних показників, який характеризує фінансову стійкість компанії (фірми). Визначається шляхом ділення суми власного-капіталу на суму усіх використовуваних засобів. Чим більша величина цього коефіцієнта, тим вища фінансова стійкість компанії (фірми).

Коефіцієнт варіації - статистичний показник, який характеризує співвідношення середньоквадратичного відхилення і середньої величини аналізованого показника. Відображає рівень варіації аналізованого показника, використовується в процесі оцінки рівня окремих видів ризиків.

Коефіцієнт довгострокової заборгованості — показник оцінки фінансової стійкості компанії (фірми). Характеризує співвідношення суми довгострокової (понад 1 рік) заборгованості до загальної суми усіх засобів.

Коефіцієнти оцінки оборотності капіталу - система показників фінансової активності підприємства, які характеризують, наскільки швидко сформований капітал обертається в процесі його господарської діяльності.

Коефіцієнти оцінки платоспроможності - система показників, які характеризують здатність підприємства своєчасно розплачуватися за своїми фінансовими зобов'язаннями залежно від стану ліквідності активів. Проведення такої оцінки вимагає попереднього групування активів підприємства за рівнем ліквідності, а фінансових зобов'язань - за терміновістю погашення.

Коефіцієнти оцінки рентабельності - система показників, які характеризують здатність підприємства генерувати необхідну величину прибутку в процесі своєї господарської діяльності і відображають ефективність використання вкладеного капіталу.

Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості підприємства - система по-казників, які характеризують структуру капіталу підприємства з позиції рівня фінансової стабільності його розвитку.

Компаудинг - процес приведення теперішньої вартості грошей до майбутньої вартості в певному періоді шляхом приєднання до їх початкової суми нарахованої суми процентів.

Консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Контроль - вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигід від його діяльності!

Контрольні учасники - учасники спільної діяльності зі створенням юридичної особи (спільного підприємства), які здійснюють контроль за її діяльністю.

Кон'юнктура ринку - система факторів, які характеризують поточний стан попиту, пропозиції, цін і рівня конкуренції на ринку в цілому чи окремих його сегментів.

Користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Кредитоспроможність - система оцінки показників і умов, які визначають здатність підприємства залучати позичений капітал і повертати його в повному обсязі в передбачені строки.

Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

Леверидж див. Важіль.

Лізинг — довгострокова форма оренди майна виплатою її вартості. Розрізняють оперативний і фінансовий лізинг. Останній є формою кредитування товарів довготермінового користування.

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Ліквідність - здатність окремих видів майнових цінностей перетворюватися в грошову наявність без суттєвої втрати своєї поточної вартості в умовах певної кон'юнктури ринку.

Майбутня вартість грошей - сума інвестованих в теперішній момент грошових засобів, в яку вони перетворяться через певний період часу з врахуванням процентної ставки

Материнське (холдингове) підприємство - підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.

Метод ефективної ставки відсотка - метод нарахування амортизації дисконту або премії, за яким сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток.

Метод ЛІФО - метод оцінки і відображення в обліку вартості запасів ТМЦ, оснований на використанні останньої ціни їх придбання (за принципом - "останній прийшов - перший пішов").

Метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Метод ФІФО - метод оцінки і відображення в бухгалтерському обліку вартості ТМЦ, оснований на використанні першої ціни їх придбання (за принципом - "перший прийшов - перший пішов").

Мінімальні орендні платежі - платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості послуг та податків, що підлягають сплаті орендодавцю, і непередбаченої орендної плати), збільшені: 1) для орендаря - на суму його гарантованої ліквідаційної вартості; 2) для орендодавця - на суму його гарантованої ліквідаційної вартості.

Монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.

Надзвичайна подія - подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Нарахування та відповідність доходів і витрат (принцип підготовки фінансової звітності) - для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей.

Невідмовна орендна угода - орендна угода, яка може бути розірвана $тільки 1) з дозволу орендодавця; 2) якщо відбулася певна непередбачена подія, 3) у разі укладання орендарем нової угоди про оренду цього самого активу або замість нього іншого аналогічного за призначенням активу з тим самим орендодавцем.

Негарантована ліквідаційна вартість - частина ліквідаційної вартості об'єкта оренди отримання якої орендодавцем не забезпечується 3 або гарантується лише пов'язаною з ним стороною

Негативний гудвіл - перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над вартістю придбання на дату придбання.

Негрошовї операції - операції, які не потребують використання грошови коштів та їх еквівалентів.

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальне форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в or. Іншим особам

Немонетарні активи - усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей

Немонетарні статті - статті інші, ніж монетарні статті балансу.

Необоротні активи - усі активи, що не є оборотними.

Непередбачена орендна плата - частина орендної плати, яка не зафіксована конкретною сумою та розраховується із застосуванням показників інших, ніж строк оренди (обсяг продажу, рівень використання, індекс інфляції та цін, ринкові ставки відсотка тощо)

Непередбачене зобов'язання - 1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено: лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше і значених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю; або 2) теперішнє зобов'язання, що виникає минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що, врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити.

Непрямі витрати - витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.

Нереалізовані прибутки. Прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій - прибутки та збитки, які виникають внаслідок внутрішньогрупових операцій (продажу товарів, продукції, виконання робіт, послуг тощо) і включаються до балансової вартості підприємства.

Несприятливі контракти - контракти, у виконанні яких підприємство не зацікавлено внаслідок їх збитковості, або інших причин та готове передати їх іншим підприємствам.

Нормальна потужність - очікуваний середній обсяг діяльності, може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

"Ноу-хау" - сукупність незапатентованих технічних, технологічних, управлінських, комерційних і інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, опису нагромадженого досвіду, що є предметом інновацій чи об'єктом інноваційного інвестування.

Обачність (принцип підготовки фінансової звітності) - згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства.

Об'єднання підприємств - з'єднання окремих підприємств у результаті приєднання одного підприємства до іншого або внаслідок одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства.

06’єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з виробництвом (виконанням) витрат.

Об'єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно. Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів

Обігові кошти — кошти, які використовуються підприємствами для створення виробничих запасів авансування затрат у процесі виробництва та реалізації продукції.

Облігація — один із видів цінних паперів, які підтверджує внесення грошей і зобов'язання повернути номінальну вартість цього цінного паперу у передбачені термін з виплатою фіксованого проценту.

Облікова оцінка - попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності

Обліковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у Звіті про фінансові результати за звітний період.

Оборотні активи – 1)сукупність засобів підприємства (фірми), які обслуговують безперервний процес виробничу і комерційної діяльності і повністю використовуються за один виробничий цикл; 2)грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені; використанні, а також інші активи, призначені для реалізації споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Обтяжливий контракт - контракт, витрати (яких не можна уникнути) виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди від цього контракту.

Оперативний лізинг (оренда) - господарська операція, яка передбачає передачу орендатору права користування основними засобами, належать орендодавачу, на строк, який не перевищує їх повної амортизації, з обов'язковим їх поверненням після закінчення строку дії лізингової угоди. Передані в оперативний лізинг основні залишаються на балансі орендодавача.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також і види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

Операція в іноземній валюті - господарська операція, вартість як значена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній ній валюті.

Оптимальна структура капіталу - розрахункова структура джерел капіталу, при якій досягається найменша його вартість і максимальна доходність.

Оренда — 1) угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку; 2) надання майна у тимчасове користування за певну плату. Розрізняють оренду приміщень та оренду машин і устаткування. У свою чергу оренда машин і устаткування поділяється на довготермінову (лізинг), середньотермінову (хайринг) і короткотермінову (рентинг).

Орендна ставка відсотка - ставка відсотка, за якою теперішня суми мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об'єкта фінансової оренди на початок строку оренди.

Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою утворення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)

Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

Періодичність (принцип підготовки фінансової звітності) - припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

Пов’язані сторони - особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною.

Повне висвітлення (принцип підготовки фінансової звітності) - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

Податкова база активу і зобов'язання - оцінка активу і зобов'язання, яка використовується з метою оподаткування цього активу і зобов'язання при визначенні податку на прибуток

Податковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період.

Подібні об'єкти - об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.

Подія після дати балансу - подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Показники рентабельності - відносні показники прибутковості, які характеризують ефективність діяльності підприємства.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.026 с.)