ТОП 10:

Задачі до змістового модуля 2“Аналіз фінансового стану підприємства”

 

Задача 1.На підставі даних бухгалтерського балансу розрахуйте його валюту, підсумок р. V та величину власних оборотних засобів. Чи достатня їх величина для нормальної роботи підприємства?

 

(тис. грн.)

Статті активу балансу Сума на кінець року Статті пасиву балансу Сума на кінець року
1. р. І "Необоротні активи" 1. р. І "Власний капітал"
2. р. П "Оборотні активи" 2. р. П "Забезпечення наступних витрат і платежів"
3. р.Ш "Витрати майбутніх періодів" 3. р. Ш "Довгострокові зобов"язання"
4. р. ІУ "Поточні зобов"язання"
5. р. У "Доходи майбутніх періодів" ?

Довідка. Потреба у власних оборотних засобах становить 250 тис. грн.

Задача 2. На підставі даних бухгалтерського балансу розрахуйте коефіцієнти фінансової стійкості (співвідношення позичених і власних коштів, фінансової незалежності, довгострокового залучення капіталу, маневрування, забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом). Дайте оцінку динаміки їх рівня.

(тис. грн.)

Статті активу балансу Сума Статті пасиву балансу Сума
на початок року на кінець року на початок року на кінець року
1. р.І "Необоротні активи" 1. р.І "Власний капітал"
2. р.П "Оборотні активи" 2. р.П "Забезпечення наступних витрат і платежів" ?
3. р.Ш "Витрати майбутніх періодів" 3. р.Ш "Довгострокові зобов"язання"
4. р. ІУ "Поточні зобов"язання"
5. р.У "Доходи майбутніх періодів" ?

Задача 3. На підставі даних бухгалтерського балансу визначте вартість майна підприємства. Проаналізуйте його загальну та структурну динаміку. Дайте оцінку виявлених змін.

(тис. грн.)

Статті активу балансу Сума Статті пасиву балансу Сума
на початок року на кінець року на початок року на кінець року
1.Підсумок р.І "Необоротні активи" 1. р.І "Власний капітал"
2.р.П "Оборотні активи", з них: -виробничі запаси -незавершене виробництво -готова продукція -товари -засоби в розрахунках -грошові кошти та їх еквіваленти ? ? 2.р.П"Забезпечення наступних витрат і платежів" ?
3.р.Ш "Витрати майбутніх періодів" 3.р.Ш"Довгострокові зобов"язання"
4. р.ІУ"Поточні зобов"язання"
5. р.У "Доходи майбутніх періодів" ?

Задача 4. На підставі даних бухгалтерського балансу визначте його валюту. Проаналізуйте загальну та структурну динаміку джерел коштів підприємства. Дайте оцінку виявлених змін.

(тис. грн.)

Статті активу балансу Сума Статті пасиву балансу Сума
на початок року на кінець року на початок року на кінець року
1.р.І "Необоротні активи" 1.р.І "Власний капітал"
2.р.П "Оборотні активи" 2.р.П"Забезпечення наступних витрат і платежів" ?
3.р.Ш "Витрати майбутніх періодів" 3.р.Ш"Довгострокові зобов"язання"
4. р.ІУ "Поточні зобов"язання"
5. р.У "Доходи майбутніх періодів" ?

Задача 5. На підставі даних бухгалтерського балансу визначте значення його валюти і необхідних показників. Проаналізуйте динаміку платоспроможності підприємства за коефіцієнтами ліквідності. Дайте оцінку виявлених змін.

(тис. грн.)

Статті активу балансу Сума Статті пасиву балансу Сума
на початок року на кінець року на початок року на кінець року
1. р.І "Необоротні активи" 1 560 1 600 1. р.І "Власний капітал" 1 600 1 620
2.р.П "Оборотні активи", з них: -виробничі запаси -незавершене виробництво -готова продукція -товари -засоби в розрахунках -грошові кошти та їх еквіваленти 1 600   ? 1 620   ? 2. р.П "Забезпечення наступних витрат і платежів" ?
3.р.Ш "Витрати майбутніх періодів" 3. р.Ш "Довгострокові зобов"язання"
      4. р. ІУ "Поточні зобов"язання" 1 550 1 536
      5. р.У "Доходи майбутніх періодів" ?

Задача 6. За наведеними даними визначте, яку додаткову суму оборотних активів потрібно мати підприємству в наступному році, якщо воно планує збільшити обсяг реалізованої продукції на 15 %, а тривалість обороту зменшити на 6 днів.

Назва показника Одиниці виміру Фактичне значення
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн. 4 000
Середньорічні оборотні активи підприємства тис. грн.
Тривалість обороту оборотних активів днів ?
Рентабельність продукції, %. ? ?

Задача 7. За наведеними даними розрахуйте показники тривалості обороту оборотних активів. Дайте оцінку їх динаміки. Виявіть суму додатково залучених в оборот (вивільнених з обороту) коштів.

Показники Попередній рік Звітний рік
Чистий дохід(виручка) від реалізації продукції, тис. грн. 29 600 32 000
Середньорічні залишки оборотних активів, тис. грн. 3 600 3 900
Одноденна реалізація, грн. ? ?
Тривалість одного обороту оборотних активів, днів. ? ?
Сума залучених в оборот (вивільнених з обороту) коштів, грн. ? ?

Задача 8. Розрахуйте фактичний рівень і можливий приріст (у %) річних обсягів реалізації продукції при умові додаткового залучення оборотних активів і незмінності тривалості обороту.

Назва показників Одиниці виміру Значення показників
Середньорічні залишки оборотних активів, тис. грн. 52 000
Середньорічна величина резерву оборотних активів тис. грн. 8 000
Тривалість одного обороту днів

Задача 9. За даними звіту про рух грошових коштів дослідіть зміну залишків грошових коштів на рахунку підприємства за звітний період та в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Виявіть вплив чистого руху коштів за відповідний період та зміни валютних курсів. Дайте оцінку виявленим тенденціям.

(тис. грн.)

Назва показників Попередній період Звітний період
Надходження "+" Видаток "-" Надходження "+" Видаток "-"
Залишок грошових коштів на початок року х ? х
Чистий рух коштів від операційної діяльності    
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності    
Чистий рух коштів від фінансової діяльності    
Чистий рух коштів за звітний період ? ? ? ?
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів    
Залишок грошових коштів на кінець року ? х ? х

Задача 10. За наведеними даними розрахуйте показники тривалості обороту оборотних активів. Дайте оцінку їх динаміки. Розрахуйте вплив зміни величини середніх залишків оборотних активів та одноденної реалізації на зміну тривалості обороту коштів підприємства.

Показники Попередній рік Звітний рік
Чистий дохід(виручка) від реалізації продукції, тис. грн. 28 400 27 000
Середньорічні залишки оборотних активів, тис. грн. 3 600 2 800
Одноденна реалізація, грн. ? ?
Тривалість одного обороту оборотних активів, днів. ? ?

Задача 11. За наведеними нижче даними з’ясуйте, показники якого з підприємств підпадають під “золоте правило економіки”.

(тис. грн.)

Показники І підприємство П підприємство Ш підприємство
Рік Рік Рік
попередній звітний попередній звітний попередній звітний
Активи (капітал) підприємства 18 969 19 120 42 356 41 830 62 000 83 000
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 52 600 54 400 84 350 96 400 120 000 148 000
Чистий прибуток підприємства 28 110 29 015 33 300 36 630 58 020 63 457

Задача 12. За наведеними нижче даними з’ясуйте, яке підприємство відзначається найкращою динамікою фінансової стійкості.

Показники І підприємство П підприємство Ш підприємство
Рік Рік Рік
попередній звітний попередній звітний попередній звітний
Коефіцієнт фінансової незалежності 0,68 0,87 0,51 0,47 0,59 0,80
Коефіцієнт маневрування власного капіталу 0,34 0,52 0,42 0,44 0,56 0,50
Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власним оборотним капіталом 0,49 0,61 0,52 0,63 0,54 0,57
Коефіцієнт загальної ліквідності 2,07 2,02 2,08 2,49 1,80 2,11

Задача 13. Використовуючи модель прогнозування імовірності банкрутства, запропоновану Е. Альтманом, виду

, де:

К1 – оборотний капітал/сума активів;

К2 – нерозподілений прибуток/сума активів;

К3 – операційний прибуток/сума активів;

К4 – ринкова вартість акцій/сума зобов’язань;

К5 – виручка/ сума активів,

При умові, що середнє значення Z – коефіцієнта для підприємства становить 3,2715, а середні значення коефіцієнтів становлять К1=0,446; К2=0,113; К3=0,046; К4=3,51; К5=0,318, за допомогою коефіцієнта еластичності спрогнозуйте значення (Z), якщо К1 знизиться на 10%; К2 - на15%; К3 – залишиться без змін, а К4 і К5 зростуть на 16 і 6 % відповідно. Оцініть вірогідність банкрутства підприємства, беручи до уваги, що

при Z<1,8, то вірогідність банкрутства є дуже високою;

при Z= 1,81-2,7, то вірогідність банкрутства висока;

при Z=2,71-2,99, то банкрутство можливе;

при Z=3,0, вірогідність банкрутства є низькою.

Задача 14. Використовуючи модель прогнозування імовірності банкрутства, запропоновану Е. Альтманом, виду

, де:

К1 – оборотний капітал/сума активів;

К2 – нерозподілений прибуток/сума активів;

К3 – операційний прибуток/сума активів;

К4 – ринкова вартість акцій/сума зобов’язань;

К5 – виручка/ сума активів,

При умові, що середнє значення Z – коефіцієнта для підприємства становить 3,4446, а середні значення коефіцієнтів становлять К1=0,396; К2=0,074; К3=0,026; К4=4,11; К5=0,314, за допомогою коефіцієнта еластичності спрогнозуйте значення (Z), якщо К1 знизиться на 5%; К2 - на10%; К3 – залишиться без змін, а К4 і К5 зростуть на 6 і 8 % відповідно. Оцініть вірогідність банкрутства підприємства, беручи до уваги, що

при Z<1,8, то вірогідність банкрутства є дуже високою;

при Z= 1,81-2,7, то вірогідність банкрутства висока;

при Z=2,71-2,99, то банкрутство можливе;

при Z=3,0, вірогідність банкрутства є низькою.

Задача 15. Використовуючи модель прогнозування імовірності банкрутства, запропоновану Е. Альтманом, виду

, де:

К1 – оборотний капітал/сума активів;

К2 – нерозподілений прибуток/сума активів;

К3 – операційний прибуток/сума активів;

К4 – ринкова вартість акцій/сума зобов’язань;

К5 – виручка/ сума активів,

При умові, що середні значення коефіцієнтів становлять К1=0,396; К2=0,074; К3=0,026; К4=4,11; К5=0,314, визначте середнє теоретичне значення Z – коефіцієнта і оцініть вірогідність банкрутства підприємства, беручи до уваги, що

при Z<1, 8, то вірогідність банкрутства є дуже високою;

при Z= 1,81-2,7, то вірогідність банкрутства висока;

при Z=2,71-2,99, то банкрутство можливе;

при Z=3,0, вірогідність банкрутства є низькою.

Задача 16. Відомо, що загальна сума активів підприємства становить 1248000 грошових одиниць, оборотний капітал – 708120 грошових одиниць, нерозподілений прибуток 149940 грошових одиниць, операційний прибуток 236902 грошових одиниць, ринкова вартість акцій 789600 грошових одиниць, сума зобов’язань 603919 грошових одиниць, виручка від реалізації становить 315554 грошових одиниці. Використовуючи модель прогнозування імовірності банкрутства, запропоновану Е. Альтманом, виду

,

К1 – оборотний капітал/сума активів;

К2 – нерозподілений прибуток/сума активів;

К3 – операційний прибуток/сума активів;

К4 – ринкова вартість акцій/сума зобов’язань;

К5 – виручка/ сума активів,

Визначте значення Z – коефіцієнта і оцініть вірогідність банкрутства підприємства, беручи до уваги, що

при Z<1, 8, то вірогідність банкрутства є дуже високою;

при Z= 1,81-2,7, то вірогідність банкрутства висока;

при Z=2,71-2,99, то банкрутство можливе;

при Z=3,0, вірогідність банкрутства є низькою.

Задача 17. Відомо, що загальна сума активів підприємства становить 1560000 грошових одиниць, оборотний капітал – 786800 грошових одиниць, нерозподілений прибуток 166600 грошових одиниць, операційний прибуток 249370 грошових одиниць, ринкова вартість акцій 840000 грошових одиниць, сума зобов’язань 678560 грошових одиниць, виручка від реалізації становить 345654 грошових одиниці. Використовуючи модель прогнозування імовірності банкрутства, запропоновану Е. Альтманом, виду

,

К1 – оборотний капітал/сума активів;

К2 – нерозподілений прибуток/сума активів;

К3 – операційний прибуток/сума активів;

К4 – ринкова вартість акцій/сума зобов’язань;

К5 – виручка/ сума активів,

Визначте значення Z – коефіцієнта і оцініть вірогідність банкрутства підприємства, беручи до уваги, що

при Z<1, 8, то вірогідність банкрутства є дуже високою;

при Z= 1,81-2,7, то вірогідність банкрутства висока;

при Z=2,71-2,99, то банкрутство можливе;

при Z=3,0, вірогідність банкрутства є низькою.

Задача 18. . Відомо, що підсумок балансу підприємства становить 1480440 грошових одиниць, сума поточних активів 660000 грошових одиниць, поточні зобов’язання підприємства - 335600 грошових одиниць, а загальна сума стороннього капіталу (зобов’язань) 767800 грошових одиниць. Використовуючи модель прогнозування імовірності банкрутства, запропоновану Е.Альтманом, виду

Z = - 0,3877 –1,0736 , де:

КЗЛ – коефіцієнт загальної ліквідності (поточні активи/поточні зобов’язання);

КПВ – питома вага зобов’язань в пасивах підприємства (підсумку балансу),

визначте значення Z – коефіцієнта та оцініть імовірність банкрутства підприємства, беручи до уваги, що при Z=0, імовірність банкрутства становить 50%, при Z<0 імовірність банкрутства менша 50% і далі зменшиться по мірі зниження Z. Якщо Z>0, то імовірність банкрутства більша 50% і зростає із зростанням Z.

Задача 19. Відомо, що підсумок балансу підприємства становить 1200000 грошових одиниць, сума поточних активів 450000 грошових одиниць, поточні зобов’язання підприємства - 200000 грошових одиниць, а загальна сума стороннього капіталу (зобов’язань) 360000 грошових одиниць. Використовуючи модель прогнозування імовірності банкрутства, запропоновану Е.Альтманом, виду

Z = - 0,3877 –1,0736 ,

Де: КЗЛ – коефіцієнт загальної ліквідності (поточні активи/поточні зобов’язання);

КПВ – питома вага зобов’язань в пасивах підприємства (підсумку балансу),

визначте значення Z – коефіцієнта та оцініть імовірність банкрутства підприємства, беручи до уваги, що при Z=0, імовірність банкрутства становить 50%, при Z<0 імовірність банкрутства менша 50% і далі зменшиться по мірі зниження Z. Якщо Z>0, то імовірність банкрутства більша 50% і зростає із зростанням Z.

Задача 20. Модель залежності рентабельності реалізованої продукції підприємства (ух) від матеріаловіддачі, грн.(х1); фондовіддачі, коп.(х2); продуктивності праці (середньорічного виробітку продукції на одного працівника), тис.грн. (х3); тривалості обороту оборотних засобів, днів (х4); питомої ваги продукції вищої категорії якості, % (х5) має вигляд:

Ух = 0,47 + 3, 54 х1+0,089х2+1,03х3 –0,112 х4+0,053 х5;

Розрахуйте середнє (теоретичне) значення показника рентабельності при умові, що матеріаловіддача (х1), складає 2,4 грн.; фондовіддача (х2) – 90 коп.; продуктивность праці (х3) – 67 тис.грн.; тривалість обороту оборотних засобів (х4) – 25 днів; питома вага продукції вищої категорії якості (х5) - 40 %. На скільки відсотків зміниться узагальнюючий показник при умові, що матеріаловіддача (х1), зросте на 2%; фондовіддача (х2) – на 5 коп.; продуктивность праці (х3) – на 7 тис. грн.; тривалість обороту оборотних засобів (х4) скоротиться на 1 день; а питома вага продукції вищої категорії якості (х5) не зміниться.

Задача 21. Проведений кореляційний аналіз впливу факторів на обсяг реалізації швейних виробів призвів до побудови такої регресійної моделі:

У = 12.42 + 0.98 х1 + 1.76 х2;

де: У - обсяг реалізації швейної продукції підприємства;

х1 - рівень доходів на душу населення;

х2 - відсоток доходів, які використовуються на придбання непродовольчих товарів. Відомо, що в звітному періоді відсоток доходів населення, які використовуються на продовольчі товари в середньому дорівнює 60 %, а їх рівень на душу населення в середньому складає 360 грн. Обсяг реалізації продукції підприємства в цьому періоді становить 470,82 тис. грн.

Дайте економічну інтерпретацію параметрів моделі та з її допомогою оцініть очікуваний обсяг реалізації швейної продукції підприємства на наступний період , коли відомо, що доходи населення повинні знизитися на 10 %, а їх частка, спрямовувана на придбання продовольчих товарів зросте на 5%.

Задача 22. Використовуючи модель прогнозування імовірності банкрутства, запропоновану Е.Альтманом, виду

Z = - 0,3877 –1,0736 ,

Де: КЗЛ – коефіцієнт загальної ліквідності (поточні активи/поточні зобов’язання);

КПВ – питома вага зобов’язань в пасивах підприємства (підсумку балансу),

визначте середнє теоретичне значення Z – коефіцієнта, якщо середнє значення коефіцієнта загальної ліквідності становить 2,41, а середня питома вага зобов’язань в пасивах балансу–44%.

Оцініть імовірність банкрутства підприємства, беручи до уваги, що при Z=0, імовірність банкрутства становить 50%, при Z<0 імовірність банкрутства менша 50% і далі зменшиться по мірі зниження Z. Якщо Z>0, то імовірність банкрутства більша 50% і зростає із зростанням Z.

За допомогою коефіцієнта еластичності визначте, як зміниться імовірність банкрутства підприємства, якщо загальна ліквідність знизиться на 5,5%, а частка зобов’язань в пасивах зросте до 50%.

Задача 23. За даними укрупненого балансу розрахуйте середньозважену ціну капіталу підприємства (ставка оподаткування прибутку – 25%).

Елементи капіталу Облікова оцінка (тис. грн.) Ціна, %
Власний капітал 69 570
Довгострокові зобов’язання 28 100
Поточні зобов’язання 44 320
Разом капіталу   х

 

Задача 24. За наведеними даними оцініть операційний важіль підприємства.

(тис. грн.)

Показники Попередній рік Звітний рік
Дохід (виручка) від реалізації продукції 480 000 528 000
Постійні витрати 60 000 60 000
Змінні витрати 320 000 352 000
Валовий прибуток ? ?

Задача 25. За наведеними даними оцініть фінансовий важіль підприємства.

(тис. грн.)

Показники Попередній рік Звітний рік
Валовий прибуток 100 000 126 000
Відсотки за кредит 40 000 42 000
Прибуток до оподаткування ? ?
Податок на прибуток (ставка оподаткування (25%)) ? ?
Чистий прибуток ? ?

Задача 26. За наведеними даними оцініть операційний важіль, фінансовий важіль та операційно - фінансовий важіль, як ступені ризику, пов’язані з можливим браком засобів для покриття поточних витрат і обслуговування зовнішніх джерел засобів.

(тис. грн.)

Показники Попередній рік Звітний рік
Дохід (виручка) від реалізації продукції 480 000 528 000
Валовий прибуток 100 000 145 000
Чистий прибуток 39 000 57 000

Задача 27. За наведеними нижче даними розрахуйте значення показника зважена ціна капіталу та оберіть оптимальний варіант його структури.

(%)

Показники Варіанти структури капіталу та його ціни
І П Ш ІУ У УІ
Частка власного капіталу
Частка стороннього капіталу
Ціна власного капіталу 17,0 17,0 17,5 16,4 17,2 15,0
Ціна стороннього капіталу 18,0 10,0 8,0 14,0 15,0 12,0
Зважена ціна капіталу ? ? ? ? ? ?

Задача 28. За наведеними в таблиці даними розрахуйте за кожним варіантом фінансової стратегії значення показника середньої ціни авансованого капіталу та оберіть варіант, що орієнтований на найбільше значення мінімальної віддачі на вкладений у його діяльність капітал.

Джерела засобів І варіант П варіант
Облікова оцінка, тис. грн. Частка, % Ціна, % Облікова оцінка, тис. грн. Частка, % Ціна, %
Акції прості 14 000   16,0 14 000   13,0
Акції привілейовані 3 000   14,0 3 000   14,0
Нерозподілений прибуток 1 000   25,0 1 000   28,0
Позики довгострокові 4 000   20,0 3 000   24,0
Позики короткострокові 12 000   17,5 16 000   18,0
Зважена ціна капіталу ? ? ? ? ? ?

Задача 29. За наведеними у таблиці даними визначте середню зважену вартість капіталу підприємства при ставці податку Т = 25 %.

Складові капіталу Облікова оцінка, тис.грн. Вартість, % Частка Зважена вартість
Акції прості    
Акції привілейовані    
Позичений капітал (облігації)    
Разом        

Задача 30. Оцініть вартість залученного капіталу фірми, який формувався за рахунок таких джерел (ставка оподаткування прибутку – 25%):

Джерела капіталу Обсяг залучення (тис.грн.) Ціна залучення (процентна ставка), %
Довгостроковий кредит 3 300
Короткостроковий кредит 1 300
Випуск облігацій

Задача 31. Оцініть вартість капіталу фірми, який сформувався за рахунок таких джерел (ставка оподаткування прибутку – 25%):Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.018 с.)