ТОП 10:

Для виконання контрольних робіт з фінансового аналізудля студентів заочної форми навчання

 

І. Вказівки до виконання контрольної роботи

Згідно навчальних планів підготовки студентів ряду спеціальностей заочної форми навчання передбачається виконання контрольної роботи з курсу "Фінансовий аналіз". Зарахована контрольна робота є допуском студента до здачі іспиту з курсу.

Виконання контрольної роботи має показати володіння студентом основами теорії та методики фінансового аналізу, вміння здійснювати розрахунки впливу факторів на зміну узагальнюючих показників та пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.

Теоретична частина контрольної роботи передбачає висвітлення теоретичних питань в межах 10 сторінок учнівського зошита.

Варіанти:

1. Зміст, мета та завдання фінансового аналізу.

2. Предмет та об’єкти фінансового аналізу.

3. Метод фінансового аналізу та його основні прийоми.

4. Види фінансового аналізу.

5. Суб’єкти фінансового аналізу та їх інформаційні потреби.

6. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу.

5. Аналіз фінансового стану та його основні завдання.

6. Аналіз фінансових результатів та його основні завдання.

7. Аналіз ефективності використання оборотних активів підприємства.

8. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

9. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства.

10. Аналіз показників та факторів рентабельності.

 

Практична частина контрольної роботи побудована у вигляді впорядкованої послідовності завдань за основними темами курсу. Студентам слід використати цифровий матеріал та наведені таблиці для необхідних аналітичних розрахунків. Виконані розрахунки за кожним із завдань повинні супроводжуватись короткими висновками, які містять критичну оцінку дослідженої господарської ситуації. При цьому дається характеристика динаміки показників, що розглядаються, вказуються можливі причини відхилень, наводиться абсолютна та відносна величина впливу окремих чинників на зміну узагальнюючого показника, наявність невикористаних можливостей (резервів) підвищення ефективності функціонування підприємства.

Контрольна робота виконується студентом особисто від руки у звичайному учнівському зошиті.

Кожен студент виконує контрольну роботу тільки за цифровими даними свого варіанта. На першій сторінці роботи необхідно вказати номер варіанта, який повинен співпадати з останньою цифрою залікової книжки студента. Загальна кількість варіантів - 10. Так, студенти, залікова книжка яких закінчується на 1, виконують І -й варіант, на 2 - 2-й варіант, і т.д., на 0 - 10-й варіант.

У кінці роботи слід навести перелік використаної літератури.


Контрольна робота з фінансового аналізу

Варіант 1

Задача 1. Розрахуйте критичний обсяг випуску продукції підприємства. Якою є величина фактичного прибутку і чи отримає підприємство прибуток при умові зниження обсягу виробництва на 5% ?

Назва показника Одиниці виміру Значення
1. Кількість виробів шт. 2 600
2. Ціна виробу грн.
3. Змінні витрати на одиницю товару грн
4. Постійні витрати за період тис. грн

Задача 2. За даними задачі 1 розрахуйте фактичну та очікувану рентабельність виробу. Виявіть вплив чинників (прибутку і собівартості) на зміну рентабельності виробу, очевидні резерви її підвищення.

Задача 3. На підставі даних бухгалтерського балансу розрахуйте величину власних обігових засобів. Чи достатня їх величина для нормальної роботи підприємства?

(тис. грн.)

Статті активу балансу Сума на кінець року Статті пасиву балансу Сума на кінець року
1. Підсумок р. І "Необоротні активи" З40 1. Підсумок р. І "Власний капітал"
2. Підсумок р. П "Оборотні активи" 2. Підсумок р. П "Забезпечення наступних витрат і платежів"
3. р.Ш "Витрати майбутніх періодів" 3. Підсумок р. Ш "Довгострокові зобов"язання"
    4. Підсумок р. ІУ "Поточні зобов"язання"
    5. р. У "Доходи майбутніх періодів" ?

Довідка. Норматив оборотних засобів 250 тис. грн.

Задача 4. За наведеними в таблиці даними оцініть структуру, абсолютну, відносну і структурну динаміку та вагомість зміни окремих елементів (розділів, статей) активу балансу. Сформулюйте відповідні аналітичні висновки.

(тис.грн.)

Актив На початок року На кінець року Динаміка
абсолютне значення питома вага, % абсолютне значення питома вага ,% абсолютна у сумі відносна, % частки, % у % до зміни підсумку
І. Необоротні активи 4 260   10 186            
П. Оборотні активи 4 984   5 438            
У тому числі: -запаси 3 460   3 976            
-векселі одержані              
-дебіторська заборгованість              
-поточні фінансові інвестиції              
-грошові кошти та еквіваленти              
Ш. Витрати майбутніх періодів              
Баланс ?   ?            

Контрольна робота з фінансового аналізу

Варіант 2

Задача 1. Підприємство для підтримання попиту на продукцію А і Б передбачає знизити ціни. Визначіть, яким повинен бути обсяг випуску за новими цінами, щоб величина одержуваного прибутку від реалізації цих виробів не зменшилась.

Назва показника Виріб А Виріб Б
1. Обсяг випуску, шт.
2. Змінні витрати на одиницю, грн
4. Постійні витрати за період, грн.
5. Ціна одиниці виробу, грн.:    
-стара
-нова

Задача 2. За даними задачі 1 розрахуйте фактичну та очікувану рентабельність виробу А. Визначте вплив чинників (прибутку і ціни) на зміну рентабельності виробу та виявіть очевидні резерви її підвищення.

Задача 3. На підставі даних бухгалтерського балансу розрахуйте коефіцієнти фінансової стійкості (співвідношення позичених і власних коштів, фінансової незалежності, довгострокового залучення капіталу, маневрування). Дайте оцінку динаміки їх рівня.(тис. грн.)

Статті активу балансу Сума Статті пасиву балансу Сума
на початок року на кінець року на початок року на кінець року
1. Підсумок р.І "Необоротні активи" 1.Підсумок р.І "Власний капітал"
2. Підсумок р.П "Оборотні активи" 2. Підсумок р.П "Забезпечення наступних витрат і платежів" ?
3. р.Ш "Витрати майбутніх періодів" 3. Підсумок р.Ш "Довгострокові зобов"язання"
      4. Підсумок р. ІУ "Поточні зобов"язання"
      5. р.У "Доходи майбутніх періодів" ?

Задача 4. За наведеними в таблиці даними оцініть структуру, абсолютну, відносну і структурну динаміку та вагомість зміни окремих елементів довгострокових зобов'язань підприємства в загальному їх обсязі. Сформулюйте відповідні аналітичні висновки.

(тис. грн.)

Статті пасиву балансу На початок періоду На кінець періоду Динаміка
абсолютне значення питома вага, % абсолютне значення питома вага, % абсолютна у сумі відосна у % питомої ваги,% у % до зміни підсумку
Довгострокові кредити банків 33 500   32 000          
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 2 460   2 500          
Відстрочені податкові зобов'язання            
Інші довгострокові зобов'язання            
Усього за розділом ?   ?          

Контрольна робота з фінансового аналізу

Варіант 3

Задача 1. Розрахуйте критичний обсяг випуску продукції підприємства та суму одержаного прибутку. Яким стане критичний обсяг і сума прибутку при умові, що за рахунок впровадження прогресивної технології та економічних матеріалів змінні витрати на виріб знизяться на 2 %, а ціна товару зросте на 5% ?.

Назва показника Одиниці виміру Значення
1. Фактичний обсяг продажу виробів шт.
2. Ціна виробу грн.
3. Змінні витрати на одиницю товару грн.
4. Постійні витрати за період тис. грн.

Задача 2. За даними задачі 1 розрахуйте фактичну та очікувану рентабельність виробу. Виявіть вплив чинників (прибутку і ціни) на зміну рентабельності виробу та очевидні резерви її підвищення.

Задача 3. На підставі даних бухгалтерського балансу визначте вартість майна підприємства. Проаналізуйте його загальну та структурну динаміку. Дайте оцінку виявлених змін.

(тис. грн.)

Статті активу балансу Сума Статті пасиву балансу Сума
на початок року на кінець року на початок року на кінець року
1.р.І "Необоротні активи" 1.р.І "Власний капітал"
2.р.П "Оборотні активи", з них: -виробничі запаси -незавершене виробництво -готова продукція -товари -засоби в розрахунках -грошові кошти та їх еквіваленти   ?   ? 2. р.П "Забезпечення наступних витрат і платежів" ?
3.р.Ш "Витрати майбутніх періодів" 3. р.Ш "Довгострокові зобов"язання"
      4. р. ІУ "Поточні зобов"язання"
      5. р.У "Доходи майбутніх періодів" ?

Задача 4. За наведеними в таблиці даними оцініть структуру, абсолютну, відносну і структурну динаміку та вагомість зміни окремих елементів операційних витрат підприємства. Сформулюйте відповідні аналітичні висновки.(тис. грн.)Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.005 с.)