ТОП 10:

Показники руху грошових коштів ВАТ «Концерн Приват» за 200N р.



Показник Джерела над­ходження грошових коштів Напрями ви­датків (вит­рати грошових коштів)
сума, тис. грн питома вага, % сума, тис. грн питома вага, %
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування        
Податок на прибуток та сплачені відсотки        
Амортизація необоротних активів        
Зменшення (збільшення) запасів і дебіторської заборгованості        
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань        
Зміна резервів:        
· · збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів        
· · зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів        
Рух коштів від надзвичайних подій        
Чистий рух коштів від операційної діяльності        
Реалізація:        
· · фінансових інвестицій        
· · основних засобів і нематеріальних активів        
· · майнових комплексів        
Отримання дивідендів (відсотків)        
Придбання:        
· · фінансових інвестицій        
· · основних засобів і нематеріальних активів        
· · майнових комплексів        
Зміна інших платежів        
Рух коштів від надзвичайних подій        
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності        
Сума фінансових ресурсів залучених ззовні:        
· · надходження власного капіталу        
· · отримання позики        
Сума основного боргу: погашення позик        
сплачені дивіденди        
Зміна інших платежів        
Чистий рух коштів від фінансової діяльності        
Зміна грошових коштів        

Задача 3. На підставі вихідних даних розрахувати чистий рух грошових коштів підприємства за звітний період непрямим методом,
в т. ч. по видах діяльності. За результатами розрахунків зробити висновки щодо якості управління грошовими потоками підприємства й рівня його ліквідності та платоспроможності.

Вихідні дані ВАТ «Концерн Інвест»:

Рух коштів унаслідок операційної діяльності:

1. 1. прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – 10 894 тис. грн;

2. 2. амортизація необоротних активів – 8 270 тис. грн;

3. 3. прибуток від неопераційної діяльності – 10 363 тис. грн;

4. 4. нарахування (витрати на сплату відсотків) – 6 716 тис. грн;

5. 5. збільшення оборотних активів – 868 тис. грн;

6. 6. збільшення витрат майбутніх періодів – 262 тис. грн;

7. 7. збільшення поточних зобов’язань – 159 тис. грн;

8. 8. сплачені відсотки і податки на прибуток: 6 642 тис. грн і 231 тис. грн.

Рух коштів унаслідок інвестиційної діяльності:

1. 1. реалізація фінансових інвестицій – 19 985 тис. грн;

2. 2. реалізація необоротних активів – 2 905 тис. грн;

3. 3. інші надходження – 1 812 тис. грн;

4. 4. придбання фінансових інвестицій – 52 895 тис. грн;

5. 5. придбання необоротних активів – 97 198 тис. грн;

6. 6. інші платежі – 1 554 тис. грн;

Рух коштів унаслідок фінансової діяльності:

1. 1. надходження власного капіталу – 62 179 тис. грн;

2. 2. отримані позики – 94 885 тис. грн;

3. 3. погашені позики – 34 569 тис. грн.

Надзвичайних подій не відбувалося.

Задача 4. Оцінити грошовий потік концерну ВАТ «Концерн При­ват» за N – N + 1 рр. за характеристикою наявності грошових коштів, використовуючи вихідні дані, що наведені в аналітичній таблиці (задача 2). За результатами розрахунків зробити висновки. Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 6.5.

Таблиця 6.5

Оцінка потоку грошових коштів ВАТ «Концерн Приват» за N – N + 1 рр. за характеристикою наявності

Показник N р. N + 1 р. Відхилення (+, –)
тис. грн темп при­росту, п. п.
Чистий рух коштів за звітний період, тис. грн        
Чистий рух коштів від операційної діяльності, тис. грн        
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності, тис. грн        
Чистий рух коштів від фінансової діяльності, тис. грн        
Вхідний грошовий потік, тис. грн        
Вихідний грошовий потік, тис. грн        
Ліквідний грошовий потік, тис. грн        
Зміна залишків грошових коштів за досліджуваний період, тис. грн        

Задача 5. Оцінити збалансованість і достатність грошових потоків для забезпечення належного рівня платоспроможності концерну ВАТ «Концерн Приват» за N – N + 1 рр. За результатами розрахунків зробити висновки. Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 6.6.

Таблиця 6.6

Оцінка збалансованості та достатності
грошових потоків для забезпечення належного
рівня платоспроможності ВАТ «Концерн Приват»
за N – N + 1 рр.

Показник N р. N + 1 р. Відхилення (+, –)
тис. грн питома вага, % тис. грн питома вага, % тис. грн п. п.
Позитивний грошовий потік   100,00   100,00    
У тому числі по видах діяльності: - операційна            
- інвестиційна            
- фінансова            
Від’ємний грошовий потік   100,00   100,00    
У тому числі по видах діяльності: - операційна            
- інвестиційна            
- фінансова            

Тематика індивідуальних аналітичних
навчально-дослідних завдань

1. 1. Стратегія управління грошовими потоками, методи їх оцінки.

2. 2. Моніторинг руху грошових коштів – запорука успішного бізнесу.

3. 3. Нормування грошових потоків: теорія та практика впровадження.

4. 4. Техніка оцінки майбутньої та поточної вартості ануїтетів постнумерандо і пренумерандо.

5. 5. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами: моделі Баумоля і Міллера – Орра.

Тематика індивідуальних розрахункових
навчально-дослідних завдань

Задача 1. Оцінити потік грошових коштів ВАТ «Концерн Приват» за характеристикою ліквідності, достатності та ефективності
за N – N + 1 рр. на основі вихідних даних. Зробити відповідні виснов­ки. Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 6.7.

Таблиця 6.7

Оцінка потоку грошових коштів
ВАТ «Концерн Приват» за період N – N + 1 рр.
за характеристикою ліквідності, достатності
та ефективності

Показник N р. N + 1 р. Відхилення (+, –)
Коефіцієнт участі грошових активів у оборотному капіталі      
Коефіцієнт достатності чистого грошо­вого потоку      
Коефіцієнт ліквідності грошового потоку      
Коефіцієнт грошового покриття виплат по відсотках      
Коефіцієнт відношення грошового потоку від операційної діяльності до загальної суми боргу      
Коефіцієнт грошового покриття короткострокових боргів      
Коефіцієнт ефективності грошового потоку      
Коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку      
Період обороту грошових коштів і їх еквівалентів, дні      
Період обороту грошових коштів у касі, дні      
Період обороту грошових коштів на рахунках в банку, дні      

Задача 2. На підставі фінансової звітності проаналізувати показ­ники ритмічності та синхронності надходження та витрачання грошових коштів підприємства. За результатами розрахунків зробити висновки. Розв’язок задачі оформити у вигляді аналітичної таблиці.

Задача 3.На підставі балансу підприємства визначити мінімально потрібну суму грошей в обороті методом врахування оборотності грошових коштів. За результатами розрахунків зробити висновки. Для розрахунків слід використати такі формули:

Ог = 360/Ц; Сп = В/Ог,

де Ог – оборотність грошей;

Ц – цикл обороту грошей;

Сп – мінімально потрібна сума грошей в обороті;

В – річні витрати підприємства.

Термінологічний словник

Ануїтет– потік односпрямованих платежів із однаковим інтер­валом між послідовними платежами протягом певної кількості років.

Грошовий потік – сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів і їх еквівалентів, генерованих підпри­ємством у процесі господарської діяльності.

Інвестиційна діяльність пов’язана із придбанням (створенням) та реалізацією майна довгострокового використання.

Непрямий метод аналізу руху грошових коштів – метод, який дає змогу перетворити величину чистого прибутку у величину грошових коштів.

Поточна діяльність – основна статутна діяльність підприємства, пов’язана з отриманням доходу.

Прямий метод аналізу руху грошових коштів –метод, який розкриває абсолютні суми надходжень і витрачань грошових коштів.

Строкові ануїтети – ануїтети, що мають обмежену кількість інтервалів часу.

Фінансова діяльність – рух грошових коштів, пов’язаний зі зміною у складі та розмірі власного капіталу й позик (кредитів) підприємства.

Фінансова оптимізація – вибір найкращого шляху управління грошовими потоками підприємства.

Чистий грошовий потік – результат зіставлення обсягів позитивного та негативного грошових потоків за певний період.

Література: 9; 10; 11; 12; 14; 17; 21; 22.

[Вгору] [Вниз]

Модуль 2. Методичне забезпечення діагностики
фінансового стану підприємств

Тема 7. Аналіз і оцінка фінансової сталості підприємств

Методичні поради до вивчення теми. Фінансова сталістьє головною компонентою ринкової сталості, бо в ній найбільш повно відображені фінансова незалежність господарюючого суб’єкта від зовнішніх позикових джерел, постійне перевищення надходження коштів над їх використанням.

Фінансова сталість підприємства – це комплексна категорія, яка представляє собою такий стан і структуру фінансових ресурсів, які забезпечують процес розширеного відтворення на основі росту прибутку та капіталу, за винятком посилення залежності від зовнішніх джерел фінансування, та збереження здатності виконувати свої зобов’язання, враховуючи припустимий рівень ризику. Вона є харак­теристикою такого стану фінансових ресурсів, при якому виконання вимог ринку поєднане з вимогами розвитку самого підприємства.

Кількісно фінансова сталість господарюючого суб’єкта прояв­ляється у вигляді «запасу міцності» підприємства за рахунок структури майна, яка дозволяє ефективно діяти на відповідному споживчому ринку, та структури капіталу, що забезпечує фінансову незалежність (автономність) і самодостатність у поточному періоді та в перспективі. Таким чином, фінансова сталість підприємства – це комплексна оцінка його здоров’я та життєздатності в умовах конкурентної ринкової економіки.

Основні завдання аналізу фінансової стійкості підприємства:

- - оцінка забезпеченості запасів і витрат джерелами формування;

- - оцінка фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел коштів і рівня фінансового ризику, що спричинений цією залежністю;

- - діагностування типу фінансової стійкості підприємства;

- - розробка пакету рекомендацій щодо поліпшення або зміцнення фінансової стійкості підприємства.

Логіка оцінки фінансової сталості як комплексної категорії зумовлює послідовний із різним ступенем деталізації розгляд взаємопов’язаних блоків.

Комплексна оцінка фінансової сталості формується у вигляді двомодульної структури:

- - розрахунок трикомпонентного показника фінансової сталості та коефіцієнтів забезпеченості;

- - система показників фінансової сталості: коефіцієнти капіта­лізації (перша підгрупа) та покриття (друга підгрупа).

Для першого блоку оцінки фінансової сталості вирішальне значення має визначення кола факторів впливу, які визначають сутність сталості фінансового стану підприємства:

- - стан підприємства на товарному ринку;

- - виробництво якісної продукції;

- - становище підприємства в діловому співробітництві;

- - залежність підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів;

- - наявність неплатоспроможних дебіторів;

- - ефективність господарських і фінансових операцій (рис. 7.1).


Рис. 7.1. Класифікація факторів, що впливають на фінансову стійкість

Якщо зовнішнім проявом фінансової сталості суб’єкта господарю­вання виступає платоспроможність, то сутністю фінансової сталості є забезпеченість запасів і витрат джерелами фінансування. В той же час рівень забезпеченості запасів джерелами фінансування є причиною того чи іншого ступеня платоспроможності, яка є наслідком забезпеченості.

Найбільш узагальнюючим показником фінансової сталості підпри­ємства є ступінь забезпеченості матеріальних оборотних активів джерелами їх формування (надлишок (+) чи недостатність (–) джерел коштів для фінансування запасів).

За допомогою показників фінансової сталості здійснюється оцінка складу джерел фінансування, враховуючи рівень собівартості, ступінь доступності, рівень надійності та ризику, а також динаміка співвід­ношень між ними. Серед показників фінансової сталості слід виділяти коефіцієнти капіталізації (перша підгрупа), які характеризують фінан­сову сталість з погляду структури джерел коштів і коефіцієнти покриття (друга підгрупа), які дають характеристику фінансової сталості з погляду витрат, пов’язаних із обслуговуванням зовнішніх джерел фінансування (табл. 7.1).

До першої підгрупи показників другого блоку оцінки фінансової сталості господарюючих суб’єктів, на наш погляд, слід віднести такі:

1. 1. коефіцієнт фінансової незалежності;

2. 2. коефіцієнт фінансової напруги;

3. 3. коефіцієнт фінансового ризику;

4. 4. коефіцієнт маневрування;

5. 5. коефіцієнт покриття інвестицій.

До другої підгрупи показників другого блоку оцінки фінансової сталості господарюючих суб’єктів, на наш погляд, слід відносити такі:

1. 1. коефіцієнт поточної фінансової сталості;

2. 2. коефіцієнт довгострокового залучення капіталу;

3. 3. коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел;

4. 4. коефіцієнт фінансового левериджу;

5. 5. коефіцієнт забезпеченості довгострокових інвестицій;

6. 6. коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень.

Таблиця 7.1

Система оцінки фінансової сталості підприємства

Найменування показника Формула розрахунку згідно з П(С)БО 2 «Баланс» Характеристика показника
Розрахунок трикомпонентного показника фінансової сталості та коефіцієнтів забезпеченості
1. Оборотні активи (ОА) ОА = ряд. 260 активу балансу ф. 1 Вартість оборотних активів підприємства
2. Матеріальні оборотні запаси (МЗ) МЗ = ряд. 100, 110, 120, 130, 140 активу балансу ф. 1 Вартість матеріальних оборотних активів (запасів) підприємства
3. Товарні запаси (Т) Т = ряд. 140 активу балансу ф. 1 Вартість товарних запасів підприємства
4. Власний капітал (ВК) ВК = ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 Характеризує наявний власний капітал підприємства
5. Власний оборотний капітал (ВОК) ВОК = ВК – НА = ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 – ряд. 080 активу балансу ф. 1 Вартість власного оборотного капіталу підприємства
6. Довгострокові зобов’язання (ДСЗ) ДСЗ = ряд. 480 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 430** пасиву балансу ф. 1+ ряд. 630** пасиву балансу ф. 1 Характеризує обсяги довгострокового позикового капіталу підприємства
7. Функціонуючий капітал (ФК) ФК = ВОК + ДСЗ = ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 – ряд. 080 активу балансу ф. 1+ ряд. 480 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 430** пасиву балансу ф. 1+ ряд. 630** пасиву балансу ф. 1 Вартість функціонуючого (робочого) оборотного капіталу підприємства
8. Короткострокові кредити банків(КК) КК = ряд. 500 пасиву балансу ф. 1 Короткострокова заборгованість підприємства перед банківською системою
9. Загальна величина основних джерел фінансування запасів (ЗД) ЗД = ФК + КК = ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 – ряд. 080 активу балансу ф. 1 + ряд. 480 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 430** пасиву балансу ф. 1 + ряд. 630** пасиву балансу ф. 1 + ряд. 500 пасиву балансу ф. 1 Характеризує загальний обсяг основних джерел формування запасів підприємства
10. Надлишок (+) чи недостатність (–) ВОК (ФС(вок)) ФС(вок) = ВОК – МЗ = ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 – ряд. 080 активу балансу ф. 1 – ряд. 100, 110, 120, 130, 140 активу балансу ф. 1 Характеризує наявність власного оборотного капіталу для формування матеріальних оборотних активів (запасів) підприємства
11. Надлишок (+) чи недостатність (–) ФК (ФС(фк)) ФС(фк) = ФК – МЗ = ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 – ряд. 080 активу балансу ф. 1 + ряд. 480 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 430** пасиву балансу ф. 1+ ряд. 630** пасиву балансу ф. 1 – – ряд. 100, 110, 120, 130, 140 активу балансу ф. 1 Характеризує наявність власних і довгострокових джерел для формування матеріальних оборотних запасів підприємства
12. Надлишок (+) чи недостатність (–) ЗД (ФС(зд)) ФС(зд) = (ФК + КК) – МЗ = ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 – ряд.080 активу балансу ф. 1 + + ряд. 480 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 430** па­сиву балансу ф. 1 + ряд. 630** пасиву балансу ф. 1 + ряд. 500 пасиву балансу ф. 1 – ряд. 100, 110, 120, 130, 140 активу балансу ф. 1 Характеризує наявність у підприємства загального обсягу основних джерел для формування матеріальних оборотних активів (запасів)
13. Значення триком­понентного показника фінансової сталості (ФС) ФС = 1, якщо ФС > 0; ФС = 0, якщо ФС < 0 Значення трикомпонентного показника фінансової сталості (ФС) дає змогу ідентифікувати тип фінансової сталості підприємства
14. Тип фінансової сталості ФС = 1, 1, 1 – абсолютна фінансова сталість. Споживче товариство (спілка) не залучає зовнішні джерела для фінансування основ­ної діяльності, всі запаси господарюючого суб’єкта фінансуються за рахунок власного оборотного капіталу. ФС = 0, 0, 1 – несталий фінансовий стан. Наявна недостатність основних, так званих «нормальних» джерел фінансування запасів ФС = 0, 1, 1 – нормальна фінансова сталість; Маючи власні, підприємства використо­вує також довгострокові залучені кошти. Такий тип фінансування запасів можна охарактеризувати як «нормальний». ФС = 0, 0, 0 – кризовий фінансовий стан. Існує реальна можливість банкрутства підприємства
15. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом (К з 1) (ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 – ряд. 080 активу балансу ф. 1) ряд. 260 активу балансу ф. 1 Коефіцієнт характеризує наявність влас­них оборотних коштів у підприємства необхідних для забезпечення його фі­нансової сталості. Він відбиває ступінь стабільності структури власних оборот­них коштів. Мінімальне значення цього коефіцієнту – 0,1
16. Коефіцієнт забезпеченості запасів власним оборотним капіталом (К з 2) (ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 – ряд. 080 активу балансу ф. 1) ряд. 100, 110, 120, 130, 140 активу балансу ф. 1 Коефіцієнт відбиває рівень достатності фінансування матеріальних оборотних запасів за рахунок власного оборотного капіталу
17. Коефіцієнт забезпеченості товарних запасів власним оборотним капіталом (К з 3) (ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 – ряд. 080 активу балансу ф. 1) ряд. 140 активу балансу ф. 1 Характеризує питому вагу джерела – власний оборотний капітал у формуванні товарних запасів
Система показників фінансової сталості: коефіцієнти капіталізації (перша підгрупа) та покриття (друга підгрупа)
18. Коефіцієнт фінансової незалежності ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 ряд. 280 активу балансу ф. 1 Відбиває рівень фінансової незалежності (автономності) по відношенню до зов­нішніх джерел коштів. Значення коефі­цієнта не повинно бути нижчим 0,5 (кри­тичний рівень)
19. Коефіцієнт фінансової напруги ряд. 620, 480, 430, 630 пасиву балансу ф.1 ряд. 280 активу балансу ф. 1 Зростання значення цього коефіцієнта в динаміці свідчить про те, що збільшуєть­ся питома вага зовнішнього джерела фінансування коштів господарюючого суб’єкта, тобто зростає рівень фінансової напруги, яку викликає залежність від позикових коштів
20. Коефіцієнт фінансового ризику (ряд. 620, 630, 480, 430 пасиву балансу ф. 1) ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 Зростання цього показника в динаміці свідчить про те, що знижується фінансова сталість господарюючого суб’єкта, таким чином зростає його залежність від зовнішніх інвесторів і кредиторів. Нормальним вважається значення < 1
21. Коефіцієнт маневрування (ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 – ряд. 080 активу балансу ф. 1) ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 Коефіцієнт відбиває ту частку власних коштів, яка знаходиться в мобільній формі та дозволяє відносно вільно маневрувати цими коштами. Оптимальне значення – 0,5
22. Коефіцієнт покриття інвестицій (ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 480 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 430** пасиву балансу ф. 1 + ряд. 630** пасиву балансу ф. 1) ряд. 280 активу балансу ф. 1 Показує питому вагу власного капіталу та довгострокових зобов’язань у загальній сумі активів підприємства. Нормальним значенням вважається 0,9, критичним – 0,75
23. Коефіцієнт кон­центрації статутного капіталу (СтК) (ряд. 300 пасиву балансу ф. 1 – ряд. 360, 370 пасиву балансу ф. 1) ряд. 280 активу балансу ф. 1 Додатковий коефіцієнт характеризує питому вагу власного (статутного) капіталу в загальній сумі активів підприємства
24. Коефіцієнт концентрації пайового капіталу (ПК) (ряд. 310 пасиву балансу ф. 1 – ряд. 360, 370 пасиву балансу ф. 1) ряд. 280 активу балансу ф. 1 Характеризує питому вагу власного (пайового) капіталу в загальній сумі активів підприємства
25. Коефіцієнт структури позикового капіталу 1 (ряд. 480 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 430** пасиву балансу ф. 1 + ряд. 630** пасиву балансу ф. 1) (ряд. 620 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 630 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 480 пасиву ба­лансу ф. 1 + ряд. 430 пасиву балансу ф. 1) Додаткові показники характеризують питому вагу довгострокового капіталу (25) та короткострокових кредитів банків (26) в загальній сумі позикового капіталу
26. Коефіцієнт структури позикового капіталу 2 (ряд. 500 пасиву балансу ф. 1) (ряд. 620 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 630 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 480 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 430 пасиву балансу ф. 1)
27. Коефіцієнт поточної фінансової сталості ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 (ряд. 620 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 430* пасиву балансу ф. 1 + ряд. 630* пасиву балансу ф. 1) Коефіцієнт показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена власним капіталом підприємства. Нормативне значення коефіцієнту повинно бути більшим 1
28. Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу (ряд. 480 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 430** пасиву балансу ф. 1 + ряд. 630** пасиву балансу ф. 1) (ряд.380 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 480 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 430** пасиву балансу ф. 1 + ряд.630** пасиву балансу ф. 1) Коефіцієнт відбиває питому вагу довгострокових позикових коштів у загальній сумі довгострокового капіталу
29. Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 (ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 480 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 430** пасиву балансу ф. 1 + + ряд. 630** пасиву балансу ф. 1) Коефіцієнт відбиває питому вагу власного капіталу в загальній сумі джерел довгострокового фінансування. Мінімальний рівень – 0,6
30. Коефіцієнт фінансового левериджу (ряд. 480 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 430** пасиву балансу ф. 1 + ряд. 630** пасиву балансу ф. 1) ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 Зростання значення коефіцієнта фінансового левериджу, який характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов’язань, свідчить про зростання фінансового ризику, тобто можливість втрати платоспроможності. Нормальне обмеження значення коефіцієнту ≤ 1
31. Коефіцієнт забезпеченості довгострокових інвестицій ряд. 080 активу балансу ф. 1 (ряд. 380 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 480 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 430** пасиву балансу ф. 1 + ряд. 630**пасиву балансу ф. 1) Коефіцієнт показує, яка питома вага інвестованого капіталу іммобілізована в необоротні активи
32. Коефіцієнт іммобілізації ряд. 080 активу балансу ф. 1 ряд. 260 активу балансу ф. 1 Відбиває рівень іммобілізації коштів в необоротні активи підприємства
33. Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень (ряд. 480 пасиву балансу ф. 1 + ряд. 430** пасиву балансу ф. 1 + ряд. 630** пасиву балансу ф. 1) ряд. 080 активу балансу ф. 1 Коефіцієнт показує, яка частина основного капіталу профінансована зовнішніми інвесторами
       

Примітки. * – до одного року;

** – більше одного року.

Практичне заняття

Питання до обговорення

1. 1. Сутність фінансової сталості та основні завдання її оцінки.

2. 2. Основні етапи проведення аналізу фінансової сталості підприємств.

3. 3. Методика оцінки фінансової сталості за абсолютними показ­никами та характеристика її основних типів.

4. 4. Аналіз і оцінка фінансової сталості підприємства на основі використання системи відносних показників фінансової сталості.

5. 5. Прогнозування фінансової сталості підприємства: методи та прийоми.

Питання для самопідготовки

1. 1. Оцінка запасу фінансової міцності підприємств.

2. 2. Методи прогнозування фінансової сталості підприємства.

3. 3. Визначення нормального значення коефіцієнта фінансової стійкості для підприємства.

4. 4. Оцінка факторів впливу на фінансову сталість підприємства.

5. 5. Основні шляхи та система заходів щодо забезпечення та зміцнення фінансової сталості підприємств.

Тести самоконтролю

1. Фінансова сталість – це:

1) 1) раціональний розподіл та використання фінан­сових ресурсів підприємства;

2) 2) такий стан фінансових ресурсів підприємства, їх розподіл і використання, який забезпечує збільшення прибутку і капі­талу в умовах збереження необхідного рівня платоспроможності.

2. Типи фінансової сталості:

1) 1) абсолютна, нормальна, стійкий стан, нестійкий стан;

2) 2) абсолютна стійкість, відносна стійкість;

3) 3) абсолютна, нормальна, нестійкий фінансовий стан, кризовий фінансовий стан;

4) 4) внутрішня стійкість, зовнішня стійкість.

3. Якщо підприємство не має в достатньому обсязі власних обі­гових коштів для покриття запасів при виконанні всіх інших умов фінансової сталості, його фінансовий стан характеризується як:

1) 1) абсолютно стійкий;

2) 2) нормальний;

3) 3) нестійкий;

4) 4) кризовий.

4. Трикомпонентний показник фінансової сталості ФС = (–; –; +) дає підстави діагностувати тип фінансової сталості як:

1) 1) абсолютний;

2) 2) нормальний;

3) 3) несталий;

4) 4) кризовий.

5. Для характеристики джерел формування запасів викорис­товуються такі показники:

1) 1) розмір власних обігових коштів, довгострокових позикових коштів і короткострокових позикових коштів;

2) 2) прибуток і кошти фонду виробничого розвитку;

3) 3) власні оборотні кошти та довгострокові фінансові інвестиції;

4) 4) всі відповіді вірні.

6. Коефіцієнт фінансового ризику дорівнює 0,178. Це свідчить, що на кожну гривню власного капіталу, вкладеного в активи підприємства, припадає:

1) 1) 82,2 коп. позикових коштів;

2) 2) 1,78 коп. позикових коштів;

3) 3) 17,8 коп. позикових коштів;

4) 4) 8,22 коп. власних коштів.

7. Відомі такі дані: валюта балансу – 100 тис. грн, оборотні активи – 40 тис. грн, коефіцієнт автономії – 0,8. Коефіцієнт маневреності власних коштів становитиме:

1) 1) 0,2;

2) 2) 0,5;

3) 3) 0,25;

4) 4) 0,8.

8. До абсолютних показників фінансової стійкості підприємства належать:

1) 1) коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості; серед­ній термін простроченої дебіторської заборгованості; частка резерву сумнівних боргів у загальній сумі дебіторської заборгованості;

2) 2) абсолютна стійкість, нормальна, кризова;

3) 3) наявність власного оборотного капіталу, наявність функціо­нуючого капіталу, наявність загального обсягу «нормальних» джерел фінансування;

4) 4) внутрішня фінансова стійкість, зовнішня фінансова стійкість.

9. Внутрішня фінансова стійкість досягається за умов:

1) 1) стабільного перевищення доходів над витратами;

2) 2) 50 % власного на 50 % позикового капіталу;

3) 3) наявності необхідного обсягу платіжних засобів для виконання зобов’язань;

4) 4) співвідношення кредитів і власних коштів.

10. Відомі такі дані з балансу підприємства: необоротні активи – 200 тис. грн, оборотні активи – 100 тис. грн, власний капітал – 180 тис. грн, позикові кошти – 120 тис. грн. Який висновок щодо фінансової стійкості підприємства можна зробити:

1) 1) підприємство фінансово стійке за всіма критеріями;

2) 2) підприємство має задовільну структуру капіталу, але має дефіцит власних оборотних коштів;

3) 3) підприємство має достатній обсяг власних оборотних коштів, але структура капіталу незадовільна;

4) 4) усі відповіді неправильні.







Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.02 с.)