ТОП 10:

Розрахункові завдання до темиЗадача 1. За даними фінансової звітності розрахувати абсолютні показники фінансової сталості підприємства на початок і кінець звітного періоду та визначити відхилення в розрізі показників. За результатами розрахунків зробити висновки та дати оцінку фінансового стану підприємства. Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 7.2.

Таблиця 7.2

Абсолютні показники фінансової сталості підприємства за __________ р.

тис. грн

Показники На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення (+, –)
Наявність власних оборотних коштів      
Загальний розмір власних та довгострокових позикових коштів у формуванні запасів      
Загальна величина основних джерел формування запасів      
Запаси      
Надлишок (+), нестача (–) власних оборотних коштів у формуванні запасів      
Надлишок (+), нестача (–) власних, довгострокових джерел у формуванні запасів      
Надлишок (+), нестача (–) загальних джерел формування запасів      

Задача 2. На підставі балансу розрахувати відносні показники фінансової сталості підприємства на початок і кінець звітного періоду, встановити відхилення в розрізі показників. Порівняти розраховані відносні показники з їх оптимальним значенням. За результатами розрахунків зробити висновки, вказати основні напрями покращення фінансового стану підприємства та зміцнення фінансової сталості. Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 7.3.

Таблиця 7.3

Відносні показники фінансової сталості підприємства за __________ р.

Показники Оптимальне значення На початок року На кінець року Відхилення (+, –) від
оптималь­ного значення показника на початок звітного періоду
...          
...          

Задача 3.За даними балансу та розв’язку попередніх задач визна­чити тип фінансової сталості підприємства на дату складання звіт­ності, у короткостроковій та довгостроковій перспективі. За резуль­татами розрахунків зробити висновки, вказати основні напрямки покращання фінансового стану підприємства. Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 7.4.

Таблиця 7.4

Прогнозна оцінка фінансового стану підприємства

Тип сталості Поточна У короткостроковій перспективі У довгостроко­вій перспективі
Абсолютний      
Нормальний      
Передкризовий      
Кризовий      

Задача 4.На підставі балансу порівняти величину дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства за звітний рік. Розраху­вати коефіцієнти оборотності дебіторської, кредиторської заборгова­ності та термін товарного кредиту. За результатами розрахунків зробити висновки, вказати напрямки зменшення дебіторської заборго­ваності підприємства. Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 7.5.

Таблиця 7.5

Порівняння дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства за ________ р.

Показник На початок року На кінець року Відхилення (+, –)
Дебіторська заборгованість, тис. грн      
Кредиторська заборгованість, тис. грн      
У тому числі короткострокові кредити      
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, рази      
Коефіцієнт оборотності креди­торської заборгованості, рази      

Задача 5.За даними таблиці 7.6 визначити маневреність власних оборотних коштів, коефіцієнт автономії, коефіцієнт поточної фінансо­вої сталості та коефіцієнт фінансового ризику. Зробити висновки.

Таблиця 7.6

Інформація про господарську діяльність підприємства за __________ р.

Показник На початок року На кінець року Відхилення (+, –)
Власний капітал, тис. грн 380,4 478,0  
Майно підприємства, тис. грн 452,0 556,6  
Залишкова вартість основних засобів, тис. грн 277,0 356,0  
Нематеріальні активи, тис. грн 10,0 7,8  
Дебіторська заборгованість, тис. грн 122,0 160,4  
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн 16,8 6,2  
Цінні папери, тис. грн 26,2 26,2  
Поточні зобов’язання, тис. грн 58,8 78,6  
Довгострокові кредити, тис. грн 12,8 5,6  

Тематика індивідуальних аналітичних
навчально-дослідних завдань

1. 1. Монографічний аналіз понять «стійкість», «сталість», «фінан­сова рівновага», «ринкова сталість», «фінансова сталість».

2. 2. Вплив структури активів та пасивів на характеристику фінансової сталості підприємств.

3. 3. Модифікації коефіцієнтів капіталізації та коефіцієнтів покриття витрат, пов’язаних із обслуговуванням зовнішніх джерел.

4. 4. Факторний аналіз показників фінансової сталості підприємств.

5. 5. Управління фінансовою сталістю: система заходів і методів її забезпечення.

Тематика індивідуальних розрахункових
навчально-дослідних завдань

Задача 1.Визначити на підставі даних таблиці 7.7. значення таких коефіцієнтів:

- - коефіцієнта реальної вартості основних засобів;

- - коефіцієнта обертання матеріальних оборотних активів;

- - коефіцієнта накопичення амортизації.

Зробити висновки.

Таблиця 7.7

Інформація про господарську діяльність підприємства за __________ р.

тис. грн

Показник На початок року На кінець року Відхилення (+, –)
Залишкова вартість основних засобів 1 600 1 900  
Чистий прибуток 7 448 8 342  
Виручка від реалізації продукції за період, що аналізується   4 564  
Середньорічна вартість оборотних активів   2 680  
Вартість накопиченої амортизації 1 200 1 560  
Початкова вартість майна, яке підлягає амортизації 2 908 3 468  

Задача 2.Підприємство займається виробництвом продукції В, ціна реалізації якої становить 30 грн за одиницю. Витрати підпри­ємства на виробництво характеризуються такими даними:

Прямі матеріальні витрати – 20 грн на одиницю.

Прямі витрати на оплату праці – 3 грн на одиницю.

Змінні виробничі накладні витрати – 5 грн на одиницю.

Постійні виробничі накладні витрати – 100 грн.

Витрати на збут – 560 грн.

Адміністративні витрати – 1 440 грн.

Визначити:

1. Точку беззбитковості у грошовому та натуральному вираженні.

2. Обсяг реалізації, необхідний для отримання прибутку у розмірі 5 000 грн.

3. Прибуток, отриманий у разі забезпечення обсягів реалізації в розмірі 30 000 грн.

Побудувати графік беззбитковості.

Термінологічний словник

Дефіцитний грошовий потік – характер грошового потоку підприємства, при якому надходження грошових коштів значно нижче рівня його реальних потреб у цілеспрямованому їх використанні.

Ймовірність виникнення фінансового ризику – вимірювач можливого настання неблагонадійної події, яка призведе до фінансових втрат підприємства.

Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості підприємства –систе­ма показників, які характеризують структуру капіталу підприємства, котрий використовується, з позицій ступеня фінансової стабільності його розвитку в наступному періоді. Для оцінки використовуються такі основні показники: коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансу­вання, коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності, коефіцієнт маневрування та ін.

Маневреність власного капіталу – це показник, який характе­ризує, яка частка власного капіталу використовується для фінансу­вання поточної діяльності, тобто вкладається в оборотні кошти, а яка його частка капіталізується.

Модель стійкого економічного зростання – алгоритм, який дає змогу забезпечити основні фінансові пропорції, пов’язані з приростом обсягу реалізації продукції в майбутньому періоді.

Модель фінансової рівноваги підприємства – алгоритм, який дає змогу збалансовувати позитивні та негативні потоки фінансових ре­сурсів і забезпечувати фінансову рівновагу підприємства в довго­строковому періоді.

Неплатоспроможність– неспроможність підприємства погасити в передбачені терміни свої фінансові зобов’язання.

Операційний леверидж– регулювання постійних витрат для збільшення прибутку фірми.

Фінансова стійкість підприємства – це його спроможність забезпечити фінансову діяльність за рахунок власних коштів, не допускаючи невиправданої кредиторської заборгованості, та своєчас­но розраховуватись за своїми зобов’язаннями.

Чистий оборотний капітал – сума оборотних активів, яка фінан­сується за рахунок власного і довгострокового позикового капіталу.

Література: 9; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22.

Тема 8. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств

Методичні поради до вивчення теми.В загальному розумінні «ліквідність» означає здатність перетворення активів в гроші швидко та без втрат ринкової вартості. Таким чином, ліквідність можна оцінювати з двох боків:

- - по-перше, як час необхідний для перетворення активів в грошову форму;

- - по-друге, як вірогідність продати актив і отримати визначену ринкову ціну.

В теорії фінансового аналізу відокремлюють поняття ліквідності балансу та ліквідності активів. Якщо ліквідність балансу відбиває рівень покриття активами боргових зобов’язань підприємства, враховуючи термін перетворення активів в гроші та термін погашення зобов’язань, то ліквідність активів – це величина, яка є зворотною часу, що є необхідним для перетворення активів в грошові кошти.

Деякі економісти окремо дають поняття ліквідності підпри­ємства, акцентуючи увагу на те, що ліквідність підприємства – по­няття більш загальне ніж ліквідність балансу. Якщо ліквідність балансу відбиває здатність господарюючого суб’єкта виконати свої зобов’язання за рахунок своїх активів, то, визначаючи ліквідність підприємства, слід зауважити, що господарюючий суб’єкт може залучити кошти ззовні, спираючись на діловий імідж, або високий рівень інвестиційної привабливості. Ліквідність балансу є основою ліквідності підприємства. Від ступеня ліквідності балансу залежить загальний рівень платоспроможності господарюючого суб’єкта.

Платоспроможність є зовнішнім проявом фінансової стійкості господарюючого суб’єкта, однією з ключових ознак якої є ліквідність. Різні показники ліквідності дають різносторонню характеристику платоспроможності господарюючого суб’єкта, враховуючи різний ступінь ліквідності активів. Ліквідність є матеріальною основою і відповідно засобом підтримання платоспроможності підприємства на необхідному для нормального функціонування рівні. Потрібно відокремлювати поняття поточної та перспективної ліквідності по відношенню до платоспроможності господарюючого суб’єкта. Поточ­на ліквідність (співставлення найбільш ліквідних активів та корот­кострокових зобов’язань) характеризує підприємство як платоспро­можне (неплатоспроможне) на найближчий термін до проміжку часу, що аналізується. Перспективна ліквідність (співставлення активів, що важко реалізувати з довгостроковими та середньостроковими пасивами) є прогнозом платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів.

Комплексна оцінка ліквідності та платоспроможності підпри­ємства включає:

- - оцінку ліквідності балансу на основі диференціації всіх активів за ступенем ліквідності (за швидкістю їх можливого перетворення на гроші, в порядку зниження) та всіх пасивів за ступенем терміновості (в порядку зменшення);

- - систему ключових коефіцієнтів ліквідності та платоспромож­ності підприємства й додаткових аналітичних показників;

- - оцінка тенденцій змін співставлень груп активів, сформованих з урахуванням рівня ліквідності (4 групи); класифікація активів згідно категорій ризику вірогідної невдачі (втрати вартості) при ліквідації (реалізації) даного активу.

Ліквідність балансу визначається співставленням загальних сум груп активів та пасивів, які характеризують як поточну, так і перспективну ліквідність господарюючого суб’єкта. Якщо наявні результати, що максимально наближені до оптимальних, – баланс є абсолютно ліквідним, в інших випадках – баланс можна вважати ліквідним в більшій або меншій мірі.

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.

Аналіз методичних підходів вітчизняних і зарубіжних авторів до оцінки ліквідності господарюючих суб’єктів засвідчив, що в першу чергу використовуються три види фінансових відношень, які є найважливішими характеристиками ступеня ліквідності підприємства:

- - коефіцієнт абсолютної ліквідності (коефіцієнт терміновості, норма грошових резервів, показник критичної оцінки поточного стану);

- - коефіцієнт швидкої ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття, коефіцієнт критичної ліквідності, уточнений коефіцієнт ліквідності, показник загальної критичної оцінки поточного стану, коефіцієнт «лакмусового папірця»);

- - коефіцієнт поточної ліквідності (загальний коефіцієнт ліквідності, загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт покриття боргів, показник поточного стану).

Фактори, що підвищують коефіцієнти ліквідності:

- - максимальне обмеження вкладень капіталу у важколіквідні і недопущення вкладень у неліквідні поточні активи;

- - наявність «чистих» поточних активів у розмірі, достатньому для покриття фінансових зобов’язань;

- - залучення у господарський обіг позикових коштів на максимально тривалий час.

Недоліки коефіцієнтів ліквідності:

- - статичність, яка обумовлена тим, що показники розраховуються на основі балансових даних на певну дату;

- - можливість завищення значень унаслідок включення до складу поточних зобов’язань неліквідних їх елементів;

- - низька інформативність для прогнозування майбутніх грошових надходжень і платежів;

- - наявність потенційних зобов’язань, які відображені в балансі.

Таблиця 8.1Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.01 с.)