Тема 8. Статистика фінансів підприємствМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Статистика фінансів підприємствТема 8. Статистика фінансів підприємств

1. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій).

2. Джерела даних про фінансовий стан підприємств регіону

3. Система показників фінансового стану підприємств на макрорівні.

Система статистичних показників оцінки фінансового стану підприємств на мікрорівні.

5. Статистичний аналіз змін показників прибутку і рентабельності підприємств.

 

Ключові слова:фінанси підприємств, показники оцінки майнового стану, показники доходності та рентабельності, оцінка ліквідності та платоспроможності, показники оцінки фінансової стійкості, інформаційна база для статистичного оцінювання фінансового стану підприємств

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ОСНОВНИХ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Користувачі звітності Інформаційні потреби
Інвестори, власники Придбання, продаж та володіння цінними паперами Участь у капіталі підприємства. Оцінка якості управління Визначення суми дивідендів
Керівництво підприємства Регулювання діяльності підприємства
Банки, постачальники та інші кредитори Забезпечення зобов'язань підприємства Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання.
Замовники Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання
Працівники підприємств Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання. Забезпечення зобов'язань підприємства перед працівниками
Органи державного управління Формування макроекономічних показників.

Новий склад звітності відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Основні компоненти фінансової звітності, які наведені в таблиці 8.2., відображають різні аспекти господарських операцій і подій за звітний період, інформацію попереднього звітного періоду, облікову політику та її зміни, що робить можливим ретроспективний аналіз діяльності підприємства.

Таблиця 8.2.

Система статистичних показників оцінки фінансового стану підприємств на мікрорівні.

В умовах ринкової економіки, коли розвиток підприємств і організацій здійснюється восновному за рахунок власних коштів, важливе значення має стійкий фінансовий стан, що характеризується системою показників. Ця система містить групи показників:

1. Показники оцінки майнового стану;

2. Показники доходності та рентабельності;

3. Оцінка ліквідності та платоспроможності;

4. Показники оцінки фінансової стійкості.

ліквідність, оборотність активів, залучення засобів, прибутковість.

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогло комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства.

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоби керівники підприємства могли приймати оптимальні управлінські рішення, а усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, і прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів підприємства — акціонерів, банків, податкових адміністрацій — свій критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.

Стійкий фінансовий стан будь-якого підприємства формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями, акціонерами, банками та іншими юридичними і фізичними особами. З іншого боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий економічний інтерес.

Від фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Фінансовий стан підприємства на мікрорівні можна характеризувати багатьма показниками. В науковій літературі наводяться формули та характеристики більше вісімдесяти показників. Основні з показників, порядок їх розрахунку наведено в таблиці 8.4.

Всі показники фінансового стану підприємства перебувають у взаємозв'язку та взаємозумовленості. Для оцінки реального фінансового стану підприємства необхідно обрати комплекс показників з урахуванням впливу різних факторів на відповідні показники. Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та напрямки аналізу фінансового стану підприємства.

Таблиця 8.4.

Показники прибутковості.

Прибутковість підприємства характеризується абсолютними й відносними показниками. Абсолютний показник прибутковості — це сума прибутку або доходів. Відносний показник прибутковості — рівень рентабельності.

Велике значення має аналіз структури доходів підприємства та оцінка взаємозв'язку прибутку з показниками рентабельності, а також з формуючими прибуток чинниками.

Прибуток – це економічна категорія, яка комплексно відображає господарюючу діяльність підприємства у формі грошових нагромаджень. Прибуток, який характеризує кінцеві результати торгівельно-виробничого процесу, є ключовим показником фінансового стану підприємства. В статистиці фінансів підприємств (організацій) розраховують наступні показники прибутку: балансовий прибуток, прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), валовий та чистий прибуток.

Балансовий прибуток включає фінансові результати від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів та іншого майна господарюючих суб’єктів і доходи за мінусом збитків від позареалізаційних операцій.

Прибуток від реалізації продукції розраховується як різниця між виручкою від її продажу (за вирахуванням ПДВ, акцизів тощо) і затратами на виробництво та реалізацію, які включаються в собівартість продукції. Виручка від реалізації продукції (виконання робіт, послуг) при розрахунках готівковими грошима визначається при їх надходженні в касу, при безготівкових видатках – по мірі надходження грошових коштів на рахунки в установи банків або пред’явлення замовнику (покупцю) розрахункових документів на оплату.

Обсяг прибутку від реалізації майна підприємств (організацій), включаючи основі засоби, визначається як різниця між виручкою від реалізації цього майна (за мінусом ПДВ та інших податків) і залишкової вартості по балансу, яка скорегована на коефіцієнт інфляції для основних засобів. В деяких випадках для визначення відновленої вартості використовуються спеціальні коефіцієнти, які відповідають індексу інфляції, який публікується органами державної статистики.

Позареалізаційні доходи включають:

· Дивіденди та доходи по акціям та іншим цінним паперам, які належать підприємству (організації).

· Надходження від здачі майна в оренду.

· Доходи від ділової участі в діяльності інших підприємств, які знаходяться на території України та за її кордонами.

· Доходи по операціям в іноземній валюті.

· Прибуток від операцій минулих років, яка виявлена у звітному році.

· Пені, штрафи та інші види санкцій за порушення господарських зобов’язань та умов, які присуджені боржнику або визнані ним.

· Інші доходи, які не пов’язані з виробництвом та реалізацією товарів та послуг.

До позареалізаційних видатків (збитків) відносяться:

· Збитки від утримання об’єктів та потужностей, які тимчасово не використовують.

· Вартісний збиток від зниження ціни готової продукції та виробничих запасів.

· Некомпенсовані затрати, пов’язані з ліквідацією наслідків стихійних лих, або затрати по їх відверненню.

· Арбітражні та судові сплати тощо.

· Економічні санкції, включаючи санкції за не виконання зобов’язань по поставкам.

· Негативні курсові різниці по операціям з іноземною валютою.

Валовий прибуток у складі позареалізаційних доходів та збитків, враховує сплачені штрафи та пеню (за виключенням суми штрафів та пені, які перераховані в бюджет та позабюджетні фонди).

Чистий прибуток являє собою різницю між балансовим прибутком і сумою платежів у бюджет.

Поряд з абсолютними показниками обсягів прибутку у фінансовій статистиці широко використовується відносні показники – показники рентабельності, які дозволяють в загальному охарактеризувати прибутковість роботи підприємства. Ці показники дають найбільш узагальнену оцінку ефективності господарської діяльності, синтезують різні якісні та кількісні показники – зростання об’сягів виробництва та продуктивності, зниження собівартості та інші.

Традиційно загальна рентабельність розраховується як відношення балансового прибутку до вартості капіталу. Вартість капіталу обчислюється на основі середньорічної вартості основних виробничих засобів, нематеріальних активів і матеріальних оборотних засобів.

Для оцінки рентабельності підприємства доцільно використовувати систему взаємозв'язаних показників рентабельності:

а) показники, розраховані на базі поточних витрат (вартості продажу);

б) відносні показники прибутковості , які характеризують використання капіталу (активів) підприємства.

Порядок розрахунку відносних показників прибутковості підприємства (організації) наведено в таблиці 8.4. Наведемо короткі пояснення до кожного з показників.

2.1. Показники рентабельності, розраховані на базі поточних витрат:

2.1.1. Рівень рентабельності продукції підприємств, пов'язаних із виробництвом продукції (товарів, послуг), визначається як відношення прибутку від реалізації продукції до її собівартості, знайдене у відсотках. Показник рентабельності реалізованої продукції відображає ефективність поточних затрат на відміну від загальної рентабельності, яка характеризує ефективність авансованого капіталу.

2.1.2. Рівень рентабельності продукції для підприємств торгівлівизначається як відсоткове відношення прибутку від реалізації товарів до товарообороту.

2.1.3. Рівень рентабельності операційної діяльності обчислюють як співвідношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат на операційну діяльність.

2.2. Відносні показники прибутковості, які характеризують використання капіталу (активів) підприємства.

Показники рентабельності капіталу розраховуються як відношення прибутку до коштів, вкладених у підприємство засновниками, акціонерами та інвесторами.

2.2.1. Рентабельність усього капіталу підприємства характеризує прибутковість усього потенціалу підприємства. Цей показник для детальнішої оцінки може обчислюватись у різних модифікаціях: в чисельнику формули можуть використовуватись різні показники прибутку: валового, чистого і т. ін.

2.2.2. Рентабельність власного капіталу характеризує ефективність використання власного капіталу підприємства.

2.2.3. Рентабельність змінного капіталу характеризує ефективність використання змінного капіталу підприємства.

2.2.4. Коефіцієнт віддачі інвестицій характеризує ефективність віддачі тільки частини капіталу — довгострокових інвестицій і капіталізованого прибутку підприємства. Фінансова стійкість підприємства зменшується, коли відсоткова ставка на позикові кошти перевищує величину цього коефіцієнта.

2.2.5. Коефіцієнт віддачі акціонерного капіталу характеризує ефективність віддачі коштів, вкладених у підприємство акціонерами. Цей показник відіграє важливу роль у комплексній оцінці фінансового стану підприємства, особливо в акціонерних товариствах.

За ринкових відносин існує персоніфікований інтерес власників підприємства, керівництва, колективів підприємств та інших зацікавлених осіб до фактично досягнутого рівня рентабельності, що суттєво впливає на результативність господарської діяльності. Зокрема, на підприємствах недержавних форм власності для акціонерів та засновників найважливіше значення має рентабельність їх пайових і статутних внесків у складі загальних інвестицій.

Питання для самоконтролю.

1. Дайте визначення фінансів підприємств (організацій) та фінансових відносин підприємств (організацій). Чи є різниця між цими термінами?

2. Що є предметом статистики фінансів підприємств та які її основні завдання?

3. Дайте коротку характеристику фінансових показників оцінки майнового стану підприємства.

4. Які показники доходності та рентабельності Ви знаєте? Як вони розраховуються, і яка економічна інтерпретація цих показників?

5. Які показники можна використати для оцінки ліквідності та платоспроможності? Як вони розраховуються та пояснюються?

6. Назвіть основні показники, які характеризують фінансову стійкість підприємства, логічні формули їх розрахунку, а також подайте економічну інтерпретацію результатів розрахунків.

7. Які дані утворюють інформаційну базу для статистичного оцінювання фінансового стану підприємств?

8. Дайте коротку характеристику фінансовій звітності, основних вимог до неї, призначення основних компонентів. Яких принципів дотримуються під час укладання фінансової звітності?

Тестові завдання

1. Фінанси підприємств (організацій) це:

1. грошові відносини, які виникають в процесі утворення, розподілу та використання грошових фондів та накопичення в результаті виробництва та реалізації товарів, виконання робіт та надання різних послуг;

2. складова частина фінансової системи країни, її центральна ланка, через яку здійснюється державний вплив на економічний та соціальний розвиток країни;

3. певні грошові відносини з приводу розподілу і перерозподілу вартості ВВП і ВНД, а також частини національного багатства;

4. сукупність економічних відносин розподільчого характеру, які мають грошову форму виразу та матеріалізуються в грошових доходах та нагромадженні, що формуються державою та господарюючими суб’єктами з метою розширеного відтворення, матеріального стимулювання працівників, задоволення соціальних та інших потреб.

 

2. Балансовий прибуток – це:

1. різниця між виручкою від продажу продукції (за вирахуванням ПДВ, акцизів тощо) і затратами на виробництво та реалізацію, які включаються в собівартість продукції;

2. фінансові результати від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів та іншого майна господарюючих суб’єктів і доходи за мінусом збитків від позареалізаційних операцій.

3. відношення обсягу валового внутрішнього продукту до середніх залишків обігових коштів;

4. різниця між виручкою від реалізації майна підприємств (організацій), включаючи основі засоби (за мінусом ПДВ та інших податків) і залишкової вартості по балансу, яка скорегована на коефіцієнт інфляції для основних засобів.

 

3. Обсяг прибутку від реалізації майна підприємств (організацій), включно з основними засобами, визначається:

1. як різниця між виторгом від реалізації цього майна (за мінусом ПДВ та інших податків) і залишкової вартості по балансу, яка скорегована на коефіцієнт інфляції для основних засобів;

2. як різниця між виторгом від реалізації майна підприємства (організації) і кредиторською заборгованістю;

3. як різниця між виторгом від реалізації майна підприємства і дебіторською заборгованістю;

4. як виторг від реалізації цього майна підприємства за мінусом ПДВ та інших податків.

 

4. Загальна рентабельність це:

1. відношення чистого прибутку до собівартості реалізованої продукції;

2. відношення балансового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих засобів, нематеріальних активів і матеріальних оборотних засобів (до вартості капіталу);

3. відношення прибутку від реалізації до собівартості реалізованої продукції;

4. відношення прибутку після сплати податків та дивідендів до величини оборотних засобів.

 

5. Показник рентабельності реалізованої продукції розраховується як:

1. відношення чистого прибутку до собівартості реалізованої продукції;

2. відношення позареалізаційного прибутку (збитку) до середньорічної вартості основних виробничих засобів, нематеріальних активів і матеріальних оборотних засобів (до вартості капіталу);

3. відношення прибутку від реалізації до собівартості реалізованої продукції;

4. відношення виторгу до обсягів випуску продукції.

 

6. Ступінь незалежності фінансового стану підприємств від залучених джерел (коефіцієнт автономії) можна визначити через:

1. співвідношення власних засобів і суми всіх джерел фінансових ресурсів;

2. співвідношення залучених джерел і суми всіх джерел фінансових ресурсів;

3. співвідношення власних засобів і всіх активів підприємства;

4. різницю між власними і залученими джерелами фінансових ресурсів.

 

7. Якщо співвідношення власних і залучених засобів більший, ніж 1, тоді:

1. власних коштів достатньо для покриття чужих засобів;

2. власники повністю фінансують своє підприємство;

3. власних коштів недостатньо для покриття чужих засобів;

4. залучених засобів достатньо для погашення фінансових зобов’язань підприємства.

 

8. Коефіцієнт покриття (загальний) обчислюється як:

1. відношення всіх активів підприємства до суми всіх зобов’язань;

2. різниця між приростом активів підприємства та приростом зобов’язань;

3. співвідношення власного капіталу і поточних зобов’язань;

4. співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань.

Для нормального функціонування підприємства цей показник має бути:

1. меншим за одиницю;

2. дорівнювати одиниці;

3. більшим за одиницю;

4. більшим за 0,2.

 

9. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як:

1. відношення оборотних активів до поточних зобов’язань;

2. відношення високоліквідних активів до поточних зобов’язань;

3. відношення позикових коштів до власних коштів;

4. різниця між власним капіталом та заборгованістю кредиторам.

Він показує:

1. яку частину короткострокових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно;

2. характеризує величину дохідності всього потенціалу, яким володіє підприємство;

3. яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності;

4. скорочення часу погашення дебіторської заборгованості.

 

10. Дебіторська заборгованість –це:

1. заборгованість по отриманим векселям та заборгованість державних замовників по оплаті за одержані продукцію;

2. заборгованість по розрахункам з покупцями за товари, роботи та послуги; з бюджетом; з дочірніми підприємствами та іншими дебіторами;

3. короткострокові фінансові вклади;

4. зобов'язання сплатити грошові кошти в майбутньому та ресурси, які мають надійти у майбутньому.

 

11. Кредиторська заборгованість – це:

1. прострочена заборгованість постачальників, яка не погашена у встановлені договором строки;

2. заборгованість по розрахунках з кредиторами за товари, роботи та послуги; з дочірніми підприємствами; з робочими та службовцями по оплаті праці; з бюджетними, позабюджетними фондами; з підрядниками та постачальниками за матеріали та цінності, які надійшли, з іншими кредиторами;

3. зобов'язання власників стосовно їхніх внесків до капіталу та обов'язковий розподіл частини доходу між власниками;

4. заборгованість державних замовників по оплаті за одержані продукцію.

 

12. Показник загального обертання капіталу розраховується як:

1. відношення балансового прибутку до капіталу підприємства;

2. співвідношення між чистим прибутком та середньою величиною власного капіталу;

3. відношення чистої виручки від реалізації продукції до капіталу підприємства;

4. співвідношення між прибутком від реалізації та залученим капіталом підприємства.

 

13. Період окупності власного капіталу розраховується як:

1. відношення залученого капіталу до прибутку від реалізації;

2. відношення капіталу підприємства до балансового прибутку;

3. добуток кількості оборотів оборотних коштів за рік на 360 днів;

4. відношення середньої величини власного капіталу до чистого прибутку.

 

14. Оборотність дебіторської заборгованості визначається:

1. співвідношенням виручки від реалізації і дебіторської заборгованості;

2. відношенням балансового прибутку підприємства до дебіторської заборгованості підприємства;

3. відношенням величини обігових коштів підприємства до дебіторської заборгованості підприємства;

4. зворотньою величиною до оборотності кредиторської заборгованості.

 

15. Оборотність кредиторської заборгованості визначається:

1. відношенням балансового прибутку підприємства до кредиторської заборгованості підприємства;

2. відношенням величини обігових коштів підприємства до кредиторської заборгованості підприємства;

3. зворотньою величиною до оборотності дебіторської заборгованості;

4. співвідношенням виручки від реалізації і дебіторської заборгованості.

 


Практичні завдання

Завдання 1.

Маємо наступні дані 10% вибіркового обстеження підприємств про випуск продукції та суму прибутку, млн. грн.:

№ підпри-ємства Випуск продукції Прибуток № підпри-ємства Випуск Прибуток
65,0 15,7 52,0 14,6
78,0 18,0 62,0 14,8
41,0 12,1 69,0 16,1
54,0 13,8 85,0 16,7
66,0 15,5 70,0 15,8
80,0 17,9 71,0 16,4
45,0 12,8 64,0 15,0
57,0 14,2 72,0 16,5
67,0 15,9 88,0 18,5
81,0 17,6 73,0 16,4
92,0 18,2 74,0 16,0
48,0 13,0 96,0 19,1
59,0 16,5 75,0 16,3
68,0 16,2 101,0 19,6
83,0 16,7 76,0 17,2

За вихідними даними:

1. Побудуйте статистичний ряд розподілу підприємств за сумою прибутку, з утворенням п’яти груп з рівними інтервалами. Побудуйте графіки розподілу.

2. Розрахуйте аналітичні характеристики ряду розподілу підприємств за сумою прибутку. Зробіть висновки.

3. З імовірністю 0,954 визначте похибку вибірки для середньої суми прибутку на одне підприємство та межі, в яких буде знаходитись сума прибутку одного підприємства в генеральній сукупності.

4. З імовірністю 0,973 визначити похибку вибірки для частки підприємств зі середнім прибутком вище 16,6 млн. грн. та межі в яких буде знаходитись генеральна частка.

5. Методом аналітичного групування встановіть наявність та характер кореляційного зв’язку між вартістю виробленої продукції та сумою прибутку на одне підприємство.

6. Обчисліть тісноту кореляційного зв’язку між виробленої продукції та сумою прибутку емпіричним кореляційним відношенням Зробіть висновки.

Завдання 2.

Вид продукції Прибуток (тис. гр. од.) Рентабельність (%)
А Б В Г Д 154,5 90,3 260, 8 104,6 72,2

На основі даних про рентабельність та прибуток різних видів продукції одного з підприємств обчисліть: 1) середню рентабельність продукції (%); 2) середній прибуток (тис. грн.).

Завдання 3.

За звітний рік балансовий прибуток підприємства склав 1,2 млн. грн., вартість основних засобів на початок року 3 млн. грн., на кінець року – 3,5 млн. грн. Залишки оборотних засобів на початок року – 0,84 млн. грн., на кінець року – 0,8 млн. грн.

Визначте рентабельність виробничого капіталу підприємства, %.

Завдання 4.

За наведеними даними одного з підприємств обчисліть коефіцієнт абсолютної ліквідності. Чим він відрізняється від коефіцієнту покриття?

№ п/п Показники Величина показника (тис грн.)
1. 2.     3. Короткострокові фінансові вкладення Грошові кошти: · у касі · на розрахунковому рахунку · на валютному рахунку · інші грошові кошти Короткострокові зобов'язання  

Завдання 5.Маємо дані фінансових показників одного з підприємств області:

№ п/п Показники (тис. грн.) II квартал
2. 3. 4. Виторг Податок на додану вартість Акцизний збір Собівартість реалізованої продукції 242,6 50,5 0,1 186,0

Визначити рентабельність продукції;

Завдання 6.

За наведеними даними акціонерного товариства про виробництво трьох видів продукції обчислити:

1. абсолютний приріст прибутку від реалізації;

2. приріст прибутку від реалізації за рахунок зміни середніх цін реалізації;

3. приріст прибутку від реалізації в результаті зміни собівартості продукції;

4. вплив зміни обсягу реалізованої продукції на прибуток від реалізації;

5. приріст прибутку від реалізації за рахунок зміни обсягу реалізації;

6. вплив середніх цін реалізації продукції, собівартості одиниці продукції, обсягу і структури реалізованої продукції на динаміку рентабельності від реалізації продукції.

Вид продукції Ціна за одиницю продукції, грн. Собівартість одиниці продукції, грн. Обсяг продукції, тис. шт.
базовий звітний базовий звітний базовий звітний
Деталь ПМ-6 11,2 12,0 10,5 10,7
Вузол Р-2 22,6 22,6 20,4 20,2
Запобіжник 3,2 3,3 2,5 2,5

 

Завдання 7.

Відомо дані одного з підприємств харчової промисловості:

Вид продукції Рівень рентабельності продукції, % Витрати на виробництво і реалізацію продукції, тис. грн.
базовий звітний базовий звітний
Печиво „Ніжне”
Вафлі „Ягідні”

Обчислити:

1) індекс рентабельності продукції змінного, постійного складу та структурних зрушень;

2) абсолютну зміну середнього рівня рентабельності, в тому числі за рахунок:

а) рентабельності окремих видів продукції;

б) структури витрат

Зробити висновки.

 

Завдання 10.

Динаміка капіталовкладень характеризується наступними даними, у співставних цінах, млрд. грн.:

Показник 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Загальний обсяг капіталовкладень   136,95   112,05   84,66   62,30
в тому числі: - виробничого призначення     97,35     79,65     53,12     41,45
- невиробничого призначення   39,67   32,89   24,48   20,92

1. Для вивчення інтенсивності змін обсягів капіталовкладень обчисліть: абсолютні прирости, темпи зростання и приросту (ланцюгові і базові) загального обсягу капіталовкладень. Результати представити в таблиці.

2. Для всіх показників розрахувати:

а) середній рівень ряду динаміки;

б) середньорічний темп зростання і приросту.

3. Зробити прогноз капіталовкладень на 1 квартал наступного року за допомогою показника середнього абсолютного приросту та середнього темпу зростання.

4. Визначити основну тенденцію розвитку загального обсягу капіталовкладень методом аналітичного вирівнювання, розрахуйте прогноз капіталовкладень на 1 квартал наступного року.

5. Зобразити динаміку загального обсягу капіталовкладень на графіку. Зробіть висновки.

 

Рекомендована література:

1. Адамов В.Е., Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П. и др. Экономика и статистика фирм: Учебник/ под ред. С.Д.Ильенковой М.: Финансы и статистика, 1998.

2. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. /., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. — К.: Либідь, 1998.

3. Зятковський І.В.Фінанси підприємств: навчальний посібник.-Тернопіль: “Економічна думка”, 1999.

4. Статистика финансов: Учебник/Под ред.проф.В.М.Салина.-М.:Финансы и статистика,2000.-816с.

5. Статистика: Підручник/С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна та ін.-К.:КНЕУ, 1998.

6. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. —К.:КНЕУ, 2000.

7. Шустіков А.А.Фінансова статистика:Навч.посібник.-К.:КНЕУ,2002.-290с.

 

Тема 8. Статистика фінансів підприємств

1. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій).

2. Джерела даних про фінансовий стан підприємств регіону

3. Система показників фінансового стану підприємств на макрорівні.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 234; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.016 с.)