Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій) 

Фінанси підприємств (організацій) – господарюючих суб’єктів - являють собою грошові відносини, які виникають в процесі утворення, розподілу та використання грошових фондів, а також нагромадження в результаті виробництва і реалізації товарів, виконання робіт та надання різних послуг.

Фінансові відносини підприємств (організацій) багатогранні за характером та напрямком. В середині самих підприємств (організацій) грошові відносини виникають в першу чергу в процесі утворення доходів, формування та використання цільових фондів внутрішнього господарського призначення для задоволення потреб виробничого та споживчого призначення.

Фінансові відносини з банками пов’язані в основному з отриманням та погашенням банківських позик, сплатою процентів по них та надання банками підприємствам за визначену плату в тимчасове користування вільних грошових коштів. Зі страховими компаніями фінансові відносини підприємств складаються з приводу утворення та використання різних страхових фондів.

Фінансово-грошові відносини підприємств (організацій) з державою виникають у зв’язку з формуванням та використанням бюджетних та позабюджетних фондів і виражаються у формі платежів в бюджет та в позабюджетні фонди різних рівнів. Крім того, підприємства (організації) вступають у відповідні фінансові взаємовідносини в межах галузевого перерозподілу фінансових ресурсів, тобто так звані вертикальні взаємозв’язки.

Предметом статистики фінансів підприємств є кількісна сторона їх фінансово-грошових відносин в нерозривному зв’язку з їх якісним особливостями з приводу утворення, розподілу та використання фінансових ресурсів та виконання зобов’язань господарюючих суб’єктів один перед одним, перед фінансово-банківською системою та перед державою.

Основними завданнями статистики фінансів підприємств (організацій) є:

— Вивчення стану та розвитку фінансово-грошових відносин господарюючих суб’єктів.

— Аналіз об’єму та структури джерел формування фінансових ресурсів.

— Виявлення напрямків використання грошових коштів.

— Аналіз рівня та динаміки прибутку, рентабельності (дохідності) підприємства (організації).

— Оцінка фінансової стійкості та стану платоспроможності.

— Оцінка виконання господарюючими суб’єктами фінансово кредитних зобов’язань.

Статистика фінансів підприємств (організацій) вирішує свої завдання з допомогою системи показників, які відображають фінансовий стан господарюючих суб’єктів, надходження, розподіл та використання грошових коштів, розміри та структуру заборгованості, в т.ч. простроченої, та інші. При статистичному вивченні основних закономірностей фінансового стану підприємств (організацій) широко використовується методи групування, структурного аналізу, кореляційно-регресійного аналізу, рядів динаміки, індексний метод тощо.

1. Джерела даних про фінансовий стан підприємств регіону

Інформаційною базою для статистичного оцінювання фінансового стану підприємств є наступні дані:

— баланс (форма № 1 за ДКУД квартальної звітності - для підприємств і організацій крім малих підприємств, банків і бюджетних установ);

— баланс (форма №1-М квартальної звітності - для малих підприємств)

— звіт про фінансові результати (форма № 2 за ДКУД квартальної звітності - для підприємств і організацій крім малих підприємств, банків і бюджетних установ);

— звіт про фінансові результати (форма № 2-М квартальної звітності - для малих підприємств);

— звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма № 3 за ДКУД річної звітності);

— звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг (форма № 5-С річної та квартальної звітності);

— звіт про фінансову діяльність довірчого товариства (форма №1-ДТ річної та квартальної звітності);

— звіт про фінансову діяльність страхової організації (форма №1-СТ річної та квартальної звітності);

— звіт про фінансову діяльність позабюджетного фонду (форма №1-ПФ річної та квартальної звітності);

— звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б термінова, місячна);

— звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів і фінансові результати (форма №2-Б термінова квартальна, річна);

— звіт про введення в дію об’єктів, основних фондів та інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) (форма №2-кб - квартальна).

Ця звітність лягає в основу макроекономічної оцінки фінансового стану підприємств органами статистики.

Для статистичного аналізу фінансового стану підприємств на мікрорівні використовуються передусім дані бухгалтерської звітності, оперативні дані.

Інформацію, яка використовується для аналізу фінансового стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а отже є відкритою.

Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показники, норми, нормативи, тарифи та ліміти, систему їх оцінки та регулювання фінансової діяльності. Ця інформація становить комерційну таємницю, а іноді й “ноу-хау”. Відповідно до чинного законодавства України підприємство має право тримати таку інформацію в секреті. Перелік її визначає керівник підприємства.

Усі показники бухгалтерського балансу та звітності взаємозв'язані один з одним, їх цінність для своєчасної та якісної оцінки фінансового стану підприємства залежить від їхньої вірогідності та дати складання звіту.

У цілому бухгалтерський баланс складається з активу та пасиву і свідчить про те, як на певний час розподілені активи та пасиви і як саме здійснюється фінансування активів за допомогою власного та залученого капіталу.

З погляду статистичного аналізу фінансового стану підприємства є три основні вимоги до бухгалтерської звітності. Вона повинна уможливлювати:

—оцінку динаміки та перспективу одержання прибутку підприємством;

—оцінку наявних у підприємства фінансових ресурсів та ефективності їх використання;

— прийняття обґрунтованих управлінських рішень у сфері фінансів для здійснення інвестиційної політики.

Звіт про фінансові результати відображає ефективність (неефективність) діяльності підприємства за певний період. Якщо баланс відображає фінансовий стан підприємства на конкретну дату, то звіт про прибутки та доходи дає картину фінансових результатів за відповідний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік).

У звіті про фінансові результати наводяться дані про дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові результати від операційної діяльності (прибуток чи збиток); дохід від участі в капіталі; інші доходи та фінансові доходи; фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток чи збиток); фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток чи збиток); надзвичайні доходи чи витрати; чисті прибуток чи збиток.

Статистична звітність підприємств містить також іншу інформацію щодо стану фінансів підприємств. На основі аналізу звітних даних визначаються основні тенденції формування й використання фінансових ресурсів підприємства, причини змін, що сталися, сильні та слабкі сторони підприємства та резерви поліпшення фінансового стану підприємства у перспективі Неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства для вирішення поточних та перспективних фінансово-господарських проблем. Для прийняття правильних фінансових управлінських рішень на рівні підприємства треба використовувати дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Зокрема, щоб порівняти фінансові результати, досягнуті у попередньому та поточному звітних періодах, необхідно використовувати лише порівнянні відповідні показники, тобто такі, які визначені за єдиною методологією з використанням однакових баз розрахунку, критеріїв та правил.

З цією метою підприємство повинно розробити свою фінансову облікову політику, яка підпорядковується потребам внутрішнього менеджменту. Але, як правило, для прийняття ефективних управлінських рішень менеджери не обмежуються суто внутрішньою фінансовою інформацією, а порівнюють її з відповідними показниками подібних підприємств, підприємств-конкурентів чи партнерів по бізнесу. Тому закономірно виникає потреба в уніфікації вимог до фінансової інформації в межах виду діяльності, регіону, усієї економічної системи країни.

Загальні вимоги до фінансової звітності викладено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку (П(С)БО), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87.Дане положення визначає:

• мету фінансових звітів;

• їх склад;

• звітний період;

• якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складання фінансових звітів;

• вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах.

Таблиця 8.1.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 196; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.011 с.)