Статистичний аналіз змін показників прибутку і рентабельності підприємств.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Статистичний аналіз змін показників прибутку і рентабельності підприємств.Під час аналізу показників прибутку і рентабельності вивчають динаміку змін обсягів прибутку, рівня рентабельності та чинники, які впливають на них. Основними чинниками, що впливають на прибуток, є обсяг виторгу від реалізації продукції, рівень собівартості, рівень рентабельності продукції, фінансові результати та витрати від операційної і звичайної діяльності, величина податку на прибуток та інших податків, що виплачуються з прибутку.

Розглянемо вплив середніх цін реалізації продукції, собівартості одиниці продукції, обсягу і структури реалізованої продукції на динаміку прибутку та рентабельності від реалізації продукції на умовному прикладі.

Приклад 8.1.

Відомо дані промислового підприємства про виробництво двох видів продукції протягом базового і звітного періодів:

Вид продукції Ціна за одиницю продукції, грн. Собівартість одиниці продукції, грн. Обсяг продукції, тис. шт.
базовий звітний базовий звітний базовий звітний
Виріб 1 2,4 3,0 2,0 2,5
Виріб 2 5,2 5,0 5,0 4,6

Визначити:

1. абсолютний приріст прибутку від реалізації;

2. приріст прибутку від реалізації за рахунок зміни середніх цін реалізації;

3. приріст прибутку від реалізації в результаті зміни собівартості продукції;

4. вплив зміни обсягу реалізованої продукції на прибуток від реалізації;

5. приріст прибутку від реалізації за рахунок зміни обсягу реалізації;

6. вплив середніх цін реалізації продукції, собівартості одиниці продукції, обсягу і структури реалізованої продукції на динаміку рентабельності від реалізації продукції.

Розв’язок:

Ступінь впливу кожного чинника можна визначити за допомогою індексного методу. Для зручності позначимо:

р0 , р1 – ціна за одиницю продукції відповідно в базовому і звітному періодах;

q0 , q1 – фізичний обсяг продукції відповідно в базовому і звітному періодах;

z0 , z1 – собівартість одиниці продукції відповідно в базовому і звітному періодах.

Абсолютний розмір прибутку від реалізації кількох видів продукції можна умовно виразити через різницю між виторгом від реалізації і витратами на виробництво продукції:

Абсолютний приріст прибутку від реалізації можна обчислити наступним чином:

Приріст прибутку від реалізації за рахунок зміни середніх цін реалізації обчислюють як різницю між виторгом від реалізації продукції звітного періоду і обсягом реалізованої у звітному періоді продукції, рівень якої обчислюють за середніми цінами базового періоду:

Приріст прибутку від реалізації в результаті зміни собівартості продукції обчислюється як різниця між обсягом реалізованої у звітному періоді продукцією, рівень якої розраховують за собівартістю базового періоду, і фактичною собівартістю цієї продукції:

.

Вплив зміни обсягу реалізованої продукції на прибуток від реалізації встановлюється порівнянням прибутку базового періоду і прибутку від фактично реалізованої продукції, рівень якої розраховують за цінами і собівартістю базового періоду:

Приріст прибутку від реалізації за рахунок зміни обсягу реалізації містить також ту частину, що утворюється під впливом структурних зрушень в асортименті продукції:

Вплив середніх цін реалізації продукції, собівартості одиниці продукції, обсягу і структури реалізованої продукції на динаміку рентабельності від реалізації продукції можна представити наступною системою індексів:

,

де - середня рентабельність продукції відповідно у базовому та звітному періодах.

Підставимо дані завдання:

Отже, абсолютний приріст прибутку від реалізації склав 51 тис. грн., в тому числі: приріст за рахунок зміни середніх цін реалізації 70 тис. грн.; приріст в результаті зміни собівартості продукції негативний, тобто збитки – 150 тис. грн.; вплив зміни обсягу реалізованої продукції 16 тис. грн.; впливу структурних зрушень в асортименті продукції не спостерігалось. Рентабельність від реалізації продукції збільшилась у звітному періоді порівняно з базовим в 1,377 рази (на 37,7%) і складає 13,77%.

Рентабельність конкретного виду продукції залежить від цін на сировину, якості продукції, продуктивності праці, матеріальних та інших витрат на виробництво. Рентабельність виробничих фондів залежить не тільки від цих чинників, але і від ефективності використання виробничого потенціалу, результатів непромислової діяльності. Отже, показник рентабельності реалізованої продукції деталізує загальний показник рентабельності.

Відносна зміна середнього рівня рентабельності продукції визначається системою індексів:

1) індекс рентабельності змінного складу:

,

де r0 , r1 – рівень рентабельності відповідно в базовому і звітному періоді;

с0, с1 — витрати на виробництво і реалізацію продукції відповідно в базовому і звітному періоді;

d0 , d1 — питома вага витрат на виробництво і реалізацію продукції в загальних витратах. відповідно в базовому і звітному періоді.

Індекс рентабельності змінного складу враховує зміну середнього рівня рентабельності як за рахунок зміни рівня рентабельності окремих видів продукції, так і за рахунок зміни структури витрат.

2) індекс рентабельності постійного складу:

Індекс рентабельності постійного складу враховує зміну середнього рівня рентабельності тільки за рахунок зміни рівня рентабельності окремих видів продукції.

3) індекс структурних зрушень:

Індекс рентабельності постійного складу враховує зміну середнього рівня рентабельності тільки за рахунок зміни структури витрат.

Абсолютна зміна середнього рівня рентабельності обчислюється за формулою:

Ця зміна обумовлена впливом наступних чинників:

а) рентабельності окремих видів продукції:

б) структури витрат:

Статистичний аналіз прибутку та рентабельності підприємства проводиться в порівнянні з планом та попереднім періодом. За умов інфляції важливо забезпечити об'єктивність показників та запобігти їх викривленню через постійне підвищення цін. Аналіз проводиться за період – місяць, квартал, півріччя, рік. Показники минулого періоду потрібно приводити у відповідність із показниками звітного року за допомогою індексації цін.

 

Питання для самоконтролю.

1. Дайте визначення фінансів підприємств (організацій) та фінансових відносин підприємств (організацій). Чи є різниця між цими термінами?

2. Що є предметом статистики фінансів підприємств та які її основні завдання?

3. Дайте коротку характеристику фінансових показників оцінки майнового стану підприємства.

4. Які показники доходності та рентабельності Ви знаєте? Як вони розраховуються, і яка економічна інтерпретація цих показників?

5. Які показники можна використати для оцінки ліквідності та платоспроможності? Як вони розраховуються та пояснюються?

6. Назвіть основні показники, які характеризують фінансову стійкість підприємства, логічні формули їх розрахунку, а також подайте економічну інтерпретацію результатів розрахунків.

7. Які дані утворюють інформаційну базу для статистичного оцінювання фінансового стану підприємств?

8. Дайте коротку характеристику фінансовій звітності, основних вимог до неї, призначення основних компонентів. Яких принципів дотримуються під час укладання фінансової звітності?

Тестові завдання

1. Фінанси підприємств (організацій) це:

1. грошові відносини, які виникають в процесі утворення, розподілу та використання грошових фондів та накопичення в результаті виробництва та реалізації товарів, виконання робіт та надання різних послуг;

2. складова частина фінансової системи країни, її центральна ланка, через яку здійснюється державний вплив на економічний та соціальний розвиток країни;

3. певні грошові відносини з приводу розподілу і перерозподілу вартості ВВП і ВНД, а також частини національного багатства;

4. сукупність економічних відносин розподільчого характеру, які мають грошову форму виразу та матеріалізуються в грошових доходах та нагромадженні, що формуються державою та господарюючими суб’єктами з метою розширеного відтворення, матеріального стимулювання працівників, задоволення соціальних та інших потреб.

 

2. Балансовий прибуток – це:

1. різниця між виручкою від продажу продукції (за вирахуванням ПДВ, акцизів тощо) і затратами на виробництво та реалізацію, які включаються в собівартість продукції;

2. фінансові результати від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів та іншого майна господарюючих суб’єктів і доходи за мінусом збитків від позареалізаційних операцій.

3. відношення обсягу валового внутрішнього продукту до середніх залишків обігових коштів;

4. різниця між виручкою від реалізації майна підприємств (організацій), включаючи основі засоби (за мінусом ПДВ та інших податків) і залишкової вартості по балансу, яка скорегована на коефіцієнт інфляції для основних засобів.

 

3. Обсяг прибутку від реалізації майна підприємств (організацій), включно з основними засобами, визначається:

1. як різниця між виторгом від реалізації цього майна (за мінусом ПДВ та інших податків) і залишкової вартості по балансу, яка скорегована на коефіцієнт інфляції для основних засобів;

2. як різниця між виторгом від реалізації майна підприємства (організації) і кредиторською заборгованістю;

3. як різниця між виторгом від реалізації майна підприємства і дебіторською заборгованістю;

4. як виторг від реалізації цього майна підприємства за мінусом ПДВ та інших податків.

 

4. Загальна рентабельність це:

1. відношення чистого прибутку до собівартості реалізованої продукції;

2. відношення балансового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих засобів, нематеріальних активів і матеріальних оборотних засобів (до вартості капіталу);

3. відношення прибутку від реалізації до собівартості реалізованої продукції;

4. відношення прибутку після сплати податків та дивідендів до величини оборотних засобів.

 

5. Показник рентабельності реалізованої продукції розраховується як:

1. відношення чистого прибутку до собівартості реалізованої продукції;

2. відношення позареалізаційного прибутку (збитку) до середньорічної вартості основних виробничих засобів, нематеріальних активів і матеріальних оборотних засобів (до вартості капіталу);

3. відношення прибутку від реалізації до собівартості реалізованої продукції;

4. відношення виторгу до обсягів випуску продукції.

 

6. Ступінь незалежності фінансового стану підприємств від залучених джерел (коефіцієнт автономії) можна визначити через:

1. співвідношення власних засобів і суми всіх джерел фінансових ресурсів;

2. співвідношення залучених джерел і суми всіх джерел фінансових ресурсів;

3. співвідношення власних засобів і всіх активів підприємства;

4. різницю між власними і залученими джерелами фінансових ресурсів.

 

7. Якщо співвідношення власних і залучених засобів більший, ніж 1, тоді:

1. власних коштів достатньо для покриття чужих засобів;

2. власники повністю фінансують своє підприємство;

3. власних коштів недостатньо для покриття чужих засобів;

4. залучених засобів достатньо для погашення фінансових зобов’язань підприємства.

 

8. Коефіцієнт покриття (загальний) обчислюється як:

1. відношення всіх активів підприємства до суми всіх зобов’язань;

2. різниця між приростом активів підприємства та приростом зобов’язань;

3. співвідношення власного капіталу і поточних зобов’язань;

4. співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань.

Для нормального функціонування підприємства цей показник має бути:

1. меншим за одиницю;

2. дорівнювати одиниці;

3. більшим за одиницю;

4. більшим за 0,2.

 

9. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як:

1. відношення оборотних активів до поточних зобов’язань;

2. відношення високоліквідних активів до поточних зобов’язань;

3. відношення позикових коштів до власних коштів;

4. різниця між власним капіталом та заборгованістю кредиторам.

Він показує:

1. яку частину короткострокових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно;

2. характеризує величину дохідності всього потенціалу, яким володіє підприємство;

3. яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності;

4. скорочення часу погашення дебіторської заборгованості.

 

10. Дебіторська заборгованість –це:

1. заборгованість по отриманим векселям та заборгованість державних замовників по оплаті за одержані продукцію;

2. заборгованість по розрахункам з покупцями за товари, роботи та послуги; з бюджетом; з дочірніми підприємствами та іншими дебіторами;

3. короткострокові фінансові вклади;

4. зобов'язання сплатити грошові кошти в майбутньому та ресурси, які мають надійти у майбутньому.

 

11. Кредиторська заборгованість – це:

1. прострочена заборгованість постачальників, яка не погашена у встановлені договором строки;

2. заборгованість по розрахунках з кредиторами за товари, роботи та послуги; з дочірніми підприємствами; з робочими та службовцями по оплаті праці; з бюджетними, позабюджетними фондами; з підрядниками та постачальниками за матеріали та цінності, які надійшли, з іншими кредиторами;

3. зобов'язання власників стосовно їхніх внесків до капіталу та обов'язковий розподіл частини доходу між власниками;

4. заборгованість державних замовників по оплаті за одержані продукцію.

 

12. Показник загального обертання капіталу розраховується як:

1. відношення балансового прибутку до капіталу підприємства;

2. співвідношення між чистим прибутком та середньою величиною власного капіталу;

3. відношення чистої виручки від реалізації продукції до капіталу підприємства;

4. співвідношення між прибутком від реалізації та залученим капіталом підприємства.

 

13. Період окупності власного капіталу розраховується як:

1. відношення залученого капіталу до прибутку від реалізації;

2. відношення капіталу підприємства до балансового прибутку;

3. добуток кількості оборотів оборотних коштів за рік на 360 днів;

4. відношення середньої величини власного капіталу до чистого прибутку.

 

14. Оборотність дебіторської заборгованості визначається:

1. співвідношенням виручки від реалізації і дебіторської заборгованості;

2. відношенням балансового прибутку підприємства до дебіторської заборгованості підприємства;

3. відношенням величини обігових коштів підприємства до дебіторської заборгованості підприємства;

4. зворотньою величиною до оборотності кредиторської заборгованості.

 

15. Оборотність кредиторської заборгованості визначається:

1. відношенням балансового прибутку підприємства до кредиторської заборгованості підприємства;

2. відношенням величини обігових коштів підприємства до кредиторської заборгованості підприємства;

3. зворотньою величиною до оборотності дебіторської заборгованості;

4. співвідношенням виручки від реалізації і дебіторської заборгованості.

 


Практичні завдання

Завдання 1.

Маємо наступні дані 10% вибіркового обстеження підприємств про випуск продукції та суму прибутку, млн. грн.:

№ підпри-ємства Випуск продукції Прибуток № підпри-ємства Випуск Прибуток
65,0 15,7 52,0 14,6
78,0 18,0 62,0 14,8
41,0 12,1 69,0 16,1
54,0 13,8 85,0 16,7
66,0 15,5 70,0 15,8
80,0 17,9 71,0 16,4
45,0 12,8 64,0 15,0
57,0 14,2 72,0 16,5
67,0 15,9 88,0 18,5
81,0 17,6 73,0 16,4
92,0 18,2 74,0 16,0
48,0 13,0 96,0 19,1
59,0 16,5 75,0 16,3
68,0 16,2 101,0 19,6
83,0 16,7 76,0 17,2

За вихідними даними:

1. Побудуйте статистичний ряд розподілу підприємств за сумою прибутку, з утворенням п’яти груп з рівними інтервалами. Побудуйте графіки розподілу.

2. Розрахуйте аналітичні характеристики ряду розподілу підприємств за сумою прибутку. Зробіть висновки.

3. З імовірністю 0,954 визначте похибку вибірки для середньої суми прибутку на одне підприємство та межі, в яких буде знаходитись сума прибутку одного підприємства в генеральній сукупності.

4. З імовірністю 0,973 визначити похибку вибірки для частки підприємств зі середнім прибутком вище 16,6 млн. грн. та межі в яких буде знаходитись генеральна частка.

5. Методом аналітичного групування встановіть наявність та характер кореляційного зв’язку між вартістю виробленої продукції та сумою прибутку на одне підприємство.

6. Обчисліть тісноту кореляційного зв’язку між виробленої продукції та сумою прибутку емпіричним кореляційним відношенням Зробіть висновки.

Завдання 2.

Вид продукції Прибуток (тис. гр. од.) Рентабельність (%)
А Б В Г Д 154,5 90,3 260, 8 104,6 72,2

На основі даних про рентабельність та прибуток різних видів продукції одного з підприємств обчисліть: 1) середню рентабельність продукції (%); 2) середній прибуток (тис. грн.).

Завдання 3.

За звітний рік балансовий прибуток підприємства склав 1,2 млн. грн., вартість основних засобів на початок року 3 млн. грн., на кінець року – 3,5 млн. грн. Залишки оборотних засобів на початок року – 0,84 млн. грн., на кінець року – 0,8 млн. грн.

Визначте рентабельність виробничого капіталу підприємства, %.

Завдання 4.

За наведеними даними одного з підприємств обчисліть коефіцієнт абсолютної ліквідності. Чим він відрізняється від коефіцієнту покриття?

№ п/п Показники Величина показника (тис грн.)
1. 2.     3. Короткострокові фінансові вкладення Грошові кошти: · у касі · на розрахунковому рахунку · на валютному рахунку · інші грошові кошти Короткострокові зобов'язання  

Завдання 5.Маємо дані фінансових показників одного з підприємств області:

№ п/п Показники (тис. грн.) II квартал
2. 3. 4. Виторг Податок на додану вартість Акцизний збір Собівартість реалізованої продукції 242,6 50,5 0,1 186,0

Визначити рентабельність продукції;

Завдання 6.

За наведеними даними акціонерного товариства про виробництво трьох видів продукції обчислити:

1. абсолютний приріст прибутку від реалізації;

2. приріст прибутку від реалізації за рахунок зміни середніх цін реалізації;

3. приріст прибутку від реалізації в результаті зміни собівартості продукції;

4. вплив зміни обсягу реалізованої продукції на прибуток від реалізації;

5. приріст прибутку від реалізації за рахунок зміни обсягу реалізації;

6. вплив середніх цін реалізації продукції, собівартості одиниці продукції, обсягу і структури реалізованої продукції на динаміку рентабельності від реалізації продукції.

Вид продукції Ціна за одиницю продукції, грн. Собівартість одиниці продукції, грн. Обсяг продукції, тис. шт.
базовий звітний базовий звітний базовий звітний
Деталь ПМ-6 11,2 12,0 10,5 10,7
Вузол Р-2 22,6 22,6 20,4 20,2
Запобіжник 3,2 3,3 2,5 2,5

 

Завдання 7.

Відомо дані одного з підприємств харчової промисловості:

Вид продукції Рівень рентабельності продукції, % Витрати на виробництво і реалізацію продукції, тис. грн.
базовий звітний базовий звітний
Печиво „Ніжне”
Вафлі „Ягідні”

Обчислити:

1) індекс рентабельності продукції змінного, постійного складу та структурних зрушень;

2) абсолютну зміну середнього рівня рентабельності, в тому числі за рахунок:

а) рентабельності окремих видів продукції;

б) структури витрат

Зробити висновки.

 

Завдання 10.

Динаміка капіталовкладень характеризується наступними даними, у співставних цінах, млрд. грн.:

Показник 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Загальний обсяг капіталовкладень   136,95   112,05   84,66   62,30
в тому числі: - виробничого призначення     97,35     79,65     53,12     41,45
- невиробничого призначення   39,67   32,89   24,48   20,92

1. Для вивчення інтенсивності змін обсягів капіталовкладень обчисліть: абсолютні прирости, темпи зростання и приросту (ланцюгові і базові) загального обсягу капіталовкладень. Результати представити в таблиці.

2. Для всіх показників розрахувати:

а) середній рівень ряду динаміки;

б) середньорічний темп зростання і приросту.

3. Зробити прогноз капіталовкладень на 1 квартал наступного року за допомогою показника середнього абсолютного приросту та середнього темпу зростання.

4. Визначити основну тенденцію розвитку загального обсягу капіталовкладень методом аналітичного вирівнювання, розрахуйте прогноз капіталовкладень на 1 квартал наступного року.

5. Зобразити динаміку загального обсягу капіталовкладень на графіку. Зробіть висновки.

 

Рекомендована література:

1. Адамов В.Е., Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П. и др. Экономика и статистика фирм: Учебник/ под ред. С.Д.Ильенковой М.: Финансы и статистика, 1998.

2. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. /., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. — К.: Либідь, 1998.

3. Зятковський І.В.Фінанси підприємств: навчальний посібник.-Тернопіль: “Економічна думка”, 1999.

4. Статистика финансов: Учебник/Под ред.проф.В.М.Салина.-М.:Финансы и статистика,2000.-816с.

5. Статистика: Підручник/С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна та ін.-К.:КНЕУ, 1998.

6. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. —К.:КНЕУ, 2000.

7. Шустіков А.А.Фінансова статистика:Навч.посібник.-К.:КНЕУ,2002.-290с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.021 с.)