III. Показники рентабельностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

III. Показники рентабельності1. Рентабельність продажів розраховується діленням операційного прибутку на виручку від реалізації продукції виражене у відсотках

2. Рентабельність основного капіталу визначається діленням чистого прибутку на основний капітал виражене у відсотках.

3. Рентабельність основної діяльності визначається діленням операційної прибутку на собівартість реалізованої продукції виражене у відсотках.

 

Таблиця 16

Аналіз показників фінансового стану підприємства

 

Показники Спосіб розрахунку базовий заданий
Показники ліквідності і платоспроможності
1. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (260+270)/(620+630)    
2. Коефіцієнт термінової ліквідності (260–100–110+270)/ (620+630)    
3. Коефіцієнт моментальної ліквідності (абсолютною) (230+240)/(620+630)    
4. Коефіцієнт ліквідності запасів (100+110+120+130+140) / (620+430+630)    
5. Коефіцієнт ліквідності засобів в розрахунках (150+160+170+180+190+200+210+250+270) / (620+430+630)    
6. Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості (530+540+550+560+570+580+590+600) / (160+170+180+190+200+210)    
7. Коефіцієнт мобільності активів (260+270) / 280    
8. Коефіцієнт співвідношення активів (260+270) / (080+270)    
Оцінка фінансової стійкості підприємства
1. Коефіцієнт незалежності (автономії) 380/640    
2. Коефіцієнт заборгованості (430+480+620+630)/640    
3. Коефіцієнт фінансового лівіриджу (430+480+620+630)/380    
4. Коефіцієнт маневреності (380-080)/380    
5. Коефіцієнт довгострокової фінансової риски 480/380    
6. Коефіцієнт фінансової стійкості 380/(620+630)    
7. Коефіцієнт риски 380/(430+480+620+630)    
Показники рентабельності %
1.Рентабельність продажів (Б03/а91)*100    
2. Рентабельність основного капіталу (Б05/030)*100    
3. Рентабельність основної діяльності (Б03/б01)*100    

Вихідні дані: таблиці 8; 9; 15; 16.

 

Після таблиці повинні бути зроблені короткі висновки. У завершальному коментарі до питання обґрунтувати пропозиції по покращенню фінансового стану підприємства.

 

 

Питання 8: ОЦІНКА СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА З ПОГЛЯДУ МОЖЛИВОСТІ ЙОГО БАНКРУТСТВА

Завдання для виконання:

- розрахувати індекс Альтмана для визначення вірогідності виникнення банкрутства на підприємстві.

Для оцінки стану підприємства з погляду можливості його банкрутства розраховують індекс Альтмана. Розрахунок даного індексу здійснюється на основі таких п'яти показників, які є індикаторами фінансово-економічного стану підприємства:

1) норма прибутку на авансований капітал – визначається діленням прибутку від звичайної діяльності до оподаткування на авансований капітал підприємства;

2) віддача авансованого капіталу по товарній продукції - розраховується діленням вартості товарної продукції на величину авансованого капіталу;

3) співвідношення власного і позикового капіталу – визначається діленням власного капіталу на позиковий капітал підприємства;

4) величина реінвестованого прибутку на одиницю вартості авансованого капіталу – розраховується діленням прибутку підприємства, направленого на збільшення статутного фонду підприємства, а також резервного капіталу на активи підприємства;

5) питома вага власних оборотних коштів в авансованому капіталі – визначається діленням цих засобів на авансований капітал підприємства;

 

Індекс Альтмана розраховується по формулі:

 

Z = 3,3К1+1,0К2+0,6К3+1,4К4+1,2К5

 

Критичне значення індексу Z, розраховане Альтманом, складає 2,675. З ним зіставляється його фактичне значення. Якщо Z фактичне < 2,675, то в недалекому майбутньому можливе банкрутство підприємства за умови, що не будуть прийняті необхідні заходи по зміцнення його фінансово-економічного стану. Якщо фактичне значення вище критичного стан підприємства задовільний або ж міцний залежно від ступеня перевищення фактичного значення коефіцієнта Z над його критичним значенням.

Після таблиці повинні бути зроблені короткі висновки. У завершальному коментарі до питання обґрунтувати пропозиції по мінімізації вірогідності банкрутства і напрямів його уникнення.

Таблиця 17

Розрахунок індексу Альтмана (по заданому варіанту)

 

  Показники Величина показників Питома вага окремих коефіцієнтів
Авансований капітал, тис. грн. Б47 Х
Прибуток до оподаткування, тис. грн. Б04 Х
Вартість товарної продукції, тис. грн. А91 Х
Позиковий капітал, тис. грн. Б50 Х
Власний капітал, тис. грн. Б48 Х
Вартість власних оборотних коштів, тис. грн. Б37-б51 Х
Реінвестований капітал, тис. грн. Б49 Х
К1 = 2/1*3,3   8/13*100
К2 = 3/1*1   9/13*100
К3 = 5/4*0,6   10/13*100
К4 = 7/1*1,4   11/13*100
К5 = 6/1*1,2   12/13*100
Індекс Альтмана (8+9+10+11+12)   100%
Критичний рівень індексу Альтмана 2,675 Х
Співвідношення фактичного рівня індексу з критичним рівнем індексу Альтмана (13/14)   Х

 

Вихідні дані: таблиці 8; 9; 12; 14.

 

 

Питання 9: ІНТЕНСИВНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ

 

 

Завдання для виконання:

- визначити показники рівня інтенсивності, результати і ефективність інтенсифікації;

- розрахувати економічний тип розвитку підприємства;

- дати визначення інтенсивності і інтенсифікації.

Таблиця 18

Основні показники рівня інтенсивності і ефективності інтенсифікації

Показники Варіанти Відхилення, %
баз. зад.
  4= (3-2)/2*100
Авансований капітал, тис. грн. Б47   -«»-
Площа сільськогосподарських угідь, га А02   -«»-
Середньорічна чисельність працівників, чол. Б10   -«»-
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. Б46   -«»-
Витрати праці, тис. люд.-год. Б11   -«»-
Виробничі витрати, тис. грн. А98   -«»-
Вартість валової продукції, тис. грн. - в порівняних цінах А92   -«»-
- в поточних цінах реалізації А95   -«»-

Продовження таблиці 18

 

Сума виручки від реалізації, тис. грн. А91   -«»-
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. Б01   -«»-
Чиста продукція, тис. грн. Б06   -«»-
Валовий прибуток, тис. грн. Б02   -«»-
Показники рівня інтенсивності: Сума авансованого капіталу на 1 га с.-г. угідь, тис. грн. Б47/А02   -«»-
Фондозабезпеченність, тис. грн. Б46/А02   -«»-
Виробничі витрати на 100 га сільгоспугідь, тис. грн. А98/А02*100   -«»-
Фондоозброєність, тис. грн. Б46/Б10   -«»-
Фондовіддача, грн. А92/Б46   -«»-
Фондомісткість, грн. Б46/А92   -«»-
Результати інтенсифікації: 1. Окупність авансованого капіталу валовою продукцією, грн. Б47/А95   -«»-
2. Отримано на 100 га сільгоспугідь, тис. грн.: а) валової продукції А92/А02*100   -«»-
б) чистої продукції Б06/А02*100   -«»-
в) валового прибутку Б02/А02*100   -«»-
Ефективність інтенсифікації: 1. Отримано на 100 грн. поточних витрат, грн.: а) валової продукції А92/А98   -«»-
б) чистої продукції Б06/А98   -«»-
в) валового прибутку Б02/А98   -«»-
2. Отримано на 100 грн. основних виробничих фондів, грн.: а) валової продукції А92/Б46*100   -«»-
б) чистої продукції Б06/Б46*100   -«»-
в) валового прибутку Б02/Б46*100   -«»-
3. Отримано на середньорічного працівника, тис. грн.: а) валової продукції А92/Б10   -«»-
б) чистої продукції Б06/Б10   -«»-
в) валового прибутку Б02/Б10   -«»-
4. Рівень рентабельності товарної продукції % Б02/Б01*100   3-2

Вихідні дані: таблиці 1;9;10;13;14.

Економічний тип розвитку – це поняття, яке відображає певне динамічне співвідношення між зміною в часі величини авансованого капіталу і обсягу виробництва валової продукції.

Залежно від ступеня впливу кожного з названих чинників на приріст валової продукції розрізняють такі економічні типи розвитку підприємств:

- інтенсивний – приріст продукції підприємство отримує лише завдяки підвищенню ефективності використання авансованого капіталу;

- екстенсивний – підприємство отримує приріст продукції лише за рахунок приросту ресурсів;

- урівноважений – приріст продукції досягається в однаковій мірі за рахунок приросту авансованого капіталу і підвищення ефективності його використання;

- переважно-інтенсивна (інтенсивно-екстенсивний) - питома вага приросту продукції за рахунок поліпшення ефективності використання авансованого капіталу перевищує питому вагу її приросту, отриманого завдяки зростанню використаних ресурсів;

- переважно-екстенсивна (екстенсивно-інтенсивний) - питома вага приросту продукції за рахунок збільшення розміру авансованого капіталу перевищує питому вагу її приросту, отриманого завдяки поліпшенню ефективності його використання.

Таблиця 19

Визначення частки приросту продукції за рахунок

інтенсифікації виробництва

 

Умовне позначення Показники Варіанти
базовий заданий
Вп 1. Обсяг виробництва товарної продукції в поточних цінах, тис. грн. А91  
∆ВП 2. Приріст обсягу виробленої продукції, % (ВПзад.-ВПбазов.)/ВПбазов*100  
АК 3. Авансований капітал, задіяний у виробництві, тис. грн. Б47  
∆АК 4. Приріст авансованого капіталу, % (АКзад.-АКбазов.)/АКбаз * 100  
∆Екс 5. Частина приросту продукції за рахунок екстенсивного чинника % ∆Екс = (∆АК/∆ВП)*100  
∆Інт 6. Частина приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва, % ∆Інт = [1-(∆АК/∆ВП)]*100  

Вихідні дані: таблиці 8; 14.

 

Після таблиці повинні бути зроблені короткі Висновки. У завершальному коментарі до питання обґрунтувати пропозиції по підвищенню інтенсивності і ефективності інтенсифікації.

Питання 10: АВАНСОВАНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Завдання для виконання:

- дати визначення авансованого і власного капіталу;

- перерахувати складові власного і позикового капіталу;

- аргументувати можливості залучення авансованого капіталу на підставі розрахунків в таблиці 20;

- розрахувати показники ефективності використання авансованого капіталу.

Залежно від економічного сенсу і цільового призначення всі показники ефективності використання окремих виробничих ресурсів при об'єктивному вимірюванні її рівня доцільно об'єднати в чотири групи:

1. Показники абсолютної ефективності виробництва. Вони характеризують ефективність використання головного ресурсу підприємства – землі і визначаються діленням валової продукції, чистої продукції, товарної продукції і прибутку на фізичну площу сільськогосподарських угідь.

2. Відносні показники ефективності використання ресурсів.До них відносять:

- фондовіддачу основних виробничих фондів – відношення вартості валової продукції до вартості основних виробничих фондів;

- фондовіддачу оборотного капіталу – відношення вартості валової продукції до вартості оборотного капіталу;

- річну продуктивність праці – відношення вартості валової продукції до середньорічної чисельності працівників;

- землевіддача – відношення вартості валової продукції до вартості землі, на якій вироблена дана продукція.

3. Показники ефективності використання спожитих виробничих ресурсів.Серед них найважливіше значення мають такі показники, як:

- зарплатовіддача – відношення валової продукції до фактичного фонду оплати праці;

- амортовіддача – відношення валової продукції до нарахованої амортизації;

- материаловіддача – відношення валової продукції до матеріальних витрат, сформованих за рахунок спожитих оборотних фондів;

- коефіцієнт прибутковості – відношення операційної прибутку до суми всіх поточних витрат, віднесених на реалізовану продукцію.

4. Показники ефективності додаткових вкладень у виробничі ресурси.

- коефіцієнт ефективності додаткових вкладень в авансований капітал – ділення приросту валової продукції на приріст авансованого капіталу;

- коефіцієнт ефективності додаткових поточних виробничих витрат – розраховується відношенням приросту валової продукції до приросту поточних витрат в сільськогосподарському виробництві;

- коефіцієнт окупності прибутком додаткових поточних витрат – відношення приросту операційною прибутку до приросту витрат на реалізовану продукцію;

- норма прибутку на авансований капітал – визначається діленням чистого прибутку на авансований капітал виражена у відсотках;

- норма прибутку на власний капітал визначається по формулі:

де НПвк – норма прибутку на власний капітал;

НПак – норма прибутку на авансований капітал;

ПК – позиковий капітал, тис. грн.

ВК – власний капітал, тис. грн.;

Вк – ставка відсотків за кредит

Таблиця 20

Ефективність використання власного і позикового капіталу

 

№ п/п Показники Варіанти
базовий заданий
Авансований капітал, тис. грн. Б47  
Власний капітал, тис. грн. Б48  
Позиковий капітал, тис. грн. Б50  
Ставка платежів за кредит, % Б52  
Операційний прибуток, тис. грн. Б03  
Відсотки за кредит, тис. грн.(4*3:100%)    
Питома вага позикового капіталу в авансованому капіталі % (3:1100%)    
Прибуток на позиковий капітал, всього, тис. грн. (75):100    
Прибуток на позиковий капітал після плати за кредит, тис. грн.(±) (8-6)    
Прибуток на власний капітал, тис. грн.(5-8)    
Норма прибутку на: а) авансований капітал % ((5:1)××100%) б) власний капітал % ((10+9):2)××100%)    
Норма прибутку на позиковий капітал % ((9:3)××100%)    
Коефіцієнт фінансового ліверіджу (3:2)    
Диференціал фінансового ліверіджу (11а- 4)    

Вихідні дані: таблиці 9; 14.

 

 

Таблиця 21

Ефективність використання авансованого капіталу

 

№ п/п Показники Базовий варіант Заданий варіант
I. Показники абсолютної ефективності виробництва
1. Отримано на 100 га сільгоспугідь, тис. грн.: - валової продукції А92/А02*100  
2. - чистої продукції Б06/А02*100  
3. - товарної продукції А91/А02*100  
4. - прибутку (чистого) Б05/А02*100  
II. Відносні показники ефективності використання застосовуваних ресурсів
5. Фондовіддача, грн.: - основного капіталу, грн. А92/Б46  
6. - оборотного капіталу, грн. А92/Б37  
7. Річна продуктивність праці, тис. грн/чол. А92/Б10  
8. Землевіддача, тис. грн./грн. А92/Б09  
III. Показники ефективності використання спожитих виробничих ресурсів
9. Зарплатовіддача, грн./грн. А92/Б07  
10. Амортовіддача, грн./грн. А92/Б08  
11. Матеріаловіддача, грн./грн. А92/А99  
ІV. Узагальнені показники ефективності використання авансованого капіталу
12. Норма прибутку на авансований капітал, % Б03/Б47*100  
13. Норма прибутку на власний капітал, % 12+Б50/Б48*(12-Б52)  
14. Рентабельність основного капіталу, % Б05/Б46*100  
15. Рентабельність оборотного капіталу, % Б05/Б37*100  
16. Ефективність використання авансованого капіталу на стадії виробництва, грн./грн. А92/Б47  

Вихідні дані: таблиці 1; 8; 9; 10; 12; 13; 14.

 


ВИХІДНІ ДАНІ

 

Таблиця 1

Код   Базовий
А01 Загальна земельна площа 5750,0 5520,0 2702,5 4094,0 4352,8 4847,3 2110,3 3075,1 2181,6 3200,5 3862,9
А02 Всього сільськогосподарських угідь 5000,0 4800,0
А03 Зокрема: рілля 4000,0 3734,4 1833,0 2670,0 2990,2 3435,2 1394,6 2203,4 1475,9 2220,8 2603,2
А04 сінокоси 300,0 280,1 137,5 200,3 224,3 257,6 104,6 165,3 110,7 166,6 195,2
А05 пасовища 700,0 785,5 379,5 689,8 570,6 522,1 335,8 305,4 310,4 395,6 560,5
А06 Площа меліорованих земель 500,0 720,0 213,9 391,6 454,2 548,0 163,3 254,0 227,6 389,6 524,0

 

 

Таблиця 2

Код   Базовий
А07 Посівна площа 3600,0 3473,0 1668,0 2269,5 2631,3 3091,7 1241,2 2005,1 1387,3 2043,2 2238,8
А08 Зернові і зернобобові всього 1800,0 1848,5 898,2 1335,0 1450,2 1824,1 733,6 1220,7 718,7 959,4 1194,9
А09 Озима пшениця 900,0 924,3 449,1 667,5 725,1 912,1 366,8 610,3 359,4 479,7 597,4
А10 Ярі без кукурудзи 540,0 554,6 269,5 400,5 435,1 547,2 220,1 366,2 215,6 287,8 358,5
А11 Кукурудза на зерно 360,0 369,7 179,6 267,0 290,0 364,8 146,7 244,1 143,7 191,9 239,0
А12 Соняшник 360,0 336,1 165,0 240,3 269,1 309,2 125,5 198,3 132,8 199,9 234,3
А13 Овочі 80,0 74,7 36,7 53,4 59,8 68,7 27,9 44,1 29,5 44,4 52,1
А14 Кормові культури всього 1360,0 1213,7 568,2 640,8 852,2 889,7 354,2 542,0 506,2 839,5 757,5
  з них                      
А15 багаторічні трави 272,0 242,7 113,6 128,2 179,0 177,9 70,8 108,4 101,2 184,7 151,5
А16 однорічні трави 244,8 230,6 102,3 115,3 153,4 169,0 63,8 113,8 91,1 151,1 136,4
А17 кукурудза на зелений корм і силос 693,6 619,0 255,7 326,8 434,6 489,3 180,7 276,4 248,0 428,1 378,8
А18 інші кормові культури 149,6 121,4 96,6 70,5 85,2 53,4 39,0 43,4 65,8 75,6 90,9
А19 Пар 400,0 261,4 165,0 400,5 358,8 343,5 153,4 198,3 88,6 177,7 364,5

 

 

Таблиця 3

Код   Базовий
  Врожайність культур, ц/га                      
А20 зернові всього 40,0 35,0 30,0 32,0 38,0 39,5 36,0 39,0 33,0 32,0 38,0
А21 озима пшениця 45,0 42,0 40,0 43,0 47,0 50,0 48,0 47,5 41,5 44,0 45,0
А22 ячмінь 28,0 22,0 21,0 20,0 30,0 22,0 25,0 23,0 27,0 26,0 24,0
А23 овочі 150,0 125,0 134,0 158,0 174,0 192,0 186,0 149,0 138,0 151,0 163,0
А24 соняшник 20,0 15,5 16,0 17,9 18,2 19,4 16,7 15,0 17,4 16,4 20,0
А25 кукурудза 38,0 28,0 31,4 37,6 29,2 30,5 34,7 36,9 40,0 36,4 33,3
  Виробництво продукції тваринництва, ц                    
А26 молоко 35000,0 38400,0 17625,0 30260,0 37850,0 37092,0 14129,5 26205,2 15745,1 17811,2 23848,9
А27 м'ясо всіх видів тварин 4130,0 4123,7 2362,8 3955,6 4951,5 5748,8 1970,0 2402,2 2406,0 3545,2 4719,4
А28 зокрема м'ясо ВРХ 2500,0 2736,0 1527,5 2492,0 3293,0 3751,4 1302,9 1577,7 1821,1 2226,4 3127,2
А29 м'ясо свиней 1200,0 1045,6 604,9 1068,0 1255,9 1545,9 453,2 506,8 369,0 1072,7 1301,6
А30 м'ясо овець 250,0 249,6 131,6 231,4 265,0 292,9 115,6 144,4 108,1 180,9 174,7
А31 м'ясо птиці 180,0 92,4 98,8 164,2 137,8 158,7 98,3 173,3 107,8 65,2 115,9
А32 шерсти овець 400,0 278,4 159,8 220,7 227,1 295,1 145,0 203,2 103,0 144,7 265,4
А33 яєць, тис. шт. 360,0 221,8 197,6 333,8 400,3 481,6 215,7 190,4 94,9 142,0 346,5

 

Таблиця 4

Код Рівень відносної товарності, % Базовий
А34 зернові всього 50,0 48,6 49,2 55,1 52,3 45,9 47,3 55,0 54,1 50,7 51,1
А341 озима пшениця 80,0 76,5 71,2 69,4 81,5 64,1 84,1 77,2 73,1 70,8 65,4
А35 соняшник 90,0 85,4 83,2 89,7 91,6 92,4 96,4 95,4 88,8 90,5 91,7
А36 овочі 80,0 75,2 76,6 77,4 82,5 80,7 87,4 84,3 81,1 79,9 80,2
А37 молоко 80,0 75,4 78,6 77,2 79,9 81,2 85,4 82,3 83,3 84,4 80,4
  м'ясо всіх видів тварин                      
А38 зокрема м'ясо ВРХ 85,0 81,1 81,7 83,6 85,4 90,3 89,4 88,8 87,6 85,5 86,5
А39 м'ясо свиней 70,0 65,5 66,6 63,2 68,7 70,1 71,1 74,9 72,5 73,3 69,7
А40 м'ясо овець 80,0 75,4 76,8 78,1 80,6 80,7 81,3 82,5 83,2 79,3 80,1
А41 м'ясо птиці 90,0 85,4 87,8 86,3 94,1 95,3 86,9 92,2 92,8 93,6 88,4
А42 шерсти овець 90,0 84,9 87,5 86,9 91,3 92,2 92,6 93,7 94,7 96,0 94,5
А43 яєць, тис. шт. 90,0 94,7 86,7 90,1 94,4 95,1 87,3 87,4 84,2 86,6 87,1

Таблиця 5

Код Ціни реалізації 1 ц, грн. Базовий
А44 зернові всього 100,0 94,2 95,6 97,4 98,4 110,4 105,4 107,6 102,2 100,6 101,9
А441 озима пшениця 120,0 115,4 109,6 108,7 122,3 125,4 114,3 117,4 111,3 106,4 116,1
А45 соняшник 150,0 140,5 141,3 159,7 145,7 146,6 149,3 154,2 155,4 156,1 149,5
А46 овочі 100,0 91,4 92,6 95,7 105,4 108,2 98,6 102,9 110,4 93,8 107,7
А47 молоко 70,0 58,6 64,7 65,7 72,4 76,6 67,8 65,8 75,1 59,8 60,4
  м'ясо всіх видів тварин                      
А48 зокрема м'ясо ВРХ 270,0 265,4 266,4 298,4 280,7 286,7 278,1 269,5 282,1 273,3 296,2
А49 м'ясо свиней 650,0 623,3 675,4 600,4 611,1 688,7 695,4 633,3 655,5 644,8 667,7
А50 м'ясо овець 260,0 254,4 267,3 289,5 274,4 296,5 253,3 265,3 269,1 274,1 287,6
А51 м'ясо птиці 360,0 345,6 336,8 378,5 381,6 365,8 369,8 374,1 352,9 354,8 356,2
А52 шерсти овець 1300,0 1250,4 1275,6 1390,4 1364,2 1325,8 1288,5 1336,4 1377,6 1292,0 1276,4
А53 яєць, тис. шт. 170,0 168,7 175,6 177,8 176,3 163,4 162,8 167,3 171,0 179,6 165,5

 

Таблиця 6

Код Собівартість 1 центнера, грн. Базовий
А54 зернові всього 60,0 52,1 68,7 62,1 54,6 61,3 54,6 55,5 50,1 57,4 63,3
А541 озима пшениця 50,0 45,2 60,4 55,4 47,9 54,8 46,6 49,8 40,1 50,7 58,4
А55 соняшник 70,0 64,5 68,7 74,6 78,9 76,3 63,2 61,2 65,5 71,1 73,5
А56 овочі 70,0 62,1 64,5 74,1 68,8 67,1 71,9 73,4 76,4 60,2 60,8
А57 молоко 75,0 79,6 86,5 88,3 81,4 77,3 71,4 65,3 96,4 94,2 70,4
  м'ясо всіх видів тварин                      
А58 зокрема м'ясо ВРХ 340,0 325,4 358,6 364,1 315,9 329,8 374,6 369,7 375,6 351,2 349,2
А59 м'ясо свиней 600,0 552,3 648,7 624,9 576,9 563,4 604,9 568,9 586,2 618,3 633,7
А60 м'ясо овець 300,0 274,9 285,6 287,3 321,6 334,7 315,4 310,2 309,6 308,7 294,3
А61 м'ясо птиці 270,0 264,1 271,5 285,4 286,4 263,4 278,7 281,6 263,9 274,9 282,1
А62 шерсти овець 1650,0 1589,6 1622,2 1763,2 1864,2 1845,1 1541,9 1655,4 1744,0 1789,0 1850,3
А63 яєць, тис. шт. 145,0 140,2 142,6 146,8 152,2 155,6 147,6 159,6 141,6 141,3 149,7

 

Таблиця 7

Код Прибуток від реалізації, тис. грн. Базовий
А64 зернові всього 1440,0 1323,8 356,6 830,9 1262,4 1623,8 634,5 1364,2 668,5 672,4 895,6
А65 соняшник 518,4 338,1 159,4 328,3 299,7 389,6 174,0 263,9 184,5 252,2 326,6
А66 овочі 288,0 205,7 105,7 141,1 314,2 437,5 121,1 163,3 112,3 180,1 319,2
А67 Всього по рослинництву 2246,4 1867,6 621,8 1300,3 1876,3 2451,0 929,6 1791,4 965,4 1104,6 1541,4
А68 молоко -140,0 -608,0 -302,0 -528,0 -272,2 -21,1 -43,4 10,8 -279,4 -517,1 -191,7
А69 м'ясо всіх видів тварин -100,2 -81,9 -100,5 -139,8 -67,2 -3,8 -81,3 -106,5 -125,4 -127,5 -105,9
А70 зокрема м'ясо ВРХ -148,8 -133,1 -115,1 -136,9 -99,0 -146,0 -112,4 -140,4 -149,2 -148,3 -143,4
А71 м'ясо свиней 42,0 48,6 10,8 -16,5 29,5 135,8 29,2 24,4 18,5 20,8 30,8
А72 м'ясо овець -8,0 -3,9 -1,8 0,4 -10,1 -9,0 -5,8 -5,3 -3,6 -5,0 -0,9
А73 м'ясо птиці 14,6 6,4 5,7 13,2 12,3 15,5 7,8 14,8 8,9 4,9 7,6
А74 шерсти овець -126,0 -80,2 -48,5 -71,5 -103,7 -141,3 -34,0 -60,7 -35,7 -69,0 -143,9
А75 яєць, тис. шт. 8,1 6,0 5,7 9,3 9,1 3,6 2,9 1,3 2,3 4,7 4,8
А76 Всього по тваринництву -358,1 -764,1 -445,3 -730,0 -434,0 -162,5 -155,9 -155,2 -438,1 -709,0 -436,8
А77 Всього по господарству 1888,3 1103,4 176,5 570,4 1442,3 2288,4 773,7 1636,2 527,2 395,6 1104,6

 

Таблиця 8

Код Товарна продукція (виручка), тис. грн. Базовий
А78 зернові всього 3600,0 2962,0 1267,4 2292,7 2836,1 3651,1 1316,6 2817,3 1311,4 1565,9 2364,3
А79 соняшник 972,0 625,1 310,3 616,2 653,7 812,5 301,7 437,6 318,9 463,1 642,4
А80 овочі 960,0 641,7 348,4 625,0 904,8 1151,8 447,1 569,6 364,7 502,7 733,0
А81 Всього по рослинництву 5532,0 4228,7 1926,1 3533,8 4394,6 5615,4 2065,3 3824,5 1995,1 2531,6 3739,7
А82 молоко 1960,0 1696,7 896,3 1534,8 2189,5 2307,1 818,1 1419,1 985,0 899,0 1158,1
А83 м'ясо всіх видів тварин 1230,1 1090,9 660,8 1132,9 1424,7 1842,9 603,4 709,3 684,9 1088,2 1483,7
А84 зокрема м'ясо ВРХ 573,8 588,9 332,5 621,7 789,4 971,2 323,9 377,6 450,0 520,2 801,2
А85 м'ясо свиней 546,0 426,9 272,1 405,3 527,2 746,3 224,1 240,4 175,3 507,0 605,8
А86 м'ясо овець 52,0 47,9 27,0 52,3 58,6 70,1 23,8 31,6 24,2 39,3 40,2
А87 м'ясо птиці 58,3 27,3 29,2 53,6 49,5 55,3 31,6 59,8 35,3 21,7 36,5
А88 шерсти овець 468,0 295,5 178,4 266,7 282,9 360,7 173,0 254,5 134,4 179,5 320,1
А89 яєць, тис. шт. 55,1 35,4 30,1 53,5 66,6 74,8 30,7 27,8 13,7 22,1 50,0
А90 Всього по тваринництву 3713,2 3118,6 1765,5 2987,8 3963,7 4585,5 1625,1 2410,8 1817,9 2188,7 3011,9
А91 Всього по господарству 9245,2 7347,3 3691,7 6521,6 8358,3 10200,9 3690,5 6235,2 3813,0 4720,4 6751,6

Таблиця 9

Код   Базовий
А92 Валова продукція у порівняних цінах 2005 р., тис. грн. 10447,0 8302,5 4171,6 7369,4 9444,8 11527,1 4170,2 7045,8 4308,7 5334,0 7629,3
А93 зокрема по рослинництву 6251,2 4778,5 2176,5 3993,2 4965,9 6345,4 2333,8 4321,7 2254,4 2860,7 4225,9
А94


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.019 с.)