АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІДІЯЛЬНОСТІ ВАТ АПФ “ТАВРІЯ” 2.1 Аналіз складу і динаміки балансового прибуткуВідкрите акціонерне товариство Агропромислова фірма “Таврія” розташоване напівдні України, в межах міста Нова Каховка Херсонської області.Основу виноградарства на Нижньодніпровських пісках було закладено в кінціVVIII сторіччя швейцарсько-німецькими колоністами. Зумовлено це буловідповідними природнокліматичними умовами: легкі ґрунти та багатство сонця.На базі товариства виноградарів у 1929 році був створений радгосп “Перемоганаймитів”, який у 1960 році було перейменовано в радгосп-завод “Таврія”.Відкрите акціонерне товариство Агропромислова фірма “Таврія” зареєстрованоНовокаховський виконкомом 2 жовтня 1998 року. ВАТ АПФ “Таврія” заснованорішенням представництва ФДМУ м. Нова Каховка від 24 лютого 1998 року №7.Агропромислова фірма “Таврія” – відкрите акціонерне товариство. Очолюєпідприємство голова правління Сидоренко Олександр МиколайовичГолові правління підпорядковані: заступник по промисловості, якому в своючергу підпорядковані: головний інженер, головний технолог, а їм начальникивиробничих цехів та допоміжних служб; заступник по комерційним справам керуєначальниками відділів постачання, маркетингу та торгівлі.ВАТ АПФ “Таврія” є засновником двох дочірніх підприємств, товариств зобмеженою відповідальністю: ДП “Таврія 1” та “Таврія 2”, які займаютьсявирощуванням сільськогосподарської продукції, яка є сировиною для виробництвавин та коньяків. Майнова та організаційна структура побудова АПФ “Таврія”зображена на рис. 2.1.Промисловість підприємства представлена:· Первинним виноробством, виробничі потужності якого складають 20 тис.тон переробки винограду;· Вторинним виноробством з обсягом обробки та випуску вина впляшковому розливі до 600 тис. дал;· Коньячним виробництвом з виробітком коньячних спиртів до 500тис.дал., а випуском коньяків щорічно – 350 тис. дал.;· Виробництво міцних напоїв – 200тис. далЗабезпечення виноградом для виробництва вин і коньяків здійснюється зарахунок власних площ та близько розташованих виноградарських господарств.Надходження вантажів на адресу АПФ “Таврія” та відправка продукції покупцяздійснюється автотранспортом та по залізниці. Крім того, поблизу знаходитьсярічковий порт Каховка та морський порт Херсон.Підприємство має загальну потужність по одночасному зберіганню:· Виноматеріалів – 1686 тис. дал.;· Коньячних спиртів – 971 тис. дал.;· Спирту-ректифікату – 100 тис. дал.
ВАТ АПФ "Таврія"
Обслуговуючі підрозділи та цехи (бухгалтерія, еко­номічний підрозділ, лабо­раторія, склади, фірмові магазини, гаражі, охорона.)   Допоміжні підрозділи та дільниці (механічна та ремонті служби, енерго-дільниця, компресорна, сантехнічна служба.)
Основні підрозділи та цехи
паспорт встановленого зразка. Майже всі види виробничої діяльності підприємства пройшли ліцензування. В Україні та за її кордоном вже давно набули слави коньяки “Таврія”, “Каховка”,“Херсон”, “Дніпро”, вони готуються з відбірних високоякісних коньячних спиртів,виготовлених за класичною технологією. У 1988р спеціалістами заводу винайдені ізатверджені нові марки групи КВВК “Оріана” 8 – річної витримки і 10 –річноївитримки коньяк групи КС “Асканія” З 1952р розпочато випусквиноградних вин, розроблені і освоєні високоякісні десертні вина, напівсухівина, сухі вина. Асортимент вино продуктів дуже широкий і різноманітний. Але в останні роки підприємство робить акцент на виробництві ординарних тамарочних коньяків, попит на які дає можливість росту.Проаналізуємо прибутковість (рентабельність) ВАТ АПФ “Таврія”, для цьогонасамперед проаналізуємо склад та динаміку валового прибутку. Спочатку, заданими “Звіту про фінансові результати” здійснимо загальну оцінку виконанняплану підприємства з валового прибутку. Для цього побудуємо аналітичну табл.2.2Як видно з табл. 2.2 порівняно з 2000 роком у 2001 році валовий прибуток зрісна 14978 тис. грн., а у 2002 році зменшився на 10400 тис. грн. Найбільшудолю у валовому прибутку займає прибуток від реалізації продукції у 2000роцівін складав 97,58%, а у 2001 та 2002 роках ми бачимо поступове зниження доліцього показника відповідно 95,39% і 94,31% , це викликано збільшенням доліпокупної продукції, та долі реалізації власної продукції через фірмовімагазини. Збитковими для підприємства є продукція рослинництва хоча у2002році прибуток від неї збільшився але збитки 2001 року досить значні, таксамо збитковими є і продукція тваринництва, продукція їдальні. 2.2 Асортиментна політика підприємства, її вплив на формування прибуткуОсновну частину прибутку підприємство отримує від реалізації продукції. Впроцесі аналізу вивчається динаміка, а також визначаються фактори зміни їїсуми. Прибуток від реалізації в цілому по підприємству залежить від чотирьохфакторів першого рівня підпорядкованості: обсяг реалізації продукції (VРП); їїструктури (УДі); собівартості (Сі) та рівня середньореалізаційних цін (Ці).Розрахунок впливу цих факторів на суму прибутку можна визначитивикористовуючи данні табл. 2.3Сума прибутку порівняно з 2000 роком у 2001 році зросла на 14978 тис. грн.,або на 70,5%, а у 2002 році вона зросла на 4578 тис. грн., що складає 21,5%.Якщо порівнювати суму прибутку фактичну та умовну, розраховану виходячи зфактичного обсягу та асортименту але за плановими собівартістю продукції,дізнаємось, на скільки вона змінилась за рахунок обсягу та структуриреалізованої продукції. Щоб знайти вплив тільки обсягу продажу, необхіднобазовий прибуток помножити на відсоток збільшення (зменшення) базовихпоказників по реалізації продукції в оцінці за плановою собівартістю.Вплив зміни повної собівартості на суму прибутку встановлюється порівняннямсуми витрат фактичної з базовою, перерахованою на фактичний обсяг продажу.Зміна суми прибутку за рахунок відпускних цін на продукцію визначаєтьсяспівставленням фактичної виручки з умовною, яку б підприємство отримало б зафактичного обсягу реалізації продукції за плановими цінами.Ці результати можливо отримати методом базисних підстановок, поступовозмінюючи базову виличну кожного факторного показника фактичною. Для цьогопобудуємо аналітичні табл. 2.4 та 2.5. Таблиця 2.2 Вихідні данні для факторного аналізу прибутку від реалізації, тис. грн..
Показники 2000р Показники 2000р перераховані на обсяг продажу 2001р. 2001р Показники 2000р перераховані на обсяг продажу 2002р 2002р
Виручка від реалізації продукції без ПДВ, акцизного податку та інших відрахувань з виручки
Повна собівартість реалізованої продукції
Прибуток від реалізації продукції
Обсяг реалізації    
Таблиця 2.3 Якби не змінився розмір інших факторів, сума прибутку повинна була б зменшитисьна 9,42% у 2001р, і на –26,86% у 2002р, та відповідно скласти 19241тис. грн., і15536 тис. грн. Потім визначаємо суму прибутку при фактичному обсязі реалізаціїта структурі реалізованої продукції, але за плановою собівартістю та плановимицінами. Для цього ми від умовної виручки віднімаємо умовну суму витрат:Σ(VРПі ф * Ці б) – Σ(VРПі ф * Сі б). Прибуток за таких умов склала у 2001р - 19375 тис. грн., у 2002р –16711тис. грн.. Підрахуємо скільки підприємство отримало б прибутку зафактичним обсягом реалізації, структурі та цінах, але за базовою собівартістюпродукції. для цього від фактичної суми виторгу слід відняти умовну сумувитрат: Σ(VРПі ф * Ці ф) – Σ(VРПі ф * Сі б). Сума прибутку у даному випадку для 2001р – 47225тис. грн., адля 2002р – 87554тис. грн..За даними табл. 2.4 та 2.5 можна встановити, як змінилась сума прибутку зарахунок кожного фактора у 2001,та 2002роках. Покажемо це у формі таблиці(табл. 2.6) Таблиця 2.6 Розрахунок зміни суми прибутку за рахунок кожного фактору
Зміна суми прибутку за рахунок: розрахунок 2001р 2002р
Обсягу реалізації продукції Пумов 1 – Пб -2001 -5706
Структури товарної продукції Пумов 2 - Пумов 1
Середніх цін реалізації Пумов 3 - Пумов 2
Собівартості реалізованої продукції Пф - Пумов 3 -11005 -61734
всього  
Результати розрахунків показують, що збільшення прибутку відбулося переважноза рахунок збільшення середньо реалізаційних цін. У зв’язку зі збільшеннямсобівартості продукції сума прибутку зменшилась у 2001р на 11005тис.грн., а у2002р на 61734тис. грн.. Також негативно вплинуло на прибуток і зменшенняобсягу реалізації, через який сума прибутку зменшилась відповідно у 2001р –2001тис. грн., 2002р – 5706тис.грн..Слід проаналізувати також зміни бази та динаміку прибутку від реалізацій окремихвидів продукції, величина якої залежить від трьох факторів першого порядку:обсягу продажу продукції (VРПі), собівартості (Сі) ісередньо реалізаційних цін (Ці). Факторна модель прибутку відреалізації окремих видів продукції має вигляд:Пі = VРП і * (Ці – Сі) . (2.2)Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку за окремими видамипродукції виконується методом базисних підстановок:П б = VРП бб – С б) ; (2.3)П умов 1 = VРП фб – С б); (2.4)П умов 2 = VРП фф - С б); (2.5)П ф = VРП фф – С ф). (2.6)

Розрахунок впливу факторів:

ΔПзаг = П ф - П б; (2.7)ΔПvрп = П умов 1 - П б; (2.8)ΔП ц = П умов 2 - П умов 1; (2.9)ΔП с = П ф - П умов 2 . (2.10)Розрахунок зміни прибутку за окремими видами продукції для ВАТ АПФ “Таврія”зведемо в табл. 2.7.Так як асортимент випускаємої продукції досить широкий є доцільним згрупуватипродукцію в однорідні групи: вина столові (А), вина кріплені (Б), міцні напої(В), коньяки ординарні (Г), коньяки марочні (Д), одиниці виміру декалітри.Данні, подані в табл. 2.7 показують, за якими видами продукцій зміни прибуткує позитивними, а за якими негативними і яки фактори вплинули відповіднопозитивно і негативно, і в якій мірі.На ВАТ АПФ “Таврія” порівняно з 2000р ми спостерігаємо для 2001р прибутковимиє всі види продукції, а вже у 2002р ми бачимо що продукція А і Б є збитковими. Найбільш негативний вплив здійснили такі фактори: зменшення обсягувиробництва і збільшення собівартості продукції. Прибутки у 2001 роціотримані переважно за рахунок збільшення цін реалізації.Для оцінки асортиментної політики підприємства, використовується ціла системапоказників у тому числі і отримання максимального прибутку. На ВАТ зміниструктури реалізації продукції сприяли збільшенню прибутку у 2001р на134 тис.грн., а у 2002р на 1175 тис. грн., так як в загальному обсязі реалізаціїзбільшилась питома вага високорентабельних видів продукції.Щоб встановити, які конкретно зміни відбулися в асортиментній політиціпідприємства, проведемо більш детальний аналіз структур продажу з урахуваннямприбутковості окремих видів продукції.Дані занесено до таблиці 2.8.Розрахунок факторного аналізу висвітлимо в аналітичій табл. 2.9 розрахункувпливу структури товарної продукції на суму прибутку від реалізації.Із табл. 2.9 видно, що більш доходними видам продукції є вид Г та наближенимдо нього вид Д. Але саме завдяки збільшенню долі виробу Г (коньяки ординарні)в загальному обсязі продажу сприяло збільшенню прибутку.При цих розрахунках слід мати на увазі, що результати розрахунків в даномувипадку будуть не досить точними, так як ми не враховуємо вплив структури на

 

2.3 Факторний аналіз прибутку за міжнародною практикоюОстаннім часом все більш уваги приділяється методикам аналізу прибутку, щобазуються на розподілі виробничих витрат на змінні і постійні і категоріїморженального доходу. Така методика широко застосовується в країнах зрозвинутими ринковими відносинами.Вона дозволяє вивчити залежність прибутку від невеликого кола найбільшважливих факторів і на базі цього керувати процесом формування її величини.На відміну від методики аналізу прибутку, що застосовується на вітчизнянихпідприємствах, вона дозволяє більш повно врахувати взаємозв’язок міжпоказниками і точніше виміряти вплив факторів. Покажемо це за допомогоюпорівняльного аналізу.В нашій країні при аналізі прибутку використовують наступну модель: П=К(Ц – С), (2.11)де П – сума прибутку; К – кількість реалізованої продукції; Ц – цінареалізації; С – собівартість одиниці продукції.При цьому виходять з того , що всі наведені фактори змінюються самі по собі,не залежно одне від одного. Прибуток змінюється прямо пропорційно обсягуреалізації, якщо реалізується рентабельна продукція. Якщо продукція збиткова,то прибуток змінюється обернено пропорційно обсягу реалізації.Одна ту не враховується взаємозв’язок обсягу виробництва (реалізації)продукції і її собівартості. При збільшенні обсягу виробництва вартістьодиниці продукції знижується, так як частіше зростає тільки сума зміннихвитрат (відрядна заробітна плата виробничих працівників, сировина, матеріали,технічне паливо, електроенергія) а сума постійних витрат (амортизація, орендаприміщень, по часова оплата працівників, заробітна плата та страхуванняадміністративно-господарського персоналу) залишається, як правило, без змін.І навпаки, при зниженні виробництва собівартість виробів зростає через те, щона одиницю продукції припадає більше постійних витрат.В зарубіжних країнах для забезпечення системного підходу при вивченніфакторів зміни прибутку і прогнозування її величини використовуютьморженальний аналіз, в основі якого покладено морженальний дохід.Морженальний дохід (МД) – це прибуток в сумі з постійними витратамипідприємства (Н): МД = П + Н. (2.12) Звідси П = МД – Н. (2.13) Сума морженального доходу можна в свою чергу представити у вигляді добуткукількості проданої продукції (К) і ставки морженального доходу на одиницюпродукції (Дс):П = К*Дс – Н, (2.14)Дс = Ц – V,П=К(Ц–V)–Н, (2.15)де V – змінні витрати на одиницю продукції.Формула (2.4) використовується для аналізу прибутку від реалізації одноговиду продукції.Вона дозволяє визначити зміну суми прибутку за рахунок кількостіреалізованої продукції, цін, рівня питомих змінних та суми постійних витрат.Вихідні данні для аналізу приведені в табл. 2.10.Для аналізу ми візмем показники за виробами що віднесені до групи Г ізанесемо їх до таблиці 2.10 данні для факторного аналізу прибутку по виробуГ. Таблиця 2.10 Данні для факторного аналізу прибутку по групі виробів Г
показники
Обсяг реалізації продукції, дал.
Ціна реалізаії, тис. грн. 0,14252 0,15698 0,25293
Собівартість продукції, тис. грн.. 0,07581 0,14516 0,17822
Утому числі питомі змінні витрати, тис. грн.. 0,05564 0,10655 0,13082
Сума постійних витрат, тис. грн.
Прибуток, тис. грн.. 13935,865 3660,854
Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку виконаємо методом базиснихпідстановок:П б = К бб – Vб) – Н б ; (2.16)П умов. 1 = К фб – Vб) – Н б; (2.17)П умов. 2 = К ф( Ц ф – Vб ) – Н б; (2.18)П умов. 3ф( Ц ф – Vф) – Н б; (2.19)ПФф( Ц ф – Vф) – Нф; (2.20)Покажемо ці розрахунки у формі таблиці (табл.2.11). Таблиця 2.11 Факторний аналіз прибутку за виробом Г 2000-2001р
показники Обсяг реалізації ціна Змінні витрати Постійні витрати Сума прибутку, тис. грн.
База база база база база 13935,86
Умов. 1 факт база база база 22694,21
Умов. 2 факт факт база база 27172,72
Умов. 3 факт факт факт база 11405,03
факт факт факт факт факт 3660,854
Аналогічний розрахунок зробимо для періоду 2000-2002р, в табл.2.12 Таблиця 2.12Факторний аналіз прибутку за виробом Г 2000-2002р
показники Обсяг реалізації ціна Змінні витрати Постійні витрати Сума прибутку, тис. грн.
База база база база база 13935,86
Умов. 1 факт база база база 19092,86
Умов. 2 факт факт база база 59462,99
Умов. 3 факт факт факт база 28543,84
факт факт факт факт факт 20042,078
Розрахунок змін прибутку та його складових зведемо в табл. 2.13. Таблиця 2.13 Розрахунок зміни прибутку за рахунок кожного фактору
Зміна суми прибутку за рахунок: розрахунок 2001р 2002р
Обсягу реалізації продукції Пумов 1 – Пб -11241,65
Середніх цін реалізації Пумов 2 - Пумов 1 4478,51 40370,13
Змінні витрати Пумов 3 - Пумов 2 -15767,69 -30919,15
Постійні витрати Пф - Пумов 3 -7744,18 -8501,76
всього   -10275,01 6106,22
В таблиці зведемо показники і покажемо зміни прибутку за виробом Г у 2001 і2002 роках.Порівнявши отримані результати даними табл..2.6, що розраховані за моделлю(2.3), помітно, що вони дещо різні. За рахунок спаду виробництва у 2001роціпідприємство втратило не 11875.29тис.грн., а 11241,65тис.грн., тоді як у 2002році за рахунок збільшення обсягу реалізації прибуток збільшився не на6105,55, а на 6106,22. Хоча різниця і незначна, але вона свідчить. Щорозглянута методика дозволяє більш вірно визначити вплив факторів на змінусуми прибутку, так як вона враховує взаємозв’язок обсягу виробництва,собівартості та прибутку. ВИСНОВКИ Методологічною основою аналізу фінансових результатів, до яких належатьпоказники прибутковості та рентабельності, в умовах ринкових відносин єприйнята для всіх підприємств, незалежно від організаційно-правової форми івласності, модель їхнього формування і використання.Аналіз прибутку показав, що основне джерело його формування на ВАТ АПФ“Таврія” – прибуток від реалізації продукції. він є кінцевим результатомдіяльності підприємства не лише у сфері виробництва, а й у сфері обігу.Найважливішими умовами зростання прибутку від реалізації продукції єзбільшення обсягу випуску продукції, забезпечення ритмічності виробництва івідвантаження продукції, зниження її собівартості, підвищення її якості таконкурентноздатності, оптимізація запасів готової продукції на складах,своєчасна оплата покупцями замовленої ними продукції, застосуванняпрогресивних форм розрахунків за продукціюУ роботі розглянули методи функціонального детермінованого аналізу прибуткута рентабельності, що базується на розкладанні аналізованого показника наскладові елементи, але при цьому не враховували складні зв’язки, яківиникають між прибутком (рентабельністю) та іншими вартісними якіснимипоказниками: продуктивністю праці, фондовіддачею, матеріаломісткістю, якістюпродукції тощо.На прибуток від реалізації впливають зміни в структурі й асортиментіреалізованої продукції. це відбувається тому, що рентабельність різнихвиробів неоднакова. При збільшенні у складі реалізації продукції часткивиробів з рентабельністю вищою за середню по підприємству сума прибуткузростає, і навпаки.Проаналізувавши в роботі прибутковість і рентабельність, як в цілому попідприємству, так за окремими група продукції, а також прибутковість ірентабельність продажу в цілому по підприємству і за окремими видами ,спираючись на методологічні і теоретичні засади можна зробити наступнівисновки.При факторному аналізі прибутковості і рентабельності за базу порівняння буловзято показники господарської та фінансової діяльності ВАТ АПФ “Таврія” за2000р. Аналіз проведено за два періоди 2000 –2001р, та 2000 – 2002 р.Що стосується першого аналізує мого періоду то спостерігається зростаннявалового прибутку, через збільшення реалізації продукції, а також підвищенняцін на неї.У другому аналізуємо му періоді спостерігається падіння обсягу прибутку цесталося через ризьке підвищення собівартості реалізованої продукції таскорочення обсягу реалізації високорентабельних видів.Що стосується показників рентабельності то в першому періоді спостерігаєтьсязростання на 19.7%, а в другому спостерігається значне зниження рівнярентабельності як в цілому по підприємству, так і за окремими групамипродукції. це негативне явище те ж викликано зростанням собівартостіреалізованої продукції.Також було розглянуто міжнародну практику факторного аналізу прибутку відреалізації окремого виду продукції, а також рентабельності окремого виду.Провівши порівняльний аналіз ми переконались - розрахунки за моделями, щовикористовуються в міжнародній практиці є більш точними і дозволяють більшглибше та достовірніше проаналізувати вплив факторів на результативніпоказники.В цілому стан підприємства за рівнем прибутковості та рентабельності можнавважати нормальним, і незначні негативні зрушення є тимчасовими, і вмайбутньому підприємство знизить свої змінні витрати і тим самим знизитьсярівень собівартості, зростання якого є небажаним для підприємства.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1.Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91р №1576 – XIIV2. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні”від 16.07.99р №9963. П(С)БО 2 “Баланс”4. П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”5. П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”6. П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”7. Баканов М. И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы истатистика, 1993г.8. Бакаев А.С. Годовая бухгалтерская отчетность организации: подходы икомментарии к составлению. – М.: Бухгалтерский учет, 1997г9. Бандурка А.М., Черников И. М. Финансово – экономический анализ. – Харьков:из.-во ХУВД, 1999г.10. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. Пер. с англ. - М.: Финансы истатистика, 1996г.11. Бухгалтерский учет: учебник/ под ред. П.С Безруких. – 2-е изд.,переработано и дополнено. – М.: Бухгалтерский учет, 1995г.12. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1996г.13. Ванинский А.Я. Факторный анализ хозяйственной деятельности. – М.: Финансыи статистика, 1984г.14. Герстнер П. Анализ баланса. – М.: Экономическая жизнь, 1926г.15. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. – М.: Аудит,ЮНИТИ, 1994г.16. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: учебник/ Под ред.И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1995г.17. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: Бухгалтерский учет, 1996г.18. Зудилин А.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятий развитыхкапиталистических стран: учебное пособие. – М.: из.-во УДН,1986г.19. Івахненко В.М., Горбатюк М.Т., Льовочкін В.С. Економічний аналіз: навч.Посіб. – К.: КНЕУ, 1999г.20. Іващенко В.І., Блюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. –К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 1999г.21. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций.Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1997г.22. Ковбасюк М.Р., Соколовская З.Н., Беспалов В.М. Анализ финансовойдеятельности предприятия с использованием ПЭВМ. – М.: Финансы и статистика,1990г.23. Количественные методы финансового анализа: Пер.с англ. С. Дж. Брауна иМ.П. Крицмена. – М.: ИНФРА – М, 1996г.24. Кочович Е. Финансовая математика: Теория и практика финансово-банковскихрасчетов: Пер. с серб. – М.: Финансы и статистика, 1995г.25. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния инвестиционнойпривлекательности АО в промышленности, строительстве и торговле. – М.: АО“ДИС”, 1994г.26. Крылова Т.Б. Выбор партнера: анализ отчетности капиталистическогопредприятия. – М.: Финансы и статистика, 1991г.27. Крынковский Х. Э. Математика для экономистов. Пер. с польс. В.Д.Менекра. – М.: Статистика, 1970г.28. Мних Е.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. –Львів: Наука, 1998г.29. Ненашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. – М.: Высшаяшкола, 1997г.30. О’Брайен Дж., Шриватова С. Финансовый анализ и торговля ценнымибумагами: Пер.с англ. – М.: Дело ЛТД, 1995г.31. Павлова Л.П. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА– М, 1996г.32. Попович П.Я. Економічний аналіз і аудит на підприємстві. –Тернопіль: Економічна думка, 1999г.33. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.– Минск: Высшая школа, 1999г.34. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ:Подготовительный курс. Спб.: АОЗТ “Литера плюс”, 1993г.35. Справ очник фінансиста предприятия. – М.: ИНФРА – М, 1996г.36. Стражев В.И. Аналіз хозяйственной деятельности в промышлености. –Минск: Высшая школа, 1999г.37. Финансовое управление компанией / Общ. ред. Е.В. Кузницовой. – М.:Фонд “Правовая культура”, 1995г.38. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. Л.М. Ковольовой. – М.: Финансы истатистика, 1996г.39. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / под ред. Е.С.Стояновой. – М.: Из.-во Перспектива, 1996г.40. Херес Дж.М. Международные финансы: Пер. с англ..- М.: Информационно–издательский дом “Филинъ”, 1996г.41. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерчиских расчетов. – 2-е изд.– М.: “Дело Атд”, 1995г.42. Чумаченько Н.Г. Учт и аналіз в промышленном производстве США – М.:,1971г.43. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового анализа. – М.:ИНФРА – М, 1995г.44. Энтони Р., Рис. Дж.. учт: Ситуации и примеры. – М.: Финансыстатистика, 1993г.

 

 

У 2005 році показник собівартості реалізованих товарів на підприємствісклав 1367,5 тис. грн., знизившись на 63,1 тис. грн. (на 4,41 %), впорівнянні з 2004, що дало йому можливість збільшити обсяг валовогоприбутку на 5,5 тис. грн. (на 1,44%). Зменшення собівартості у 2005 роціпідприємство досягло як за рахунок позитивних факторів - скороченнякількості посередників товарів та збільшення договорів поставки товарівбезпосередньо від підприємств-товаровиробників, так і за рахунок негативних- зменшення обсягів товарообороту. Ситуація з прибутком від операційної діяльності не характеризуєдіяльність підприємства з кращого боку. Так, діяльність підприємства зпридбання та реалізації товарів, з реалізації іноземної валюти та іншихоборотних активів, з операційної оренди активів тощо в трьох аналізуємихроках була збитковою. У 2004 році збитки від операційної діяльностізбільшилися з 70,6 до 84,8 тис. грн. (на 14,2 тис. грн. або 20,11 %). Узвітному році цей показних зменшився. Збитки підприємства становлять 50,4тис. грн., тобто підприємство погасило частину боргу на суму 34,4 тис. грн. Підприємство в 2005 році отримало прибуток від звичайної діяльності дооподаткування в сумі 1 тис. грн., що свідчить про покращення діяльностіпідприємства. Але отримання прибутку мало місце не в результаті операційноїдіяльності, а в результаті фінансової та інвестиційної. На підприємстві в 2004 році мало місце зменшення вартості власногокапіталу. У 2004 році в порівнянні з 2003 роком його вартість зменшилася з390,6 тис. грн. до 65 тис. грн. У 2005 році відбувається зростання вартостівласного капіталу на – 38,3 тис. грн. (на 58,92 %) і становить лише 103,3тис. грн. Зменшення вартості власного капіталу у 2004 році пов'язано з анулюваннямпаїв та значною величиною нерозподіленого збитку - 227,6 тис. грн. У 2004році відбувається лише зростання вартості іншого додаткового капіталу зарахунок дооцінки необоротних активів та від їх безкоштовного отримання. Фактично на кінець 2005 року розмір власного капіталу в порівнянні зпочатком року зріс на 38,3 тис. грн. - з 65,0 до 103,3 тис. грн. Цепояснюється збільшенням статутного капіталу підприємства за рахунокдодаткових внесків засновників та зменшенням розміру непокритих збитків з227,6 до 171,9 тис. грн. Величина вартості сукупного капіталу підприємства у 2005 році порівняно з2003 роком зменшилася на 50,2 тис. грн. (2,16 %) і становила 515,7 тис.грн. проти 565,9 тис. грн. у базовому році. В порівнянні з 2004 роком цявеличина також зменшилася, але на більшу суму - на 113,4 тис. грн. (18,03%) і становила 515,7 тис. грн. Середньооблікова чисельність працівників Рожнівського споживчоготовариства протягом досліджуваного періоду 2003-2005 років є незмінною, істановить 21 особу. Підприємство не є рентабельним у 2003-2004 роках, якщо аналізуватипоказник рентабельності основних засобів. Причиною цього, як вжезазначалося вище, є збитки підприємства. В звітному ж році розмір чистого прибутку становив 1,0 тис. грн. Цесвідчить про більш ефективну діяльність підприємства у звітному році, хочапоказники рентабельності основних засобів є незначним 0,31 %. Тобто на 1гривню основних засобів припадає лише 0,31 копійка чистого прибутку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.016 с.)