Факторний аналіз формування та структура фінансових результатів діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Факторний аналіз формування та структура фінансових результатів діяльностіСільськогосподарських підприємств Полтавської областіза 2007, 2009 рр.

Відхилення (+, -) Показник 2007 р. 2009 р. абсолютне відносне, %

Доход від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг), млн. грн.

3742,2 7399,6 +3657,4 +97,7

Непрямі податки та інші вирахування

З доходу, млн. грн.

596,7 1313,3 +716,6 +120,1

Чистий доход від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг), млн. грн.

3145,5 6086,3 +2940,8 +93,5

У % до доходу від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) 84,1 82,3 -1,8 х

Інші операційні доходи, млн. грн. 757,3 833,0 +75,7 +10,0

Операційні витрати, млн. грн. 2964,7 5732,2 +2767,5 +93,3

Прибуток від операційної діяльності, млн. грн. 938,1 1187,1 +249,0 +26,5

Доходи від фінансової та інвестиційної

Діяльності, млн. грн.

92,0 152,2 +60,2 +65,4

Витрати від фінансової та інвестиційної

Діяльності, млн. грн.

223,7 433,6 +209,9 +93,8

Збиток від фінансової та інвестиційної

Діяльності, млн. грн.

-131,7 -281,4 -149,7 +113,7

Прибуток від звичайної діяльності

До оподаткування, млн. грн.

806,4 905,7 +99,3 +12,3

Прибуток від операційної діяльності у %

До прибутку від звичайної діяльності

До оподаткування

116,3 131,1 +14,8 х

Доходи від надзвичайної діяльності, млн. грн. 0,4 0,6 +0,2 +50,0

Витрати від надзвичайної діяльності, млн. грн. 6,4 10,2 +3,8 +59,4

Збиток від надзвичайної діяльності, млн. грн. -6,0 -9,6 -3,6 +60,0

Чистий прибуток, млн. грн. 797,3 893,9 +96,6 +12,1

У % до доходу від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) 21,3 12,1 -9,2 х

У % до прибутку від операційної діяльності 85,0 75,3 -9,7 х

Примітка: Розраховано за даними: [1, с. 86-87; 2, с. 86-87]. ЕКОНОМІКА

120 ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 1 • 2011

Такий аналіз дає можливість встановити галу-

Зі й види продукції, що найсуттєвіше впливають

На формування фінансових результатів.

Оцінювання структури фінансових результа-

Тів пропонується здійснювати за показниками

частки (у %):

- валового прибутку в: чистому доході від ре-

Алізації продукції, прибутку від операційної дія-

Льності, прибутку від звичайної діяльності до

оподаткування;

- прибутку від звичайної діяльності в прибут-

ку від звичайної діяльності до оподаткування;

- чистого прибутку в: доході від реалізації

Продукції, валовому прибутку тощо.

За інформацією табл. 2 розглянемо варіанти

Факторного аналізу показників фінансових ре-

Зультатів із використанням адитивних детермі-

Нованих моделей.

Модель факторного аналізу прибутку від

операційної діяльності:

ПОД = Д – НП + ІОД – ОВ, (1)

де: ПОД – прибуток від операційної діяльності;

Д – доход від реалізації продукції (товарів, ро-

біт, послуг);

НП – непрямі податки та інші вирахування з

доходу;

ІОД – інші операційні доходи;

ОВ – операційні витрати.

Абсолютна зміна факторних показників (табл.

Водночас є результатом їх впливу на зміну

Результативного показника з урахуванням хара-

Ктеру впливу відповідного фактора. Наприклад,

Зі збільшенням операційних витрат (у моделі (1)

Зі знаком «мінус») зменшується прибуток від

Операційної діяльності.

У сільськогосподарських підприємствах Пол-

Тавської області прибуток від операційної діяль-

Ності в 2009 р., порівняно з 2007 р., збільшився

на 249,0 млн. грн., що становить 26,5% (для спі-

Вставлення обрано найбільш сприятливі за фі-

Нансовими результатами роки). При цьому за

Рахунок збільшення доходу від реалізації проду-

Кції та інших операційних доходів прибуток від

Операційної діяльності зріс відповідно на 3657,4

І 75,7 млн. грн. Що стосується непрямих подат-

Ків та операційних витрат, то їх збільшення зу-

Мовило відповідне зменшення прибутку від опе-

Раційної діяльності (на 716,6 і 2767,5 млн. грн.).

Отже, факторами збільшення прибутку (для

Збиткових підприємств – зменшення збитку) від

операційної діяльності є:

- зростання доходу від реалізації продукції та

інших операційних доходів (прямий вплив);

- зменшення непрямих податків та операцій-

них витрат (зворотній вплив).

Модель факторного аналізу прибутку від

звичайної діяльності до оподаткування:

ПЗД = ПОД + ДФІ – ВФІ, (2)

Де: ПЗД – прибуток від звичайної діяльності до

оподаткування;

ПОД – прибуток від операційної діяльності;

ДФІ – доходи від фінансової та інвестиційної

діяльності;

ВФІ – витрати від фінансової та інвестиційної

Діяльності.

У 2009 р., порівняно з 2007 р., прибуток від

Звичайної діяльності до оподаткування збільши-

вся на 99,3 млн. грн., тобто 12,3%. Позитивно на

Це вплинули два фактори: зростання прибутку

Від операційної діяльності (на 249,0 млн. грн.) і

Доходів від фінансової та інвестиційної діяльно-

Сті (на 60,2 млн. грн.). Водночас внаслідок збі-

Льшення витрат від фінансової та інвестиційної

Діяльності прибуток від звичайної діяльності до

Оподаткування зменшився на 209,9 млн. грн.

Модель факторного аналізу чистого прибу-

тку:

ЧП = ПОД + П

ФІД + ПНД, (3)

де:ЧП – чистий прибуток;

ПОД – прибуток (збиток) від операційної дія-

льності;

П

ФІД – прибуток (збиток) від фінансової та ін-

вестиційної діяльності;

ПНД – прибуток (збиток) від надзвичайної дія-

Льності.

У 2009 р., порівняно з 2007 р., чистий прибу-

Ток сільськогосподарських підприємств Полтав-

Ської області збільшився на 96,6 млн. грн.

(12,1%) лише завдяки зростанню прибутку від

Операційної діяльності (на 249,0 млн. грн.). Від

Фінансової та інвестиційної діяльності, а також

Надзвичайних подій збиток становив 149,7 і 3,6

Млн. грн. відповідно. Ці суми негативно вплину-

Ли на динаміку чистого прибутку.

Результати факторного аналізу фінансових ре-

Зультатів використовуються при розрахунку ре-

Зервів зростання прибутку і підвищення рівня

Рентабельності.

Одним із напрямів аналізу фінансових резуль-

Татів є оцінювання якості прибутку за такими

Критеріями, як достовірність звітності, частота

Зміни облікової політики та її вплив на форму-

Вання фінансових результатів, стабільність осно-

Вних складових прибутку, діловий імідж підпри-

Ємства тощо.

Достовірність даних про фінансові результати

– один з основних критеріїв високої якості при-

Бутку. Якщо суб’єкт господарювання щорічноЕКОНОМІКА

№ 1 • 2011 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 121

Змінює свою облікову політику, то це знижує

якість показників прибутку. Для оцінювання

Якості прибутку використовуються також ре-

Зультати аналізу його динаміки та структури.

Якщо протягом тривалого періоду спостеріга-

Ються стійкі темпи його зростання, а в складі

Прибутку від звичайної діяльності переважна

Частка належить результату основної діяльності

(валовому прибутку), то якість прибутку вважа-

Тиметься досить високою. Важливим критерієм

Якості прибутку є діловий імідж підприємства,

Що формується на підставі виконання взаємних

Зобов’язань, партнерських стосунків, особистих

Контактів, публікацій у пресі тощо.

Використання результатів оцінювання якості

Прибутку зовнішніми суб’єктами аналізу (бан-

Ками, інвесторами, діловими партнерами) сприяє

Зниженню фінансового ризику, а також

Об’єктивному прогнозуванню перспективної

Платоспроможності.

Висновки. В умовах ринкової економіки при-

Буток є найважливішим чинником стимулюван-

Ня підприємницької діяльності, основним дже-

Релом економічного та соціального розвитку

Підприємств і держави.

Узагальнюючи результати проведених дослі-

Джень, можна відзначити чітку циклічність у

Динаміці фінансових результатів діяльності і рі-

Вня рентабельності сільськогосподарських під-

Приємств Полтавської області впродовж остан-

Ніх років, що пояснюється насамперед відповід-

Ними змінами обсягів виробництва валової про-

дукції (і передусім продукції рослинництва) та

Пов’язаною з цим ринковою кон’юнктурою

(пропозиція та ціни на продукцію).

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Фінанси Полтавщини : [статистичний збірник]

/ Головне управління статистики у Полтавській

Області. – Полтава, 2008. – 118 с.

2. Фінанси Полтавщини у 2009 році: [статистич-

ний збірник] / Головне управління статистики у

Полтавській області. – Полтава, 2010. – 118 с.

 

Розділ. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств ; 8.1. Аналіз прибутків підприємств; Економічний аналіз (конспект)

Розділ. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємствПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.009 с.)