Тема 6. Аналіз оборотних засобів 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Аналіз оборотних засобівАналіз матеріальних витрат на автомобільні перевезення.

Мета, задачі. Інформаційне забезпечення аналізу. Використання інтегрального методу аналізу.

Використання прийому обчислювання різниць. Встановлення впливу зростання цін на матеріальні витрати. Вивчення внутрішній факторів зростання матеріальних витрат. Забезпечення підприємства паливом мастилами запасними частинами та іншими матеріалами. Аналіз матеріалоємності виробництва. Аналіз економічних показників використання матеріальних ресурсів.

Тема 7. Аналіз використання трудових ресурсів та витрат на оплату праці

Аналіз використання трудових ресурсів.

Мета, задачі, інформаційне забезпечення. Аналіз складу трудових ресурсів підприємств. Оцінка забезпечення підприємства робітниками та спеціалістами. Вивчення ринку трудових ресурсів. Аналіз продуктивності праці, факторний аналіз продуктивності праці. Регресійно­-кореляційний аналіз продуктивності праці.

Аналіз організації оплати праці.

Фонд заробітної плати та його зміни. Горизонтальний та вертикальний аналіз фонду заробітної плати. Аналіз формування фонду заробітної плати. Факторний аналіз фонду заробітної плати. Аналіз середньої заробітної плати. Аналіз ефективності діючої організації оплати праці.


Тема 8. Аналіз витрат на виробництво, собівартості продукції

Аналіз собівартості.

Собівартість як економічна категорія. Загальна сума витрат та її складові Особливості аналізу в умовах ринку. Оцінка витрат пов'язаних із збоями в ритмі діяльності підприємства.

Аналіз собівартості одиниці транспортної продукції. Собівартість як складова вартості транспортних послуг. Аналіз складових собівартості одиниці транспортної продукції. Використання прийому відсоткових співвідношень. Факторний аналіз. Оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів: Використання інтегрального методу аналізу собівартості перевезень пасажирів та погоджених відрядних . Визначення основних напрямків зменшення собівартості.

 

Тема 9. Аналіз фінансових результатів і рентабельності

Поняття фінансового результату діяльності підприємства. Місце прибутку в системі узагальнюючих вартісних показників, його значення в оцінці й стимулюванні економічної ефективності підприємства. Чистий прибуток і його складові. Вплив окремих груп фінансових результатів і витрат на розмір чистого прибутку.

Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг). Аналіз операційних доходів і збитків. Прибуток як основний результативний показник діяльності АТП.


Визначення суми чистого прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства. Фактори, які впливають на розмір чистого прибутку: їх класифікація на залежні й незалежні від діяльності підприємства. Аналіз та обґрунтування доцільності основних напрямів використання прибутку.

Аналіз показників рентабельності: загальної рентабельності виробництва, реалізованої продукції, окремих виробів. Фактори зміни рентабельності, резерви зростання.

Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства

Зміст та завдання аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційна база аналізу. Загальна оцінка фінансового стану підприємства.

Загальна оцінка капіталу. Аналіз основного та оборотного капіталу. Аналіз якості оборотного капіталу. Аналіз джерел формування капіталу.

Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства.

Узагальнення результатів аналізу фінансового стану підприємства та визначення шляхів його фінансового оздоровлення.


 

Питання до навчальної дисципліни

 

1. Сутність техніко-економічного аналізу

2. Місце техніко-економічного аналізу в системі управління підприємством.

3. Завдання техніко-економічного аналізу на підприємстві.

4. Зміст поняття «управлінське рішення».

5. Роль техніко-економічного аналізу як засобу підвищення ефективності виробництва за умов ринкових відносин.

6. Етапи розвитку економічного аналізу.

7. Перспективи розвитку економічного аналізу.

8. Мета й завдання економічного аналізу.

9. Основні категорії економічного аналізу.

10. Поняття факторів та їх класифікація.

11. Поняття резервів та їх види.

12. Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами.

13. Предмет економічного аналізу.

14. Види економічного аналізу.

15. Визначення поняття «метод» економічного аналізу.

16. Прийоми традиційних (логічних) методів економічного аналізу.

17. Визначення методу порівняння, найпоширеніші види порівнянь.

18. Сутність методу деталізації та його види.

19. Сутність елімінування.

20. Суть прийому ланцюгових підстановок.

21. Суть методу абсолютних різниць.

22. Прийом відсоткових різниць.

23. Методи середніх та відносних величин.

24. Суть методу групування та види групування.

25. Характеристика індексного методу.

26. Суть балансового прийому аналізу.

27. Економіко – математичні методи в економічному аналізі, їх класифікація.

28. Мета кореляційно – регресійного аналізу, його етапи.

29. Евристичні методи економічного аналізу.

30. Сутність інформації та її роль в аналітичному дослідженні.

31. Основні вимоги до аналітичної інформації.

32. Джерела аналітичної інформації та особливості їх формування й використання.

33. Різниця між внутрішніми й зовнішніми джерелами аналітичної інформації.

34. Поняття «виробнича програма» та її показники.

35. Основні завдання аналізу виробничої програми.

36. Вимірники обсягу продукції в натуральному та вартісному вираженні.

37. Оцінка виконання завдань з обсягу продукції.

38. Методи оцінки виконання плану і асортименту виробництва.

39. Поняття якості продукції, методи їх визначення.

40. Методи проведення узагальнюючої оцінки виконання завдань з якості продукції.

41. Коефіцієнт сортності, метод визначення.

42. Ритмічність випуску продукції.

43. Коефіцієнт ритмічності випуску продукції, метод визначення.

44. Яка продукція вважається реалізованою?

45. Чинники, що впливають на відхилення обсягу реалізації.

46. Виконання договірних зобов’язань з поставок продукції.

47. Аналіз використання виробничих потужностей

48. Аналіз використання провізних можливостей підприємства

49. Основні завдання аналізу забезпечення підприємства трудовими ресурсами.

50. Коефіцієнти обороту з приймання, звільнення, плинності та коефіцієнт загального обороту робочих кадрів.

51. Визначення продуктивності праці.

52. Показники продуктивності праці.

53. Порядок проведення оцінки рівня та динаміки продуктивності праці.

54. Визначення трудомісткості продукції.

55. Які фактори впливають на зміну трудомісткості?

56. Назвіть фактори, що впливають на продуктивність праці одного працюючого підприємства.

57. Показники використання робочого часу.

58. Факторний аналіз формування фонду оплати праці.

59. Поняття «основні фонди», групи класифікації основних фондів.

60. Показники ефективного використання основних засобів.

61. Етапи аналізу забезпеченості підприємства основними фондами.

62. Показники технічного стану основних фондів.

63. Аналіз стану та руху основних виробничих фондів

64. Аналіз використання основних фондів у часі

65. Аналіз економічної ефективності використання основних виробничих фондів

66. Аналіз технічного рівня виробництва

67. Аналіз обігових коштів

68. Аналіз використання обігових фондів

69. Аналіз використання фондів обігу.

70. Основні завдання аналізу матеріальних ресурсів.

71. Система показників для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів.

72. Значення аналізу собівартості продукції.

73. Показники визначення собівартості продукції.

74. Види собівартості в економіці.

75. Собівартість одиниці окремих видів продукції.

76. Особливості аналізу за елементами витрат.

77. Особливості аналізу за статтями калькуляції.

78. Аналіз собівартості окремих виробів.

79. Зведений підрахунок резервів зниження собівартості продукції.

80. Особливості функціонально – вартісного аналізу (ФВА).

81. Основні завдання аналізу фінансових результатів і рентабельності.

82. Порядок аналізу чистого прибутку (збитку).

83. Основні фактори впливу на величину прибутку.

84. Розрахунок показників рентабельності та їх аналіз.

85. Методика підрахунку резервів збільшення прибутків і рентабельності.

86. Оцінка фінансового стану підприємства.

87. Головні показники вивчення платоспроможності.

88. Порядок вивчення активів підприємства на підставі балансу.

89. Порядок розрахунку суми власних оборотних засобів та оцінки їх достатності.

90. Порядок вивчення стану дебіторсько-кредиторської заборгованості.

91. Поняття ліквідності балансу.

92. Складання порівняльного аналітичного балансу.

93. Основні показники оборотності оборотних засобів.

94. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства

95. Основні методи визначення потенційного банкрутства підприємства.


 

Зміст практичних робіт

Практична робота №1

Тема: Аналіз реалізації продукції та послуг

Мета:Оцінити результати виконання виробничої програми з реалізації товарів та послуг

Завдання:

1 Вивчення динаміки реалізації продукції за кілька років.

2 Оцінка рівня виконання плану, визначення впливу різних факторів на зміну величини реалізації продукції (послуг).

3 Аналіз виконання договірних зобов’язань.

4 Виявлення резервів для збільшення обсягів реалізації продукції.

Джерелами інформації:

· Ф-№2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи)»;

· Статистична звітність «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» № 1П-НПП (річна, квартальна);

· бухгалтерські дані про випуск, відвантаження і реалізацію продукції та ін.

Методичні вказівки:

Вивчення динаміки реалізації продукції передбачає розрахунок базисних та ланцюгових абсолютних відхилень (приросту) значень показників за взяті роки, темпів зростання та приросту, абсолютне значення 1% приросту, середньорічні темпи зміни реалізації продукції або приросту:

 

Абсолютний приріст(∆ абс) = х1 – х0

х1

Темп зростання (Тзр) = –––– *100 %,

х0

де: х1 – значення показниказа звітний період або фактичне значення;

х0 – значення показника за попередній період (або інший період, взятий за базовий) або планове значення.

 

∆ абс

Темп приросту (Тпр) = ––––––– *100 %

х0

або Тпр = Тзр - 100%

Абсолютне значення 1% приросту (∆ абс1%) = ∆ абс / Тпр л

або ∆ абс1% = 0,01 * Попереднє значення досліджуваного показника

Середній темп росту

де Т12, …Тп – ланцюгові темпи зростання 1-го, 2-го, … п-го показника.

Середньорічний темп приросту (Тпрсер ) = Тзрсер - 100%

Оцінка рівня виконання плану це співвідношення між фактичним та плановим показниками.

Факт

Впл% = ––––––– *100%

План

Співвідношення між товарною продукцією, відвантаженою і реалізованою продукцією визначається формулою:

РП = ТПр + (ГПпоч.пер – ГП.к.пер) + (НП поч.пер – НП к.пер)

ТПр –– товарна продукція;

ГПпоч.пер, ГПк.пер –– залишки готової продукції на складі відповідно на початок і кінець звітного періоду;

НПпоч.пер, НПк.пер –– відвантажена, але нереалізована продукція на початок і кінець звітного періоду.

На величину реалізації впливають такіфактори:

– зміна обсягу товарної продукції

∆ РПТПр = ТПр1 – ТПр0 = ∆ абс ТПр;

– зміна залишків готової продукції на складі:

РПГПскл = ∆ абс ГПпоч.пер - ∆ абс ГПк.пер;

– зміна залишків відвантаженої, але неоплаченої продукції:

∆РПНП = ∆ абсНПпоч.пер - ∆ абсНПк.пер

Відносний (відсотках) вплив окремих факторів:

%∆РПТПр = (∆РПТПр / РП0) * 100%

%∆РПГПскл = (∆РПГПскл / РП0) * 100%

%∆РПНП =(∆ РПНП / РП0) * 100%

Сумарний відносний вплив факторів дорівнює загальному відносному приросту обсягу реалізованої продукції :

%∆РП = %∆РПТПр + %∆ РПГПскл + %∆РПНП

Аналіз виконання договірних зобов’язань передбачає визначення відсотка виконання договірних зобов'язань (Рд.з.):

 

 

ОПпл – плановий обсяг поставок за договірними зобов'язаннями;

ОПн – недовиконання поставок за договірними зобов'язаннями

 

У виконання договорів зараховується фактична сума за умови, що вона не перевищує планову.

Завдання :

Проаналізуйте динаміку обсягу реалізації продукції за чотири роки

 

Показники Роки
1 рік 2 рік 3 рік 4 рік (звітний)
Реалізація продукції, тис грн.        
1. Абсолютний приріст, тис. грн. - - - -
- ланцюговий -      
- базисний -      
2. Темп зростання, % - - - -
- ланцюговий -      
- базисний -      
3. Темп приросту , % - - - -
- ланцюговий -      
- базисний -      
4. Абсолютне значення одного відсотка приросту, тис грн. -      
5. Середньорічний темп зростання, %  
- ланцюгові індекси  
- базисний індекс  
6. Середньорічний темп приросту, %  

 

Розрахувати вплив факторів на величину реалізації продукції у звітному періоді, використовуючи балансовий метод.

 

Показники План, тис грн. Факт, тис грн. Виконання плану, % Абсолютне відхилення, (∆абсі) тис грн. Вплив фактору
(∆РПі), тис грн. (%∆ РПі), %
Товарна продукція            
Залишки товарної продукції на складі: – на початок року – на кінець року            
Залишки відвантаженої, але неоплаченої продукції: – на початок року – на кінець року            
Реалізована продукція            

 

Проаналізувати виконання договірних зобов'язань з постачання продукції щоквартально за звітний період

 

Період Обсяг поставок за договорами, (ОПпл) Фактична реалізація Недопоставки продукції, (ОПн) Зараховано у виконання договорів Виконання договірних зобов’язань, (Рд.з.) %
1 квартал          
2 квартал          
3 квартал          
4 квартал          
Разом за рік          

Зробити висновки.

Варіанти:

тис грн.

Варіант Обсяг реалізації продукції Залишки товарної продукції на складі Залишки відвантаженої, але нереалізованої продукції Обсяг поставок за договорами Фактична реалізація  
Рік  
1-й 2-й 3-й 4-й (звітний)  
на початок року на кінець року на початок року на кінець року 1 кварт. 2 кварт. 3 кварт. 4 кварт. 1 кварт. 2 кварт. 3 кварт. 4 кварт.  
План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 

Контрольні питання:

1. Якими джерелами інформації користуються при аналізі реалізації продукції.

2. Основні завдання аналізу реалізації продукції.

3. Основні фактори, що впливають на обсяг реалізації продукції.

4. Як проаналізувати виконання договірних зобов’язань.

 


Практична робота №2

Тема: Аналіз виробництва продукції

Мета:Оцінити результати виконання виробничої програми з виробництва товарів.

Завдання:

1 Оцінка рівня виконання плану з виробництва продукції (послуг)

2 Аналіз виконання плану з номенклатури і асортименту, оновлення асортименту.

3 Аналіз виконання плану за якістю продукції, користуючись всіма відомими способами.

4 Визначити вплив зміни кількості та якості продукції на обсяг її випуску та виявити резерви для збільшення обсягів виробництва.

5 Аналіз ритмічності виробництва продукції.

Джерела інформації:

· Ф №1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) (залишки незавершеного виробництва, готової продукції на складі);

· Статистична звітність «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» № 1П-НПП (річна, квартальна);

· бухгалтерські дані про випуск, відвантаження і реалізацію продукції та ін.

Методичні вказівки:

Оцінку виконання плану за асортиментом здійснюють трьома способами:

1. Спосіб найменшого числа: продукція, план якої виконаний або перевиконаний, зараховуються у виконання плану по асортименту в розмірі плану, а продукція, план якої не виконаний –– у розмірі фактичного випуску.

Коефіцієнт асортиментності:

Кас = Vас / Vпл

Якщо Кас = 1, то план за асортиментністю виконано, Кас <1 – не виконано

2. Спосіб найменшого відсотка

Кас = найменший відсоток виконання плану щодо всіх виробів.

3. Визначення коефіцієнта номенклатурності – полягає у співвідношенні кількості виробів, план яких виконано повністю, до загальної кількості планових позицій.

Кн = Nпл вик / Nпл

Коефіцієнт оновлення асортименту розраховується як відношення кількості нових виробів до загальної кількості продукції:

Ко.апл = Vновпл / Vпл

Ко.аф = Vновф / Vф

Якщо Ко.аф ≥ Ко.апл – план з оновлення виконано, а якщо Ко.аф < Ко.апл – не виконано

Аналіз якості продукції передбачає визначення показника сортності продукції трьома способами:

1. Спосіб першосортних одиниць. Посортові коефіцієнти (Ксі) слід помножити на відповідну кількість продукції (Nі), одержані суми скласти й поділити на загальну кількість продукції.

Плановий коефіцієнт сортності дорівнює:

Кпл = ∑ (Nпл..і * Ксі) / Nпл

Фактичний коефіцієнт сортності дорівнює:

Кф = ∑ (Nф..і * Ксі) / Nф

Або посортові коефіцієнти помножити на показники питомої ваги і-ої продукції й одержані суми скласти.

Кпл = ∑ (ПВпл..і * Ксі)

Кф = ∑ (ПВф..і * Ксі)

Якщо Кф > Кпл, то план за асортиментністю виконано, Кф < Кпл – не виконано

Посортові коефіцієнти розраховують діленням ціни кожного і-го сорту на ціну базового сорту, найвищого з усіх сортів.

Ксі = Ці / Цб

2. Спосіб порівняння середньозважених цін. Якщо фактична середньозважена ціна одного виробу більша або дорівнює плановій, то план за сортністю вважається виконаним.

Цсер. ф ³ Цсер. п

Цсер. п = Vпл / Nпл

Цсер. ф = Vф / Nф

Факторний аналіз впливу зміни кількості та якості продукції на обсяг її випуску методом абсолютних різниць.

Розрахунок впливу факторів:

зміна кількості виробленої продукції

∆ VN= (Nф – Nпл) × Цср. п

зміна якості (сортності) продукції

∆ VЦ= (Цср. ф – Цср. п) × Nф

 

Перевірка розрахунку: ∆абс V= ∑∆ Vі

Коефіцієнт ритмічності (Критм) розраховується способом найменшого числа і визначається відношенням фактичного випуску продукції в межах плану (Vф.р) (по декадах, днях, місяцях) до планового випуску продукції (Vпл).

Критм = Vф.р / Vпл

Якщо Критм < 0,95, то виробництво неритмічне

 

 

Завдання:Підприємство випускає продукцію в асортименті. Дати оцінку виконання плану з виробництва продукції (послуг).Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Визначити коефіцієнти асортиментності всіма можливими методами, коефіцієнти оновлення асортименту.

Проаналізувати виконання плану за якістю (сортністю) продукції, користуючись всіма відомими способами. Визначити вплив зміни кількості та якості продукції на обсяг її випуску та виявити резерви для збільшення обсягів виробництва

Тис грн.

Види продукції Сорт Посортовий коефіцієнт, Ксі Ціна за шт., грн. За планом Фактично ∆абс, грн. Виконання плану, % Зараховано у виконання плану з асортименту, (Vас ) грн.
Кількість виробів, Nіпл шт. Частка, % Обсяг продукції, Vпл грн. Питома вага, ПВпл % Кількість виробів, Nіф шт. Частка, % Обсяг продукції, Vф грн. Питома вага, ПВф %
А 1-й                          
Б* 2-й                          
В 3-й                          
Разом ´ ´ ´                      

* – Новий вид продукції

 

Проаналізувати ритмічність виробництва продукції за місяць, розрахувати коефіцієнт ритмічності.

Тис грн.

Декада Обсяг виробництва продукції за місяць Факт у межах планового ритму, Vф.р
План, Vплм Факт, Vфм
Перша      
Друга      
Третя      
Разом за місяць      

Зробити висновки.

Варіанти:

 

Варіант Ціна за шт., грн. Кількість виробів, шт. Обсяг продукції за місяць по декадам, тис грн.
А Б В За планом, Nпл Фактично, Nф План, Vплм Факт, Vфм
А Б В А Б В Перша Друга Третя Перша Друга Третя
1,3 1,5 1,6 1,4 1,3 1,6
1,5 1,4 1,2 1,5 1,3 1,5
1,4 1,6 1,0 1,4 1,2 1,4
1,5 1,6 1,2 1,2 1,6 1,5
1,8 1,5 1,2 1,5 1,5 1,8
1,5 1,2 1,7 1,2 1,7 1,7
1,4 1,8 1,5 1,2 1,8 1,7
1,5 1,8 1,0 1,5 1,5 1,7
1,7 1,5 1,2 1,5 1,5 1,5
1,5 1,8 1,4 1,5 1,3 1,7

Контрольні питання:

1 Методи розрахунку коефіцієнтів асортиментності.

2 Основні способи, які застосовують, аналізуючи сортність продукції.

3 Назвіть основні причини зміни обсягів виробництва продукції

4 Порядок розрахунку коефіцієнта ритмічності.


 

Практична робота №3

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 250; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.111.71 (0.052 с.)