Баланс (Звіт про фінансовий стан) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Баланс (Звіт про фінансовий стан)на ____________ 20__ р.

Форма № 1 Код за ДКУД  

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
       
I. Необоротні активи Нематеріальні активи      
первісна вартість      
накопичена амортизація      
Незавершені капітальні інвестиції      
Основні засоби      
первісна вартість      
знос      
Інвестиційна нерухомість      
Довгострокові біологічні активи      
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств      
інші фінансові інвестиції      
Довгострокова дебіторська заборгованість      
Відстрочені податкові активи      
Інші необоротні активи      
Усього за розділом I      
II. Оборотні активи Запаси        
Поточні біологічні активи      
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги      
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом      
у тому числі з податку на прибуток      
Інша поточна дебіторська заборгованість      
Поточні фінансові інвестиції      
Гроші та їх еквіваленти      
Витрати майбутніх періодів      
Інші оборотні активи      
       
Усього за розділом II      
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття      
Баланс      
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал Зареєстрований капітал        
Капітал в дооцінках      
Додатковий капітал      
Резервний капітал      
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)      
Неоплачений капітал   () ()
Вилучений капітал   () ()
Інші резерви      
Усього за розділом I      
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання        
Довгострокові кредити банків      
Інші довгострокові зобов’язання      
Довгострокові забезпечення      
Цільове фінансування      
Усього за розділом II      
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків        
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями      
товари, роботи, послуги      
розрахунками з бюджетом      
у тому числі з податку на прибуток      
розрахунками зі страхування      
розрахунками з оплати праці      
Поточні забезпечення      
Доходи майбутніх періодів      
Інші поточні зобов’язання      
Усього за розділом IІІ      
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття      
Баланс      

 

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 


 

  КОДИ
Дата (рік, місяць, число)      
Підприємство ________________________________________________________ за ЄДРПОУ  
Територія ____________________________________________________________ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання ____________________________ за КОПФГ  
Вид економічної діяльності _____________________________________________ за КВЕД  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку_____________________________________________
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи)

за __________________ 20__ р.

 

Форма № 2 Код за ДКУД  

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
       
Дохід від продажу продукції (товарів, робіт, послуг)      
Собівартість проданої продукції (товарів, робіт, послуг)   () ()
Валовий: прибуток      
збиток   () ()
Інші операційні доходи      
Адміністративні витрати   () ()
Витрати на збут   () ()
Інші операційні витрати   () ()
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток      
збиток   () ()
Дохід від участі в капіталі      
Інші фінансові доходи      
Інші доходи      
Фінансові витрати   () ()
Втрати від участі в капіталі   () ()
Інші витрати   () ()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті   () ()
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток      
збиток   () ()
Податок на прибуток      
Прибуток (збиток), пов’язаний з діяльністю, що триває      
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування та/або від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, що утворюють припинену діяльність      
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності      
Чистий фінансовий результат: прибуток      
збиток   () ()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
       
Дооцінка (уцінка) необоротних активів      
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів      
Накопичені курсові різниці      
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств      
Інші сукупні доходи      
Інший сукупний дохід до оподаткування      
Податок на прибуток, пов’язаний з іншими сукупними доходами      
Інший сукупний дохід після оподаткування      
Разом сукупний дохід за рік (сума рядків 2350, 2355 та 2460)      

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
       
Середньорічна кількість простих акцій      
Скоригована середньорічна кількість простих акцій      
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію      
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію      
Дивіденди на одну просту акцію      

 

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 


 

  Ідентифікаційний код ЄДРПОУ                

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО РОБОТУ АВТОТРАНСПОРТУ

за __20 _ рік

Подають: Термін подання  
юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований) - органу державної статистики за місцезнаходженням/ місцем здійснення діяльності   до 20 січня № 2-тр (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату України 09.08.2012 № 338
Респондент: Найменування: ________________________________________________________________________________ (юридична особа або відокремлений підрозділ) Місцезнаходження (юридична адреса): ____________________________________________________________ (юридична особа або відокремлений підрозділ) _____________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, _____________________________________________________________________________________________ № будинку /корпусу, № квартири /офісу) Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): __________________ (юридична особа або відокремлений підрозділ) _____________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, _____________________________________________________________________________________________ № будинку /корпусу, № квартири /офісу)
 

Робота і використання рухомого складу

Найменування показника Код рядка Вантажні автомобілі, включаючи пікапи і фургони на шасі легкових автомобілів Пасажирські автобуси Пасажирські легкові автомобілі Спеціальні автомобілі
Усього (сума гр.2,3) у тому числі легкові нелегкові
комерційні перевезення для власних потреб
А Б              
Наявність автомобілів у господарстві на кінець року (власних та орендованих), од.           Х     Х        
з них орендованих     Х Х        
Автомобіле-дні перебування в господарстві, тис.                
Автомобіле-дні в роботі, тис.                
Автомобіле-тонно-(місце)-дні перебування в господарстві, тис.             Х   Х   Х
Час у наряді, тис.год.                
Загальний пробіг, тис км (сума рядків 842 - 847)                
з нього пробіг з вантажем (пасажирами, платний), тис км             Х   Х   Х
із рядка 840 пробіг, який виконано на: бензині           Х     Х        
дизельному паливі     Х Х        
зрідженому нафтовому газі     Х Х        
стисненому природному газі     Х Х        
газодизельними автомобілями       Х   Х   Х   Х   Х  
  Найменування показника Код рядка Вантажні автомобілі, включаючи пікапи і фургони на шасі легкових автомобілів Пасажирські автобуси Пасажирські легкові автомобілі Спеціальні автомобілі
Усього (сума гр.2,3) у тому числі легкові нелегкові
комерційні перевезення для власних потреб
А Б              
Перевезено вантажів*) (пасажирів), тис тонн (тис пас.)           Х Х Х
з них у міжнародному сполученні*)         Х Х Х Х
Вантажооборот*) (пасажирооборот), Тис т км (тис пас км)             Х   Х   Х
з нього в міжнародному сполученні*)           Х   Х   Х   Х

 

Витрати палива на експлуатацію автомобілів

 

  Найменування показника Код рядка Бензин, Тис літрів Дизельне паливо, тис літрів Газ зріджений, тис літрів Газ стиснений, тис.м3
А Б        
Усього (сума рядків 902, 905, 907, 908, 911)          
у тому числі: вантажними автомобілями          
з них газодизельними   Х   Х  
пасажирськими автобусами          
пасажирськими легковими автомобілями          
спеціальними автомобілями легковими          
спеціальними автомобілями нелегковими          
з них газодизельними   Х   Х  

Дані наводити з точністю до 0,1

Примітка: *) розділ 1 гр.1, 2, 3 - включаючи перевезення на автопричепах.

 

 

______________________________________________ _____________________________________________

Місце підпису керівника (власника) та/або особи, (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації

 

______________________________________________ _____________________________________________

(ПІБ)

 

телефон: _________________ факс: _________________ електронна пошта: ____________________________

 


 


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ                

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 341; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.194.255 (0.026 с.)