Аналіз використання провізних можливостей АТП 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз використання провізних можливостей АТПМета роботи: Встановити наявність невикористаних провізних можливостей АТП.

Задачі роботи:

1.Провести розрахунок провізних можливостей АТП.

2.Оцінити ступінь використання рухомого складу по типах та видах перевезень (вантажні, пасажирські, погодинні).

Інформаційні джерела:

- Ф-2тр – Звіт про роботу автотранспорту;

Методичні вказівки:

За звітними даними АТП розрахуємо максимальні провізні можливості по типах рухомого складу та видах перевезень за розрахунковими формулами:

- для вантажних відрядних перевезень:

Qм = ·Ас ·ав · Дк, тис тонн

- для пасажирських відрядних перевезень:

Рм = Ас · ав ·q · γ · β ·Vе ·Тн · Дк, тис пас∙км

- для погодинних вантажних та пасажирських перевезень:

АГм = Ас · ав · Тн · Дк, а-год

де q – середня вантажопідйомність, або пасажиростійкість;

γ – коефіцієнт використання вантажопідйомності (за нормативом) або пасажиромісткості – 1,0;

β – коефіцієнт використання пробігу за нормативами по видах перевезень;

VТ – технічна швидкість за нормативами по категоріях доріг;

Тн – час у наряді за день (максимальне значення 12 годин);

Lвї – відстань вантажної їздки;

tn – час простою під навантажувально-розвантажувальними роботами, за нормативом;

Ас – спискова чисельність автомобілів;

ав – коефіцієнт використання автомобілів, max - 0,8;

Дк – кількість календарних днів у періоді;

Др – кількість робочих днів у періоді;

– експлуатаційна швидкість.

Ефективність використання провізних можливостей оцінюється для кожного виду перевезень за формулою:

де Qф; Рф; АГф – фактичні значення виконаної роботи за звітний період по видах перевезень.

 

Завдання: Провести розрахунок провізних можливостей АТП. Дати оцінку наявним невикористаним провізним можливостям АТП. Результати розрахунків і вихідні значення занести в таблицю.

Аналіз використання провізних можливостей

Показники Формула розрахунку (ф.-2Тр) Вантажні відрядні перевезення (ф.-2тр. гр1) Пасажирські відрядні перевезення (ф. -2тр. гр4) Погодинні перевезення (ф.-2тр. гр. 1+4+5+6+7)
  max. знач-ня
q   р.820 / р.800     Х
γ       Х
β 0,8 р.841/р.840      
VТ   р.840/(р.830 – tnріч)   Х Х
  р.840 /р.830     Х
Тн   р.830/р.810     Х
(0,3) нормативи   Х Х
Lвї   р.860/р.850     Х
ni   ni= р.841/ Lвї     Х
Ас   р.700      
ав 0,8 р.810/р.800      
Дк   -      
Др   р.810/р.700      
Максимально можливий об'єм роботи Qм, Рм, АГм -      
Qф, тис тонн р.850   Х Х
Рф, тис пас км р.860 Х   Х
АГф, тис а-год р.830 Х Х  
Кв -      

 

По отриманим результатам зробіть висновки щодо використання провізних можливостей.

Контрольні питання:

1 Дайте визначення провізних можливостей.

2 Які види перевезень здійснює підприємство.

3 Визначте рівень невикористаних провізних можливостей.

4 Який показник характеризує ефективність використання провізних можливостей.


 

Практична робота №5

Тема: Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами

Мета: Проаналізувати стан та використання основних засобів

Завдання:

1 Проаналізувати наявність та структуру ОЗ;

2 Провести аналіз технічного стану та руху ОЗ;

3 Оцінити рівень забезпеченості підприємства ОЗ;

4 Проаналізувати екстенсивне (у часі) і інтенсивне (за потужністю) використання ОЗ.

Джерела інформації:

– Ф №1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан);

– Ф-№2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи)»

– Форма 11-ОФ «Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)»;

– Форма 2-ТР «Звіт про роботу автотранспорту»;

– 1-ПВ «Звіт із праці» (квартальна).

Методичні вказівки:

Аналіз технічного стану:

Коефіцієнт зносу:

– за рік (згідно даних звітності форма 11-ОЗ).

Кз = А / Возкп

А – сума зносу ОЗ (амортизація) за звітний рік, грн.

Возкп – вартість ОЗ на кінець звітного року, грн.

– за весь період експлуатації (згідно даних звітності форма №11-ОФ):

Кз = Зн/ Возп

Зн – сума зносу (амортизації) ОЗ з початку їх використання на певну дату, грн.

Возп – вартість ОЗ на ту ж дату, грн.

Коефіцієнт придатності (годності) (Кг)

КГ = Воззал / Возп = 1-Кз

Воззал залишкова вартість ОЗ на певну дату, грн.

Возп – первісна вартість ОЗ на ту ж дату, грн.

Показники,які характеризують рух (надходження і вибуття) ОЗ за аналізований період:

Коефіцієнт оновлення ОЗ (Ко)

Ко = Возн /Возкп

Возн – вартістьОЗ, що надійшли (введенні в дію) за звітний рік, грн.

Возкп – вартість ОЗ на кінець періоду, що аналізується, грн.

Коефіцієнт вибуття ОЗ (Кв)

Кв = Возв /Возпп

Возв вартість ОЗ, які вибули, грн.

Возпп – вартість ОЗ на початок періоду, що аналізується, грн.

Чим більше коефіцієнт вибуття наближається до коефіцієнта оновлення, тим нижчим є рівень зносу ОЗ і кращим їх технічний стан.

Показниками оцінки рівня забезпеченості підприємства ОЗ є:

Фондоозброєність праці (Фо)

Воз сер

Фо = –––––

Чсер

Воз сер середньорічна вартість виробничих ОЗ за відповідний період, грн.

Чсер - середньооблікова чисельність персоналу підприємства за відповідний період, осіб.

Аналіз екстенсивного (у часі) і інтенсивного (за потужністю) використання ОЗ.

Коефіцієнти екстенсивності використання ОЗ:

- календарного фонду часу

Кекф / Тк

де Тф – час фактичної роботи ОЗ, годин;

Тк календарний фонд часу, годин. Тк = 24 * Дк *Ас

24 – кількість годин у добі

Ас – наявність автомобілів;

Дк – кількість календарних днів у звітному періоді (360 за рік).

- режимного фонду часу

Керф / Тр

де Тр – режимний фонд часу, годин.

Тр р * tр * пр *Ас

де Др кількість робочих днів у звітному періоді, дні;

tр тривалість робочого дня, годинах;

пр кількість змін за режимом.

- планового фонду часу

Кепф / Тп

Тп – плановий фонд часу, годин: Тп = Тр - Тто

де Тто – планові витрати робочого часу на технічне обслуговування (10% від Тр):

Тп = 0,9 Тр

Коефіцієнти інтенсивного використання ОЗ:

– плановий

Кіп = Wф / Wп

Wф – фактичний випуск продукції (об’єм послуг) за од. часу (виробіток за 1 а-годину або 1 км пробігу);

 

Вантажооборот, т км

Виробіток на1 км пробігу = ––––––––––––––––––––––– = g *γ*β

Загальний пробіг, км

Wп – плановий випуск продукції (об’єм послуг) за од. часу.

– максимальний

Кім = Wф / Wм

Wм – максимально можливий об’єм випуску продукції (послуг) за од. часу (провізні можливості).

Узагальнюючий коефіцієнт інтегрального завантаження ОЗ.

– Плановий

Кінтп = Кеп * Кіп

– Максимальний

Кінтм = Кек * Кім

Наявність резервів для додаткового навантаження ОЗ:

1 - Кінтм

Завдання: За даними Форми 11-ОЗ «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)» дослідити динаміку, наявність та рух ОЗ за звітний період. Розрахунки занести в табл.

Показники На початок звітного періоду На кінець звітного періоду ∆абс Тр, %
А        
1. Первісна вартість ОЗ Ф 11-ОЗ р. 100 гр. 1 Ф 11-ОЗ р. 100 гр. 7    
2. Середньорічна вартість   - -
3. Надійшло ОЗ Ф 11-ОЗ р. 100 гр. 3 - -
4. Вибуло ОЗ Ф 11-ОЗ р. 100 гр. 5 - -
5. Коефіцієнт оновлення (Ф 11-ОЗ р. 100 гр. 3) / (Ф 11-ОЗ р. 100 гр. 7) - -
6. Коефіцієнт вибуття (Ф 11-ОЗ р. 100 гр. 5) / (Ф 11-ОЗ р. 100 гр. 1) - -
7. Залишкова вартість ОЗ Ф 11-ОЗ р. 100 гр. 8 Ф 11-ОЗ р. 100 гр. 9    
8. Знос ОЗ (р.1 - р.7)        
9. Знос за звітний рік Ф 11-ОЗ р. 100 гр. 10 - -
10. Коефіцієнт зносу        
11. Коефіцієнт зносу за звітний рік   - -
12. Коефіцієнт придатності        
13. Фондоозброєність праці        

За розрахунками зробити висновки.

За даними Форми 2-ТР «Звіт про роботу автотранспорту» провести розрахунки аналізу використання ОЗ у часі і за потужністю. Розрахунки занести в табл.

Показники Формула розрахунку Розрахунки
Коефіцієнти екстенсивності використання ОЗ Календарний Кекф / Тк  
Режимний Керф / Тр  
Плановий Кепф / Тп  
Коефіцієнти інтенсивного використання ОЗ Плановий Кіп = Wф / Wп  
Максимальний Кім = Wф / Wм  
Коефіцієнт інтегрального завантаження ОЗ Плановий Кінтп = Кеп * Кіп  
Максимальний Кінтм = Кек * Кім  
Резерви додаткового навантаження ОЗ    

Зробіть висновки щодо наявності резервів підвищення ефективності використання ОЗ.

Контрольні питання:

1 Які показники використовують при аналізі динаміки основних фондів.

2 Показники забезпеченості підприємства основними фондами.

3 Показники аналізу руху основних засобів на підприємстві.

4 Показники аналізу технічного стану основних засобів

5 Суть аналізу інтенсивного та екстенсивного використання ОЗ


 

Практична робота №6

Тема: Аналіз ефективності використання основних засобів

Мета: Виявлення резервів підвищення ефективності використання основних засобів.

Завдання:

1 Провести горизонтальний аналіз показника фондовіддачі (ФВ);

2 Проаналізувати структуру основних засобів в базисному та звітному періодах, питому вагу активної та пасивної складових основних засобів;

3 Провести факторний аналіз показників економічної ефективності використання ОЗ (ФВ);

4 Виявити резерви підвищення ефективності використання основних засобів.

Джерела інформації:

– Ф- №1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан);

– Ф-№2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи)»;

– Форма 11-ОЗ «Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)»;

– Форма 2-ТР «Звіт про роботу автотранспорту»;

Методичні вказівки:

Основні показники економічної ефективності використання ОЗ: фондовіддача (ФВ), фондомісткість (Фм) та рентабельністьОЗ (Rоз):

 

ФВ = ; Фм = ; Rоз = ;

 

де Д дохід від наданих транспортних послуг, грн.;

середньорічна вартість ОЗ, грн.;

П - прибуток, грн.

Факторний аналіз показника економічної ефективності використання ОЗ (ФВ):

Факторна модель: ФВ =

– Вплив зміни загальної суми доходів:

∆ФВД = Д1 / - Д0 /

– Вплив зміни середньорічної вартості ОЗ:

= Д1 / - Д1 /

Перевірка: ∆ФВ д + ∆ = ∆абс Фв

Факторна модель: ФВ =

 

де: АГ – об'єм транспортних робіт, а-год;

Ц – ціна одиниці послуг, грн.;

середньорічна вартість ОЗ, грн.

 

– Вливзміни об'єму виконаних робіт (послуг) на показник ФВ:

∆ФВАГ = АГ1·Ц0 / - АГ0·Ц0 /

– Впливзміни ціни одиниці наданих послуг:

∆ФВЦ = АГ1·Ц1 / - АГ1·Ц0 /

 

Перевірка: ∆ФВАГ + ∆ФВЦ =∆ФВД

Факторна модель: ФВ = ПВАВоз · ФвА

 

де: ПВАВоз питома вага активної частини засобів, у вигляді індексів

ФвА фондовіддача активної частини ОЗ

ПВАВоз = / Воз

 

де: - вартість активної частини ОЗ, грн.

ФвА = Д /

– Вливзміни питомої вагиактивної частини засобів:

∆ФВПВ АВоз = (ПВАВоз1 - ПВАВоз0) · ФвА0

Вливзміни фондовіддачі активної частини ОЗ

∆ФВФвА = ПВАВоз1 · (ФвА1 - ФвА0)

Вливзміни вартості активної частини ОЗ

∆ФВВозА= ∆ · ФвА0 /

Перевірка:

∆ФВПВ АВоз + ∆ФВФвА = ∆абс Фв або ∆ФВВозА + ∆ФВФвА + ∆ФВВоз = ∆абс Фв

 

Завдання: Провести факторний аналіз фондовіддачі, як основного показника економічної ефективності використання основних засобів. Розрахунки оформити у вигляді таблиці.

тис грн.

№ з/п Показники Ум. позн-я Од. виміру За попередній період За звітний період ∆абс Тр, індекси Вплив фактору, ∆ФВі
  Дохід (від видів перевезень) Д тис грн. Ф-№2 р. 2000 гр.4 Ф-№2. 2000 гр.3      
  Об’єм наданих послуг АГ АГ Ф-2-ТР (∑ р.830) – // –      
  Ціна одиниці послуг Ц грн./а-год          
  Середньорічна вартість ОЗ тис грн.          
  Вартість активної частини ОЗ тис грн. Ф-11-ОЗ розділ ІІ Ф-11-ОЗ розділ ІІ      
  Питома вага активної частини ОЗ ПВАВоз індекси          
  Фондовіддача активної частини ОЗ ФвА грн.          
  Вартість пасивної частини ОЗ тис грн.         -
  Питома вага пасивної частини ОЗ ПВПВоз індекси         -
  Фондовіддача Фв грн.         -

 

Зробіть висновки щодо наявності невикористаних резервів підвищення ефективності використання ОЗ.

 

Контрольні питання:

1 Які показники характеризують ефективність використання основних фондів.

2 Які основні фактори впливають на фондовіддачу і рентабельність основних фондів.

3 Який зв’язок між показниками фондоозброєності, фондовіддачі і продуктивності праці.

4 Факторна модель взаємозв’язку фондовіддачі від питомої частки активної частини засобів у загальній їх сумі і зміни фондовіддачі активної частини засобів.


Практична робота №7

Тема: Аналіз використання оборотних засобів

Мета: Оцінка ефективності використання оборотних коштів..

Завдання:

1 Провести горизонтальний та вертикальний аналіз оборотних коштів.

2 Оцінити рівень ефективності використання матеріальних ресурсів;

3 Оцінити рівень ефективності використання фондів обігу;

4 Провести аналіз оборотності оборотних активів.

Джерела інформації:

– Ф–№1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан);

– Ф-№2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупні доходи)

– Форма 2-ТР «Звіт про роботу автотранспорту».

Методичні вказівки:

§ Основними показниками оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів є:

Матеріаловіддача.

Дч

Мв = ­­­­­­­­­­–––

Вм

Дч – чистий дохід (виручка) від реалізованихтоварів, грн.;

Мв – величина матеріальних витрат, грн.

Матеріаломісткість.

Вм

Мм = ­­­­­­––––

Дч

Позитивним є тенденція до зниження показника матеріаломісткості.

Коефіцієнт оборотності матеріальних ресурсів (КобМ.р)

 

К обмр = Дч / ВМр, кількість оборотів

 

ВМр – вартість матеріальних ресурсів (виробничі запаси, незавершене виробництво).

Позитивним є тенденція до підвищення цього коефіцієнта (стійке фінансове становище підприємства).

Термін обороту матеріальних ресурсів у днях

 

Томр = 360 (рік) / Кобмр, дні

 

Маневреність робочого капіталу (Мрк)

 

Вз

Мрк = ––––

Рк

Вз – величина запасів (ф.№1 р. 1100), грн.

Рк – розмір робочого капіталу, грн.

 

Абсолютна фінансова стійкість – це ситуація, при якій: Вз < Рк (ВОК).

§ Для оцінки ефективності використання фондів обігу розраховуються коефіцієнти:

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (КоД.З.)

КоДЗ = Дч / ДЗ

ДЗ – величина дебіторської заборгованості, грн.

Чим вище його значення, тим краще.

Строк погашення (період інкасації) дебіторської (ТоДЗ) заборгованості (норма 30-40 днів)

ТоДЗ = Дк / КоДЗ.

Дк тривалість аналізованого періоду, дні (360)

§ Для аналізу оборотності оборотних активів визначаються такі показники оборотності оборотних коштів:

Коефіцієнт оборотності оборотних активів капіталу (КоОА)

 

КоОА = Дч / ОА сер

ОАсер – середній залишок оборотних коштів, грн.

Сума вивільнених з обороту коштів (∆ОА) у зв’язку з прискоренням оборотності оборотних коштів:

 

∆ ОА = (Дч1 / Дк1)· ∆ТоОА, грн.

Дч / Дк – одноденна виручка від реалізації продукції, грн.;

∆ТоОА = (ТоОА1 - ТоОА0) – зміна тривалості обороту, дні.

Тривалість одного обороту оборотних коштів.

 

ТоОА = Дк / КоОА або ТоОА = Дк · ОАсер / Дч

Дк – кількість днів у звітному періоді (рік – 360, квартал – 90, місяць – 30 днів).

Завдання: За звітними даними підприємства провести горизонтальний та вертикальний аналіз оборотних коштів. Розрахунки оформити у вигляді таблиці.

 

№ з/п Показники За попередній період За звітний період ∆абс Тпр, %
Сума, тис грн. ПВ, % Сума, тис грн. ПВ, %
  Оборотні активи ф.1 (р. 1195 гр. 3 + р.1195 гр. 4): 2   – // –      
1.1 Оборотні фонди, у т.ч.     – // –      
  Виробничі запаси ф.1(р.1101 гр.3 + р.1101 гр.4): 2 - – // – -    
  Незавершене виробництво ф.1(р.1102 гр.3 + р.1102 гр.4): 2 - – // – -    
1.2 Фонди обігу, у т.ч.     – // –      
  Готова продукція ф.1 (р. 1103 гр. 3 + р.1103 гр. 4): 2 - – // – -    
  Товари ф.1 (р. 1104 гр. 3 + р.1104 гр. 4): 2 - – // – -    
  Дебіторська заборгованість ф.1 (Σ(р.1125÷1155) гр. 3 + Σ(р. 1125÷1155) гр. 4): 2 - – // – -    
  Гроші та їх еквіваленти ф.1 (р. 1165 гр. 3 + р.1165 гр. 4): 2 - – // – -    
1.3 Інші оборотні активи ф.1 (р.1190 гр. 3 + р.1190 гр. 4): 2   – // –      

За отриманими розрахунками зробіть висновки.

 

Оцінити рівень ефективності використання матеріальних ресурсів та фондів обігу. Розрахунки оформити у вигляді таблиці.

 

№ з/п Показники Ум. позн. За попередній період За звітний період ∆абс Тпр, %
  Робочий капітал, грн. Рк ф.№1: р.1195 – ф.1 р.1695 – // –    
  Дохід за рік, грн. Дч ф. №2: р. 2000 – // –    
  Матеріальні витрати, грн. Вм ф. №2: р. 2500 – // –    
  Автомобіле-години, а-год АГ   – // –    
  Матеріаловіддача послуг, грн. МвАГ   – // –    
  Матеріаломісткість послуг, грн. / а-год МмАГ, р.3: р.4 – // –    
  Маневреність робочого капіталу МРК   – // –    
  Коефіцієнт оборотності матеріальних ресурсів Кобмр   – // –    
  Термін обороту матеріальних ресурсів, дні Томр   – // –    
  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості КоДЗ   – // –    
  Строк погашення (період інкасації) дебіторської заборгованості, дні ТоДЗ   – // –    

Зробити висновки.

Провести аналіз оборотності оборотних активів. Розрахунки оформити у вигляді таблиці.

№ з/п Показник Ум. позн. За попередній період За звітний період ∆абс
  Дохід за рік, грн. Дч      
  Оборотні активи, грн. ОАсер      
  Коефіцієнт оборотності оборотних активів КоОА      
  Тривалість одного обороту оборотних коштів, дні ТоОА      
  Одноденна виручка (оборот) р. 1: 360      
  Сума вивільнених (залучених) з обороту коштів, грн. ∆ОА  

Контрольні питання:

1 Економічна сутність оборотних активів.

2 Структурні елементи оборотних активів.

3 Основні показники ефективності використання оборотних фондів.

4 Основні показники ефективності використання фондів обігу.

5 Економічна сутність ефективності використання оборотних коштів.


 

Практична робота №8

Тема: Аналіз використання трудових ресурсів та витрат на оплату праці

Мета: О цінити ефективність використання трудових ресурсів та виявити резерви щодо підвищення продуктивності праці.

Завдання:

1 Проаналізувати забезпеченість підприємства робочою силою:

2 Проаналізувати використання робочого часу;

3 Проаналізувати продуктивність праці для виявлення резервів її підвищення;

4 Оцінити витрати на оплату праці з метою виявлення факторів впливу на економію фонду оплати праці;

5 Визначити резерви підвищення ефективності використання трудових ресурсів.

Джерела інформації:

– Ф-№2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупні доходи);

– Статистичні форми звітності:

–1-ПВ «Звіт із праці».

Методичні вказівки:

Аналіз руху робочої сили.

Коефіцієнт обороту з прийому: Кп = Чп / Чсер

Чп - число працівників, прийнятих за аналізований період, осіб;

Чсер - середньооблікова чисельність працюючих, осіб.

Коефіцієнт обороту зі звільнення: Кз = Чз / Чсер

Чз число, звільнених працівників за досліджуваний період.

Коефіцієнт загального обороту робочої сили: Коб = (Чп з) / Чсер

Коефіцієнт заміщення: Кзам = (Чп з)/ Чсер

Коефіцієнт плинності:Кпл = (Чвб птд)/ Чсер

Чвб - число працівників, які звільнились за власним бажанням, осіб

Чптд звільнені за порушення трудової дисципліни (прогули, невідповідність займаній посаді тощо), осіб.

Величина фонду робочого часу (ФРЧ) залежить від чисельності робітників (Ч), кількості робочих днів одного робітника (Др) за звітний період, середньої тривалості (Тзм) робочого дня (зміни) або кількості робочих годин одного робітника (ДГ) за звітний період:

ФРЧ = Ч • Др • Тзм або ФРЧ = Ч • ДГ

Аналіз продуктивності праці

ПРПрр)= Дч / Ч; ПРПрр) = Др × Тзм × ВГ; ПРПрр) = ДГ× ВГ

Дч чистий дохід (виручка) від реалізації, грн.;

ВР –– річний виробіток одного робочого, грн./особу;

Др –– кількість днів, відпрацьованих одним робочим за рік;

Тзм –– тривалість робочого дня, год.;

ДГ - кількість годин відпрацьованих 1 працівником за рік, год.;

ВГ –– середньогодинний виробіток одного робочого, грн./особу.

Факторний аналіз продуктивності праці ме­тодом абсолютних різниць:

– вплив зміни обсягу реалізованої продукції (послуг):

∆ВрДч = ∆Дч / Ч0

– вплив зміни чисельності працюючих:

1 1

∆ВрЧ = Дч1 × (––– - –––)

Ч1 Ч0

– вплив зміни кількості відпрацьованих одним робітником годин:

∆ВрДГ = ∆ДГ × ВГ0

– вплив зміни середньогодинного виробітку одного робочого:

∆Вр ВГ = ДГ1 ×∆ВГ

Перевірка: ∆абс Вр = ∑∆ Вр іПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 554; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.151.5 (0.282 с.)