Коефіцієнт співвідношення темпів зростання продуктивності праці i середньої заробітної плати. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коефіцієнт співвідношення темпів зростання продуктивності праці i середньої заробітної плати.Кс = ІВр / ІЗПсер ≥ 1 – для забезпечення розширеного виробництва

Завдання: За звітними даними підприємства провести коефіцієнтний аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами.

з/п Показники Ум. позн-я За попередній період За звітний період ∆абс Тр,%
  Середньооблікова кількість працівників, осіб Чсер ф.1-ПВ р. 3010 – // –    
  Прийнято працівників, осіб Чп ф.1-ПВ р. 3020 – // –    
  Вибуло працівників, осіб, у т.ч. Чз ф.1-ПВ р. 3040 – // –    
  - з причин: плинності кадрів, осіб Чпл ф.1-ПВ р. 3060 – // –    
  Кількість жінок, осіб Чж ф.1-ПВ р. 7010 – // –    
  Питома вага жінок у загальній кількості працюючих ПВж        
  Коефіцієнт обороту з прийому Кп        
  Коефіцієнт обороту зі звільнення: Кз        
  Коефіцієнт загального обороту робочої сили Коб        
  Коефіцієнт заміщення: Кзам        
  Коефіцієнт плинності: Кпл        

За отриманими розрахунками зробити висновки щодо оцінки тенденції зміни забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.

Оцінити рівень використання фонду робочого часу на підприємстві у динаміці. Провести аналіз та визначити вплив найважливіших факторів на зміну продуктивності праці. Розрахунки оформити у вигляді таблиці.

з/п Показники Ум. позн-я За попередній період За звітний період ∆абс Тр,% Вплив фактору, ∆Врі
  Фонд робочого часу, людино-годин ФРЧ ф.1-ПВ р. 4010 – // –     -
  Відпрацьований час фонду робочого часу, людино-годин ФРЧв ф.1-ПВ р. 4020 – // –     -
  Середньооблікова кількість працівників, осіб Чсер          
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, тис грн. Дч          
  Тривалість робочого дня, годин Тзм         -
  Кількість запланованих робочих днів 1 працівника за рік, дні Др         -
  Кількість годин відпрацьованих 1 працівником за рік Дг          
  Середньорічна трудомісткість продукції, послуг, годин/грн. Тм         -
  Середньорічний виробіток 1 прцівника, грн./особу Вр         -
  Середньогодинний виробіток 1 працівника, грн./особу Вгод          

За отриманими розрахунками зробити висновки щодо виявлення резервів підвищення продуктивності праці.

За звітними даними підприємства провести горизонтальний та вертикальний аналіз фонду оплати праці та визначити основні фактори впливу на зміну фонду оплати праці. Розрахунки оформити у вигляді таблиці.

 

з/п Показники Ум. позн-я За попередній період За звітний період ∆абс Тр, % ПВ, % Вплив фактору, ∆ФОПі
тис. грн. ПВ, % тис грн. ПВ, %
  Середньооблікова чисельність, осіб Чсер   -   -     -  
  Фонд оплати праці, тис грн., у т. ч. ФОП ф.1-ПВ р.5010   – // –       - -
  - Фонд основної заробітної плати, тис грн. ФОЗП ф.1-ПВ р.5020   – // –         -
  - Фонд додаткової заробітної плати, тис грн. ФДЗП ф.1-ПВ р.5030   – // –         -
  - Інші виплати, грн. ІВ ф.1-ПВ р.5060   – // –         -
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, тис грн. Дч   -   -     -  
  Середньорічна заробітна плата, тис грн. ЗПсер   -   -     -  
  Середньорічний виробіток 1 працівника, тис грн. Вр   -   -     -  
  Коефіцієнт співвідношення темпів росту продукт-ті праці та середньої заробітної плати Кс =

За отриманими розрахунками зробити висновки.

Контрольні питання:

1 Якими коефіцієнтами характеризується рух трудових ресурсів на підприємстві?

2 Якими показниками характеризується продуктивність праці?

3 Дати визначення трудомісткості продукції.

4 Дайте визначення продуктивності праці. Назвіть фактори, що впливають на продуктивність праці одного працюючого, одного робітника підприємства.


 

Практична робота № 9

Тема: Аналіз собівартості перевезень

Мета: Виявити основні напрямки зниження собівартості транспортної роботи.

Завдання:

1. Дослідити динамічні зміни та структурні зрушення загальної суми витрат;

2. Провести аналіз операційних витрат на перевезення;

3. Провести факторний аналіз собівартості транспортної роботи;

4. Визначення резервів зниження собівартості.

Інформаційні джерела:

- Ф-2 – «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупні доходи);

- Ф- 2тр – «Звіт про роботу автотранспорту».

Методичні вказівки:

Факторний аналіз операційних витрат на перевезення. При визначенні впливу відхилень статей витрат на загальну суму операційних витрат використовується формула:

Перевірка:

∆Впері - зміна суми операційних витрат на перевезення через зміну i-ої статті витрат, %;

ПВсі - частка i-ої статті витрат у загальній сумі витрат в базисному році, %;

Трсі — темп росту зміни витрат i-ої статті в звітному році, %;

п — кількість статей витрат;

Тпр темп приросту зміни суми операційних витрат, %

Впер – загальна сума операційних витрат.

Факторний аналіз зміни собівартості одиниці транспортної роботи методом ланцюгових підстановок:

- під впливом зміни об’єму наданих робіт (за видами перевезень)

1 1

С1тр АГ (Рпас, Р) = Спер0 АГ (Рпас, Р) * (–––––––––––––– - ––––––––––––––)

АГ 1 (Рпас, Р) АГ 0 (Рпас, Р)

- під впливом зміни виробничої собівартості транспортної роботи (за видами перевезень)

С1тр Спер =Спер АГ (Рпас, Р) / АГ 1(Рпас, Р)

Факторний аналіз зміни показника витрат на перевезення, що припадають на 1 грн. отриманих доходів методом ланцюгових підстановок:

- під впливом зміни отриманих підприємством доходів

1 1

В1тр Дч = Впер 0 * (–––– – –––––)

Дч 1 Дч 0

- під впливом зміни загальних витрат на перевезення

В1тр Впер =Впер / Дч 1

Визначення резервів зниження собівартості транспортних послуг:

- Економія (–Е) від зміни собівартості одиниці продукції

±Е=(С1тр1 - С1тр0) * АГ 1(Рпас, Р)

- від зміни матеріальних витрат:

±Е=(М1 – М0) * АГ 1(Рпас, Р)

М1, М0 – відповідно витрати матеріалів на од. транспортних послуг за звітний та попередній періоди.

Завдання: Провести горизонтальний та вертикальний аналіз динамічних та структурних змін складових, що формують загальну суму витрат. Результати оформити у вигляді таблиці.

Показники За попередній період За звітний період Відхилення (+, -)
Сума, тис.грн Структура, % Сума, тис.грн Структура, % ∆абс, тис.грн Тр, % Структури, %
Витрати операційної діяльності, у т. ч.:              
- собівартість реалізованої продукції              
- адміністративні витрати              
- витрати на збут              
- інші операційні витрати              
Фінансові витрати              
Втрати від участі в капіталі              
Інші витрати              
Витрати діяльності, разом              

Зробити попередні висновки стосовно змін витрат за окремими напрямками діяльності.

Вивчити динаміку та структуру витрат на перевезення за економічними елементами (статтями). Визначити вплив зміни статей витрат на загальну суму операційних витрат. Розрахунки оформити у вигляді таблиці.

Статті витрат, тис. грн. Попередній рік Структура, % Звітний рік Структура, % ∆абс Тр, % Величина впливу,%
Матеріальні затрати              
Витрати на оплату праці              
Відрахування на соціальні заходи              
Амортизація              
Інші операційні витрати              
Загальна сума операційних витрат              

За отриманими розрахунками зробити висновки.

Провести факторний аналіз узагальнюючих показників собівартості транспортної роботи. Вихідні значення та результати розрахунків оформити у вигляді таблиці.

Показники Попер. рік Звітн. рік ∆абс Тр, % Величина впливу, тис грн
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг) (Дч), тис грн.          
2. Собівартість реалізованої продукції, послуг (Спер), тис грн.          
3. Загальна сума витрат на перевезення (Впер), тис грн.          
4. Об’єм робіт (АГ), тис а-год          
5. Собівартість одиниці транспортної роботи (С1тр), грн. / а-год         -
6. Загальні оп. витрати на 1 грн. отриманих доходів (В1тр), грн.         -
7. Матеріальні витрати (Вм), тис грн.         -
8. Матеріаломісткість 1 АГ (МмАГ), грн./ а-год         -
9. Економія (±Е) від зміни собівартості одиниці продукції, тис грн.  
10. Економія (±Е) від зміни матеріальних витрат, тис грн.  

Контрольні питання:

1. Пояснити поняття «собівартість».

2. Які види витрат формують загальну суму затрат.

3. На які елементи групуються витрати за економічним змістом?

4. Які фактори впливають на собівартість одиниці транспортної роботи.

5. Які резерви зниження собівартості транспортних послуг.

 


 

Практична робота № 10

Тема: Аналіз фінансових результатів і рентабельності

Мета: Виявлення і оцінка резервів зростання фінансових результатів

Завдання:

1. Вивчити динаміку і склад фінансових результатів за ряд років

2. Дати оцінку отриманому прибутку та проаналізувати вплив факторів на зміну прибутку;

3. Оцінити рівень рентабельності підприємства та проаналізувати вплив факторів на зміну рентабельності;

4. Виявити резерви зростання прибутку.

Інформаційні джерела:

- Ф-2 – «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи)»;

- Ф- 2тр – «Звіт про роботу автотранспорту».

Методичні вказівки:

Факторний аналіз прибутку здійснюється методом ланцюгових підстановок:

П = QЦ – QC або П = Q (Ц – С)

Q – обсяг продукції ( об’єм транспортних послуг), нат од

Ц – ціна одиниці продукції (транспортної послуги), грн.

С – собівартість одиниці продукції (транспортної послуги), грн.

– Зміна валового прибутку під впливом обсягу продукції (послуг)

∆ПQ = ∆Q (Ц0 – С0)

– Зміна прибутку під впливом ціни одиниці продукції (послуг)

∆П Ц = Q1 · ∆Ц

– Зміна прибутку під впливом собівартості одиниці продукції (послуг)

∆П С = Q1 · (С0 – С1)= –∆С · Q1

п

Перевірка: ∑ ∆Пі = ∆абс П

і = 1

Факторний аналіз показника рентабельності реалізації здійснюють методом ланцюгових підстановок.

Пч

Rр = ––––– ·100%

Д

Пч — прибуток чистий діяльності підприємства ;

Д — чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг), грн.

Зміна рентабельності реалізації під впливом :

чистого доходу (виручки) від реалізації продукції

Пч0 Пч0

∆R Д = –––––– ·100% - –––––– · 100% = Пч0*(1/ Д1-1/ Д0)*100%

Д1 Д0

отриманого чистого прибутку

Пч1 Пч0 ∆Пч

∆R В = –––– ·100% - ––––– · 100% = ––––– · 100%

Д1 Д1 Д1

Перевірка: ∆абсRр =∆RД + ∆RПч

Аналогічно проводиться аналіз інших показників рентабельності.

Коефіцієнт співвідношення зростання цін і собівартості :

Кс = ΔЦі (%) / ΔСі (%)

ΔЦі (%) – зміна ціни і-го виду продукції, %;

ΔСі (%)– зміна собівартості і-го виду продукції, %

Виробничий леверидж визначається за формулою:

ΔПо(в)

ЛВ = ­­­­­­­––––, %

ΔР

де: ЛВ — виробничий леверидж;

ΔПр — темп приросту валового прибутку (операційний прибуток), %;

ΔР — темп приросту обсягу реалізації продукції, %.

Фінансовий леверидж розраховується:

ΔПч

Лф = ––––, %

ΔПо(в)

де: Лф — фінансовий леверидж;

ΔПч — темп приросту чистого прибутку, %;

ΔПдо — темп приросту операційного прибутку (валового прибутку), %.

Виробничо-фінансовий леверидж.

ЛВФВ · ЛФ,

Завдання: Провести горизонтальний та вертикальний аналіз отриманих доходів за два роки. Результати оформити у вигляді таблиці.

Найменування статей Код рядка Абсол. величини Питома вага,% Зміни
Поперед. період Звітний період Поперед. період Звітний період ∆абс Тр Структурні, %
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг)                
Інші операційні доходи                
Дохід від участі в капіталі                
Інші фінансові доходи                
Інші доходи                
Усього доходів -              

Зробити попередні висновки стосовно змін отриманих доходів за окремими напрямками діяльності.

Провести факторний аналіз зміни прибутку та рентабельності транспортної роботи. Вихідні значення та результати розрахунків оформити у вигляді таблиці.

тис грн.

№ з/п Показник Код рядка Ф. № 2 Попер. період Звіт. період Відх. (±) ТПР, % Вплив фактору
  Початкові дані Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг)            
  Собівартість (виробнича) реалізації продукції (послуг)           -
  Валовий прибуток (збиток) 2090(2095)         -
  Адміністративні витрати           -
  Витрати на збут           -
  Інші операційні витрати           -
  Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (збиток) (2195)         -
  Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 2350(2355)          
  Розрахункові показники            
  Повна собівартість реалізованої продукції (послуг) 2050+2130 +2150+2180          
  Об’єм робіт (АГ), тис а-год АГ          
  Собівартість 1 транспортної роботи (С1тр), грн./а-год С1тр          
  Ціна одиниці транспортної роботи (Ц1тр), грн. / а-год Ц1тр          
  Прибуток на 1 транспортної роботи, грн. / а-год. (р.7:р.10) П1тр         -
  Рентабельність продажів, %         -
  Рентабельність витрат, %         -
  Коефіцієнт співвідношення зростання цін і собівартості, КС Кс = ΔЦі (%) / ΔСі (%) =
  Виробничий леверидж, ЛВ ЛВ =
  Фінансовий леверидж, ЛФ ЛФ =
  Виробничий фінансовий леверидж, ЛВФ ЛВФ =

За отриманими розрахунками зробити висновки.

Контрольні питання:

1. Основні фактори, що впливають на величину прибутку.

2. Які існують показники рентабельності.

3. Резерви збільшення прибутку та рентабельності.

4. Як формується прибуток підприємства.

5. Що таке чистий прибуток.


 

Практична робота №11

Тема: Аналіз фінансового стану підприємства

Мета: оцінка фінансового стану підприємства та виявлення резервів забезпечення ефективного функціонування підприємства в сучасних умовах.

Завдання:

1. Загальний аналіз балансу підприємства (аналіз майнового стану підприємства);

2. Аналіз ліквідності (платоспроможності);

3. Аналіз фінансової стійкості підприємства та ділової активності підприємства;

4. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства.

Інформаційні джерела:

- Ф №1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан);

- Ф-№2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи)»;

- «Звіт про рух грошових коштів», Ф № 3;

- «Звіт про власний капітал», Ф № 4.

Методичні вказівки:

При порівняльному аналізі темпів росту валюти балансу, обсягу реалізації, величин прибутку має виконуватися наступне співвідношення індексів вказаних вище показників:

1 < IВБ < IВК < IРП < IВП < IОП < IЧП

де: Б, IВК, IРП, IВП, IОП, IЧП – відповідно індекси росту валюти балансу, власного капіталу, обсягу реалізації продукції, валового прибутку, фінансового результату від операційної діяльності та чистого фінансового результату.

Для дослідження стану майна і ефективності його використання розраховують показники:

Коефіцієнт мобільності активів

Оборотні активи

КМа= ––––––––––––––––––––

Необоротні активи

Коефіцієнт мобільності майна:

Оборотні активи

КМм = –––––––––––––––––

Валюта балансу

Коефіцієнт мобільності оборотних активів:

Найбільш мобільні активи

КМОа = –––––––––––––––––––––––––

Оборотні активи

Баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються такі співвідношення:

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4

До основних показників, що оцінюють ліквідність підприємства відносять:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ка.л = А1 : (П1 + П2)

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Кш..л = (А1+ А2): (П1 + П2)

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття, загальний)

Кп = (А1+ А2 + А3): (П1 + П2)

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

Кмрк = А1 : Робочий капітал (ВОК)

Основні показники, що характеризують фінансову незалежність підприємства:

Коефіцієнт автономії

Власний капітал

КАвт = ––––––––––––––––––

Валюта балансу

Коефіцієнт фінансової залежності

Валюта балансу 1

КФз = ––––––––––––––––––= ––––

Власний капітал КАвт

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Робочий капітал (ВОК)

КМ= –––––––––––––––––––––––––

Власний капітал

Коефіцієнт фінансового ризику

Позичений (залучений) капітал

КФр = –––––––––––––––––––––––––––––––

Власний капітал

Коефіцієнт фінансової стабільності

Власний капітал

КФс = –––––––––––––––––––––––––––––––

Позичений (залучений) капітал

Коефіцієнт довгострокових зобов’язань

Довгострокові зобов’язання

КДз = ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Довгострокові +Поточні зобов’язання

Коефіцієнт фінансової залежності капіталізованих джерел

Довгострокові зобов’язання

КЗк = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Довгострокові зобов’язання + Власний капітал

Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними обо­ротними коштами

Робочий капітал (ВОК)

КЗвок = –––––––––––––––––––––––––

Оборотні активи

Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів

Необоротні активи

КНВК = ––––––––––––––––––––

Власний капітал

Коефіцієнт ділової активності

Чистий дохід від реалізації продукції

КДа = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Валюта балансу

Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів

Чистий фінансовий результат + Амортизація

КЕфр = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Валюта балансу

Коефіцієнт покриття відсотків за кредит (покриття фінансових витрат)

Чистий фінансовий результат + Амортизація

КПВ = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Фінансові витрати

Для прогнозування банкрутства можна використати моделі:

Коефіцієнт Бівера

Чистий фінансовий результат + Амортизація

КБ = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Довгострокові + Поточні зобов’язання

Модель Альтмана

ZА = 0,717 Х 1 + 0,847 Х2 + 3,107 Х3 + 0,42 Х4 + 0,995 Х5

де Робочий капітал (ВОК)

Х 1 = –––––––––––––––––––––––––

Валюта балансу

Чистий фінансовий результат

Х2 = –––––––––––––––––––––––––––––––––

Валюта балансу

Фінансовий результат до оподаткування

Х3 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Валюта балансу

Власний капітал

Х4 = –––––––––––––––––––––––––––––––

Позичений (залучений) капітал

Чистий дохід від реалізації продукції

Х5 = ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Валюта балансу

Завдання: Провести порівняльний аналіз темпів зміни валюти балансу і результатів фінансової діяльності. Результати оформити у вигляді таблиці.

тис грн.

Показник Форма, код рядка Попередній період Звітний період Темпи зростання, %
1. Валюта балансу Ф1, (1300)      
2. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції Ф2, (2000)      
3. Валовий прибуток (збиток) Ф2, (2090,2095)      
4. Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (збиток) Ф2, (2190,2195)      
5. Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) Ф2, (2350,2355)      

Провести горизонтальний та вертикальний аналіз балансу. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці.

тис грн.

Стаття балансу Рядок балансу За попередній період. За звітний період Горизонтальний аналіз Вертикальний аналіз
∆ абс (гр.2 – гр.1) Тр, % (гр.2: гр.1)·100 Тпр, % (гр.3:гр.1)·100 або Тр -100% Питома вага за попер. пер., % Питома вага за звітн. пер., % Зміни структури, %
Актив А                
І. Необоротні активи                  
ІІ. Оборотні активи, у тому числі:                  
— дебіторська забор­гованість 1125-1155                
— грошові кошти та короткострокові цінні папери 1160-1165                
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття                  
Баланс                 -
Пасив А                
І. Власний капітал                  
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення                  
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення, у тому числі:                  
— короткострокові кредити банку                  
— поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями                  
— кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                  
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваннями для продажу, та групи вибуття                  
Баланс                 -

Розрахувати коефіцієнти мобільності. Результати оформити у вигляді таблиці.

Показник Попередній період Звітний період Відхилення (±) Тпр, %
Коефіцієнти мобільності активів, КМа        
Коефіцієнт мобільності майна, КМм        
Коефіцієнт мобільності оборотних активів, КМОа        

За отриманими даними зробити попередні висновки стосовно фінансового стану підприємства.

 

Проаналізувати ліквідність балансу. Вихідні дані оформити у вигляді таблиці.

тис грн.

Актив Рядок балансу За попередній період. За звітний період Пасив Рядок балансу За попередній період. За звітний період Платіжний надлишок (+) або недостача (-)
За попередній період. (2-5) За звітний період (3-6)
  А       В        
1. Найбільш ліквідні активи (А1) 1165     1. Негайні пасиви (П1) 1615-1660        
2. Активи, що швидко реалізуються (А2) 1125-1160     2.Короткострокові пасиви (П2) 1600-1610, 1690, 1700        
3. Активи, що реалізуються повільно (А3) 1100,1170, 1190,1200     3.Довгострокові пасиви (П3) 1595        
4. Активи, що важко реалізуються (А4) 1095     4. Постій­ні пасиви (П4) 1495, 1665        
Баланс       Баланс       ´ ´

 

Розрахувати та проаналізувати основні показники ліквідності. Результати занести в таблицю.

Показники ліквідності Попередній період Звітний період Оптимальний рівень
Коефіцієнт абсолютної ліквідності, Ка.л     0,2 ÷ 0,5
Коефіцієнт швидкої ліквідності, Кш..л     0,5 ÷ 1
Коефіцієнт поточної ліквідності, Кп     1,5 ÷ 2,5
Коефіцієнт маневреності робочого капіталу, Кмрк     0 ÷ 1

За отриманими розрахунками зробити висновки щодо ліквідності підприємства.

 

Розрахувати та оцінити основні показники фінансової стійкості та ділової активності. Результати розрахунків занести в таблицю.

Показник Попередній період Звітний період ∆ абс Рекомендоване значення
Коефіцієнт автономії (КАвт)       ≥ 0,5
Коефіцієнт фінансової залежності (КФз)       < 2
Коефіцієнт маневреності власного капіталу (КМ)       0,2 … 0,6
Коефіцієнт фінансового ризику (КФр)       ≤ 1
Коефіцієнт фінансової стабільності (КФс)       ≥ 1
Коефіцієнт довгострокових зобов’язань (КДз)       ≤ 0,2 ÷ 0,3
Коефіцієнт фінансової залежності капіталізованих джерел (КЗк)       ≤ 0,3
Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами (КЗвок)       ≥ 0,1
Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів (КНВК)       ≥ 0,5
Коефіцієнт ділової активності (КДа)       ≥ 1
Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів (КЕфр)       ≥ 0,15
Коефіцієнт покриття відсотків за кредит (покриття фінансових витрат) (КПВ)       ≥ 3

За отриманими розрахунками зробити висновки щодо фінансової стабільності підприємства

За запропонованим моделям розрахувати показники ймовірності банкрутства підприємства. Зробити висновки щодо прогнозування банкрутства. Результати оформити табличним методом.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 787; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.194.255 (0.207 с.)