ТЕМА 4 « РИНОК ПРАЦІ. СТВ ЗАЙНЯТОСТІ»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 4 « РИНОК ПРАЦІ. СТВ ЗАЙНЯТОСТІ»ТЕМА 4 « РИНОК ПРАЦІ. СТВ ЗАЙНЯТОСТІ»

 

Задача

 

Розрахуйте, як змінилась структура зайнятих в економіці у звітному періоді, якщо усього зайнятих у цьому періоді в галузях економіки було 35,72 млн. осіб, у тому числі у сфері матеріального виробництва 20,47 млн. осіб, у сфері послуг 15,25 млн. осіб. Відповідно в базисному періоді було 19,85 млн. осіб, 15,98 млн. осіб.

Задача

У звітному році чисельність зайнятого в економічній діяльності населення країни складала 19,9 млн. осіб, з яких 9,4 млн. зайняті в матеріальному виробництві, а всі інші – в обслуговуванні. На планує мий рік очікується збільшення чисельності зайнятих в економічній діяльності на 0,6 млн і, в той же час, зменшення зайнятості в матеріальному виробництві на 0,3 млн. осіб.

Задача

Населення міста налічує 496 тис осіб, з яких 72% знаходяться у віці 15-70 років. Підрахуйте рівень економічної активності населення міста і рівень безробіття, якщо зі 117,8 тис незайнятих осіб цієї вікової категорії обстеженням домогосподарств виявлено 29,3 тис безробітних.

 

Задача

Використовуючи наведені в таблиці 1 статистичні дані, визначити рівень економічної активності, рівень зайнятості населення та рівень безробіття в Україні. Проаналізувати його динаміку за 2000-2005р.р.

Населення України за економічною активністю (у віці 15-70 років), тис. осіб

Показник
  тис. осіб тис. осіб тис. осіб тис. осіб тис. осіб тис. осіб
Економічно активне населення
працездатного віку
старше працездатного віку 1680,1 1532,9 1562,4 1553,2 1619,9 1799,1
Зайняті
працездатного віку
старше працездатного віку 1654,3 1518,2 1550,3 1539,2 1601,4 1793,5
Безробітні 2655,8 2140,7 1906,7 1600,8
працездатного віку 2440,3 2128,6 1888,2 1595,2
старше працездатного віку 25,8 14,7 12,1 18,5 5,6
Економічно неактивне населення
працездатного віку 7562,4 7894,1 8140,2 8262,8 8365,4 8410,3
старше працездатного віку

 

5701,5 5527,3 5424,8 5257,5 5149,4

 

4.5 Задача

На кінець звітного періоду чисельність безробітних в районі за тривалістю безробіття розподілилась таким чином: 2 місяці без роботи були 4220 осіб, 4 – 1870, 5 – 3720, 8 місяців – 1680 осіб. Підрахуйте середню тривалість безробіття в районі.

 

Задача

У місті налічується 925,5 тис. жителів, з яких 28,0 тис. – діти до 15 років; 31,2 тис. – особи старше від 70 років. У межах вікової категорії 15-70 років за даними обстеження робочої сили виявлено 128 тис. незайнятих осіб, серед яких 77,2 тис. безробітні. Крім того, серед громадян у віці 15-70 років 10,1 тис. школярів і студентів на денному навчанні; 18,2 тис. зайняті домогосподарством, доглядом за дітьми і хворими. Визначте: 1) чисельність і рівень економічно активного населення; 2) чисельність і рівень економічно неактивного населення; 3) рівень безробіття в місті.

Задача

У базисному році чисельність населення області у віці від 15 до 70 років становила 678,2 тис. громадян, у тому числі 216,3 тис. усіх незайнятих, серед яких 167,2 тис. безробітних. У звітному році чисельність населення даної вікової категорії зменшилася на 19,3 тис. осіб, чисельність безробітних зросла на 32,2 тис. осіб. Загальна чисельність незайнятих не змінилася. Як змінилися рівень зайнятості та рівень економічної активності населення у звітному році?

 

Задача

За даними таблиці знайдіть чисельність економічно активного населення та рівень економічної активності населення

Чисельність усього населення теорії, осіб
Питома вага населення у віці 15-70 років, %
З категорії населення 15-70 років: усі незайняті, осіб
В тому числі:  
безробітні громадяни, осіб
школярі старших класів і студенти, осіб
домогосподарки і ті, хто доглядає дітей та хворих, осіб
зневірені особи

 

Задача

. Підприємство, на якому працюють 1025 робітників, у звітному місяці через відключення струму мало простій 8 робочих днів з 24 за графіком. Лише 196 робітників отримали оплату з часткового безробіття, а всі інші – повністю як за відпрацьований час. Визначте рівень прихованого безробіття на даному підприємстві.

Задача

У звітному місяці, в якому було 23 робочих днів за графіком, підприємство, котре налічує 907 працівників, через низьку якість продукції мало проблеми з її збутом та завантаженням виробництва й у зв’язку з цим на відпустках з ініціативи адміністрації втратило 3975 людино-днів, проте у звітності цього не відобразило. Який рівень прихованого безробіття був на підприємстві у звітному місяці?

Задача

У таблиці наведено дані щодо чисельності населення умовної країни.

чисельність населення, млн. осіб

Наймані працівники
Особи, що працюють індивідуально
Роботодавці 1,8
Неоплачувані працівники сімейних підприємств 1,7
Члени кооперативів та господарських товариств
Особи, що раніше не мали роботи та займаються її пошуком, готові приступити до роботи
Учні та студенти денної форми навчання 5,6
Домогосподарки 3,3
Пенсіонери за віком та утриманці
Особи, що припинили пошук роботи 0,5
Особи до 16 років

Визначити чисельність економічно активного та неактивного населення, чисельність зайнятих та безробітних у країні.

Задача

За даними перепису населення із загальної чисельності населення області 6,1 млн. осіб 69 % припадає на населення у працездатному віці, а на те населення у працездатному віці, що не працювало за об’єктивними причинами (інваліди та пільгові пенсіонери), - 3,7 %. Крім того, 18 % населення було зайнято у домашньому господарстві та в різноманітних видах підсобного господарства, перебували на навчанні або жили за рахунок перерозподілу доходів, а 5 % припадало на ту частину населення, яка працювала, перебуваючи за віковими межами пра­цездатного віку. Визначити: чисельність працездатного населення у працездатному віці, чисельність економічно активного населення, загальну чисельність трудових ресурсів області.

Задача

В області налічується 3210 тис. жителів, серед них частка осіб у віці 15-70 років включно становить 73 %. З осіб цієї вікової категорії 203 тис. доглядають дітей і хворих; 102,6 тис. – школярів, студентів і курсанти військових училищ (усі на денному навчанні); 92,6 тис. незайнятих громадян, серед яких 38 тис. безробітні. Усі інші громадяни у віці від 15-70 років зайняті економічною діяльністю. Визначте:чисельність економічно активного населення та рівень його економічної активності; чисельність зайнятого населення та рівень його зайнятості;рівень безробіття.

Задача

За даними перепису населення із загальної чисельності населення області 8,5 млн. осіб 73 % припадає на населення у працездатному віці, а на те населення у працездатному віці, що не працювало за об’єктивними причинами (інваліди та пільгові пенсіонери), — 4,1 %. Крім того, 19 % населення було зайнято у домашньому господарстві та в різноманітних видах підсобного господарства, перебували на навчанні або жили за рахунок перерозподілу доходів, а 8,2 % припадало на ту частину населення, яка працювала, перебуваючи за віковими межами пра­цездатного віку. Визначити: чисельність працездатного населення у працездатному віці, чисельність економічно активного населення, загальну чисельність трудових ресурсів області.

Задача

На підставі наведених у таблиці даних визначити показники природного руху населення в регіоні А (середньорічну чисельність населення та жінок у віці 15-49 років, коефіцієнти народжуваності, смертності, обороту населення та ефективності відтворення населення). Зробити висновки.

Чисельність населення,чол.

Чисельність населення на початок року 36 000
Чисельність населення на кінець року 35 500
Чисельність тих, що народилися живими за рік
Число померлих за рік
Чисельність жінок у віці 15—49 років на початок року 12 000
на кінець року 12 200
Чисельність померлих дітей у віці до 1 року

Задача 5.2.

На підставі наведених у таблиці даних визначити показники міграції населення в регіоні А (міграційний приріст, об’єм міграції, коефіцієнт прибуття, коефіцієнт вибуття, загальний коефіцієнт інтенсивності міграції, коефіцієнт інтенсивності міграційного обороту, коефіцієнт ефективності міграції). Зробити висновки.

 

Міграція населення, осіб

Середньорічна чисельність населення 36 000
Чисельність прибулих
Чисельність вибулих

 

Задача 5.3.

На підставі наведених у таблиці даних визначити показники оцінювання ефективності використання трудового потенціалу підприємства за 3 роки.Зробити висновки.

 

 

Ефективність використання трудового потенціалу підприємства

№ п\п Показники ефективності використання трудового потенціалу N-1 рік N рік N+1 рік
1. Середньорічна чисельність працівників – всього осіб
2. Ефективний річний фонд робочого часу одного працівника, людино/годин
3. Фактична кількість відпрацьованих на підприємстві тис. люд-год

 

Задача 6.1

В зимових умовах у ливарному цеху машинобудівного підприємства робітник упродовж робочої зміни тривалістю 7,2 год витрачає 2400 ккал енергії, з яких 1400 пов’язано безпосередньо з виконанням роботи, а 1000 ккал — з опором несприятливим умовам праці: високій температурі, загазованості, запиленості, шуму тощо. Виробіток робітника за зміну становить 20 заготовок. В умовах літньої спеки температура у виробничому приміщенні значно підвищується, у зв’язку з чим загальні затрати енергії зростають в середньому на 10 %, а її втрати — на 30 %. Визначити, як змінилась інтенсивність та продуктивність праці.

Задача 6.2

Робітник А за умови середнього рівня складності праці за восьмигодинну робочу зміну виробляє 10 виробів середнього рівня якості. Робітник Б, маючи незначний досвід у даній сфері діяльності, за зміну виготовляє 7 аналогічних виробів, рівень якості яких на 10 % нижче середнього рівня. Висококваліфікований робітник В виготовляє за зміну 12 виробів, рівень якості яких вище середнього на 15 %.

Визначити ефект використання ресурсу праці та коефіцієнт складності праці трьох робітників, якщо ціна одного виробу середнього рівня якості становить 200 грн, при цьому операційні витрати становлять 155 грн, а ціна виробів на ринку змінюється пропорційно їх якості.

 

Задача 7.1

Визначити показники продуктивності праці за валовою, готовою та реалізованою продукцією, якщо у звітному періоді було реалізовано продукції на 3,5 млн грн, на складі готової продукції за звітний період сформовані товарні запаси на суму 0,8 млн грн, обсяг незавершеного виробництва становить 0,3 млн грн. Середньоспискова чисельність працівників — 1220 осіб.

Задача 7.2.

 

Для виробництва продукції у плановому періоді за збереження виробітку, досягнутого в базисному періоді, потрібно 1200 робітників. Упровадження нової технології у І кварталі планового року дозволить скоротити потребу робітників на 5 %, модернізація діючого устаткування у ІІ кварталі — на 7,5 %, скорочення внутрішньозмінних втрат робочого часу у ІІ кварталі — на 1,5 %, удосконалення організації праці у IV кварталі — на 4 %. Визначити зростання продуктивності праці за різними чинниками, ступінчатим методом та в цілому.

Задача 7.4

 

Робітники-відрядники відпрацювали 850 000 люд.-год, основні робітники-почасовики — 125 000 люд.-год, час за нарядами робітників-відрядників — 985 500 нормо-год, час за нарядами на роботи, не передбачені технологією, і виправлення браку — 8500 нормо-год, планована економія від упровадження комплексу заходів — 55 000 люд.-год. Заплановано зростання обсягу виробництва на 15 %, а також зниження обсягу кооперованих постачань з 20 до 15 %. Реальний фонд робочого часу одного робітника у плановому періоді — 1850 год, у базисному — 1825 год. Питому вагу основних робітників планується підвищити з 52 до 55 % за незмінної чисельності їх. Визначити зростання продуктивності праці в результаті зниження технологічної трудомісткості.

Задача 7.5

Визначити зростання продуктивності праці за зниження виробничої трудомісткості, якщо планова виробнича трудомісткість — 1 200 000 люд.-год, економія від впровадження комплексу заходів — 150 000 люд.-год, планується збільшити реальний фонд робочого часу одного робітника з 1830 до 1850 год і частку робітників у загальній чисельності ПВП із 65 до 72 %.

Задача 7.6.

 

У базисному періоді середня тривалість робочої зміни становила 7,95 год, кількість явочних днів у середньому на одного робітника — 230. Як змінилася тривалість роботи за зміну та кількість явочних днів у році, якщо за звітний період годинний виробіток підвищився на 8 %, денний — на 6 %, річний — на 7 %?

Задача 7.7

 

Плановий фонд заробітної плати становить 1350,0 тис. грн, фактичний — 1334,5 тис. грн. Частка основних робітників у загальній чисельності персоналу — 32 %. Обсяг виробництва щодо плану збільшився на 5 %, а продуктивність праці зросла на 1,5 %. Питома вага постачань за кооперацією знизилася з 13 до 8,5 %. Визначити відносне зростання продуктивності праці.

Задача 7.8.

 

На підприємстві, де працюють 530 робітників, здійснено заходи, що підвищили річну продуктивність праці на 10 %. За рахунок цього скорочено чисельність робітників за незмінного обсягу виробництва. Розрахувати економічну ефективність заходів, якщо середня заробітна плата одного робітника — 2180 грн, відсоток відрахувань на соціальні заходи — 38 %; витрати поточні — 13,5 тис. грн, витрати капітальні — 56 тис. грн; нормативний коефіцієнт економічної ефективності Ен — 0,15.

Задача 7.9.

Використовуючи наведені в таблиці статистичні дані, визначити рівень продуктивності праці в економіці України та проаналізувати його динаміку за 2000—2007 рр.

Зайнятість населення України та показники національних рахунків

Показники
Чисельність зайнятих в економіці, тис. осіб 20 175,0 19 971,5 20 091,2 20 163,3 20 295,7 20 680,0 20 730,4 20 904,7
Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах), млн грн 170 070 204 190 225 810 267 344 345 113 441 452 544 153 720 731
Валовий національний дохід (у фактичних цінах), млн грн 164 942 200 610 222 585 264 247 341 686 436 411 535 459 717 406
Чистий національний дохід (у фактичних цінах), млн грн 139 655 174 289 196 797 237 069 308 788 400 696 477 194 644 335

Задача 7.12

Робітники-відрядники розподіляються за виконанням норм праці таким чином

Таблиця

Група робітників   Загальна кількість робітників
  До 90 Від 90 до 100 Від 100 до 110 Від 110 до 120 Від 120 до 130 Понад 130  
Основних цехів
Допоміжних цехів

Визначити зростання продуктивності праці робітників основних цехів, допоміжних цехів та всіх робітників, коли робітники, що не виконували норму, виконуватимуть її на 100%. Середнє виконання норм першою групою – 85%, останнью групою – 130%.

Задача 7.11

Бригада із п’яти осіб за 21 робочий день базис­ного періоду виготовила 1260 деталей; у звітному за 22 робочі дні — 1540. Визначити індекс та відсоток зростання денної продуктив­ності праці одного робітника.

Задача 7.12

Визначити відсоток зниження трудомісткості та зростання продуктивності праці за даними, наведеними у таблиці.

виріб План випуску виробів Затрати праці на один виріб, н/год
Базисний період Звітний період
№1
№2 1 200
№3

Задача 7.13

Визначити зростання продуктивності праці на підприємстві на основі даних табл.

Показник Базисний період Звітний період
Обсяг виробництва, грн. 1 900 000 2 100 000
Питома вага кооперованих поставок в обсязі продукції, % 7,5 5,3
Середньооблікова чисельність ПВП, осіб

Задача 7.14

Визначити підвищення виробітку на дільниці за нормативним робочим часом, якщо в базисному періоді виконані роботи в обсязі 50 тис. нормо-годин, при цьому відпрацьовано 40,0 тис. год., у звіт­ному періоді відповідно — 56,7 тис. нормо-годин і 42,0 тис. год

Задача 7.15

 

Бригада лісорубів із трьох осіб за 20 робочих днів базис­ного періоду заготовила 1000 м3 деревини; у звітному за 21 робочі дні — 1210 м3. Визначити індекс та процент зростання продуктив­ності праці одного робітника.

Задача 7.17

 

Видобуток вугілля у шахті в базисному періоді становив 2310 тис. т, у звітному – 2548 тис. т. Визначити абсолютну величину та зростання виробітку на одного робітника шахти, якщо кількість робітників у базисному році становила 2650 осіб, у звітному - 2750 осіб.

Задача 7.18

На обробку деталі витрачали 28 хв. Після удосконалення технологічного процесу норму часу переглянули і встановили – 25 хв. На скільки процентів знизилась трудомісткість виготовлення деталі і підвищилась продуктивність праці.

Задача 7.19

 

У цеху в звітному та базисному періодах чисельність робітни­ків становила 96 осіб. Визначити виробіток на одного робітника у нормо-годинах, зростання продуктивності праці по цеху у цілому на основі даних табл.

Вид виробу Базисний період Звітний період
  Кількість виробів, шт Затрати часу на одиницю виробу, н/год Кількість виробів, шт. Затрати часу на одиницю виробу, н/год
А-1 4,2 4,1
А-2 2,1 1,8
А-3 4,9 4,4

 

Задача 7.20

Розподілити абсолютний приріст обсягу виробництва за рахунок зміни виробітку та чисельності працівників, якщо за планом обсяг виробництва становив 7400 тис. грн., фактично — 6900 тис. грн. Планова чисельність ПВП - 240 осіб, фактично було зайнято 266 особи.

Задача 7.21

 

У звітному періоді в цеху було установлено нове устаткуван­ня. Робітник на новому верстаті виробляє за годину 50 виробів, а в базисному періоді на старому верстаті виробіток дорівнював 40 виробів. Визначити індекс і процент зростання виробітку.

Задача 7.22

 

Визначити зростання продуктивності праці в результаті зни­ження трудомісткості продукції за даними, наведеними у табл.

Вид виробу План випуску виробів Затрати праці на один виріб, н/год
Базисний період Звітний період
А
Б 1 730
В 3 950

Задача 7.23

Визначити виробіток на одного працівника за методом НВО, якщо обсяг валової продукції становить 3550 тис. грн., а питома вага основних витрат за нормативами така: заробітна плата основ­них робітників з нарахуванням — 9,5%, цехові витрати — 13%, за­гальнозаводські витрати — 11,5%, сировина й основні матеріали — 42%, кооперовані поставки — 17%. Середньооблікова чисель­ність ПВП — 525 осіб.

Задача 7.24

На обробку деталі витрачали 35 хв. Після удосконалення технологічного процесу норму часу переглянули і встановили – 32 хв. На скільки процентів знизилась трудомісткість виготовлення деталі і підвищилась продуктивність праці

Задача 7.25

Робота двох цехів, що виробляють однакову продукцію, характеризується даними, наведеними в табл.

цех Базисний період Звітний період
Обсяг виробництва, грн Чисельність працюючих, осіб Обсяг виробництва, грн Чисельність працюючих, осіб
№І
№2

Розрахувати індекси продуктивності праці кожного цеху та загальний процент зростання продуктивності праці двох цехів.

Задача 7.26

Розрахувати зростання продуктивності праці за повним чинником зокрема і за всіма чинниками разом, маючи такі дані (ступінчатий метод). Розрахункова чисельність робітників за базисним виробітком складає 3000 осіб. За рахунок запровадження технології із виробництва вивільнено 45 осіб, за рахунок поліпшення організації виробництва -38 осіб, за рахунок зниження трудомісткості продукції - 25 осіб.

Задача 7.27

Два підприємства по виробництву борошна у звітному році відпрацювали відповідно до даних таблиці.

Назва Вартість готової продукції і затрат, грн.
Підприємство 1 Підприємство 2
Борошно
Зерно
Енергоносії
Заробітна плата
Амортизація
Водопостачання

У якого з підприємств продуктивність краща?

Задача 7.28

Підприємства виробляють однакову продукцію. Знайдіть, яке з них має кращу продуктивність праці (підрахунок за методом чистої продукції).

Показники Показники роботи
Підприємство 1 Підприємство 2
Обсяг валової продукції, грн. 7,2 млн -
Матеріальні витрати, грн. 3,8 млн -
Амортизаційні витрати 70 тис -
Фонд заробітної плати, грн. - 1,5 млн
Прибуток, грн. - 2415 тис
Чисельність ПВП, осіб

 

 

Задача 7.29

Підрахуйте, як змінився виробіток в основних робітників в умовно-натуральному вимірі та продуктивність праці на цукрозаводі у вартісному вимірі відповідно до даних таблиці.

 

  Базисний період Звітний період Коефіцієнт переводу в умовні тони Вартість 1 кг, грн.
Цукор-сирець, тн 1,0 2,0
Цукор-пісок, тн 1,8 3,5
Цукор-рафінад, тн 2,1 4,4
Чисельність основних робітників, осіб    
Чисельність ПВП, осіб    

 

Задача 7.30

 

Використовуючи наведені в таблиці статистичні дані, визначити рівень продуктивності праці в економіці України та проаналізувати його динаміку за 2000-2004 рр.

Задача 7.31

 

Протягом п’яти років планується підвищення продуктивності праці на 17 %. За перший рік продуктивність праці зросла на 2,5 %, а за другий на 2,1 %. Визначити на скільки відсотків повинна зрости продуктивність праці в наступні три роки, аби був досягнутий запланований рівень. Визначити середньорічні темпи зростання продуктивності праці в останні три роки.

Задача 7.32

Обсяг продукції зріс на 6 %, чисельність працівників знизилась на 3 %, фондовіддача підвищилась на 1 %, матеріаломісткість зросла на 2 %. Визначити зростання продуктивності праці індексним методом.

Задача 7.33

 

Обсяг національного ВВП, який в базисному періоді складав 160 млрд. грн., зріс на 12 %. Дефлятор цін склав 107 %. Чисельність зайнятих зменшилась на 2 %.

Визначити індекс, відсоток зростання і відсоток приросту продуктивності праці у звітному періоді на основі номінального і реального обсягів ВВП.

Задача 7.34

Тривалість робочого часу становить 480 хвилин, витрати на виробництво одиниці продукції складають 10 хвилин, а внутрішні простої – 40 хвилин. Запровадження організаційно-технічних заходів дозволило ліквідувати втрати робочого часу і знизити трудомісткість одиниці продукції на 20%.

Визначити зростання продуктивності праці за рахунок екстенсивного, інтенсивного і інтегрального чинників.

Задача 7.35

Під час впровадження плану організаційно-технічних заходів у звітному періоді трудомісткість одиниці продукції А була знижена з 12 до 10,5 нормо-год при випуску 120 00 шт., трудомісткість одиниці продукції Б — з 56 до 49 нормо-год при випуску 750 шт., трудомісткість одиниці продукції В — зі 124 до 118 нормо-год при випуску 490 шт.

Визначити приріст продуктивності праці за умови стабільного обсягу випуску продукції у базисному та звітному періодах.

 

Задача 7.36

На підприємстві випускають два види продукції. Річна програма по виробу А становить 5 тис. шт., по виробу Б — 13 тис. шт. Затрати праці на один виріб А — 110 нормо-год, на виріб Б — 75 нормо-год. У наступному році планується зменшити трудомісткість виробу А на 10 %, трудомісткість виробу Б — на 5 %. Внутрішньозмінні втрати робочого часу, які у базисному році становили 10 % при 40-годинному робочому тижні, намічено скоротити на 50 %, а кількість явочних робочих днів збільшити з 232 до 236. Питома вага основних робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу становитиме 65 %.

Визначити зростання продуктивності праці працівників підприємства у плановому періоді.

Задача 7.37

 

Визначити показники продуктивності праці за валовою, готовою та реалізованою продукцією, якщо у звітному періоді було реалізовано продукції на 6,8 млн. грн., на складі готової продукції за звітний період сформовані товарні запаси на суму 1,9 млн. грн., обсяг незавершеного виробництва становить 0,5 млн. грн. Середньоспискова чисельність працівників – 1635 осіб.

 

Задача 8.1.

Визначити рівень організації праці на підприємстві, якщо чисельність працівників становить 1680 осіб, у році 366 календарних днів, тривалість робочої зміни — 8 год; цілоденні неявки 228 560 люд.-днів; а сума внутрішньо-змінних втрат становить 36 570 год. Відпрацьовано 383 040 люд.-днів, коефіцієнт використання змінного часу дорівнює 0,88.

Задача 8.2.

 

Сукупний потенційний фонд робочого часу на підприємстві в базисному році становив 2658 тис. год, у звітному — 2764 тис. год. Використаний фонд робочого часу становив відповідно 2115,6 та 2266,5 тис. год. Визначити, як змінився рівень організації праці на підприємстві.

Задача 8.3

 

Розрахувати економічну ефективність заходів щодо поліпшення організації праці, якщо до впровадження заходів собівартість одного виробу становила 12 грн, після впровадження — 11 грн 30 коп.; обсяг виробництва після впровадження заходів становить 10 500 одиниць, капітальні витрати — 16 тис. грн, Ен — 0,12.

Задача 8.4.

На підприємстві 1600 робітників, питома вага відрядників — 67 %, коефіцієнт виконання норм у відрядників — 1,15. Кожен робітник відпрацював по 170 год. Визначити частку науково обґрунтованих норм за трудомісткістю та чисельністю робітників, які працюють за цими нормами, якщо трудомісткість робіт, виконаних за дослідно-статистичними нормами, становить 75 000 нормо-год.

Задача 8.5.

У таблиці наведені необхідні дані щодо підрахунку середніх тарифних розрядів та середніх тарифних ставок за шестирозрядною тарифною сіткою робітників і робіт. Підрахуйте їх та поясність:

- можливі причини значних розбіжностей між середнім тарифним розрядом робітників і робіт;

- які наслідки цього можуть бути в кожному з випадків;

- підрахуйте збитки підприємств за місяць, у якому 165 робочих годин за планом.

 

 

Розряди бригада (випадок)
Чисельність робітників, осіб Трудомісткість робіт, тис. нормогодин
1.
2. 3,8
3. -
4. 8,3
5. 9,7
6. 8,1

ТАРИФНА СІТКА РОБІТНИКІВ

  Розряди
Тарифний коефіцієнт 1,15 1,36 1,56 1,68 1,98

Тарифна ставка робітників 1 розряду за 40-годинного робочого тижня – 7,50 грн.

Задача 8.6.

 

Визначити рівень організації праці на підприємстві, якщо чисельність працівників становить 2030 осіб, у році 365 календарних днів, тривалість робочої зміни - 8 год.; планові неявки - 221 650 люд.-днів; фактичні цілоденні неявки - 271 000 люд. днів, а сума внутрішньо-змінних втрат становить 37 220 год.

ТЕМА 9 «ОПЛАТА ПРАЦІ»

Задача 9.1

 

Визначити середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд, середню тарифну ставку робітників-почасовиків, зайня­тих на роботах з нормальними умовами праці, якщо за III розря­дом працюють — 19 осіб, за V — 15 осіб, за VI — 10 осіб.

 

Задача 9.2

 

Визначити відрядну розцінку за кожну операцію, виходячи з та­ких даних: перша операція — обробка сировини тарифікується за V розрядом, годинна норма виробітку — 110 кг; друга операція — обробка деталі, тарифікується за VI розрядом, норма часу — 25 хв.

Задача 9.3

 

Визначити відрядні розцінки на деталі та відрядний заробіток токаря

за місяць, якщо відомо, що протягом місяця він виконав такий обсяг робіт (табл. 1).

Назва деталі Кількість виготов­лених деталей, шт Розряд роботи Норма часу на деталь, хв
М-1 IV 23,0
М-2 III 7,0

Задача 9.4

Робітник-почасовик V розряду відпрацював 174 год, виконав нормоване завдання, за що передбачена премія у розмірі 10%, зе­кономив матеріалів на суму 500 грн. (розмір премії 20% від вар­тості зекономлених матеріалів), протягом трьох змін заміняв хво­рого робітника ІV розряду (доплата в розмірі 50% тарифної ставки відповідного робітника). Визначити суму заробітної плати робітника, розмір усіх до­плат.

 

Задача 9.5

Визначити відрядну розцінку за кожну операцію, виходячи з та­ких даних: перша операція — обробка сировини тарифікується за III розрядом, годинна норма виробітку — 80 кг; друга операція — обробка деталі, тарифікується за V розрядом, норма часу — 20 хв.

Задача 9.6

Розрахувати суму заробітної плати і розмір доплат начальнику цеху, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мінімальної заробітної плати — 3,5; розмір премії за виконання виробничої програми по всіх показниках — 18,2%, надбавки за професійну майстерність — 9,3%. З/п мін=350 грн

Задача 9.10

Визначити середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд, середньогодинну тарифну ставку групи робітників-почасовиків, зайнятих на робо­тах з нормальними умовами праці, якщо за IIІ розря­дом працюють — 16 осіб, за V – 14 осіб, за VІ — 12 осіб.

Задача 9.11

Визначити місячний заробіток робітника, зайнятого на робо­тах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною сис­темою оплати праці, виходячи з даних табл.

 

.

показник  
Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв
Норма виробітку деталей за годину, шт.
Розряд роботи III
Місячна норма роботи за графіком, год.
Фактичний місячний виробіток деталей, шт.
Розмір премії за виконання місячного за­вдання до прямого відрядного заробітку, %
Розмір премії за кожний процент перевико­нання до прямого відрядного заробітку, % 1,5

 

 

Задача 9.12

Робітник VI розряду протягом місяця виготовив:
а) 375 деталей А, на кожну з яких установлена норма часу 18 хв. за VI розрядом (нормальні умови);

б) 350 деталей В, на кожну з яких була встановлена норма ча­су 25 хв. За VI розрядом (важкі умови праці, доплати 13% до та­рифної ставки). Визначити місячний заробіток робітника.

 

Задача 9.13

Визначити середній тарифний коефіцієнт, середньогодинну тарифну ставку групи робітників-відрядників, зайнятих на робо­тах з нормальними умовами праці, якщо їх середній тарифний розряд дорівнює 3,5.

Задача 9.14

Робітник-почасовик IV розряду відпрацював 176 год, виконав нормоване завдання, за що передбачена премія у розмірі 10%, зе­кономив матеріалів на суму 450 грн. (розмір премії 25% від вар­тості зекономлених матеріалів), протягом трьох змін заміняв хво­рого робітника V розряду (доплата в розмірі 50% тарифної ставки відповідного робітника). Визначити суму заробітної плати робітника, розмір усіх до­плат.

Задача 9.15

Визначити середню тарифну ставку робіт за нормальних умов, якщо відомо, що загальна трудомісткість робіт становить 43 тис. н/год. У тому числі III розряду 19 тис. н/год, IV розряду — 6 тис. н/год, V розряду — 11 тис. н/год, VI розряду — 7 тис. н/год

Задача 9.16

Розрахувати суму заробітної плати і розмір доплат начальнику цеху, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мінімальної заробітної плати — 4,5; розмір премії за виконання виробничої прПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.04 с.)