ТЕМА 5 «ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 5 «ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ»Задача

На підставі наведених у таблиці даних визначити показники природного руху населення в регіоні А (середньорічну чисельність населення та жінок у віці 15-49 років, коефіцієнти народжуваності, смертності, обороту населення та ефективності відтворення населення). Зробити висновки.

Чисельність населення,чол.

Чисельність населення на початок року 36 000
Чисельність населення на кінець року 35 500
Чисельність тих, що народилися живими за рік
Число померлих за рік
Чисельність жінок у віці 15—49 років на початок року 12 000
на кінець року 12 200
Чисельність померлих дітей у віці до 1 року

Задача 5.2.

На підставі наведених у таблиці даних визначити показники міграції населення в регіоні А (міграційний приріст, об’єм міграції, коефіцієнт прибуття, коефіцієнт вибуття, загальний коефіцієнт інтенсивності міграції, коефіцієнт інтенсивності міграційного обороту, коефіцієнт ефективності міграції). Зробити висновки.

 

Міграція населення, осіб

Середньорічна чисельність населення 36 000
Чисельність прибулих
Чисельність вибулих

 

Задача 5.3.

На підставі наведених у таблиці даних визначити показники оцінювання ефективності використання трудового потенціалу підприємства за 3 роки.Зробити висновки.

 

 

Ефективність використання трудового потенціалу підприємства

№ п\п Показники ефективності використання трудового потенціалу N-1 рік N рік N+1 рік
1. Середньорічна чисельність працівників – всього осіб
2. Ефективний річний фонд робочого часу одного працівника, людино/годин
3. Фактична кількість відпрацьованих на підприємстві тис. люд-год

 

ТЕМА 6 «ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ»

Задача 6.1

В зимових умовах у ливарному цеху машинобудівного підприємства робітник упродовж робочої зміни тривалістю 7,2 год витрачає 2400 ккал енергії, з яких 1400 пов’язано безпосередньо з виконанням роботи, а 1000 ккал — з опором несприятливим умовам праці: високій температурі, загазованості, запиленості, шуму тощо. Виробіток робітника за зміну становить 20 заготовок. В умовах літньої спеки температура у виробничому приміщенні значно підвищується, у зв’язку з чим загальні затрати енергії зростають в середньому на 10 %, а її втрати — на 30 %. Визначити, як змінилась інтенсивність та продуктивність праці.

Задача 6.2

Робітник А за умови середнього рівня складності праці за восьмигодинну робочу зміну виробляє 10 виробів середнього рівня якості. Робітник Б, маючи незначний досвід у даній сфері діяльності, за зміну виготовляє 7 аналогічних виробів, рівень якості яких на 10 % нижче середнього рівня. Висококваліфікований робітник В виготовляє за зміну 12 виробів, рівень якості яких вище середнього на 15 %.

Визначити ефект використання ресурсу праці та коефіцієнт складності праці трьох робітників, якщо ціна одного виробу середнього рівня якості становить 200 грн, при цьому операційні витрати становлять 155 грн, а ціна виробів на ринку змінюється пропорційно їх якості.

 

ТЕМА 7 «ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ»

Задача 7.1

Визначити показники продуктивності праці за валовою, готовою та реалізованою продукцією, якщо у звітному періоді було реалізовано продукції на 3,5 млн грн, на складі готової продукції за звітний період сформовані товарні запаси на суму 0,8 млн грн, обсяг незавершеного виробництва становить 0,3 млн грн. Середньоспискова чисельність працівників — 1220 осіб.

Задача 7.2.

 

Для виробництва продукції у плановому періоді за збереження виробітку, досягнутого в базисному періоді, потрібно 1200 робітників. Упровадження нової технології у І кварталі планового року дозволить скоротити потребу робітників на 5 %, модернізація діючого устаткування у ІІ кварталі — на 7,5 %, скорочення внутрішньозмінних втрат робочого часу у ІІ кварталі — на 1,5 %, удосконалення організації праці у IV кварталі — на 4 %. Визначити зростання продуктивності праці за різними чинниками, ступінчатим методом та в цілому.

Задача 7.4

 

Робітники-відрядники відпрацювали 850 000 люд.-год, основні робітники-почасовики — 125 000 люд.-год, час за нарядами робітників-відрядників — 985 500 нормо-год, час за нарядами на роботи, не передбачені технологією, і виправлення браку — 8500 нормо-год, планована економія від упровадження комплексу заходів — 55 000 люд.-год. Заплановано зростання обсягу виробництва на 15 %, а також зниження обсягу кооперованих постачань з 20 до 15 %. Реальний фонд робочого часу одного робітника у плановому періоді — 1850 год, у базисному — 1825 год. Питому вагу основних робітників планується підвищити з 52 до 55 % за незмінної чисельності їх. Визначити зростання продуктивності праці в результаті зниження технологічної трудомісткості.

Задача 7.5

Визначити зростання продуктивності праці за зниження виробничої трудомісткості, якщо планова виробнича трудомісткість — 1 200 000 люд.-год, економія від впровадження комплексу заходів — 150 000 люд.-год, планується збільшити реальний фонд робочого часу одного робітника з 1830 до 1850 год і частку робітників у загальній чисельності ПВП із 65 до 72 %.

Задача 7.6.

 

У базисному періоді середня тривалість робочої зміни становила 7,95 год, кількість явочних днів у середньому на одного робітника — 230. Як змінилася тривалість роботи за зміну та кількість явочних днів у році, якщо за звітний період годинний виробіток підвищився на 8 %, денний — на 6 %, річний — на 7 %?

Задача 7.7

 

Плановий фонд заробітної плати становить 1350,0 тис. грн, фактичний — 1334,5 тис. грн. Частка основних робітників у загальній чисельності персоналу — 32 %. Обсяг виробництва щодо плану збільшився на 5 %, а продуктивність праці зросла на 1,5 %. Питома вага постачань за кооперацією знизилася з 13 до 8,5 %. Визначити відносне зростання продуктивності праці.

Задача 7.8.

 

На підприємстві, де працюють 530 робітників, здійснено заходи, що підвищили річну продуктивність праці на 10 %. За рахунок цього скорочено чисельність робітників за незмінного обсягу виробництва. Розрахувати економічну ефективність заходів, якщо середня заробітна плата одного робітника — 2180 грн, відсоток відрахувань на соціальні заходи — 38 %; витрати поточні — 13,5 тис. грн, витрати капітальні — 56 тис. грн; нормативний коефіцієнт економічної ефективності Ен — 0,15.

Задача 7.9.

Використовуючи наведені в таблиці статистичні дані, визначити рівень продуктивності праці в економіці України та проаналізувати його динаміку за 2000—2007 рр.

Зайнятість населення України та показники національних рахунків

Показники
Чисельність зайнятих в економіці, тис. осіб 20 175,0 19 971,5 20 091,2 20 163,3 20 295,7 20 680,0 20 730,4 20 904,7
Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах), млн грн 170 070 204 190 225 810 267 344 345 113 441 452 544 153 720 731
Валовий національний дохід (у фактичних цінах), млн грн 164 942 200 610 222 585 264 247 341 686 436 411 535 459 717 406
Чистий національний дохід (у фактичних цінах), млн грн 139 655 174 289 196 797 237 069 308 788 400 696 477 194 644 335

Задача 7.12

Робітники-відрядники розподіляються за виконанням норм праці таким чином

Таблиця

Група робітників   Загальна кількість робітників
  До 90 Від 90 до 100 Від 100 до 110 Від 110 до 120 Від 120 до 130 Понад 130  
Основних цехів
Допоміжних цехів

Визначити зростання продуктивності праці робітників основних цехів, допоміжних цехів та всіх робітників, коли робітники, що не виконували норму, виконуватимуть її на 100%. Середнє виконання норм першою групою – 85%, останнью групою – 130%.

Задача 7.11

Бригада із п’яти осіб за 21 робочий день базис­ного періоду виготовила 1260 деталей; у звітному за 22 робочі дні — 1540. Визначити індекс та відсоток зростання денної продуктив­ності праці одного робітника.

Задача 7.12

Визначити відсоток зниження трудомісткості та зростання продуктивності праці за даними, наведеними у таблиці.

виріб План випуску виробів Затрати праці на один виріб, н/год
Базисний період Звітний період
№1
№2 1 200
№3

Задача 7.13

Визначити зростання продуктивності праці на підприємстві на основі даних табл.

Показник Базисний період Звітний період
Обсяг виробництва, грн. 1 900 000 2 100 000
Питома вага кооперованих поставок в обсязі продукції, % 7,5 5,3
Середньооблікова чисельність ПВП, осіб

Задача 7.14

Визначити підвищення виробітку на дільниці за нормативним робочим часом, якщо в базисному періоді виконані роботи в обсязі 50 тис. нормо-годин, при цьому відпрацьовано 40,0 тис. год., у звіт­ному періоді відповідно — 56,7 тис. нормо-годин і 42,0 тис. год

Задача 7.15

 

Бригада лісорубів із трьох осіб за 20 робочих днів базис­ного періоду заготовила 1000 м3 деревини; у звітному за 21 робочі дні — 1210 м3. Визначити індекс та процент зростання продуктив­ності праці одного робітника.

Задача 7.17

 

Видобуток вугілля у шахті в базисному періоді становив 2310 тис. т, у звітному – 2548 тис. т. Визначити абсолютну величину та зростання виробітку на одного робітника шахти, якщо кількість робітників у базисному році становила 2650 осіб, у звітному - 2750 осіб.

Задача 7.18

На обробку деталі витрачали 28 хв. Після удосконалення технологічного процесу норму часу переглянули і встановили – 25 хв. На скільки процентів знизилась трудомісткість виготовлення деталі і підвищилась продуктивність праці.

Задача 7.19

 

У цеху в звітному та базисному періодах чисельність робітни­ків становила 96 осіб. Визначити виробіток на одного робітника у нормо-годинах, зростання продуктивності праці по цеху у цілому на основі даних табл.

Вид виробу Базисний період Звітний період
  Кількість виробів, шт Затрати часу на одиницю виробу, н/год Кількість виробів, шт. Затрати часу на одиницю виробу, н/год
А-1 4,2 4,1
А-2 2,1 1,8
А-3 4,9 4,4

 

Задача 7.20

Розподілити абсолютний приріст обсягу виробництва за рахунок зміни виробітку та чисельності працівників, якщо за планом обсяг виробництва становив 7400 тис. грн., фактично — 6900 тис. грн. Планова чисельність ПВП - 240 осіб, фактично було зайнято 266 особи.

Задача 7.21

 

У звітному періоді в цеху було установлено нове устаткуван­ня. Робітник на новому верстаті виробляє за годину 50 виробів, а в базисному періоді на старому верстаті виробіток дорівнював 40 виробів. Визначити індекс і процент зростання виробітку.

Задача 7.22

 

Визначити зростання продуктивності праці в результаті зни­ження трудомісткості продукції за даними, наведеними у табл.

Вид виробу План випуску виробів Затрати праці на один виріб, н/год
Базисний період Звітний період
А
Б 1 730
В 3 950

Задача 7.23

Визначити виробіток на одного працівника за методом НВО, якщо обсяг валової продукції становить 3550 тис. грн., а питома вага основних витрат за нормативами така: заробітна плата основ­них робітників з нарахуванням — 9,5%, цехові витрати — 13%, за­гальнозаводські витрати — 11,5%, сировина й основні матеріали — 42%, кооперовані поставки — 17%. Середньооблікова чисель­ність ПВП — 525 осіб.

Задача 7.24

На обробку деталі витрачали 35 хв. Після удосконалення технологічного процесу норму часу переглянули і встановили – 32 хв. На скільки процентів знизилась трудомісткість виготовлення деталі і підвищилась продуктивність праці

Задача 7.25

Робота двох цехів, що виробляють однакову продукцію, характеризується даними, наведеними в табл.

цех Базисний період Звітний період
Обсяг виробництва, грн Чисельність працюючих, осіб Обсяг виробництва, грн Чисельність працюючих, осіб
№І
№2

Розрахувати індекси продуктивності праці кожного цеху та загальний процент зростання продуктивності праці двох цехів.

Задача 7.26

Розрахувати зростання продуктивності праці за повним чинником зокрема і за всіма чинниками разом, маючи такі дані (ступінчатий метод). Розрахункова чисельність робітників за базисним виробітком складає 3000 осіб. За рахунок запровадження технології із виробництва вивільнено 45 осіб, за рахунок поліпшення організації виробництва -38 осіб, за рахунок зниження трудомісткості продукції - 25 осіб.

Задача 7.27

Два підприємства по виробництву борошна у звітному році відпрацювали відповідно до даних таблиці.

Назва Вартість готової продукції і затрат, грн.
Підприємство 1 Підприємство 2
Борошно
Зерно
Енергоносії
Заробітна плата
Амортизація
Водопостачання

У якого з підприємств продуктивність краща?

Задача 7.28

Підприємства виробляють однакову продукцію. Знайдіть, яке з них має кращу продуктивність праці (підрахунок за методом чистої продукції).

Показники Показники роботи
Підприємство 1 Підприємство 2
Обсяг валової продукції, грн. 7,2 млн -
Матеріальні витрати, грн. 3,8 млн -
Амортизаційні витрати 70 тис -
Фонд заробітної плати, грн. - 1,5 млн
Прибуток, грн. - 2415 тис
Чисельність ПВП, осіб

 

 

Задача 7.29

Підрахуйте, як змінився виробіток в основних робітників в умовно-натуральному вимірі та продуктивність праці на цукрозаводі у вартісному вимірі відповідно до даних таблиці.

 

  Базисний період Звітний період Коефіцієнт переводу в умовні тони Вартість 1 кг, грн.
Цукор-сирець, тн 1,0 2,0
Цукор-пісок, тн 1,8 3,5
Цукор-рафінад, тн 2,1 4,4
Чисельність основних робітників, осіб    
Чисельність ПВП, осіб    

 

Задача 7.30

 

Використовуючи наведені в таблиці статистичні дані, визначити рівень продуктивності праці в економіці України та проаналізувати його динаміку за 2000-2004 рр.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.011 с.)