Населення України за зайнятістю та показники національних рахунківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Населення України за зайнятістю та показники національних рахунківПоказник
Чисельність зайнятих в економіці, тис.осіб 22830,8 19971,5 20091,2 20163,3  
Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах), млн.грн.  
Валовий національний доход (у фактичних цінах), млн.грн.  
Чистий національний доход (у фактичних цінах), млн.грн.  

 

Задача 7.31

 

Протягом п’яти років планується підвищення продуктивності праці на 17 %. За перший рік продуктивність праці зросла на 2,5 %, а за другий на 2,1 %. Визначити на скільки відсотків повинна зрости продуктивність праці в наступні три роки, аби був досягнутий запланований рівень. Визначити середньорічні темпи зростання продуктивності праці в останні три роки.

Задача 7.32

Обсяг продукції зріс на 6 %, чисельність працівників знизилась на 3 %, фондовіддача підвищилась на 1 %, матеріаломісткість зросла на 2 %. Визначити зростання продуктивності праці індексним методом.

Задача 7.33

 

Обсяг національного ВВП, який в базисному періоді складав 160 млрд. грн., зріс на 12 %. Дефлятор цін склав 107 %. Чисельність зайнятих зменшилась на 2 %.

Визначити індекс, відсоток зростання і відсоток приросту продуктивності праці у звітному періоді на основі номінального і реального обсягів ВВП.

Задача 7.34

Тривалість робочого часу становить 480 хвилин, витрати на виробництво одиниці продукції складають 10 хвилин, а внутрішні простої – 40 хвилин. Запровадження організаційно-технічних заходів дозволило ліквідувати втрати робочого часу і знизити трудомісткість одиниці продукції на 20%.

Визначити зростання продуктивності праці за рахунок екстенсивного, інтенсивного і інтегрального чинників.

Задача 7.35

Під час впровадження плану організаційно-технічних заходів у звітному періоді трудомісткість одиниці продукції А була знижена з 12 до 10,5 нормо-год при випуску 120 00 шт., трудомісткість одиниці продукції Б — з 56 до 49 нормо-год при випуску 750 шт., трудомісткість одиниці продукції В — зі 124 до 118 нормо-год при випуску 490 шт.

Визначити приріст продуктивності праці за умови стабільного обсягу випуску продукції у базисному та звітному періодах.

 

Задача 7.36

На підприємстві випускають два види продукції. Річна програма по виробу А становить 5 тис. шт., по виробу Б — 13 тис. шт. Затрати праці на один виріб А — 110 нормо-год, на виріб Б — 75 нормо-год. У наступному році планується зменшити трудомісткість виробу А на 10 %, трудомісткість виробу Б — на 5 %. Внутрішньозмінні втрати робочого часу, які у базисному році становили 10 % при 40-годинному робочому тижні, намічено скоротити на 50 %, а кількість явочних робочих днів збільшити з 232 до 236. Питома вага основних робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу становитиме 65 %.

Визначити зростання продуктивності праці працівників підприємства у плановому періоді.

Задача 7.37

 

Визначити показники продуктивності праці за валовою, готовою та реалізованою продукцією, якщо у звітному періоді було реалізовано продукції на 6,8 млн. грн., на складі готової продукції за звітний період сформовані товарні запаси на суму 1,9 млн. грн., обсяг незавершеного виробництва становить 0,5 млн. грн. Середньоспискова чисельність працівників – 1635 осіб.

 

ТЕМА 8 «ОРГАНІЗАЦІЯ, НОРМУВАННЯ ТА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІ»

Задача 8.1.

Визначити рівень організації праці на підприємстві, якщо чисельність працівників становить 1680 осіб, у році 366 календарних днів, тривалість робочої зміни — 8 год; цілоденні неявки 228 560 люд.-днів; а сума внутрішньо-змінних втрат становить 36 570 год. Відпрацьовано 383 040 люд.-днів, коефіцієнт використання змінного часу дорівнює 0,88.

Задача 8.2.

 

Сукупний потенційний фонд робочого часу на підприємстві в базисному році становив 2658 тис. год, у звітному — 2764 тис. год. Використаний фонд робочого часу становив відповідно 2115,6 та 2266,5 тис. год. Визначити, як змінився рівень організації праці на підприємстві.

Задача 8.3

 

Розрахувати економічну ефективність заходів щодо поліпшення організації праці, якщо до впровадження заходів собівартість одного виробу становила 12 грн, після впровадження — 11 грн 30 коп.; обсяг виробництва після впровадження заходів становить 10 500 одиниць, капітальні витрати — 16 тис. грн, Ен — 0,12.

Задача 8.4.

На підприємстві 1600 робітників, питома вага відрядників — 67 %, коефіцієнт виконання норм у відрядників — 1,15. Кожен робітник відпрацював по 170 год. Визначити частку науково обґрунтованих норм за трудомісткістю та чисельністю робітників, які працюють за цими нормами, якщо трудомісткість робіт, виконаних за дослідно-статистичними нормами, становить 75 000 нормо-год.

Задача 8.5.

У таблиці наведені необхідні дані щодо підрахунку середніх тарифних розрядів та середніх тарифних ставок за шестирозрядною тарифною сіткою робітників і робіт. Підрахуйте їх та поясність:

- можливі причини значних розбіжностей між середнім тарифним розрядом робітників і робіт;

- які наслідки цього можуть бути в кожному з випадків;

- підрахуйте збитки підприємств за місяць, у якому 165 робочих годин за планом.

 

 

Розряди бригада (випадок)
Чисельність робітників, осіб Трудомісткість робіт, тис. нормогодин
1.
2. 3,8
3. -
4. 8,3
5. 9,7
6. 8,1

ТАРИФНА СІТКА РОБІТНИКІВ

  Розряди
Тарифний коефіцієнт 1,15 1,36 1,56 1,68 1,98

Тарифна ставка робітників 1 розряду за 40-годинного робочого тижня – 7,50 грн.

Задача 8.6.

 

Визначити рівень організації праці на підприємстві, якщо чисельність працівників становить 2030 осіб, у році 365 календарних днів, тривалість робочої зміни - 8 год.; планові неявки - 221 650 люд.-днів; фактичні цілоденні неявки - 271 000 люд. днів, а сума внутрішньо-змінних втрат становить 37 220 год.

ТЕМА 9 «ОПЛАТА ПРАЦІ»

Задача 9.1

 

Визначити середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд, середню тарифну ставку робітників-почасовиків, зайня­тих на роботах з нормальними умовами праці, якщо за III розря­дом працюють — 19 осіб, за V — 15 осіб, за VI — 10 осіб.

 

Задача 9.2

 

Визначити відрядну розцінку за кожну операцію, виходячи з та­ких даних: перша операція — обробка сировини тарифікується за V розрядом, годинна норма виробітку — 110 кг; друга операція — обробка деталі, тарифікується за VI розрядом, норма часу — 25 хв.

Задача 9.3

 

Визначити відрядні розцінки на деталі та відрядний заробіток токаря

за місяць, якщо відомо, що протягом місяця він виконав такий обсяг робіт (табл. 1).

Назва деталі Кількість виготов­лених деталей, шт Розряд роботи Норма часу на деталь, хв
М-1 IV 23,0
М-2 III 7,0

Задача 9.4

Робітник-почасовик V розряду відпрацював 174 год, виконав нормоване завдання, за що передбачена премія у розмірі 10%, зе­кономив матеріалів на суму 500 грн. (розмір премії 20% від вар­тості зекономлених матеріалів), протягом трьох змін заміняв хво­рого робітника ІV розряду (доплата в розмірі 50% тарифної ставки відповідного робітника). Визначити суму заробітної плати робітника, розмір усіх до­плат.

 

Задача 9.5

Визначити відрядну розцінку за кожну операцію, виходячи з та­ких даних: перша операція — обробка сировини тарифікується за III розрядом, годинна норма виробітку — 80 кг; друга операція — обробка деталі, тарифікується за V розрядом, норма часу — 20 хв.

Задача 9.6

Розрахувати суму заробітної плати і розмір доплат начальнику цеху, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мінімальної заробітної плати — 3,5; розмір премії за виконання виробничої програми по всіх показниках — 18,2%, надбавки за професійну майстерність — 9,3%. З/п мін=350 грн

Задача 9.10

Визначити середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд, середньогодинну тарифну ставку групи робітників-почасовиків, зайнятих на робо­тах з нормальними умовами праці, якщо за IIІ розря­дом працюють — 16 осіб, за V – 14 осіб, за VІ — 12 осіб.

Задача 9.11

Визначити місячний заробіток робітника, зайнятого на робо­тах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною сис­темою оплати праці, виходячи з даних табл.

 

.

показник  
Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв
Норма виробітку деталей за годину, шт.
Розряд роботи III
Місячна норма роботи за графіком, год.
Фактичний місячний виробіток деталей, шт.
Розмір премії за виконання місячного за­вдання до прямого відрядного заробітку, %
Розмір премії за кожний процент перевико­нання до прямого відрядного заробітку, % 1,5

 

 

Задача 9.12

Робітник VI розряду протягом місяця виготовив:
а) 375 деталей А, на кожну з яких установлена норма часу 18 хв. за VI розрядом (нормальні умови);

б) 350 деталей В, на кожну з яких була встановлена норма ча­су 25 хв. За VI розрядом (важкі умови праці, доплати 13% до та­рифної ставки). Визначити місячний заробіток робітника.

 

Задача 9.13

Визначити середній тарифний коефіцієнт, середньогодинну тарифну ставку групи робітників-відрядників, зайнятих на робо­тах з нормальними умовами праці, якщо їх середній тарифний розряд дорівнює 3,5.

Задача 9.14

Робітник-почасовик IV розряду відпрацював 176 год, виконав нормоване завдання, за що передбачена премія у розмірі 10%, зе­кономив матеріалів на суму 450 грн. (розмір премії 25% від вар­тості зекономлених матеріалів), протягом трьох змін заміняв хво­рого робітника V розряду (доплата в розмірі 50% тарифної ставки відповідного робітника). Визначити суму заробітної плати робітника, розмір усіх до­плат.

Задача 9.15

Визначити середню тарифну ставку робіт за нормальних умов, якщо відомо, що загальна трудомісткість робіт становить 43 тис. н/год. У тому числі III розряду 19 тис. н/год, IV розряду — 6 тис. н/год, V розряду — 11 тис. н/год, VI розряду — 7 тис. н/год

Задача 9.16

Розрахувати суму заробітної плати і розмір доплат начальнику цеху, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мінімальної заробітної плати — 4,5; розмір премії за виконання виробничої програми по всіх показниках — 16%, надбавки за професійну майстерність — 9,4%.

 

Задача 9.17

Колективнимдоговором з урахуванням вимог галузевої угоди встановлені мінімальні тарифні ставки робітників підприємства (таб.1) та мінімальні кваліфікаційні співвідношення для встановлення тарифних ставок робітників за розрядами (таб.2)

Таблиця 1

Мінімальні тарифні ставки робітників

№ сітки   Види виробництв та робіт, професії робітників   Коефіцієнти співвідношень тарифної ставки робітника I розряду до розміру мінімальної заробітної плати, (розрахунково за місяць)
1. Робітники основного виробництва. 1,567
2. Робітники допоміжного виробництва, професії яких за характером роботи пов’язані з основним виробництвом. 1,415
3. Робітники, зайняті на інших роботах, безпосередньо не зв'язаних з основним характером діяльності підприємства. 1,312

Таблиця 2

Мінімальні міжкваліфікаційні співвідношення

  Розряди
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,17 1,31 1,42 1,55 1,84

Побудуйте тарифну сітку робітників підприємства.

Задача 9.18

 

Визначити відрядні розцінки на деталі та відрядний заробіток токаря за місяць, якщо відомо, що протягом місяця він виконав такий обсяг робіт (табл. ).

Назва деталі Кількість деталей, шт Розряд роботи Норма часу на деталь, хв
В-1 II 5,0
В-2 IV 23,0
В-3 III 9,0

Задача 9.19

 

Робітник V розряду протягом місяця виготовив:
а) 300 деталей А, на кожну з яких установлена норма часу 20 хв. за V розрядом (нормальні умови);

б) 200 деталей В, на кожну з яких була встановлена норма ча­су 30 хв. За V розрядом (важкі умови праці, доплати 9% до тарифної ставки). Визначити місячний заробіток робітника.

Задача 9.20

На заохочення працівників за підвищення якості продукції витрачено 680 тис. грн. Підвищення якості забезпечило зниження витрат на виправлення браку у розмірі 610 тис. грн. та збільшення прибутку від реалізації продукції у розмірі 640 тис. грн. На реалізацію заходів поточні витрати збільшено на 150 тис. грн. Визначити економічну ефективність преміальної системи.

Задача 9.21

На підприємстві здійснена перетарифікація робітників – почасовиків. Середній розряд до перетарифікації дорівнював 4,5, а після перетарифікації – 3,5. Розрахувати, яку потрібно відновити тарифну ставку робітників І–го розряду, аби середня заробітна плата залишалася без змін.

Задача 9.22

Протягом року номінальна заробітна плата підвищилась на 10 %. Ставка прибуткового податку на заробітну плату знизилась на 7 %, а зростання цін на споживчі товари становило 9,8 %. Визначити індекс зростання реальної заробітної плати.

Задача 9.23

Слюсар-наладчик обслуговує два штампувальних преси із денною тарифною ставкою 28 грн. Перший прес мав завдання на 176 годин роботи відштампувати 1200 штук виробів, а зробив 1500 штук. Другий прес за цей же період зробив 3600 штук виробів при завданні 3000 штук. Тривалість зміни – 8 годин.

Підрахуйте двома варіантами непрямий відрядний заробіток слюсаря-наладчика за відпрацьований час.

 

Задача 9.24

 

Базовий фонд заробітної плати становить 80000 грн. Заплановано підвищити обсяг виробництва на 8 %, продуктивність праці — на 5 %, а середню заробітну плату — на 9 %. Визначити плановий фонд заробітної плати.

Задача 9.25

 

За даними таблиці визначити загальне відхилення фонду заробітної плати, відхилення фонду заробітної плати за рахунок чисельності працівників і відхилення фонду заробітної плати за рахунок середньої заробітної плати.

 

Показник План Факт
Чисельність працівників, осіб
Середньомісячна заробітна плата, грн

Задача 9.26

 

Розподілити абсолютний приріст обсягу виробництва за рахунок зміни виробітку та чисельності працівників, якщо за планом обсяг виробництва становив 6000 тис. грн, фактично — 6800 тис. грн. Планова чисельність ПВП — 250 осіб, фактично було зайнято — 273 особи.

Задача 9.27

Фонд заробітної плати становить 100 000 грн, а нераціональні витрати — 2000 крб. Визначити коефіцієнт ефективності використання фонду заробітної плати.

Задача 9.28

Розрахувати річний тарифний фонд заробітної плати робітників-відрядників на поточний календарний рік з розбивкою по кварталах, якщо:

¾ чисельність робітників за розрядами становить: І розряд — 5 осіб, ІІ — 6 осіб, ІІІ — 8 осіб, IV — 4 особи, V — 9 осіб, VI — 12 осіб, VIІ — 14 осіб, VIІІ — 10 осіб;

¾ тарифна ставка на місяць робітника-почасовика І тарифного розряду встановлена на рівні 1,25 мінімальної заробітної плати;

¾ тарифні ставки робітників-відрядників — на 10 % вище тарифних ставок робітників-почасовиків відповідного тарифного розряду;

¾ тарифні коефіцієнти встановлені на основі 12-відсоткового зростання.

Задача 9.29

Розрахувати заробітну плату майстра аварійно-диспетчерської служби, який відпрацював 159 год., з яких 28 год. – у вечірній час, 15 год. – у нічний час, 18 год. – у святкові дні. Нормативний фонд робочого часу відповідно до графіку – 164 год. Посадовий оклад – 3240 грн. В колективному договорі доплата за нічний та вечірні час встановлена у розмірах, передбачених Генеральною угодою. Майстру нарахована премія у розмірі 21% до основної заробітної плати.

Задача 9.30

За даними таблиці розподілити зароблену суму 22 000 грн. між членами бригади.

Працівник Відпрацьований час, год. Коефіцієнт трудової участі
А 2,1
Б 1,4
В 1,96

Задача 9.31

Колективним договором підприємства "Бест" передбачена схема посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, витяг з якої подано в таблиці.

Посада Коефіцієнт співвідношень
Начальник виробничо-технічного відділу 1,21-1,66
Інженер-проектувальник, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер з нагляду за будівництвом, інженер з технічного нагляду 1,17-1,41
Кресляр, технік-лаборант, технік-проектувальник, технік 1,00-1,27

Мінімальний посадовий оклад техніка без категорії встановлюється на рівні 3215 грн. Визначте посадові оклади. Проаналізуйте схему посадових окладів приватного підприємства "Бест" з точки зору виконання нею відтворювальної та мотиваційної функцій.

 

Задача 9.32

Розрахувати заробітну плату за місяць робітника V тарифного розряду за умови застосування почасово-преміальної системи оплати праці, якщо:

¾ годинна тарифна ставка за V тарифним розрядом становить 12,30 грн.;

¾ загальний відпрацьований час за місяць - 169 год.;

¾ норма виробітку за зміну (8 год.) - 4 вироби;

¾ за місяць працівник виготовив 52 виробів належної якості;

¾ за умови високої якості робіт за виконання плану понад 103 % передбачається виплата премії у розмірі 12 % до тарифної ставки.

Проаналізувати, чи матиме стимулювальний ефект запровадження відрядно-преміальної системи порівняно з чинною почасово-преміальною системою оплати праці.

Задача 9.33

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 120000,0 грн. На основі даних в таблиці, розрахувати заробітну плату кожного працівника організації за безтарифною моделлю оплати праці. Опишіть умови для застосування “безтарифної” системи оплати праці.

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників

організації за звітний місяць

Працівники Кваліфікаційний рівень працівника Кількість відпрацьованих годин Коефіцієнт трудової участі
Керівник організації 5,11 181,7 1,4
Провідний фахівець 3,88 133,2 0,8
Фахівець 1 категорії 3,51 171,6 1,23
Робітник вищої кваліфікації 2,91 158,6 1,14
Робітник 1,14 131,0 0,92
Усього Х 1987,3 Х

 

Задача 9.34

Регіональне відділенняМПтаСП України дослідило тарифні сітки, які діють на підприємствах що займаються виробництвом хліба, булочних та кондитерських виробів. Результати обстеження подано в таблиці.

 

 

  Розряди
  Тарифні коефіцієнти
Підприємство 1 1,0 1,21 1,52 1,59 1,71 2,01 2,15 2,36
Підприємство 2 1,0 1,11 1,22 1,33 1,44 1,55 х х
Підприємство 3 1,0 1,04 1,12 1,21 1,32 1,44 1,55 х

1. Чому підприємства використовують різну кількість розрядів в сітках? Які чинники могли впливати на розробку кожної з моделей.

Розрахуйте абсолютне та відносне зростання тарифних коефіцієнтів на другому підприємстві. Проведіть аналіз тарифної сітки.

Задача 9.35

 

Машиніст крана обслуговує дві бригади формувальників та арматурника. Кожна бригада формувальників виробляє за зміну по 52 куб. м залізобетону, змінна норма виробітку арматурника - 220 кг арматурних сіток. За місяць пер­ша бригада формувальників виготовила 1320 куб. м, друга - 1100 куб. м, арматурник - 2550 кг арматурних сіток. Визначити заробіток кранівника на основі непрямих відрядних розцінок, якщо його денна тарифна ставка становить 105 грн.

Задача 9.36

Робітник V розряду відпрацював за місяць 166 годин за графіком і виконав норму на 112 %. Працюючи за почасово-преміальною системою, він отримав 13 % премії за виконання та 1,1 % за кожен відсоток перевиконання норми. За економію електроенергії і сировини на суму 1200 грн. отримав премію в розмірі 15 % від даної суми. 25 годин він працював вночі з доплатою 35 % до тарифної ставки, мав 12 % надбавку до тарифної ставки за професійну майстерність. 7 змін з 21-ї підміняв робітника ІІІ розряду, за що отримав доплату у розмірі 50%. Розрахуйте його місячний заробіток і питому вагу тарифну в загальному заробітку. Зробіть висновки стосовно ролі тарифної ставки робітника в даному випадку.

Розряд
Тарифний коефіцієнт 1,0 1,08 1,24 1,47 1,63 1,76

Задача 9.37

Провести аналіз тарифної сітки з точки зору виконання нею відтворювальної та мотиваційної функцій.

МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ РОБІТНИКІВ (грн.)

  Розряди
Місячні тарифні ставки 900,00 1360,40 1498,27 1599,65 1698,60 1897,48

 

 

ТЕМА 10«ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ»

Задача

На підприємстві працює 50 робітників. Їх питома вага в загальній чисельності ПВП – 80 %. На обробку деталі витрачали 8 хв., а після запровадження організаційно-технічних заходів трудомісткість склала 6 хв. Річний обсяг продукції – 400 тис. деталей на рік, фонд робочого часу складає 1700 год. Відсоток виконання норм складає 120 %. Зниження трудомісткості відбулося с 1 липня поточного року.

Визначити економію робочої сили і зростання продуктивності праці в розрахунку на чисельність робітників і на всю чисельність ПВП.

Задача

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

 

 

Вироби Кількість, шт. Трудові затрати на один виріб, нормо-годин Виконання норми за планом, %
А
Б
В
Г

 

Визначте: необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1750 годин; чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 56 % загальної чисельності виробничих робітників; чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і службовців становить 17 % загальної чисельності ПВП.

 

Задача

 

Розрахувати планову чисельність робітників з обслуговування обладнання, виходячи з даних табл.

Таблиця

Види робіт Кількість обладнання
Наладка обладнання (верстати-автомати)
Обслуговування верстатів-напівавтоматів
Обслуговування неавтоматичного обладнання 12 тис. одиниць ремонтної складності

Норми обслуговування для одного робітника: верстати-автомати- 10 шт., напівавтомати – 15 шт., неавтоматичного обладнання – 800 од. ремонтної складності.

У плановому році обсяг робіт з обслуговування збільшується у середньому на 20 %. Цех працює у 2 зміни; К об – 1,15.

Задача

 

В інструментальному цеху кількість заточувань інструменту протягом року і норми виробітку на заточування одного інструменту визначаються даними табл. 26

Таблиця 26

Вид роботи Кількість заточувань, тис Норми виробітку, нормо-годин
Заточування : різців     0,1
свердел 0,05
пил 0,25
Іншого інструменту 0,15

За рахунок удосконалення обладнання передбачається зростання виробітку на 10%. Фонд робочого часу одного заточувальника 1780 год. На рік, середнє виконання норм виробітку – 125%

Визначити планове число заточувальників інструменту.

Задача

 

Визначити годинний фонд заробітної плати і необхідну кількість робітників за професіями на основі даних табл.

 

Види робіт Розряд робіт Норма часу на виготовлення одного виробу, хв
Токарні
Свердлильні
Шліфувальні

Річна виробнича програма підприємства – 140000 виробів. Реальний фонд робочого часу одного робітника за рік – 1740 год.

Задача

Розрахувати годинний, денний і річний фонди зарплати робітників, якщо трудомісткість виготовлення продукції в плані на рік:

2-го розряду – 300 тис. н-год.;

3-го розряду – 600 тис.н-год.;

4-го розряду – 1100 тис.н-год.;

5-го розряду – 400 тис. н-год;

6-го розряду – 270 тис.н-год.;

Доплати від тарифного фонду до годинного фонду зарплати -20%.

Доплати від годинного фонду до денного фонду зарплати – 3%

Доплати від денного фонду до річного фонду зарплати - 7%.

Задача

 

Розрахувати річний тарифний фонд зарплати робітників-почасовиків виходячи з даних табл.

Види робіт Чисельність робітників за кваліфікаційними розрядами, осіб
Робітники з ремонту, налагоджування й обслуговування універсального обладнання - -
Інші роботи - -

Річний плановий фонд робочого часу становить 1850 год.

Задача

Визначити зростання продуктивності праці за зниження виробничої трудомісткості, якщо планова виробнича трудомісткість — 1 900 000 люд.-год., економія від впровадження комплексу заходів — 145 000 люд.-год., планується збільшити реальний фонд робочого часу одного робітника з 1640 до 1680 год. і частку робітників у загальній чисельності ПВП із 61 до 69 %.

Задача

 

Розрахувати річний тарифний фонд заробітної плати робітників-почасовиків (табл..). Плановий фонд робочого часу – 1870 год.

Спеціальність Планова чисельність робітників Середній тарифний розряд
Слюсарі-ремонтники з ремонту обладнання 3,8
Електромонтери 2,5
Слюсарі-сантехники 4,6

 

10.10 Задача

 

Витрати заробітної плати на 1 грн. реалізованої продукції у базисному періоді становили 29 коп. У поточному році обсяг реалізованої продукції становив 43 млн. грн., а витрати на оплату праці - 5,7 млн. грн. Визначити економію коштів на оплату праці порівняно з базисним періодом та суму на заохочення працівників за умови, що частка працівників у використанні економії становить 75 % і 1/3 цієї суми спрямовується до резервного фонду.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.026 с.)