SWOT- аналіз конкурентної позиції банку.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

SWOT- аналіз конкурентної позиції банку.SWOT-аналіз — аналіз в стратегічному плануванні, що полягає в розділенні чинників і явищ на чотири категорії:

§ сильних (Strengths)

§ і слабких (Weaknesses) сторін проекту,

§ можливостей (Opportunities), що відкриваються при його реалізації,

§ та небезпек (Threats), пов'язаних з його здійсненням.

Цей акронім може бути представлений візуально у вигляді таблиці:

Позитивний вплив Негативний вплив
Внутрішнє середовище Strengths (сила) Weaknesses (слабкість)
Зовнішнє середовище Opportunities (можливості) Threats (небезпеки)

Акронім SWOT був вперше введений в 1963 році в Гарварді на конференції з проблем бізнес-політіки професором K. Andrews. Спочатку SWOT аналіз був заснований на озвучуванні і структуризації знань про поточну ситуацію і тенденції.

У 1965 році чотири професори Гарвардського університету — Leraned, Christensen, Andrews, Guth запропонували технологію використання SWOT моделі для розробки стратегії поведінки фірми. Була запропонована схема LCAG (по початкових буквах прізвищ авторів), яка заснована на послідовності кроків що приводять до вибору стратегії.

Оскільки SWOT аналіз в загальному вигляді не містить економічних категорій, його можна застосовувати до будь-яких організацій, окремих людей і країн для побудови стратегій в найрізноманітніших областях діяльності.

Для з'ясування позиції банку на ринку проводиться SWOT-аналіз. Це дослідження дає змогу простежити ступінь впливу сильних і слабких сторін банку на ринкові можливості, що відкриваються. Корисним є заповнення матриці SWOT і на основних конкурентів. Якщо сильні сторони банку потрапляють на вразливі місця, конкурентів, то тим самим визначається напрямок, за яким варто розширювати свою частку ринку. Якщо таких напрямків не виявиться, то в планах слід передбачити створення своєї конкурентної переваги.

Метою SWOT-аналізу є дослідження взаємодії різних за походженням стратегічних факторів, іншими словами, визначення впливу найбільш істотних небезпек і можливостей ринку на сильні і слабкі сторони діяльності, банку. Він повинен насамперед показати, які саме негативні зовнішні фак­тори можуть послабити досягнуту конкурентну перевагу банку в тих чи інших напрямах діяльності, і які можливості ринку на даному етапі дозволяють зміцнити раніше слабкі позиції банку.

Необхідно пам'ятати, що крім виявлення потенційних загроз варто також враховувати ймовірність настання такої події, коли і масштаби, і ймовірність впливу певного фактора особливо високі, і заслуговують найбільш пильної уваги керівництва банку.

Процедура SWOT-аналізуповинна організовуватися ретельно, щоб визначити стратегічні заходи, які міг би реалізувати банк. Чи існують які-небудь можливості (наприклад, зростання обсягу залучених коштів банківським сектором), що можуть допомогти банку перебороти недоліки (брак довгострокових джерел коштів)? Чи, існують які-небудь небезпеки (можливість доступу конкурентів до довгострокових джерел фінансування та ін.), що можуть нейтралізувати одну із нинішніх переваг банку (наприклад, стабільну клієнтську базу). Такий аналіз допомагає банкові концентрувати зусилля на реалізації власної конкурентної переваги, завоювання якої слугує ключовим моментом стратегічного менеджменту як такого.

 

1. Алгоритм і правила розробки анкет для маркетингових досліджень банку.

2. Асортиментна політика комерційного банку, її мета.

3. Аудит маркетингу у банку.

4. Банківська конкуренція – характеристика і види.

5. Банківська реклама і її особливості.

6. Банківський продукт та його особливості.

7. Банківський ринок та його специфічні ознаки.

8. Вибір місця розташування точки продаж банку.

9. Види і характеристика ринків, на яких функціонує сучасний банк.

10. Види маркетингового контролю та їх характеристика.

11. Визначення проблеми розподілу банківського продукту.

12. Використання стратегічних матриць для визначення конкурентної стратегії банку.

13. Вірогідність успіху та порівняльні витрати банківських стратегій за матрицею Ансоффа. Стратегічні рекомендації при використанні планування маркетингу у банку за матрицею Ансоффа.

14. Внутрішні комунікації у банку та їх основні інструменти.

15. Врахування життєвих циклів у продуктовій політиці банку.

16. Вторинна сегментація банківського ринку.

17. Демографічне середовище та його вплив на встановлення мети банку.

18. Економічне середовище та його вплив на встановлення мети банку.

19. Експертні оцінки – зміст і значення у банківському маркетингу.

20. Етапи процесу здійснення маркетингового контролю у
банку.

21. Ефективність банківських комунікацій.

22. Загальна послідовність визначення ціни на продукти
банку.

23. Загальна схема прогнозування банківського ринку.

24. Зміст продуктової політики банку.

25. Зовнішні комунікації банку.

26. Зони впливу (зони дій) банківських точок продажу.

27. Інструменти банківського маркетингу.

28. Інструменти комунікації банку із ЗМІ.

29. Інтернет-банкінг: зміст, значення і тенденції розвитку.

30. Камеральний метод дослідження інформації: переваги, недоліки та джерела інформації.

31. Канали доставки банківських продуктів.

32. Каталоги та технологічні карти банківських продуктів.

33. Кількісні дослідження банківського ринку.

34. Кількісні показники рівня конкуренції на банківському ринку.

35. Класифікація і види цін на банківські продукти і послуги.

36. Класифікація маркетингових стратегій банку.

37. Комерціалізація банківського продукту-новинки.

38. Конкурентоспроможність банку та чинники впливу на неї.

39. Кризовий PR у банку.

40. Критерій оптимізації асортиментного ряду та його використання у плануванні банківського продукту.

41. Маркетинг-аудит у банку.

42. Маркетинговий стратегічний план та його складові.

43. Матриця Ансоффа та її використання у визначенні маркетингової стратегії банку.

44. Матриця Бостонської групи та її використання у визначенні маркетингової стратегії банку.

45. Матриця Портера та її використання у визначенні маркетингової стратегії банку.

46. Методи ціноутворення у банку.

47. Методи якісного дослідження банківського ринку: переваги та недоліки.

48. Місія, мета та маркетингова стратегія банку: співвідношення понять.

49. Навести приклад матриці сегментування банківського ринку.

50. Навести приклад організації реклами банківського продукту.

51. Навести приклад сегментації банківського ринку за географічними факторами.

52. Навести приклад сегментації банківського ринку за демографічним фактором.

53. Навести приклад сегментації банківського ринку за психографічним фактором.

54. Навести приклад сегментації банківського ринку за фактором поведінки.

55. Нагляд комерційного банку за ринком банківських послуг та продуктів.

56. Небанківські конкуренти комерційних банків: види і характеристика.

57. Нелегальний ринок банківських та фінансових послуг.

58. Необхідність маркетингу в банківській справі.

59. Необхідність та перспективи застосування маркетингу комерційними банками України.

60. Непрямі канали збуту банківських продуктів.

61. Організаційні структури маркетингу у банку: види, значення і функції.

62. Основи організації процесу комунікації банку.

63. Основні види систем доставки банківських продуктів.

64. Основні етапи дослідження банківського ринку.

65. Основні завдання системи маркетингової інформації у
банку.

66. Основні категорії маркетингу та їх характеристика.

67. Основні критерії сегментації ринку.

68. Основні методи кількісного дослідження банківського рин­ку та їх порівняльний аналіз.

69. Основні напрямки використання маркетингових досліджень у банку.

70. Основні фактори сегментації роздрібного банківського ринку.

71. Основні форми відокремлених підрозділів банку.

72. Особистий продаж банківських продуктів та його значення.

73. Особливості маркетингу в банківській справі.

74. Оцінка конкурентного становища комерційного банку та визначення його конкурентної стратегії за стратегічною матрицею компанії GeneralElectric.

75. П’ять рушійних сил конкуренції та зв’язок між часткою ринку та рентабельність за М. Портером.

76. Пакетування банківських продуктів.

77. Первинна сегментація банківського ринку.

78. Планування банківських продуктів як елемент планування комплексу маркетингу.

79. Показники продажу банківських продуктів і послуг.

80. Політико-правове середовище та його вплив на встановлення мети банку.

81. Поняття процесу сегментації банківського ринку та його необхідності у маркетинговому процесі.

82. Поняття стратегічного планування та основні елементи банківського стратегічного плану.

83. Поняття та категорії банківського маркетингу

84. Порівняльна характеристика методів ціноутворення банківських продуктів.

85. Порівняльний конкурентний аналіз на банківському ринку: зміст та основні етапи.

86. Порядок розробки і впровадження нового банківського продукту.

87. Послідовність проведення аналізу банківського ринку.

88. Предмет та значення контролю маркетингу у банку.

89. Приклад оцінки місцезнаходження установи банку.

90. Проблема визначення валових витрат на конкретний банківський продукт та способи їх подолання.

91. Проблемні питання організації контролю маркетингу у банку.

92. Прогнозування ринку банківських продуктів: методи та інструменти.

93. Програмні засоби організації та контролю маркетингу у банку.

94. Процедура затвердження та перегляду цін на банківські продукти і послуги.

95. Процес прийняття рішень про розміщення точок збуту бан­ківських продуктів з урахуванням «зон дії».

96. Регіональна структура маркетингу у банку.

97. Реклама банківських продуктів та її значення.

98. Робота з громадськістю (PR) та її значення для банку

99. Розробка банківського продукту-новинки.

100. Розробка стратегії комунікації банку.

101. Сегментація банківського ринку.

102. Середовище банківського маркетингу.

103. Системи CRM у банку.

104. Стадії життєвого циклу продукту: характеристика та варіанти для різних видів банківських продуктів.

105. Стадії процесу створення банківського продукту-новинки.

106. Стимулювання збуту банку.

107. Стратегічна мета комерційного банку: її визначення та шляхи досягнення.

108. Стратегія «диференціювання»: переваги та ризики для банку.

109. Стратегія «концентрації»: переваги та ризики для банку.

110. Стратегія «лідерство у сфері витрат»: переваги та ризики для банку.

111.Структура та зміст маркетингового дослідження

112. Тенденції розвитку систем доставки банківських продуктів в Україні.

113. Фактори оптимізації структури продуктового ряду банку.

114. Формування попиту споживачів на банківські продукти.

115.Функціональна структура маркетингу у банку.

116. Характеристика вторинного дослідження банківського рин­ку та його основних методів.

117. Характеристика маркетингової інформаційної системи банку

118. Характеристика первинного дослідження банківського рин­ку та його основних методів.

119. Цілі, завдання та предмет контролю маркетингу у банку.

120. Цінова дискримінація у банку: зміст, види і значення.

121. Цінова політика банку і послідовність її розробки.

122. Чинники, в залежності від яких проводиться оцінка попиту на банківські продукти.

123. Якісні дослідження банківського ринку.

124. Якісні та кількісні параметри банківського ринку.

125. SWOT-аналіз конкурентної позиції банку.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.012 с.)