Адаптація та психометричний аналіз наслідків військового конфлікту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Адаптація та психометричний аналіз наслідків військового конфліктуАдаптація та психометричний аналіз наслідків військового конфлікту

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..…3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ…….................9

1.1. Поняття і характеристика адаптаційного стану дітей середнього шкільного віку……………………………………………………………………………………9

1.2. Проблема впливу військового конфлікту на адаптацію дітей середнього шкільного віку…………………………………………………………………........17

1.3. Особливості діагностики психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку в наслідок військового конфлікту…………………………….…201.4. Методи корекції психологічних характеристик дітей середнього віку…….42

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДIЛУ……………………………..……………53

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛIДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В НАСЛІДОК ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ……………………………………………………55

2.1. Організація емпіричного дослідження адаптаційного стану та психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку……………….55

2.2. Психодіагностичний інструментарій дослідження адаптаційного стану та психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку……………..…58

2.3. Аналіз та інтерпретація отриманих результатів дослідження адаптаційного стану та психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку..……..60

2.4. Математично - статистична обробка результатів дослідження…………..…71

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДIЛУ……………………………………………75

РОЗДІЛ ІІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ В РОБОТІ ПСИХОЛОГА……………………….78

3.1. Охорона праці в процесі діяльності психолога……………………...………78

3.2. Особливості охорони праці психолога в медичній установи…………….…85

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...91

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………93

ДОДАТКИ……….……………………………….……………………………….…99

ВСТУП

Актуальність теми. На сучасному етапі життя в Україні а саме на сході країни люди проживають та знаходяться в епіцентрі військового конфлікту наслідки якого несуть за собою негативний вплив як на фізичний так і на психічний стан. Особливо наслідки військового конфлікту впливають на дітей, бо діти є більш вразливими групою і їм набагато важче як ніж дорослим пристосуватися до таких умов життя, особливо у середньому шкільному віці коли діти починають звикати до нового оточення нового колективу, що безперечно має вплив на дитину і впливає на стан адаптації дітей цього віку у школі. Ще важче дітям адаптуватись в умовах військового конфлікту який без сумнівно вражає і психічний стан дітей середнього шкільного віку і впливає адаптаційний стан і психологічні характеристики дітей. В останні роки в зарубіжній психолого-педагогічній літературі активно розглядається проблема дезадаптації дитини. Актуальним це стало зараз так як за останні роки відбулися глобальні зміни соціально-політичної ситуації окремо на сході країни і в Україні в цілому які впливають як на психологічні характеристики і на стан особистості дитини.

Так чи інакше, вступ до школи завжди пов'язаний зі зміною звичного способу життя і вимагає адаптації до нових умов соціального існування. Щоб стати людиною, однієї біологічної спадковості мало. Перетворення біологічного індивіда в соціального суб'єкта відбувається в процесі соціалізації людини, її інтеграції в суспільство, в різні типи соціальних груп і структур за допомогою засвоєння цінностей, установок, соціальних норм, зразків поведінки, на підставі яких формуються соціально значущі якості особистості. Процес адаптації має особливе значення не тільки на початку навчання в школі, але і при переході в основну ланку.

Об’єктом дослідження є вплив наслідків військового конфлікту на адаптацію дітей середнього шкільного віку.

Предмет - пізнання психологічних особливостей психометричного аналізу та емпіричного дослідження адаптації у дітей середнього шкільного віку в умовах військового конфлікту.

Метою дослідження є вивчення рівня адаптації дітей середнього шкільного віку в умовах військового конфлікту шляхом проведення психометричного аналізу.

Гіпотеза дослідження, висувається припущення що дезадаптивні механізми формуються та проявляються глибше у дітей середнього шкільного віку в умовах військового конфлікту в прифронтовій зоні.

Для досягнення поставленої мети й перевірки гіпотези визначено завдання певного змісту:

1. Ознайомлення з поняттям і характеристикою адаптаційного стану дітей середнього шкільного віку.

2. Ознайомлення з проблемою впливу військового конфлікту на адаптацію дітей середнього шкільного віку.

3. Дослідження особливостей діагностики i методи корекції психічних характеристик дітей середнього шкільного віку в наслідок військового конфлікту.

4. Організація емпіричного дослідження адаптаційного стану та психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку.

5. Аналіз та інтерпретація отриманих результатів дослідження адаптаційного стану та характеристик дітей середнього шкільного віку.

Теоретико - методологічну основу дослідження склали: дослідження і вивчення адаптаційного стану (Д. В. Коваленко, Б. Н. Алмазов, В. Е. Кулагин); діти середнього шкільного віку (О. О. Петрова, И. В. Дубровiной); діагностика тривожного стану (Е. В. Козлова, Кочубей, Б. В. Новiкова); рівень конфліктності в сім'ї (Я. Л. Коломенский, В. М. Дружинін); визначення домінуючого типу темпераменту (А. В. Батаршев, Е. П. Ересь); військовий конфлікт і його наслідки (Ф. Е. Василюк, Л. А. Пергаменщiк).

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано наступні методи дослідження:

1. Теоретичні: аналіз, зіставлення, узагальнення, систематизування, класифікація даних, теоретичне моделювання.

2. Емпіричні:

1. Метод анкетування - використано для відбору та формування групи досліджуваних.

2. Методика «Дослідження адаптації методом Люшера» - використано для дослідження рівня адаптації до дітей середнього шкільного віку в умовах військового конфлікту.

3. Методика – «Опитувальник Айзенка для п'ятих класів» - використано для визначення з яким типом темпераменту діти середнього шкільного віку краще адаптувались в умовах військового конфлікту.

4. Методика – «Кінетичний малюнок родини» Р. Банса С Кауфмана – використано для виявлення рівня конфлікту у сім'ї, впливу на адаптацію дітей середнього шкільного віку в умовах військового конфлікту.

5. Методика «Шкала тривожності» Кондаша - для виявлення рівня тривожного стану у дітей середнього шкільного віку в умовах військового конфлікту.

3. Методи математичної статистики: кореляційний аналіз, описова статистика з подальшою якісною обробкою та змістовим узагальненням.

Дослідження проводилося поетапно:

На першому етапі здійснювалося теоретичне вивчення зазначеної проблеми на матеріалі аналізу наукової психологічної літератури, досліджувався рівень вивчення й розробки визначеної проблеми в її теоретичному й прикладному аспектах. Висунуто гіпотезу, визначено предмет, об’єкт, мету та завдання дослідження.

На другому етапі проведено аналіз існуючих методик діагностування та технік психокорекції по нівелюванню рівня адаптаційного стану і психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку, для проведення емпіричного дослідження складено план та стандартизовано психологічний інструментарій відповідно до мети та гіпотези роботи.

На третьому етапі проведено емпіричне дослідження рівня адаптаційного стану і психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку пов’язане з перевіркою концептуальних положень, мети та гіпотези дослідження.

На четвертому етапі проаналізовано матеріали емпіричного дослідження, проведена аналітична, математико - статистична та прикладна обробка даних. Систематизовано одержані результати, уточнено теоретико - методологічні аспекти рівня адаптаційного стану і психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку умовах військового конфлікту, оформлено матеріали дослідження.

Експериментальна база дослідження. Емпіричне дослідження проводилось на базі Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 46 з поглибленим вивченням новогрецької мови міста Маріуполь Донецької області, Комунального закладу «Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради Донецької області.

В дослідженні брали участь 20 учнів п'ятого класу Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 46 з поглибленим вивченням новогрецької мови міста Маріуполь донецької області віком від 10 до 11 років з яких 12 чоловічої та 8 жіночої статі.

Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечено використанням методів, відповідних до мети та завдань дослідження, використанням стандартизованих методик, валідність та надійність яких доказана, співвідношенням якісного й кількісного аналізу отриманих емпіричних даних, математико - статистичної обробки емпіричних показників.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

· на сучасному етапі розвитку суспільства вперше досліджено адаптаційний стан та особистісні характеристики дітей середнього шкільного віку в умовах військового конфлікту на Сході України;

· вперше виявлено вплив військового конфлікту на психічний стан і психологічні характеристики дітей середнього шкільного віку, які впливають на адаптаційний стан і стають причиною дезадаптації.

Теоретичне значення дослідження:

1. Поглиблено психологічні знання з теорії причинної обумовленості, формування та прояву адаптаційного стану дітей середнього шкільного віку. Розширено уявлення про спрямованість дії рівня адаптаційного стану в середньому шкільному віці зокрема, в атмосфері військового конфлікту з урахуванням вікових особливостей.

2. Розширено уявлення відносно основних типів спілкування дітей середнього шкільного віку з різними особистісними характеристиками та впливу останніх на стратегію поведінки дітей середнього шкільного віку у міжособистісних відносинах.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблено практичні рекомендації й методи діагностики, які можуть бути використані в роботі психологів відносно діагностики адаптаційного стану дітей середнього шкільного віку в умовах військового конфлікту з митою виявлення свідомого та несвідомого впливу на психічний стан та поведінку дітей середнього шкільного віку.

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження, а також висновки роботи, доповідались на науково – практичній конференції:

- Науково - практична конференція вчених, студентів та практиків «Актуальні проблеми психології та правознавства на сучасному етапі розвитку суспільства» (м. Маріуполь, 2016 року): Маріупольський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом; Міжрегіональна Академія управління персоналом; Асоціація випускників Маріупольського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом; Маріупольський Слідчий Ізолятор; КЛПУ «міська психіатрична лікарня № 7" м. Маріуполь; ГО «Психологічна Кризова Служба».

З темою доповіді: Адаптація та психометричний аналіз наслідків військового конфлікту.

Участь у наукових конференціях:

- Науково - практична конференція студентів та практиків «Актуальні проблеми психології на сучасному етапі розвитку суспільства» (м. Маріуполь, 18 березня 2015 року): Маріупольський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом; Міжрегіональна Академія управління персоналом.

З темою доповіді: Специфіка розвитку соціофобії.

Публікації:

Мироненко Є. О. Специфіка розвитку соціофобії / «Актуальні проблеми психології на сучасному етапі розвитку суспільства» // Матер. наук. - практ. конф. студентів та практиків, (18 березня 2015 р., м. Маріуполь) // Голов. ред. С. В. Харабуга. - Маріуполь: МІ МАУП, 2015. - С. 49-63.

Мироненко Є. О. Адаптація та психометричний аналіз наслідків військового конфлікту / «Актуальні проблеми психології та правознавства на сучасному етапі розвитку суспільства» // Матер. наук. - практ. конф. вчених, студентів та практиків, (2016 р., м. Маріуполь) // Голов. ред. С. В. Харабуга. - Маріуполь: МІ МАУП, 2016.

Структура та обсяг роботи. Диплом має обсяг 109 сторінок і складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Основний зміст роботи викладено на 92 сторінках; робота ілюстрована 8 таблицями, 3 рисунками та 5 додатками (обсягом 11 сторінок). Список використаної літератури містить 77 праць, з них 23 іноземні публікації (обсягом 7 сторінок).

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДIЛУ

Адаптація дітей середнього шкільного віку у школі - тривалий процес, пов'язаний зі значним напруженням усіх систем організму, коли дитина пристосовується до нових умов існування, новим видам діяльності і нових навантажень. Адаптація дітей середнього шкільного віку в школі - це свого роду іспит батькам, коли вони чітко можуть побачити всі свої недоробки, невміння зрозуміти свою дитину і допомогти. Сприятлива адаптація залежить від безлічі факторів. Від того, як пройде адаптація в школі, багато в чому визначить подальше ставлення маленької дитини до школи. Багато в чому це залежить не тільки від дітей, а й від тих умов, які створять батьки вдома і вчитель в класі. Добре побудована система навчання і виховання допоможе дітям впорається з усіма труднощами і сформувати позитивне ставлення до нових умов життя.

Темперамент відбиває динамічні аспекти протікання психічних процесів і поведінки людини, в більшості вродженого характеру, тобто властивості особистості, які мало піддані змінам під впливом умов життя. Однак це не означає, що властивості темпераменту не змінюються взагалі. Психологічні дослідження показують що темперамент може змінюватися під впливом умов життя і виховання. Динамічна характеристика психічної діяльності немає самодостатнього, формального характеру; вона залежить від змісту і конкретних умов діяльності, від ставлення індивіда до того, що він робить, і до тих умов, в яких знаходиться. Темпи діяльності людини будуть, очевидно, різними в тому випадку, коли напрям вимушено йде врозріз з схильностями, інтересами, вміннями та здібностями, з особливостями характеру, коли людина почуває себе в чужим оточенні, і в тому випадку, коли людина захоплена змістом роботи і знаходиться в приємному середовищі. Такім чином, у всіх своїх проявах темперамент опосередковано і обумовлений реальними умовами і конкретним змістом життя людини.

Конфлікти між батьками і дітьми виникають через деструктивні внутрішньо сімейні відносини недоліки у сімейному вихованні, вікові кризи дітей, індивідуально-психологічні особливості батьків і дітей. У слідстві ж військового конфлікту ставлення в сім'ї між дітьми та їх батьками також погіршуються. Безконфліктному спілкуванню батьків з дітьми сприяє підвищення педагогічної культури батьків, організація родини на колективних початках, підкріплення словесних вимог організацією виховання, інтересом батьків до внутрішнього світу дітей.

Тривожність стан який притаманний всім як дорослим так і дітям будь-якого віку. Але підвищений рівень цього стану негативно впливає на людину й шкодить не тільки стану фізичного але і психічного здоров’я. Діти більш схильні до стану підвищеної тривожності так як їхня психіка менш стійка. Підвищена тривожність не рідкість так як всі діти різні і по різному сприймають труднощі але в сприятливій атмосфері рівень тривожності дітей нормалізується що благодійно впливає на психічний і фізичний стан та адаптацію.

Військові конфлікти стають сьогодні явищем, що представляє дуже серйозну небезпеку для людства. Ця небезпека визначається такими моментами, які приносять мільйони жертв, підривають самі основи життя народів. В умовах "ущільнення" міжнародних відносин, поглиблення взаємозв'язків всіх членів світової спільноти будь-який військовий конфлікт може за певних умов перетворитися на своєрідний "детонатор" нової світової війни. Військові конфлікти сьогодні посилюють екологічне неблагополуччя.

Військові конфлікти чинять негативний вплив на морально-психологічний клімат у регіонах, на континентах, у всьому світі не тільки на дорослу частину населення але і на дітей і завдає шкоди психіці як в цілому так і окремим компонентам і безумовно впливають на адаптаційний стан і на стан інших психологічних характеристик не тільки середній віковій категорії але й дітей будь-якого віку.

 

X. Висновки.

На основі отриманих даних перевірити результати дослідження в роботі з обраною гіпотезою, зробити головні висновки з предмету дослідження.

 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДIЛУ

Дослідження рівня адаптаційного стану та психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку в умовах військового конфлікту проводилося за допомогою проведення емпіричного дослідження яке складено з десяти етапів. Після проведення дослідження адаптаційного стану методом Люшеру з’ясовано гіпотезу дослідження у якій висувалось припущення що дезадаптативні механізми проявляються у дітей середнього шкільного віку в умовах військового конфлікту в прифронтовій зоні тому після аналізування результатів з’ясувалось що низькій рівень адаптації було виявлено у трьох з двадцяти обраних дітей, середній ж рівень адаптації у десяти учнів інші добре змогли адаптуватись у даних умовах навчання тому дану гіпотезу є частково підтверджено бо якщо учням у яких було виявлено низьку адаптованість не оказати колекційну підтримку їх низькі рівень адаптаційного стану перейде в дезадаптацію і це ставить причиною погіршання психічного стану цих дітей і їх загального стану здоров’я так само і в дітей які змогли адаптуватись у середній ступені х адаптованість також може бути знижена до низького рівня тому вони також потребують колекційної допомоги та ї ті у кого виявлено високий рівень адаптаційного стану за даних умов також ризикують бо за таких умов навіть високий стан може знижуватися тому у таких умовах усім дітям не залежно рівня адаптації повинна бути надана підтримка психолога та вчителів.

Що стосується типу темпераменту дітей середнього шкільного віку якій було з’ясовано за методикою опитувальник Айзенка для п'ятих то у даній вибірки дітей переважає меланхолічний тип темпераменту бо він є у восьми з двадцяти учнів даної групи та домінуючий темперамент у кожного різний. У чотирьох дітей виявлено темперамент сангвініка (одна дитина з яких мала низькій рівень адаптаційного стану) так само домінуючий тип темпераменту у кожного є різний. Застосування ж типу темпераменту холерик у даній групі їх п'ятого а флегматичного типу темпераменту троє учнів. Але це не цілком остаточний вердикт так як з віком темперамент цих дітей як і у кожної дитини може змінитися і з домінуючого перейти в домінуючий і навпаки.

Стан конфліктності у сім'ї п'ятих класів після аналізу результатів був різний і у деяких було діагностовано даний тип конфлікту у родині. за допомогою методики Кінетичний малюнок сім'ї (ВРХ) Р. Бенса, С. Кауфмана Із двадцяти досліджуваних у 16 дітей не має проблем у родині тому у них нормальний рівень конфліктності у сім'ї. Мають трохи підвищену конфліктність у родині мають двоє учнів и дуже високий рівень також у двох п'ятикласників. Такий високий результат конфліктності у родині досліджуваних дітей може залежати від даного стану у місці та країні бо діти відчувають що у їх родині можуть бути негаразди і переживають це деякі не розповідають про конфлікт у родині а тримають це в собі і тим самим завдають собі шкоду тому дітям с певними проблемами потрібна підтримка і допомога не тільки спеціалістів а і їх родини.

Зокрема у даної групи дітей середнього шкільного віку цілком нормальний але у умовах навчання у прифронтовій зоні є випадки підвищеного рівня тривожного стану який було діагностовано за методикою Шкала тривожності» Кондаша зокрема з двадцяти досліджують дітей у Трохи підвищений рівень було тестовано у п'яти школярів. та високий та дуже високий рівень тривожного стану мають по одному учню даної вибірки дітей середнього шкільного віку яким було запропоновано менше перевтомлюватися та більше відпочивати та ще цим дітям потрібна програма яка корегує даній стан.

У результаті проведення математично статистичної обробки даних визначено взаємозв'язок між адаптаційним станом дітей середнього шкільного віку та психологічними характеристиками дітей цієї вікової категорії. Щоб з'ясувати чи існує взаємозв'язок між цими даними було проведено кореляційний аналіз даних за критерієм Спірмена. Цей критерій був розроблений і запропонований для проведення кореляційного аналізу в 1904 році Чарльзом Едвардом Спірменом, англійським психологом, професором Лондонського і Честерфілдского університетів. Тому результати рівня адаптаційного стану конфліктності у родині та тривожності які було отримані після проведення емпіричного дослідження були ще раз використано для проведення кореляційного аналізу методом Спірмена та було з’ясовано що між адаптацією і конфліктністю у родині існує цей зв'язок а між адаптацією і тривожним станом дітей середнього шкільного віку кореляційного зв’язку немає це може означати що стан адаптації дітей цього віку у даному випадку залежить не від усіх їх психологічних характеристик і не на усі впливає на але атмосфера військового конфлікту має вплив і на адаптаційний стан і психологічні характеристики дітей середньо вікової категорії тому загроза погіршення цих станів дітей у даному навчальному закладі (Спеціалізована школа № 46) залишається і у даному випадку впливає на їх адаптацію та психологічні характеристики на кожну окремо і у разі такого негативного впливу дітям не тільки середнього шкільного віку а будь-якої вікової категорії потрібна корекціїна допомога яка допоможе корегувати і нормалізувати дані проблеми стану.

 

ВИСНОВКИ

 

На початку виконання дипломної роботи з'ясовано у чому полягає актуальність теми адаптація та психометричний аналіз наслідків військового конфлікту також встановлено що стало об'єктом та предметом дослідження цієї теми та мета її дослідження. Сформовано гіпотезу дослідження та завдання які допомогли розв'язати гіпотезу дослідження вибраної теми. Також виявлено теоретико - методологічну основу дослідження методи дослідження які використано для розв’язання поставлених завдань та по яким етапам проводилося це дослідження. Вибрано та ознайомлено базу проведення емпіричного дослідження. Забезпечено надійність та достовірність результатів дослідження рівня адаптаційного стану та психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку. Зазначено у чому полягає наукова новизна проведеного дослідження. Разом з тим стало зрозуміло у чому полягає теоретичне та практичне значення дослідження теми дипломної роботи.

При виконані першого розділу даної роботи проведено ознайомлення з поняттям та характеристиками адаптаційного та дезадаптаційного станів дітей середнього шкільного віку. Виявлено причини низького рівня адаптації дезаптаційного стану дітей цієї вікової категорії. З'ясовано як на адаптаційний стан впливають труднощі в навчанні, проблеми з вчителями та в колективі на стосунки дітей середньої вікової категорії між однолітками та з батьками. Проведено ознайомлення з поняттям військового конфлікту та серйозністю проблеми цього типу конфлікту, його наслідками. З’ясовано що військовий конфлікт несе негативний вплив на фізичний емоційний та психічний стан як дорослої людини так і дитини але так як діти вразливі негативний вплив військового конфлікту позначається на їх стані у більшій ступені і несе за собою негативні наслідки що впливають на подальше життя дитини заважаючи нормально пристосуватися до життя в суспільстві.

Ознайомлено з змістом поняття психологічна діагностика та методами її проведення і складено пакет психодіагностичних методик для діагностики рівня адаптаційного стану та психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку. Такі як тип темпераменту з’ясовано тип темпераменту та домінуючий його тип дітей середнього шкільного віку. Рівень конфліктності у сім'ї, з’ясовано причини конфліктності у родині дітей середнього шкільного віку. рівень тривожного стану, виявлено причини підвищеного рівня тривожного стану. Знайдено i рекомендовано методи корекції рівня адаптаційного стану та стану психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку таких як (тип темпераменту, тривожний стан, конфліктність у родині) в умовах військового конфлікту.

При виконані другого розділу роботи сформовано досліджувальну групу дітей середнього шкільного віку було розроблено програму та проведено емпіричне дослідження адаптаційного стану та психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку в умовах військового конфлікту на сході України. З'ясовано результати рівня адаптаційного стану та психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку. Також за допомогою проведення кореляційного аналізу критерієм Спірмена для виявлення взаємозв'язку між результатами адаптаційного стану та результатів рівня психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку ї було з'ясовано що взаємозв'язок між адаптацією та конфліктністю у родині дітей середнього шкільного віку виявлено що між даними змінними адаптації і конфліктністю у родині існує відмінно від змінних адаптації і тривожності. Стан військового конфлікту у цій прифронтовій зоні має вплив на адаптацію і інші психологічні характеристики але окремо і у різній ступені.

Представлено систему охорону праці в процесі діяльності психолога яка забезпечує психологу і людям з якими працює безпеку здоров'я і життя в процесі трудової діяльності у якій включено усі заходи щодо забезпечення діяльності психолога. Так само представлено і охорона праці для психолога який працює у медичній сфері щодо забезпечення трудової діяльності у роботі в лікувальних закладах.

ДОДАТКИ

 

ДОДАТОК А

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНИКА

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________

2. Дата рождения_____________________________________________________

3. Физическое развитие, состояние здоровья ______________________________

4. Сведения о семье

Сведения о родителях:

Фамилия, имя, отчество Год рождения Образование Место работы
       
       

Сведения о других членах семьи:

Другие члены семьи Степень родства Год рождения
     
     

5. Условия семьи (социально-демографические, жилищно-бытовые, социально-психологические, криминогенные)_______________________________________

____________________________________________________________________

6. Взаимоотношения в семье, характер воспитания ________________________

7. Тип темперамента___________________________________________________

8. Особенности характера:

эмоциональные черты_________________________________________________

интеллектуальные черты _______________________________________________

волевые черты _______________________________________________________

9. Положительные качества поведения ___________________________________

10. Отрицательные качества поведения __________________________________

11. Особенности памяти _______________________________________________

внимания ____________________________________________________________

мышления ___________________________________________________________

воображения _________________________________________________________

12. Успеваемость, интеллектуальное развитие _____________________________

Любимые предметы: __________________________________________________

Нелюбимые предметы: ________________________________________________

13. Отношение к труду:

учебному ____________________________________________________________

физическому _________________________________________________________

общественно полезному________________________________________________

труду по самообслуживанию ___________________________________________

14. Характер чтения ___________________________________________________

15. Взаимоотношения в группе, в коллективе, положение в коллективе___________________________________________________________

16. Отношение к родителям, учителям, сверстникам _______________________

Отношение к себе_____________________________________________________

____________________________________________________________________

18. Участие в общественной работе ______________________________________

19. Занятия в свободное время__________________________________________

20. Общение вне школы _______________________________________________

21. Интересы и склонности _____________________________________________

22. Способности ______________________________________________________

23. Профессиональные намерения _______________________________________

24. Педагогические выводы и рекомендации ______________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ф.И.О. учителя № школы Дата

ДОДАТОК Б

Інструкція

1. Подивися уважно і відповідай на питання, на якій з цих квітів найбільше схоже твій настрій, коли ти вранці йдеш до школи?

Найчастіше, звичайно.

Назви або покажи пальцем.

2. А вдома у вихідні дні?

3. На який з цих кольорів найбільше схоже твій настрій, коли ти сидиш на уроці?

4. А коли відповідаєш біля дошки?

5. А перед контрольною або перевірочною роботою?

6. Коли з хлопцями на перерві граєш або спілкуєшся?

7. Коли з учителем розмовляєш?

А тепер вибери з цих кольорів той, який найбільше подобається тобі, здається гарніше інших (психолог прибирає картку, обрану дитиною). А з решти? (знову прибирає картку, обрану дитиною, і т.п.).

Визначення емоційного ставлення дитини до шкільних ситуацій.

При виборі синього, зеленого, червоного, жовтого кольорів відзначаються позитивне ставлення, установка, емоційний стан, гарний настрій.

При виборі чорного кольору відзначаються негативне ставлення, негативізм, різке неприйняття того, що відбувається, переважання поганого настрою.

При виборі сірого кольору відзначаються нейтральне ставлення, відсутність емоцій, пасивне неприйняття, байдужість, спустошеність, відчуття непотрібності.

При виборі коричневого кольору відзначаються тривога, занепокоєння, напруга, страх, неприємні фізіологічні відчуття (болить живіт, голова, нудить і ін.).

При виборі фіолетового кольору відзначаються інфантилізм, капризи, нестійкість установок, безвідповідальність, збереження "позиції дитини".

 

ДОДАТОК В

ДОДАТОК Г

ДОДАТОК Д

Адаптація та психометричний аналіз наслідків військового конфлікту

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..…3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ…….................9

1.1. Поняття і характеристика адаптаційного стану дітей середнього шкільного віку……………………………………………………………………………………9

1.2. Проблема впливу військового конфлікту на адаптацію дітей середнього шкільного віку…………………………………………………………………........17

1.3. Особливості діагностики психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку в наслідок військового конфлікту…………………………….…201.4. Методи корекції психологічних характеристик дітей середнього віку…….42

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДIЛУ……………………………..……………53

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛIДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В НАСЛІДОК ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ……………………………………………………55

2.1. Організація емпіричного дослідження адаптаційного стану та психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку……………….55

2.2. Психодіагностичний інструментарій дослідження адаптаційного стану та психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку……………..…58

2.3. Аналіз та інтерпретація отриманих результатів дослідження адаптаційного стану та психологічних характеристик дітей середнього шкільного віку..……..60

2.4. Математично - статистична обробка результатів дослідження…………..…71

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДIЛУ……………………………………………75

РОЗДІЛ ІІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ В РОБОТІ ПСИХОЛОГА……………………….78

3.1. Охорона праці в процесі діяльності психолога……………………...………78

3.2. Особливості охорони праці психолога в медичній установи…………….…85

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...91

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………93

ДОДАТКИ……….……………………………….……………………………….…99

ВСТУП

Актуальність теми. На сучасному етапі життя в Україні а саме на сході країни люди проживають та знаходяться в епіцентрі військового конфлікту наслідки якого несуть за собою негативний вплив як на фізичний так і на психічний стан. Особливо наслідки військового конфлікту впливають на дітей, бо діти є більш вразливими групою і їм набагато важче як ніж дорослим пристосуватися до таких умов життя, особливо у середньому шкільному віці коли діти починають звикати до нового оточення нового колективу, що безперечно має вплив на дитину і впливає на стан адаптації дітей цього віку у школі. Ще важче дітям адаптуватись в умовах військового конфлікту який без сумнівно вражає і психічний стан дітей середнього шкільного віку і впливає адаптаційний стан і психологічні характеристики дітей. В останні роки в зарубіжній психолого-педагогічній літературі активно розглядається проблема дезадаптації дитини. Актуальним це стало зараз так як за останні роки відбулися глобальні зміни соціально-політичної ситуації окремо на сході країни і в Україні в цілому які впливають як на психологічні характеристики і на стан особистості дитини.

Так чи інакше, вступ до школи завжди пов'язаний зі зміною звичного способу життя і вимагає адаптації до нових умов соціального існування. Щоб стати людиною, однієї біологічної спадковості мало. Перетворення біологічного індивіда в соціального суб'єкта відбувається в процесі соціалізації людини, її інтеграції в суспільство, в різні типи соціальних груп і структур за допомогою засвоєння цінностей, установок, соціальних норм, зразків поведінки, на підставі яких формуються соціально значущі якості особистості. Процес адаптації має особливе значення не тільки на початку навчання в школі, але і при переході в основну ланку.

Об’єктом дослідження є вплив наслідків військового конфлікту на адаптацію дітей середнього шкільного віку.

Предмет - пізнання психологічних особливостей психометричного аналізу та емпіричного дослідження адаптації у дітей середнього шкільного віку в умовах військового конфлікту.

Метою дослідження є вивчення рівня адаптації дітей середнього шкільного віку в умовах військового конфлікту шляхом проведення психометричного аналізу.

Гіпотеза дослідження, висувається припущення що дезадаптивні механізми формуються та проявляються глибше у дітей середнього шкільного віку в умовах військового конфлікту в прифронтовій зоні.

Для досягнення поставленої мети й перевірки гіпотези визначено завдання певного змісту:

1. Ознайомлення з поняттям і характеристикою адаптаційного стану дітей середнього шкільного віку.

2. Ознайомлення з проблемою впливу військового конфлікту на адаптацію дітей середнього шкільного віку.

3. Дослідження особливостей діагностики i методи корекції психічних характеристик дітей середнього шкільного віку в наслідок військового конфлікту.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 234; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.194.255 (0.173 с.)