ПРИБУТОК ЯК ГОЛОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРИБУТОК ЯК ГОЛОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА407. Прибуток підприємства - це:

а) частина загального доходу підприємства за мінусом витрат на виробництво і реалізацію продукції;

б) різниця між виручкою від реалізації продукції та виробни­чою собівартістю продукції;

в) частина чистого доходу, що залишається підприємству піс­ля відшкодування витрат на виробництво і реалізацію продукції та інші види діяльності;

г) сума частини загального доходу підприємства та доходів від фінансових операцій підприємства.

 

408. Прибуток, який надходить у розпорядження під­приємства після сплати податку на прибуток, назива­ється:

а) звичайним;

б) чистим;

в) операційним;

г) балансовим.

409. Чистий дохід підприємства визначається як:

а) сума загального доходу та податку на додану вартість;

б) різниця між виручкою від реалізації продукції і податком на додану вартість, акцизним збором та іншими вирахуваннями з доходу;

в) сума виручки від реалізації продукції та державної дотації підприємству;

г) різниця між загальним доходом та витратами на виробницт­во та реалізацію продукції.

 

410. Валовий прибуток визначається як:

а) різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (робіт, послуг) та її собівартістю;

б) зменшення доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) на величину непрямих податків та зборів;

в) різниця між доходом (виручкою) від реалізації продукції та повною її собівартістю;

г) зменшення фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування на суму податку на прибуток;

 

411. Чистий прибуток (збиток) розраховується як:

а) різниця між доходом (виручкою) від реалізації продукції та повною її собівартістю;

б) сума прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг;

в) алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності надзвичайного прибутку, та збитку та податків з надзвичайного прибутку;

г) різниця між прибутком (збитків) від операційної діяльності та фінансових витрат від фінансових операцій;

 

412. Вкажіть правильну відповідь:

а) поняття «дохід» і «прибуток» ідентичні;

б) поняття «дохід» ширше від поняття «прибуток»;

в) поняття «прибуток» ширше від поняття «дохід»;

г) відсутній зв'язок між величиною доходу і прибутку.

413. До виручки від позареалізаційних операцій входять грошові кошти, одержані від:

а) реалізації основної продукції;

б) основних фондів;

в) нематеріальних активів;

г) здачі майна в оренду.

 

414. Відповідно до економічного характеру результату виокремлюють такі групи результатів:

а) кінцеві, проміжні;

б) стратегічні, операційні;

в) фінансові, нефінансові, інтегральні;

г) основні, підтримуючі.

415. За повнотою вирахування витрат визначають такі види прибутку на підприємстві:

а) від операційної діяльності, фінансової діяльності, інвестиційної діяльності, звичайної діяльності, надзвичайної діяльності;

б) розподілений, нерозподілений;

в) номінальний, реальний;

г) чистий, валовий, маржинальний.

 

416. Залежно від закінченості процесу використання прибутку визначають такі види прибутку на підприємстві:

а) від операційної діяльності, фінансової діяльності, інвестиційної діяльності, звичайної діяльності, надзвичайної діяльності;

б) розподілений, нерозподілений;

в) номінальний, реальний;

г) чистий, валовий, маржинальний.

 

417. За наявністю інфляційного впливу визначають такі види прибутку на підприємстві:

а) від операційної діяльності, фінансової діяльності, інвестиційної діяльності, звичайної діяльності, надзвичайної діяльності;

б) розподілений, нерозподілений;

в) номінальний, реальний;

г) чистий, валовий, маржинальний.

418. Абсолютна зміна прибутку від реалізації продукції підприємства у звітному році за рахунок динаміки продуктивності праці при використанні методу ланцюгових підстановок розраховується за формулою:

а) ПТ10*КР0*ДП0 – ПР0;

б) ∆ПТ* Ч0*КР0*ДП0;

в) ∆ПТ* Ч1*КР1*ДП1;

г) ПР0 - ПТ10*КР0*ДП0,

де ПТ0, ПТ1 - середньорічний виробіток

ТП на одного працюючого відповідно у предзвітному і звітному році;

Ч01 – середньорічна чисельність працюючих відповідно у предзвітному і звітному році;

КР0, КР1- коефіцієнт реалізації ТП відповідно у предзвітному і звітному році; ДП0, ДП1- частка прибутку в обсязі реалізованої продукції відповідно у предзвітному і звітному році;

ПР0 - прибуток від реалізації продукції у передзвітному році;

∆ПТ - абсолютна зміна середньорічного виробітку ТП на одного працюючого і звітному році.

 

419. Абсолютна зміна прибутку від реалізації продукції підприємства у звітному році за рахунок динаміки продуктивності праці при використанні методу ізольованого впливу чинників розраховується за формулою:

а) ПТ10*КР0*ДП0 – ПР0;

б) ∆ПТ* Ч0*КР0*ДП0;

в) ∆ПТ* Ч1*КР1*ДП1;

г) ПР0 - ПТ10*КР0*ДП0,

де ПТ0, ПТ1 - середньорічний виробіток ТП на одного працюючого відповідно у предзвітному і звітному році;

Ч01 – середньорічна чисельність працюючих відповідно у предзвітному і звітному році;

КР0, КР1- коефіцієнт реалізації ТП відповідно у предзвітному і звітному році; ДП0, ДП1- частка прибутку в обсязі реалізованої продукції відповідно у предзвітному і звітному році;

ПР0 - прибуток від реалізації продукції у передзвітному році;

∆ПТ - абсолютна зміна середньорічного виробітку ТП на одного працюючого і звітному році.

 

420. У звітному році постійні витрати підприємства склали 354 тис. грн., величина чистого прибутку від реалізації продукції 165 тис. грн. Ставка податку на прибуток 21%. Маржинальний прибуток від реалізації продукції складе:

а) 209 тис. грн.;

б) 657 тис. грн.;

в) 563 тис. грн.;

г) 519 тис. грн.

421. У звітному році чистий дохід від реалізації продукції склав 864 тис. грн. Постійні витрати підприємства склали 104 тис. грн., змінні 527 тис. грн. Маржинальний прибуток від реалізації продукції складе:

а) 760 тис. грн.;

б) 233 тис. грн.;

в) 441 тис. грн.;

г) 337 тис. грн.

 

422. У звітному році чистий дохід від реалізації продукції склав 864 тис. грн. Постійні витрати підприємства склали 104 тис. грн., змінні 527 тис. грн. Валовий прибуток від реалізації продукції складе:

а) 760 тис. грн.;

б) 233 тис. грн.;

в) 441 тис. грн.;

г) 337 тис. грн.

 

423. У звітному році постійні витрати підприємства склали 520 тис. грн., маржинальний прибуток від реалізації продукції 926 тис. грн. Ставка податку на прибуток складає 21%. Величина чистого прибутку від реалізації продукції складе:

а) 325 грн.;

б) 274 грн.;

в) 321 грн.;

г) 311 грн.

 

424. Кошти резервного фонду використовують для фінансування:

а) науково-дослідних робіт;

б) виплати матеріальних допомог;

в) виплати дивідендів;

г) природоохоронних заходів;

 

425. Кошти фонду накопичення використовуються для фінансування:

а) науково-дослідних робіт;

б) виплати матеріальних допомог;

в) виплати дивідендів;

г) виплати заробітної платні.

 

426. Фінанси – це система грошових відносин підприємства зі:

а) споживачами, персоналом, акціонерами, власниками, банками, державою, постачальниками, суспільством, страхувальними установами;

б) споживачами, персоналом, акціонерами, власниками, банками, державою, постачальниками;

в) споживачами, персоналом, акціонерами, банками, державою, постачальниками;

г) споживачами, акціонерами, банками, державою, постачальниками.

 

427. Головним завданням фінансового аналізу підприємства є:

а) визначення результатів фінансової діяльності підприємства;

б) оцінка грошових відносин підприємства з банками;

в) виявлення найхарактерніших рис підприємства щодо фінансування, а також щодо рентабельності;

г) розрахунки та заповнення фінансових звітів: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіт про власний капітал.

 

428. Показники статичного фінансового аналізу - це:

а) показники рентабельності, прибуток, показники руху грошових коштів, фінансовий леверіжд;

б) показники платоспроможності, показники ліквідності;

в) показники стану основних засобів, показники оцінки фінансової стійкості;

г) фінансовий леверідж, показники платоспроможності, показники ліквідності.

 

429. Показники динамічного фінансового аналізу - це:

а) показники рентабельності, прибуток, показники руху грошових коштів, фінансовий леверіжд;

б) показники платоспроможності, показники ліквідності;

в) показники стану основних засобів, показники оцінки фінансової стійкості;

г) фінансовий леверідж, показники платоспроможності, показники ліквідності.

 

430. Фінансова діяльність підприємства – це:

а) здійснення регулярних виплат до бюджету та інших цільових фондів;

б) заходи,спрямовані на збільшення доходу підприємства;

в) грошові відносини, пов’язані з обігом коштів підприємства;

г) витрачання грошових коштів на придбання ресурсів виробництва;

 

431. Ціна товару – це:

а) грошовий вираз витрат на виробництво товару;

б) грошовий вираз витрат на виробництво і реалізацію товару;

в) грошовий вираз вартості товару;

г) грошовий вираз вартості на реалізацію товару;

 

432. Оптова ціна підприємства складається з:

а) собівартості виробу, прибутку, торговельної надбавки;

б) собівартості виробу, прибутку, непрямих податків;

в) собівартість виробу та прибутку;

г) собівартості виробу та постачальницько-збутової надбавки;

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 413; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.007 с.)