ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ТА ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ТА ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА 

267. Кошти, що опосередковують створення всіх елементів капіталу підприємства і їх кругообіг у натуральній і вартісної формах, називаються:

а) обіговими коштами підприємства;

б) засобами виробництва;

в) активами підприємства;

г) фінансовими ресурсами підприємства.

268. Фінансові ресурси, відповідно джерелам створення загального обсягу капіталу підприємства, підрозділяються на:

а) власні, позикові й притягнуті кошти;

б) матеріальні й нематеріальні засоби;

в) основні й обігові кошти;

г) активи й пасиви.

 

269. Основні й обігові кошти, кошти й розрахунки, розміщені в засоби виробництва називаються:

а) фінансовими ресурсами підприємства;

б) продуктивним капіталом підприємства;

в) активами підприємства;

г) пасивами підприємства.

 

270. До пасивів підприємства відносяться:

a) власні кошти; позикові кошти; притягнуті засоби.

б) власні кошти; позикові кошти;

в) засоби виробництва; власні кошти; позикові кошти;

г) позикові кошти; притягнуті засоби.

 

271. Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як:

а) відношення загальних поточних активів до суми короткострокових боргових зобов'язань підприємства;

б) відношення суми основних засобів, запасів і витрат до загальної суми зобов'язань підприємства;

в) відношення суми довгострокових зобов'язань до суми власного капіталу;

г) відношення власних засобів до довгострокових та інших зобов'язань.

 

272. Кількість власних основних коштів підприємства визначається як:

a) сума оборотних активів, що входять у розділ 1 активів підприємства;

б) сума необоротних активів, що входять у розділ 1 активів підприємства;

в) різниця між активами й пасивами підприємства;

г) величина пасиву підприємства.

 

273. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства:

а) кошти, що надходять на підприємство при створенні його статутного фонду, у вигляді виручки від реалізації продукції;

б) величина пені, неустойки;

в) оборотні кошти;

г) основні фонди.

 

274. Оборотні кошти поділяються на:

а) нормовані, ненормовані;

б) виробничі, невиробничі;

в) трудові, грошові;

г) постійні, змінювані.

275. До фондів обігу відносяться:

а) кошти у розрахунках, нематеріальні ресурси підприємства, кошти на розрахунковому рахунку, дебіторська заборгованість, векселі одержані, поточні біологічні активи;

б) готова продукція на складі підприємства, кошти у розрахунках, грошові кошти та їх еквіваленти, прибуток, поточні фінансові інвестиції, товари;

в) поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, векселі одержані, дебіторська заборгованість, готова продукція на складі підприємства, товари;

г) готова продукція на складі підприємства, кошти на розрахунковому рахунку, у касі, дебіторська заборгованість, товари, довгострокові фінансові активи.

 

276. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів характеризує:

а) середню тривалість одного обороту;

б) кількість оборотів за відповідний період;

в) рівень технічної оснащеності праці;

г) витрати виробничих фондів на 1 грн. товарної продукції.

 

277. Показниками оборотності оборотних коштів підприємства є:

а) коефіцієнт оборотності; коефіцієнт завантаження; тривалість одного обороту;

б) коефіцієнт екстенсивного завантаження обладнання;коефіцієнт завантаження;

в) коефіцієнт завантаження;

г) суми вивільнених грошових коштів;тривалість одного обороту.

 

278. Коефіцієнт завантаження розраховується як:

а) відношення середнього залишку оборотних коштів за певний період до вартості реалізованої продукції;

б) відношення вартості реалізованої продукції до середнього залишку оборотних коштів за певний період;

в) співвідношення кількості днів у розрахунковому періоді і коефіцієнта оборотності за той же період;

г) співвідношення коефіцієнта оборотності та кількості днів у розрахунковому періоді.

 

279. Якщо Коб (коефіцієнт оборотності оборотних коштів)=7, середня тривалість одного звороту (То) має дорівнювати:

а) 51,4;

б) 52;

в) 2520;

г) 7869.

 

280. Якщо обсяг реалізованої продукції 6000, середній залишок оборотних коштів 300, тоді коефіцієнт оборотності оборотних коштів дорівнює:

а) 20;

б) 0.05;

в) 1800000;

г) 560.

 

281. Якщо середній залишок оборотних коштів 600, обсяг реалізованої продукції 6000, тоді коефіцієнт закріплення має значення:

а) 0.1;

б) 10;

в) 3600000;

г) 5400.

 

282. Нормуються такі елементи оборотних коштів:

а) кошти в касі підприємства, готова продукція на складі, витрати майбутніх періодів;

б) виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів;

в) дебіторська заборгованість, сировина і матеріали, паливо, енергія, незавершене виробництво;

г) готова продукція на складі підприємства, незавершене виробництво, виробничі запаси, витрати майбутніх періодів.

 

283. Норматив обігових коштів у виробничих запасах розраховується за такою методикою:

а) Середньоденний обсяг виробництва продукції i-го виду (у натуральному виразі) х Витрати на виробництво продукції i-го виду х Тривалість виробничого циклу продукції i-го виду х Коефіцієнт нарощування витрат у виробництві продукції i-го виду;

б) Собівартість одноденного випуску продукції i-го виду х Норма запасу готової продукції (в днях);

в) Середньодобовий обсяг виробництва j-го виду продукції (в натуральному виразі) х Норма витрат матеріалу i-го виду на виробництво j-го виду продукції х Ціна за одиницю матеріалу i-го виду х Норма запасу матеріалу i-го виду (в днях);

г) Вартість МБП i-го виду на одного робітника виробничого підрозділу підприємства х Чисельність робітників виробничого підрозділу підприємства, яких забезпечують МБП i-го виду.

 

284. Норматив обігових коштів у запасах готової продукції розраховується за такою методикою:

а) Середньоденний обсяг виробництва продукції i-го виду (у натуральному виразі) х Витрати на виробництво продукції i-го виду х Тривалість виробничого циклу продукції i-го виду х Коефіцієнт нарощування витрат у виробництві продукції i-го виду;

б) Собівартість одноденного випуску продукції i-го виду х Норма запасу готової продукції (в днях);

в) Середньодобовий обсяг виробництва j-го виду продукції (в натуральному виразі) х Норма витрат матеріалу i-го виду на виробництво j-го виду продукції х Ціна за одиницю матеріала i-го виду х Норма запасу матеріалу i-го виду (в днях);

г) Витрати майбутніх періодів (ВМП) на початок розрахункового періоду ± ВМП розрахункового періоду.

 

285. Норматив обігових коштів у незавершеному виробництві розраховується за такою методикою:

а) Середньоденний обсяг виробництва продукції i-го виду (у натуральному виразі) х Витрати на виробництво продукції i-го виду х Тривалість виробничого циклу продукції i-го виду х Коефіцієнт нарощування витрат у виробництві продукції i-го виду;

б) Собівартість одноденного випуску продукції i-го виду х Норма запасу готової продукції (в днях);

в) Середньодобовий обсяг виробництва j-го виду продукції (в натуральному виразі) х Норма витрат матеріалу i-го виду на виробництво j-го виду продукції х Ціна за одиницю матеріала i-го виду х Норма запасу матеріалу i-го виду (в днях);

г) Вартість МБП i-го виду на одного робітника виробничого підрозділу підприємства х Чисельність робітників виробничого підрозділу підприємства, яких забезпечують МБП i-го виду.

 

286. Річний обсяг реалізованої продукції підприємства склав: в передзвітному році 20450 тис. грн., в звітному році 25310 тис. грн. Середньорічний залишок обігових коштів: в передзвітному році 3560 тис. грн., в звітному році 4120 тис. грн. Відносна економія обігових коштів підприємства в звітному році складе:

а) -286,0;

б) 560,0;

в) 1539,1;

г) -231,1.

 

287. Річний обсяг реалізованої продукції підприємства в передзвітному році склав 46270 тис. грн., середньорічний залишок обігових коштів склав 6320 тис. грн. В звітному році при незмінній величині обігових коштів їх оборотність зросла на 1,5 оборотів у рік. Річний обсяг реалізованої продукції підприємства у звітному році склав:

а) 55750 тис. грн.;

б) 53210 тис. грн.;

в) 57690 тис. грн.;

г) 58430 тис. грн.

 

288. Річний обсяг реалізованої продукції підприємства в передзвітному році склав 32420 тис. грн., середньорічний залишок обігових коштів склав 5680 тис. грн. В звітному році при незмінній величині обігових коштів середня тривалість одного обороту скоротилася на 5 днів. Річний обсяг реалізованої продукції підприємства у звітному році склав:

а) 35170 тис. грн.;

б) 37620 тис. грн.;

в) 34710 тис. грн.;

г) 36140 тис. грн.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.118.225 (0.007 с.)