ТЕМА Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА Інформаційне забезпечення фінансового аналізуПлан лабораторних занять

Лабораторне заняття №1

ТЕМА Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

Мета роботи:Придбати практичні формування балансу та звіту про фінансові результати підприємства за допомогою програми MS Excel

Завдання:

 1. Познайомитись з призначенням та можливостями програми MS Excel
 2. За допомогою програми сформувати баланс та звіт про фінансові результати підприємства.
 3. Оформити звіт з лабораторної роботи

Хід роботи:

1. Запустити програму MS Excel

 1. В середовищі MS Excel оформити наступні аналітичні таблиці:

Таблиця 1

Баланс підприємства

 

Статті Код 200Х рік 200Y рік 200Z рік
Актив  
I. Необоротні активи        
Нематеріальні активи:        
залишкова вартість хх хх хх
первісна вартість      
знос      
Незавершене будівництво      
Основні засоби:        
залишкова вартість хх хх хх
первісна вартість      
знос      
Довгострокові фінансові інвестиції:        
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств      
- інші фінансові інвестиції      
Довгострокова дебіторська заборгованість      
Відстрочені податкові активи      
Інші необоротні активи      
Гудвіл при консолідації      
Усього за розділом I хх хх хх
II. Оборотні активи        
Запаси:        
- виробничі запаси      
- тварини на вирощуванні та відгодівлі      
- незавершене виробництво      
- готова продукція      
- товари      
Векселі одержані      
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:        
чиста реалізаційна вартість хх хх хх
первісна вартість      
резерв сумнівних боргів      
Дебіторська заборгованість за розрахунками:        
- з бюджетом      
- за виданими авансами      
- з нарахованих доходів      
- із внутрішніх розрахунків      
Інша поточна дебіторська заборгованість      
Поточні фінансові інвестиції      
Грошові кошти та їх еквіваленти:        
- в національній валюті      
- в іноземній валюті      
Інші оборотні активи      
Усього за розділом II хх хх хх
III. Витрати майбутніх періодів      
Баланс хх хх хх
         
Пасив
I. Власний капітал        
Статутний капітал      
Пайовий капітал      
Додатковий капітал      
Інший додатковий капітал      
Резервний капітал      
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)      
Неоплачений капітал      
Вилучений капітал      
Усього за розділом I хх хх хх
II. Забезпечення наступних витрат і платежів        
Забезпечення виплат персоналу      
Інші забезпечення      
Цільове фінансування      
Усього за розділом II хх хх хх
III. Довгострокові зобов'язання        
Довгострокові кредити банків      
Інші довгострокові фінансові зобов'язання      
Відстрочені податкові зобов'язаня      
Інші довгострокові зобов'язання      
Усього за розділом III хх хх хх
IV. Поточні зобов'язання        
Короткострокові кредити банків      
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями      
Векселі видані      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги      
Поточні зобов'язання за розрахунками:        
- з одержаних авансів      
- з бюджетом      
- з позабюджетних платежів      
- зі страхування      
- з оплати праці      
- з учасниками      
- із внутрішніх розрахунків      
Інші поточні зобов'язання      
Усього за розділом IV хх хх хх
V. Доходи майбутніх періодів      
Баланс хх хх хх

 Таблиця 2

Звіт про фінансові результати

 

Стаття Код 200Х рік 200Y рік 200Z рік
I. Фінансові результати
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)      
Податок на додану вартість хх хх хх
Акцизний збір      
Інші вирахування з доходу      
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) хх хх хх
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)      
Валовий:        
- прибуток хх хх хх
- збиток хх хх хх
Інші операційні доходи      
Адміністративні витрати      
Витрати на збут      
Інші операційні витрати      
Фінансові результати від операційної діяльності:        
- прибуток хх хх хх
- збиток хх хх хх
Доход від участі в капіталі      
Інші фінансові доходи      
Інші доходи      
Фінансові витрати      
Втрати від участі в капіталі      
Інші витрати      
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:        
- прибуток хх хх хх
- збиток хх хх хх
Податок на прибуток від звичайної діяльності      
Фінансові результати від звичайної діяльності:        
- прибуток хх хх хх
- збиток хх хх хх
Надзвичайні:        
- доходи      
- витрати      
Податки з надзвичайного прибутку      
Чистий:        
- прибуток хх хх хх
- збиток хх хх хх
         
II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код 200Х рік 200Y рік 200Z рік
Матеріальні затрати      
Витрати на оплату праці      
Відрахування на соціальні заходи      
Амортизація      
Інші операційні витрати      
Разом хх хх хх
         
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код 200Х рік 200Y рік 200Z рік
Середньорічна кількість простих акцій      
Скоригована середньорічна кількість простих акцій      
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію      
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію      
Дивіденди на одну просту акцію      

 

 1. Зберегти дані.
 2. Оформити звіт з лабораторної роботи

Лабораторне заняття №2,3

ТЕМА Аналіз майна підприємства. Аналіз оборотних активів

Мета роботи:Придбати практичні навички з аналізу майна підприємства за допомогою програми MS Excel

Завдання:

 1. В середовищі MS Excel оформити аналітичні таблиці („Аналіз стану та динаміки майна підприємства”; „Аналіз структури майна підприємства”; Аналіз стану та динаміки оборотних активів підприємства”; „Аналіз структури оборотних активів підприємства”;)
 2. Сформувати аналітичну оцінку отриманих результатів.
 3. Оформити звіт з лабораторної роботи

 

Хід роботи:

 1. Запустити програму MS Excel.
 2. В середовищі MS Excel оформити наступні аналітичні таблиці:

Таблиця 1

Аналіз стану та динаміки майна підприємства

 

Показники роки Зміна за 200X-200Y рр. Зміна за 200Y-200Z рр.
200X 200Y 200Z тис. грн. динаміка, % тис. грн. динаміка, %
А
               
               

 

Таблиця 2

Аналіз структури майна підприємства

 

Показники 200X рік структура 200X р, % 200Y рік структура 200Y р, % 200Z рік структура 200Z р, % Зміна структури за 200X-200Y рр. Зміна структури за 200Y-200Z рр.
А
                 
                 

 

Таблиця 3

 

Аналіз стану та динаміки оборотних активів підприємства

 

Показники роки Зміна за 200X-200Y рр. Зміна за 200Y-200Z рр.
200X 200Y 200Z тис. грн. динаміка, % тис. грн. динаміка, %
А
               
               

 

Таблиця 4

Аналіз структури оборотних активів підприємства

Показники 200X рік структура 200X р, % 200Y рік структура 200Y р, % 200Z рік структура 200Z р, % Зміна структури за 200X-200Y рр. Зміна структури за 200Y-200Z рр.
А
                 
                 

 

 1. Сформувати аналітичну оцінку отриманих результатів (після кожної таблиці).
 2. Зберегти дані.
 3. Оформити звіт з лабораторної роботи

Лабораторне заняття №4

Лабораторне заняття № 5,6

Лабораторне заняття № 7,8

ТЕМА 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.

Мета роботи:Придбати практичні навички з аналізу ліквідності і платоспроможності підприємства

Завдання:

 1. Відповісти на ряд теоретичних питань тами лабораторного заняття.
 2. З допомогою програми MS Excel виконати аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства
 3. Сформувати аналітичну оцінку отриманих результатів.

Хід роботи:

9. Запустити програму MS Excel.

10. В середовищі MS Excel оформити аналітичні таблиці

11. Внести дані. Розрахувати результати.

12. Сформувати аналітичну оцінку щодо ліквідності та платоспроможності підприємства.

13. Відповісти на такі запитання:

- Чим поняття ліквідності відрізняється від поняття платоспроможності підприємства?

- Що таке поточна та перспективна платоспроможність?

- Які показники характеризують поточну платоспроможність?

- Які показники характеризують перспективну платоспроможність?

- Які показники характеризують ліквідність підприємства?

- Назвіть абсолютні показники, що характеризують платоспроможність підприємства.

Таблица 1

Аналіз ліквідності балансу, тис. грн.

Актив На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. Пасив На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. Платіжний надлишок чи нестача
На 1.01.___ р. На 1.01.___ р.
1. Найбільш ліквідні активи     1. Найбільш термінові зобов’язання        
2. активи, що швидко реалізуються     2. Коротко-строкові пасиви        
3. активи, що повільно реалізуються     3. Довго-строкові пасиви        
4. активи, що важко реалізуються     4. Постійні пасиви        
Баланс     Баланс     Х Х

Таблиця 2

Показники ліквідності

Показники На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. приріст (+), зниження (-) за 2006 рік приріст (+), зниження (-) за 2007 рік
Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття)          
Коефіцієнт критичної (термінової) ліквідності          
Коефіцієнт абсолютної ліквідності          
Коефіцієнт платоспроможності          

Таблиця 4

Динаміка і фактори абсолютної ліквідності

№ п/п Показники На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. приріст (+) зниження (-) (гр.4-гр.3)
1. Грошові засоби, тис. грн.      
  в тому числі      
  каса      
  Розрахунковий рахунок      
  Валютний рахунок      
  Інші грошові засоби      
2. Короткострокові фінансові вкладення, тис. грн.      
  в тому числі      
  Інвестиції в дочірні підприємства      
  Власні акції, викуплені у акціонерів      
  іншіі короткострокові фінансові вкладення      
3. Загальна величина найбільш ліквідних активів, тис. грн.
4. Кредиторська заборгованість, тис. грн.      
в тому числі      
з оплати праці      
заборгованість перед бюджетом      
по соціальному страхуванню      
5. Розрахунки по дивідендам, тис. грн.      
6. Короткострокові кредити і позикові засоби, тис. грн.      
7. Інші короткострокові пасиви, тис. грн.      
8. Всього короткострокові зобов’язання підприємства, тис. грн.
9. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (стр.3/стр.8)      

 

 

Таблиця 5

Динаміка і фактори швидкої ліквідності

№ п/п ПОКАЗНИКИ     На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. приріст (+) зниження (-) за рік (гр.4-гр.3)
1. Найбільш ліквідні активи, тис. грн.      
2. Короткострокова дебіторська заборгованість - всього, тис. грн.      
3. Загальна сума простроченої дебіторської заборгованості, тис. грн.      
4. Питома вага простроченої короткострокової дебіторської заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості %      
5. Загальна величина швидко реалізовуваних активів, тис. грн.
6. Швидко реалізовувані активи без простроченої дебіторської заборгованості (стр.5-стр.3), тис. грн.
7. Короткострокові зобов'язання підприємства, тис. грн.
8. Коефіцієнт швидкої ліквідності (стр.5/стр.7)      
9. Коефіцієнт швидкої ліквідності з урахуванням простроченої дебіторської заборгованості (стр.6/стр.7)      

 

Таблиця 6

Динаміка і фактори поточної ліквідності

№ п/п Показникі На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. приріст (+) зниження (-) за рік (гр.4-гр.3)
1. Швидко реалізовувані активи, тис. грн.      
2. Запаси, тис. грн.      
  у тому числі      
  сировина, матеріали і інші аналогічні цінності      
  тварини на вирощуванні і відгодівлі      
  МШП      
  витрати в незавершеному виробництві      
  готова продукція і товари для перепродажу      
  товари відвантажені      
  витрати майбутніх періодів      
  інші запаси і витрати      
  ПДВ по придбаних цінностях      
3. Загальна величина оборотних активів, тис. грн.
4. Оборотні активи без простроченої дебіторської заборгованості, тис. грн.
5. Короткострокові зобов'язання підприємства, тис. грн.
6. Коефіцієнт поточної ліквідності (стр.3/стр.5)      
7. Коефіцієнт поточної ліквідності з урахуванням простроченої дебіторської заборгованості (стр.4/стр.5)      

 


Таблиця 7

Розрахунок і оцінка чистих активів

№ п/п Показникі На 1.01.___ р. тис. грн. На 1.01.___ р. тис. грн. приріст (+), зниження (-) рік
абсолют., тис. грн. (гр.4-гр.3) віднесення. % (гр.5/гр.3)
1. Активи        
1.1. Нематеріальні активи        
1.2. Основні засоби        
1.3. Незавершене будівництво        
1.4. Довгострокові фінансові вкладення        
1.5. Інші необоротні активи        
1.6. Запаси        
1.7. Дебіторська задолженность2        
1.8. Короткострокові фінасові вкладення        
1.9. Грошові кошти        
1.10. Інші оборотні активи        
2. Пасиви        
2.1. Цільове фінансування і надходження        
2.2. Позикові засоби        
2.3. Кредиторська заборгованість        
2.4. Розрахунки по дивідендах        
2.5. Резерви майбутніх витрат і платежів        
2.6. Інші пасиви        
3. Вартість чистих активів (стр.1-стр.2)        
4. Статутний капітал        
             


Лабораторне заняття № 10-11

Лабораторне заняття № 12-13

Лабораторне заняття № 14

Лабораторне заняття №15,16

План лабораторних занять

Лабораторне заняття №1

ТЕМА Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

Мета роботи:Придбати практичні формування балансу та звіту про фінансові результати підприємства за допомогою програми MS Excel

Завдання:

 1. Познайомитись з призначенням та можливостями програми MS Excel
 2. За допомогою програми сформувати баланс та звіт про фінансові результати підприємства.
 3. Оформити звіт з лабораторної роботи

Хід роботи:

1. Запустити програму MS Excel

 1. В середовищі MS Excel оформити наступні аналітичні таблиці:

Таблиця 1

Баланс підприємства

 

Статті Код 200Х рік 200Y рік 200Z рік
Актив  
I. Необоротні активи        
Нематеріальні активи:        
залишкова вартість хх хх хх
первісна вартість      
знос      
Незавершене будівництво      
Основні засоби:        
залишкова вартість хх хх хх
первісна вартість      
знос      
Довгострокові фінансові інвестиції:        
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств      
- інші фінансові інвестиції      
Довгострокова дебіторська заборгованість      
Відстрочені податкові активи      
Інші необоротні активи      
Гудвіл при консолідації      
Усього за розділом I хх хх хх
II. Оборотні активи        
Запаси:        
- виробничі запаси      
- тварини на вирощуванні та відгодівлі      
- незавершене виробництво      
- готова продукція      
- товари      
Векселі одержані      
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:        
чиста реалізаційна вартість хх хх хх
первісна вартість      
резерв сумнівних боргів      
Дебіторська заборгованість за розрахунками:        
- з бюджетом      
- за виданими авансами      
- з нарахованих доходів      
- із внутрішніх розрахунків      
Інша поточна дебіторська заборгованість      
Поточні фінансові інвестиції      
Грошові кошти та їх еквіваленти:        
- в національній валюті      
- в іноземній валюті      
Інші оборотні активи      
Усього за розділом II хх хх хх
III. Витрати майбутніх періодів      
Баланс хх хх хх
         
Пасив
I. Власний капітал        
Статутний капітал      
Пайовий капітал      
Додатковий капітал      
Інший додатковий капітал      
Резервний капітал      
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)      
Неоплачений капітал      
Вилучений капітал      
Усього за розділом I хх хх хх
II. Забезпечення наступних витрат і платежів        
Забезпечення виплат персоналу      
Інші забезпечення      
Цільове фінансування      
Усього за розділом II хх хх хх
III. Довгострокові зобов'язання        
Довгострокові кредити банків      
Інші довгострокові фінансові зобов'язання      
Відстрочені податкові зобов'язаня      
Інші довгострокові зобов'язання      
Усього за розділом III хх хх хх
IV. Поточні зобов'язання        
Короткострокові кредити банків      
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями      
Векселі видані      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги      
Поточні зобов'язання за розрахунками:        
- з одержаних авансів      
- з бюджетом      
- з позабюджетних платежів      
- зі страхування      
- з оплати праці      
- з учасниками      
- із внутрішніх розрахунків      
Інші поточні зобов'язання      
Усього за розділом IV хх хх хх
V. Доходи майбутніх періодів      
Баланс хх хх хх

 

Таблиця 2

Звіт про фінансові результати

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 136; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.037 с.)