ТЕМА 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.Мета роботи:Придбати практичні навички з аналізу ліквідності і платоспроможності підприємства

Завдання:

  1. Відповісти на ряд теоретичних питань тами лабораторного заняття.
  2. З допомогою програми MS Excel виконати аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства
  3. Сформувати аналітичну оцінку отриманих результатів.

Хід роботи:

9. Запустити програму MS Excel.

10. В середовищі MS Excel оформити аналітичні таблиці

11. Внести дані. Розрахувати результати.

12. Сформувати аналітичну оцінку щодо ліквідності та платоспроможності підприємства.

13. Відповісти на такі запитання:

- Чим поняття ліквідності відрізняється від поняття платоспроможності підприємства?

- Що таке поточна та перспективна платоспроможність?

- Які показники характеризують поточну платоспроможність?

- Які показники характеризують перспективну платоспроможність?

- Які показники характеризують ліквідність підприємства?

- Назвіть абсолютні показники, що характеризують платоспроможність підприємства.

Таблица 1

Аналіз ліквідності балансу, тис. грн.

Актив На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. Пасив На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. Платіжний надлишок чи нестача
На 1.01.___ р. На 1.01.___ р.
1. Найбільш ліквідні активи     1. Найбільш термінові зобов’язання        
2. активи, що швидко реалізуються     2. Коротко-строкові пасиви        
3. активи, що повільно реалізуються     3. Довго-строкові пасиви        
4. активи, що важко реалізуються     4. Постійні пасиви        
Баланс     Баланс     Х Х

Таблиця 2

Розрахунок і оцінка чистих активів

Показники На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. Приріст (+), зниження (-) рік
абсолютне 2007-2008., тис. грн. абсолютне 2008-2009, тис. грн. відносне 2007-2008, % відносне 2008-2009, %
1. Активи              
1.1. нематеріальні активи              
1.2. Основні засоби              
1.3. Незавершене будівництво              
1.4. Довгострокові фінансові вкладення              
1.5. Інші необоротні активи              
1.6. Запаси              
1.7. Дебіторська заборгованість              
1.8. Короткострокові фінансові вкладення              
1.9. Грошові кошти              
1.10. Інші оборотні активи              
2. Пасиви              
2.1. Цільове фінансування і надходження              
2.2. Позикові засоби              
2.3. Кредиторська заборгованість              
2.4. Розрахунки по дивідендах              
2.5. Резерви майбутніх витрат і платежів              
2.6. Інші пасиви              
3. Вартість чистих активів              
4. Статутний капітал              

Таблиця 3

Показники ліквідності

Показники На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. приріст (+), зниження (-) за 2006 рік приріст (+), зниження (-) за 2007 рік
Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття)          
Коефіцієнт критичної (термінової) ліквідності          
Коефіцієнт абсолютної ліквідності          
Коефіцієнт платоспроможності          

Таблиця 4

Динаміка і фактори абсолютної ліквідності

№ п/п Показники На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. приріст (+) зниження (-) (гр.4-гр.3)
1. Грошові засоби, тис. грн.      
  в тому числі      
  каса      
  Розрахунковий рахунок      
  Валютний рахунок      
  Інші грошові засоби      
2. Короткострокові фінансові вкладення, тис. грн.      
  в тому числі      
  Інвестиції в дочірні підприємства      
  Власні акції, викуплені у акціонерів      
  іншіі короткострокові фінансові вкладення      
3. Загальна величина найбільш ліквідних активів, тис. грн.
4. Кредиторська заборгованість, тис. грн.      
в тому числі      
з оплати праці      
заборгованість перед бюджетом      
по соціальному страхуванню      
5. Розрахунки по дивідендам, тис. грн.      
6. Короткострокові кредити і позикові засоби, тис. грн.      
7. Інші короткострокові пасиви, тис. грн.      
8. Всього короткострокові зобов’язання підприємства, тис. грн.
9. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (стр.3/стр.8)      

 

 

Таблиця 5

Динаміка і фактори швидкої ліквідності

№ п/п ПОКАЗНИКИ     На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. приріст (+) зниження (-) за рік (гр.4-гр.3)
1. Найбільш ліквідні активи, тис. грн.      
2. Короткострокова дебіторська заборгованість - всього, тис. грн.      
3. Загальна сума простроченої дебіторської заборгованості, тис. грн.      
4. Питома вага простроченої короткострокової дебіторської заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості %      
5. Загальна величина швидко реалізовуваних активів, тис. грн.
6. Швидко реалізовувані активи без простроченої дебіторської заборгованості (стр.5-стр.3), тис. грн.
7. Короткострокові зобов'язання підприємства, тис. грн.
8. Коефіцієнт швидкої ліквідності (стр.5/стр.7)      
9. Коефіцієнт швидкої ліквідності з урахуванням простроченої дебіторської заборгованості (стр.6/стр.7)      

 

Таблиця 6

Динаміка і фактори поточної ліквідності

№ п/п Показникі На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. приріст (+) зниження (-) за рік (гр.4-гр.3)
1. Швидко реалізовувані активи, тис. грн.      
2. Запаси, тис. грн.      
  у тому числі      
  сировина, матеріали і інші аналогічні цінності      
  тварини на вирощуванні і відгодівлі      
  МШП      
  витрати в незавершеному виробництві      
  готова продукція і товари для перепродажу      
  товари відвантажені      
  витрати майбутніх періодів      
  інші запаси і витрати      
  ПДВ по придбаних цінностях      
3. Загальна величина оборотних активів, тис. грн.
4. Оборотні активи без простроченої дебіторської заборгованості, тис. грн.
5. Короткострокові зобов'язання підприємства, тис. грн.
6. Коефіцієнт поточної ліквідності (стр.3/стр.5)      
7. Коефіцієнт поточної ліквідності з урахуванням простроченої дебіторської заборгованості (стр.4/стр.5)      

 


Таблиця 7

Розрахунок і оцінка чистих активів

№ п/п Показникі На 1.01.___ р. тис. грн. На 1.01.___ р. тис. грн. приріст (+), зниження (-) рік
абсолют., тис. грн. (гр.4-гр.3) віднесення. % (гр.5/гр.3)
1. Активи        
1.1. Нематеріальні активи        
1.2. Основні засоби        
1.3. Незавершене будівництво        
1.4. Довгострокові фінансові вкладення        
1.5. Інші необоротні активи        
1.6. Запаси        
1.7. Дебіторська задолженность2        
1.8. Короткострокові фінасові вкладення        
1.9. Грошові кошти        
1.10. Інші оборотні активи        
2. Пасиви        
2.1. Цільове фінансування і надходження        
2.2. Позикові засоби        
2.3. Кредиторська заборгованість        
2.4. Розрахунки по дивідендах        
2.5. Резерви майбутніх витрат і платежів        
2.6. Інші пасиви        
3. Вартість чистих активів (стр.1-стр.2)        
4. Статутний капітал        
             


Лабораторне заняття № 10-11

ТЕМА 8. Аналіз фінансової стійкості

Мета роботи:Придбати практичні навички з аналізу фінансової стійкості підприємства

Завдання:

  1. Відповісти на ряд теоретичних питань теми лабораторного заняття.
  2. З допомогою програми MS Excel виконати аналіз фінансової стійкості підприємства
  3. Пояснити значення основних коефіцієнтів фінансової стійкості.
  4. Визначити та проаналізувати запас фінансової стійкості підприємства
  5. Сформувати аналітичну оцінку отриманих результатів.
  6. Оформити звіт з лабораторної роботи

Хід роботи:

1. Запустити програму MS Excel.

2. В середовищі MS Excel оформити аналітичні таблиці1, 2, 3.

3. Внести дані. Розрахувати результати.

4. Сформувати аналітичну оцінку щодо фінансової стійкості підприємства.

 

Таблиця 1

 

Оцінка фінансової стійкості

№ п/п Показник На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. приріст (+) зниження (-) за рік приріст (+) зниження (-) за рік
1. Власні оборотні кошти, тис. грн.          
2. Коефіцієнт забезпеченості власними засобами          
3. Довгострокові кредити, тис. грн.          
4. Власні і довгострокові джерела формування запасів (1+3), тис. грн.          
5. Короткострокові кредити, тис. грн.          
6. Загальна величина джерел формування запасів (4+5), тис. грн.          
7. Загальна величина запасів, тис. грн.          
8. Надлишок або нестача власних оборотних коштів (1-7), тис. грн.          
9. Надлишок або нестача власних і довгострокових позикових джерел формування запасів (4-7), тис. грн.          
10. Надлишок або нестача загальної величини основних джерел формування запасів (6-7), тис. грн.          

 

 

Таблиця 2

 

Коефіцієнтний аналіз фінансовій стійкості

 

№ п/п Показник Формула для розрахунку/джерело інформації На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. приріст (+) зниження (-) за рік приріст (+) зниження (-) за рік
 
1. Коефіцієнт фінансової автономії            
2. Коефіцієнт фінансо­вої залежності            
3. Коефіцієнт фінансо­вого ризику            
4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу            
5. Коефіцієнт структу­ри покриття довгострокових вкладень            
6. Коефіцієнт довгострокового залучен­ня коштів            
7. Коефіцієнт фінансо­вої незалежності капіталізованих джерел            

 

 

Таблиця 3

№ п/п Показник Формула для розрахунку/джерело інформації На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. На 1.01.___ р. приріст (+) зниження (-) за рік приріст (+) зниження (-) за рік
 
1. Коефіцієнт покриття матеріальних запасів власними оборотними коштами (Зв.о.к)            
2. Коефіцієнт маневреності власних коштів (Км.а.н)            
3. Iндекс постійного активу (Кп. а)            
4. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів (Кд.з.п.к)            
5. Коефіцієнт накопичення зносу (Кн.з)            
6. Коефіцієнт реальної вартості майна (Кр.в)            
7. Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів            

 

 

Лабораторне заняття № 12-13Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.75.30 (0.014 с.)