Методика розрахунку показників оцінки майнового стану підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика розрахунку показників оцінки майнового стану підприємстваНазва показника Алгоритм розрахунку Нормативне значення
1. Коефіцієнт зносу основних засобів Ф.1 р. 032/Ф.1 р. 031   Зменшення
2. Коефіцієнт оновлення основних засобів ф.5 р. 260 (гр. 5) / /ф. 1р. 031(гр. 4) Збільшення
3. Коефіцієнт вибуття основних засобів ф.5 р. 260 (гр. 8 ) / /ф.1 р. 031 (гр. 3) Повинен бути меншим, ніж коефіцієнт оновлення основних засобів

 

Таблиця 7

Динаміка показників оцінки майнового стану підприємства

Показники Норматив 2009р 2010р 2011р Відхилення 2011р. до 2009р. +,-
1. Коефіцієнт зносу основних засобів Зменшення        
2. Коефіцієнт оновлення основних засобів Збільшення        
3. Коефіцієнт вибуття основних засобів Повинен бути меншим, ніж коефіцієнт оновлення основних засобів        

 

Таблиця 8

Динаміка показників формування фінансових результатів підприємства 2009-2011 рр.

Показники 2009р 2010р 2011р Відхилення 2009-2011 рр.
+,- %
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)          
Податок на додану вартість          
Акцизний збір          
Витрати, які виключаються з виручки          
Інші вирахування з доходу          
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)          
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)          
Валовий: прибуток (збиток)          
Інші операційні доходи          
Адміністративні витрати          
Витрати на збут          
Інші операційні витрати          
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (збиток)          
Доход від участі в капіталі          
Інші фінансові доходи          
Інші доходи          
Фінансові витрати          
Втрати від участі в капіталі          
Інші витрати          
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток)          
Податок на прибуток від звичайної діяльності          
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток (збиток)          
Надзвичайні:          
· доходи          
· витрати          
Податки з надзвичайного прибутку          
Чистий: прибуток (збиток)          

Таблиця 9

Розрахунок показників ліквідності підприємства

Назва показника Алгоритм розрахунку Нормативне значення
1. Коефіцієнт покриття Ф1 р. 260/ф 1 р. 620 >1
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності ф1 (р.260 - р. 100 - p. 110 - р.120-р.130-р. 140)/ /ф1 р. 620 0,6 - 0,8
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф1(р. 220+ р. 230+ р. 240/ /ф1 р. 620 >0, збільшення
4. Чистий оборотний капітал ф1(р. 260-р. 620) >0, збільшення

 

Таблиця 10

Динаміка показників оцінки ліквідності підприємства

Показники Норматив 2009р 2010р 2011р Відхилення 2011 р. до 2009 р, +,-
1. Коефіцієнт покриття >1        
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6 - 0,8        
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0, збільшення        
4. Чистий оборотний капітал >0, збільшення        

 

Таблиця 11

Розрахунок показників ділової активності підприємства

Назва показника Алгоритм розрахунку Нормативне значення
1. Коефіцієнт оборотності активів ф2 р. 035 / ф1 (р. 280(гр. 3) + р. 280 (гр. 4))/2 збільшення
2. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості ф2 р. 035 / ф1 [ (р. 520 / р. 600) гр. 3 + (р. 520 / р. 600)гр. 4 ] / 2 збільшення
3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) ф2р. 035/ф1 [(р.150/р.210)гр.3 + + (р.150/р. 210) гр. 4 ] / 2 збільшення
4. Строк погашення дебіторської заборгованості, днів тривалість періоду / коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зменшення
5. Строк погашення кредиторської заборгованості тривалість періоду / коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості зменшення
6. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів ф2 р. 040 / ф1 [ (р. 100 / р. 140) гр. 3 + +∑ (р.100 / р. 140) гр. 4 ] / 2 збільшення
7. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) ф2 р. 035/ф1 (р. 031 гр. 3 + +р. 031 гр. 4)/2 збільшення
8. Коефіцієнт оборотного капіталу ф2 р. 035 / ф1( р. 380 гр. 3+ р. 380 гр. 4) //2 збільшення

 

Таблиця 12

Динаміка показників ділової активності підприємства

Назва показника Норматив 2009 р. 2010 р. 2011 р. Відхилення 2011 р. до 2009 р, +,-
1. Коефіцієнт оборотності активів Збільшення        
2. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості Збільшення        
3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) Збільшення        
4. Строк погашення дебіторської заборгованості, днів Зменшення        
5. Строк погашення кредиторської заборгованості Зменшення        
6. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів Збільшення        
7. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) Зменшення        
8. Коефіцієнт оборотного капіталу Збільшення        

 

Таблиця 13

Розрахунок показників платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

Назва показника Алгоритм розрахунку Нормативне значення
1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) ф1 р. 380/ф 1 р. 640 >0,5
2. Коефіцієнт фінансування ф1(р. 430+р. 480 + р. 620 + +р. 630)/ф1 р. 380 <1, зменшення
3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними запасами ф1(р. 260-р. 620)/ /ф1 р. 260 >0,1
4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу ф1(р. 260-р. 620)/ ф1 р.380 >0, збільшення

 

Таблиця 14

Динаміка показників платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

Показники Норматив 2009р. 2010р. 2011р. Відхилення 2011 р. до 2009 р, +,-
1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) >0,5        
2. Коефіцієнт фінансування <1, зменшення        
3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними запасами >0,1        
4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу >0, збільшення        

Таблиця 15

Показники рентабельності (прибутковості) діяльності

Підприємства за 2009-2011 рр.

Показник 2009р. 2010р. 2011р. Відхилення 2011р. до 2009р, +,-
Рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг), %        
Рентабельність господарської діяльності, %        
Рентабельність підприємства, %        
Чиста рентабельність виручки від реалізації продукції, %        
Рентабельність активів, %        
Рентабельність власного капіталу, %        
Коефіцієнт окупності виробничих витрат        
Коефіцієнт окупності активів        
Коефіцієнт окупності власного капіталу        
Адміністративні витрати на 1 грн. собівартості реалізованої продукції, тис. грн.        

2.1.3. Оцінка потенціалу підприємства

 

В цьому розділі студент вивчає та аналітично досліджує:

- горизонтальний та вертикальний аналіз активів та пасивів балансу з метою визначення потенціалу підприємства щодо формування та використання майна підприємства;

- конкурентоспроможність потенціалу підприємства за результатами господарювання за допомогою: інтегрального показника конкурентоспроможності потенціалу підприємства, графоаналітичного методу «Квадрат потенціалу» та будь-яких інших методів.

Таблиця 16

Динаміка та структура активів підприємства за 2009-2011 рр.

Показники 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Відхилення 2011 р. до 2009 р.
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % +, – % пунктів в струк-турі
Необоротні активи                  
1.                  
2.                  
Оборотні активи                  
1.                  
2.                  
Разом   100,0   100,0   100,0    

Таблиця 17

Динаміка та структура пасивів підприємства за 2009-2011 рр

Показники 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Відхилення 2011 р. до 2009 р.
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % +, – % пунктів в струк-турі
Власний капітал                  
Залучений капітал                  
в т.ч.                  
· кредиторська заборгованість                  
· заборгованість по оплаті праці                  
Разом   100,0   100,0   100,0    

 

2.1.4. Організація бухгалтерського, податкового і статистичного обліку, аудиту та внутрішнього контролю на підприємстві

Студент вивчає і аналітично досліджує:

- облікову політику підприємства за окремими показниками стандартів (за відсутності її, розробляє і пропонує впровадити);

- економічну службу підприємства (перелік працівників, які виконують функції з економічної роботи, їх обов’язки, права, відповідальність);

- основні форми фінансової, податкової і статистичної звітності;

- методику розрахунку економічних показників і об’єктів оподаткування.

Таблиця 18

Характеристика служб (податкових осіб), відповідальних за внутрішній та зовнішній економічний механізм господарської діяльності

Характеристика економічної роботи Відповідальні служби (посадові особи)
1. Складання бізнес-плану підприємства за його об’єктами господарювання та планових розрахунків доцільності здійснення окремих господарських операцій  
2. Нормування ресурсів, встановлення лімітів  
3. Положення про оплату праці та преміювання працівників, здійснення розрахунків з власниками  
4. Економічне обґрунтування договорів і ціноутворення при розрахунках з покупцями та постачальниками  
5. Розрахунок завдань для структурних підрозділів (центрів витрат і доходів) підприємства за обсягами господарювання, витратами та доходами  
6. Оцінка та аналіз роботи підприємства і його структурних підрозділів  

2.1.5. Система норм і нормативів на підприємстві. Правова робота на підприємстві

В цьому розділі студент вивчає та досліджує:

- діючу на підприємстві нормативну базу, тобто систему техніко-економічних норм і нормативів використання матеріальних, енергетичних, трудових та грошових ресурсів, а також організації процесу виробництва;

- норми та нормативи підприємства за видами ресурсів;

- нормативи поточних, страхових, технологічних, транспортних і виробничих запасів, матеріалів, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, комплектуючих виробів та готової продукції;

- методи встановлення нормативів: науково-обгрунтовані, розрахунково-аналітичні, дослідно-експериментальні, звітно-статистичні та інші;

- правовий режим майна суб’єкта господарювання;

- використання природних ресурсів (землі);

- корпоративні права;

- господарські зобов’язання;

- господарські договори;

- визнання суб’єкта підприємництва банкрутом;

- відшкодування збитків у сфері господарювання;

- штрафні та оперативно-господарські санкції;

- адміністративно-господарські санкції;

- порушення адміністративно-конкурентного законодавства;

- оренда майна та лізинг;

- договори електропостачання;

- правове регулювання капітального будівництва;

- правове регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності;

- правове регулювання фінансової діяльності (банки, страхування);

- правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 

2.1.6. Організація планування та економічного аналізу на підприємстві. Фінансовий план підприємства

Студент вивчає і аналітично досліджує:

- системи планування і економічного аналізу на підприємстві (за їх відсутності самостійно розробляє 5 аналітичних таблиць з оцінки економічного стану роботи підприємства, обґрунтовує спеціалістам підприємства необхідність планування і економічного аналізу);

- систему фінансового планування на підприємстві: перспективні фінансові плани (на період понад 1 рік), поточні (на 1 рік), оперативні (на квартал, місяць);

- структуру фінансового плану підприємства, формування чистого прибутку, формування доходів і витрат підприємства, плановий розподіл чистого прибутку, джерела формування та надходження коштів і напрями використання, структура операційних витрат (табл. 19).

Таблиця 19Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.012 с.)