Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємствМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємствВправи на тлумачення основних категорій і понять

Правильне чи помилкове певне твердження?

Твердження Відповіді: («так», «ні»)
1.Метод кластерного аналізу дозволяє поділити за визначеними критеріями сукупність підприємств, що вивчається, на групи, які називаються кластерами. В даній методиці обираються елементарні кластери, а потім відбувається їх об'єднання в один сполучений (підсумковий) кластер.  
2.Процес матричного аналізу поділяється на такі етапи: визначення мети аналізу; отримання інформації; оцінка отриманих даних та інтерпретація результатів. Для здійснення такого аналізу необхідно спів ставити економічні результати господарської діяльності з ресурсами та затратами, що були необхідні для досягнення цих результатів.  
3.Метод бальних оцінок є відносно простим і грунтується на думці досвідчених спеціалістів-експертів. Рейтинг встановлюється за системою показників як сума балів. Всі показники поділяються на класи: перший клас – значення показників перевищують встановлені або теоретично обґрунтовані нормативи; другий клас –  
значення показників перебувають на рівні нормативу; третій клас – значення показників менше нормативного рівня.  
4.Процедура методики порівняльної рейтингової оцінки фінансового стану підприємства складається з таких етапів: збирання та аналітична оцінка вихідної інформації; обгрунтування системи показників, що використовуються для рейтингової оцінки фінансового стану та їх класифікація; розрахунок підсумкових показників рейтингової оцінки; класифікація підприємств за рейтингом.  
5.Система вихідних показників для порівняльної рейтингової оцінки фінансового стану підприємства включає показники: оцінки ліквідності; фінансової стійкості; ділової активності; рентабельності.  
6.Під нормативними показниками розуміємо такі показники, для яких встановлено  
рекомендовані значення.  
7.Під тенденційними показниками фінансового стану підприємства слід розуміти такі показники, для яких не встановлено загальноприйнятих значень та які оцінюються бажаним вектором направлення (збільшення або ж зменшення)  
8.Сутність інтегрального показника полягає в переході від опи­су досліджуваного об' єкта, який характеризується великою кіль­кістю ознак, до описання меншим числом максимально компакт­них інформаційних показників, які відображають найбільш суттєві властивості явища.  
9.Рейтинг – це ієра­рхічна система, де між об' єктів за певними принципами вста­новлюється якісними співвідношеннями переваги і визначено їх місце в ранжированому ряді.  
10.Рангами називають числа натурального ряду, які згідно зі зна­ченнями ознак надаються елементам сукупності і певним чином упорядковують її  
11.Поточні рейтингові системи характеризують фінансовий стан (потенціал) підприємств на певний момент (інтервальний період), але не відображають його оцінки за динамікою змін.  
12.Динамічні рейтингові системи оцінюють підприємства за напрямом їх роз­витку. В переважній більшості рейтингові системи будуються на системі показників, яка формується на комбінований (змішаній) основі: частина показників поточні, а частина — динамічні.  
13.Індексна побудова інтегрального показника передбачає агрегування ознак за допомогою розрахунків багатовимірного аналізу.  

Тестові завдання

Вкажіть правильну ( одну чи декілька) відповідь:

1. Виберіть дії, які передбачені реалізацією алгоритму ранжу-
вання фінансових показників та коефіцієнтів:

а) визначення еталонних величин для порівняння з розрахунковими
значеннями фінансових показників та коефіцієнтів;

б) розрахунок інтегрованого показника на основі результатів порів­няння;

в) визначення інтервалів для ранжування розрахункових значень
фінансових показників та коефіцієнтів;

г) визначення об'єктів для порівняння розрахункового значення ін­
тегрованого показника із значенням рангу;

д) формування сукупності цільових показників за напрямками до­
слідження.

2. Складовими етапами побудови інтегра­льного показника і рейтингової оцінки фінансового стану підпри­ємств є:

а) постановка завдання;

б) збір і аналітична обробка інформації звітності за певний період;

в) обґрунтування системи показників та їх класифікація;

г) розрахунок інтегрального показника;

д) ранжування (класифікація) підприємств за рейтингом.

3. Визначте, що є об'єктом комплексного фінансового ана­лізу:

а) достовірність бухгалтерської інформації підприємства — об'єкта
дослідження;

б) оптимізація податкових платежів підприємства — об'єкта дослі­дження;

в) дані фінансової звітності підприємства — об'єкта дослід­ження;

г) абсолютні значення фінансових показників та коефіцієнтів;

д) економічний потенціал підприємства — об'єкта дослідження.

4. Визначте основні елементи цільової функції комплексного
фінансового аналізу:

а) сукупність напрямків аналізу фінансово-господарської діяльності
об'єкта дослідження;

б) замовники комплексного фінансового аналізу;

в) мета та завдання комплексного фінансового налізу відповідно до
специфіки об'єкта дослідження;

г) склад та величина грошових потоків підприємства — об'єкта до­
слідження;

д) інформаційна база проведення комплексного фінансового ана­
лізу.

5. Виберіть дії, які передбачені реалізацією алгоритму розра­хунку інтегрального показника:

а) визначення інтервалів для ран жування розрахункових значень
фінансових показників та коефіцієнтів;

б) визначення еталонних величин для порівняння з розрахунковими
значеннями фінансових показників та коефіцієнтів;

в) пішіачення форми розрахунку інтегрального показника;

г) формування сукупності цільових показників за напрямками до­
слідження;

д) визначення споживачів отриманих результатів за алгоритмом
6. Визначте, яких основних вимог необхідно дотримуватися
при здійсненні порівняльної характеристики розрахункових пока­зників з її еталонними величинами:

а) показники мають відображати дані про фінансово-господарську діяльність підприємств виключно однієї галузі;

б) джерелами еталонних величин можуть бути лише нормативні по­казники;

в) має бути забезпечена достовірність інформаційної бази дослі­дження;

г) обґрунтування та вибір еталонних величин відповідно до цілей
дослідження;

д) зіставність даних інформаційної бази.

7. Основними обмеженнями щодо вибору кількості коефіціє­нтів за напрямками дослідження фінансового потенціалу під­приємства є:

а) строки здійснення комплексного фінансового аналізу;

б) відсутність вимоги при здійсненні комплексної оцінки щодо про­
ведення деталізованого аналізу його фінансового стану;

в) доступність даних фінансової звітності для розрахунку певних
показників;

г) складність математичної обробки функціонально залежних фі­нансових показників;

д) ймовірність розрахунку функціонально залежних фінансових по­казників.

8. Інтегральний показник фінансового стану підприємства -
об'єкта комплексного фінансового аналізу визначається на
основі:

а) експертних оцінок фінансового стану підприємства — об'єкта
дослідження;

б) нормативно-правових документів, які регламентують діяльність
підприємства;

в) внутрішніх нормативних документів підприємства;

г) визначення статистичного тренду показників, які досліджуються;

д) математичної обробки (зважування, розрахунок арифметичної чи
геометричної середньої тощо) абсолютних значень цільових показ­ників.

9. Ієра­рхічна система, де між об' єктів за певними принципами вста­новлюється якісними співвідношеннями переваги і визначено їх місце в ранжированому ряді- це

а) рейтинг;

б) ранг;

в) ділова активність;

г) прибутковість;

д) ліквідність.

10. За показниками, які формують систему для здійснення рейти­нгового оцінювання, розрізняють:

а) поточні та динамічні оцінки;

б) комбіно­вані та індивідуальні оцінки;

в) інтегральні оцінки;

г) комплексні та інтегральні оцінки;

д) особисті та комбіновані оцінки.

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.018 с.)