Та методичний матеріал для складання звітуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Та методичний матеріал для складання звітустудентами ІV-го і ІІ-го курсу (за скороченим терміном навчання) денної форми навчання та

ІІІ-го курсу (за скороченим терміном навчання)

заочної форми навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”

напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”

Розглянуто і рекомендовано на

засіданні кафедри економіки,

протокол № _ від _________2012 р.

 

 

Житомир, 2012


Зміст

  стор.
1. Організаційні та програмні питання передвипускної практики:……………………………………………………………….
1.1. Мета практики, робоче місце і обов’язки студента………...
1.2. Програмні питання передвипускної практики:…………….
1.2.1. Підприємство як суб’єкт господарювання ………………
1.2.2. Ресурси…………………………………………………........
1.2.3. Організація виробництва на підприємстві………………..
1.2.4. Планування і мотивація діяльності………………………..
1.2.5. Результати і ефективність в господарській діяльності…...
2. Виконання робіт календарного плану передвипускної практики та написання звіту:…………………………………………
2.1. Перелік і методика виконання робіт перед випускної практики:…………………………………………………………………..
Частина 1. Передвипускна практика………..…………………….
2.1.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства………………..……………………………………
2.1.2. Оцінка фінансового стану підприємства……….…………
2.1.3. Оцінка потенціалу підприємства………….……………….
2.1.4. Організація бухгалтерського, податкового і статистичного обліку, аудиту та внутрішнього контролю на підприємстві………………..……………………………………  
2.1.5. Система норм і нормативів на підприємстві. Правова робота на підприємстві ……………………………………….....
2.1.6. Організація планування та економічного аналізу на підприємстві. Фінансовий план підприємства …………………
2.1.7. Система цін і цінова політика підприємства……………...
2.1.8. Формування трудового колективу підприємства та доходів працівників …………………………………………......
2.1.9. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства…….
2.1.10. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства……….
Частина 2. Індивідуальне завдання для написання та апробації випускної роботи………………………………………………………...
Вимоги до написання та захисту звіту з передвипускної практики………………………………………………………………….
Додатки………………………………………………………………

 


1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ПЕРЕДВИПУСКНОЇ ПРАКТИКИ

 

1.1. Мета практики, робоче місце і обов’язки студента

Передвипускна практика проводиться на основі «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 08 квітня 1993 р. №93.

Передвипускна практика студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” є вирішальним етапом навчального процесу на шляху до його завершення та написання випускної роботи. В конкретних умовах господарської діяльності на підприємстві студенти використовують набуті теоретичні знання, оволодівають уміннями і навичками прийняття практичних рішень, а також формами й методами їх реалізації. При цьому враховуються позитивні й негативні наслідки різноманітних питань підприємницької діяльності: форм організації праці і виробництва, системи машин і технологій, використання досягнень науково-технічного прогресу, мотивації трудової діяльності, умов праці й соціального захисту працівників, підвищення кваліфікації персоналу тощо.

В конкретних зовнішніх і внутрішніх умовах діяльності суб’єкта господарювання та його структурних підрозділів (цеху, бригади, відділення) студент досліджує проблеми господарювання, необхідність коригування, формування і використанням технічного й трудового потенціалу.

Використовуючи теоретичні знання й матеріали попередніх виробничих практик, студент набуває досвід щодо діагностики підприємства та оцінки соціально-економічних, виробничо-технічних, морально-психологічних явищ і процесів, які відбуваються на підприємстві.

Метою передвипускної практики є застосування набутих в навчальному процесі теоретичних знань, науково-дослідних й методичних навичок студента для розв’язання в майбутніх умовах виробничої діяльності підприємства складних соціально-економічних, виробничо-технічних і морально-психологічних проблем з високою економічною ефективністю згідно вимог кваліфікації за спеціальністю “Економіка підприємства”.

Важливою складовою передвипускної практики є апробація аналітичних досліджень за темою випускної роботи.

Робоче місцестудента-практиканта визначається керівником підприємства. В залежності від умов і можливостей студент може бути призначений на штатну посаду, або дублером для виконання певних функцій з планового-економічної роботи в бухгалтерії, плановому відділі, або в інших підрозділах – в якості економіста, керівника підрозділу чи його помічника. Можуть бути передбачені і інші варіанти виконання посадових функцій з метою більш ефективного і глибокого засвоєння знань з економіки, організації, управління й технології виробництва на підприємстві.

Обов’язки студента-практиканта складаються з наступних елементів:

- пройти інструктаж з боку керівника практики на спеціальній кафедрі і на кафедрах, які причетні до дипломного проектування (охорона праці та інші);

- одержати необхідні документи практики (направлення, плани, програми, щоденники тощо);

- одержати консультацію і необхідні завдання з боку наукового керівника з приводу теми і змісту майбутньої випускної роботи;

- пройти виробничий інструктаж, вивчити і суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії й гігієни;

- систематично фіксувати в щоденнику виконану роботу, її обсяг, порядок виконання, нормативи виробітку, оплати, витрат, марки машин, їх продуктивність;

- засвоїти функціональні обов’язки, інформаційні зв’язки, технічні засоби механізації й автоматизації обробки даних, документообороту тощо;

- своєчасно звітуватись перед керівником практики про виконану роботу;

- одержати позитивну характеристику керівника підприємства про виробничу практику студента;

- своєчасно скласти й представити на спеціальну кафедру звіт про передвипускну практику для його захисту в спеціальній комісії.

1.2. Програмні питання передвипускної практики

1.2.1. Підприємство як суб’єкт господарювання

Студент повинен:

- визначити історичні, правові й економічні основи функціонування підприємства, його цілі й напрямки діяльності, відповідність підприємства конкретним природно-економічним умовам і вимогам ринкової економіки;

- визначити стан і рейтинг підприємства за сучасною класифікацією;

- вивчити систему, функції, структуру, форми і методи управління підприємством, їх відповідність вимогам ринкової економіки і необхідність удосконалення;

- визначити основні напрямки удосконалення управління в умовах ринку, підприємництва, ліберального ціноутворення, наявності конкуренції, гнучких форм господарювання;

- визначити шляхи удосконалення загальної, виробничої та організаційної структури управління з метою підвищення його ефективності;

- вивчити умови зовнішнього середовища на мікро - і макрорівнях господарювання, визначити позитивні й негативні наслідки з метою підвищення ефективності діяльності;

- приділити особливу увагу дотримуванню раціонального співвідношення між економічними й екологічними інтересами з метою охорони, забезпечення й відтворення природних ресурсів, навколишнього середовища;

- вивчити й суворо дотримуватись норм етики, моралі, культури, відповідальності перед персоналом підприємства, клієнтами, партнерами по виробництву і збуту продукції, представниками ділових кіл.

 

1.2.2. Ресурси

При вивченні стану формування і використання ресурсів студент повинен:

- з’ясувати провідну роль персоналу підприємства у виробничій діяльності, формуванні ринкових відносин, в побудові демократичних, ринкових умов підприємництва з гарантією соціального захисту працівників;

- вивчити класифікацію і структуру персоналу, визначити чисельний склад з метою його оптимізації, покращення якості;

- проаналізувати і передбачити можливості створення ефективної системи підвищення кваліфікації, формування високопрофесійного персоналу підприємства;

- засвоїти основні завдання й напрямки реалізації державної кадрової політики на даному підприємстві, з’ясувати резерви й можливості її покращення;

- вивчити сутність, значення й методику визначення продуктивності праці, визначити шляхи й резерви її підвищення на підприємстві;

- засвоїти і проаналізувати склад, класифікацію і структуру основних засобів, виробничу потужність підприємства, вивчити методику визначення ефективності їх формування;

- дати економічну оцінку відтворення та використання основних засобів і потужностей, визначити резерви покращення фондовикористання;

- засвоїти сутність, значення і ефективність використання наявних активів за балансом підприємства;

- зробити аналіз стану, динаміки, джерел формування фінансових і оборотних активів та визначити невикористані резерви;

- вивчити стан інвестицій, їх структуру, напрямки використання і підвищення ефективності на підприємстві;

- вивчити сутність, структуру, джерела формування капітальних вкладень, проаналізувати стан ефективність їх використання і визначити наявні резерви.

 

1.2.3 Організація виробництва на підприємстві

Студент повинен:

- вивчити сутність і значення інноваційних процесів у сферах: технічного, технологічного, організаційного прогресу;

- вивчити й практично використати на підприємстві методику ефективності застосування досягнень технічного прогресу для зміцнення економіки;

- виконати розрахунки економічної ефективності впровадження в виробництво інноваційних процесів за минулий та на майбутній періоди;

- вивчити сутність й організацію виробничого процесу з позиції технічного, технологічного забезпечення норм виробітку, витрат часу і коштів;

- прийняти участь в удосконаленні нормативної бази, посиленні мотивації працівників, удосконаленні режимів роботи агрегатів, вузлів, ліній;

- проаналізувати організаційні типи виробництва, провести економічну оцінку і зробити пропозиції по їх застосуванню на перспективу;

- проаналізувати структуру виробничого процесу і внести пропозиції щодо підвищення продуктивності роботи устаткування, обладнання, скорочення витрат робочого часу, матеріалів, сировини, енергії тощо. ( на прикладі цеха, бригади, дільниці);

- вивчити методи організації виробництва на одному з виробничих підрозділів, зробити висновки й пропозиції по їх удосконаленню і підвищенню ефективності виробничої діяльності підприємства;

- вивчити сутність, види і значення інфраструктури підприємства і дати економічну оцінку її функціонування;

- проаналізувати ефективність діяльності технічного обслуговування, соціальної сфери, капітального будівництва, ремонтної бази, служб матеріально-технічного забезпечення та інших і внести пропозиції по ефективному функціонуванню перелічуваних видів.

1.2.4. Планування і мотивація діяльності

Студент повинен:

- засвоїти сутність і завдання державного економічного регулювання в сучасних ринкових умовах господарювання, його необхідність і переваги, в порівнянні з адміністративними методами державного управління, які були притаманні колишній планово-адміністративній системі;

- засвоїти основні економічні функції держави, їх практичне застосування, з’ясувати позитивні й негативні результати державного економічного управління і відобразити висновки й пропозиції по удосконаленню державного регулювання;

- вивчити сутність і значення індикативного макроекономічного планування, актуальність оперативного реагування на мінливі зміни в організації, технології, економічних відносинах з метою подолання недоліків, диспропорцій, кризових ситуацій в економічному розвитку держави, галузі, регіону;

- вивчити роль і значення в сучасних ринкових умовах ефективної науково-обґрунтованої фінансової та кредитної політики держави, позитивні й негативні форми і методи її реалізації й визначити основні напрямки подолання недоліків, удосконалення даної політики, згідно з вимогами ринкової економіки ї міжнародних стандартів розвинених країн;

- засвоїти і відобразити в звіті й дипломному проекті сутність, значення практичне застосування й системи оподаткування, з’ясувати недоліки й невирішені проблеми з метою удосконалення, посилення його ролі в економічному регулюванні;

- вивчити сутність, роль і завдання системи планування діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання, з’ясувати стан планової роботи на підприємстві для визначення шляхів її покращення;

- проаналізувати практичне застосування довгострокових (стратегічних), середньо - та короткострокових планів, звернувши особливу увагу на роль оперативного планування як ефективного чинника гнучких форм управління;

- вивчити систему мотивації трудової діяльності в зв’язку з системою оплати праці на підприємстві, роль останньої в підвищенні матеріальної заохоченості (мотивації), зростанні продуктивності праці і ефективності виробничої діяльності персоналу підприємства, з’ясувати необхідність і напрямки удосконалення політики й практики оплати праці;

- вивчити діючі на підприємстві форми і системи оплати праці, проаналізувати їх ефективність з метою подолання існуючих недоліків і посилення їх мотивуючих функцій;

- проаналізувати участь працівників підприємства у прибутках, їх економічне й правове обґрунтування в досягненні матеріального й духовного добробуту, соціального захисту працівників та їх сімей.

1.2.5. Результати і ефективність в господарській діяльності

Студент повинен:

– з’ясувати сутність, значення і завдання щодо продукції, яку виробляє підприємство, вивчати конкретні природно-економічні умови для її виробництва і реалізації;

– вивчити і проаналізувати систему організації маркетингу на підприємстві, систему економічних відносин з постачальниками матеріальних ресурсів, покупцями продукції, з іншими партнерами по маркетингу;

– вивчити, проаналізувати і дати економічну оцінку системи планування і організації виробництва, визначити недоліки, невирішені питання і конкретні пропозиції щодо їх усунення;

– проаналізувати стан матеріально-технічного забезпечення виробництва продукції на підприємстві та його підрозділах, зробити висновки й пропозиції щодо покращення діяльності даної сфери;

– з’ясувати сутність, роль, ознаки і методику економічної оцінки якості продукції, яку виробляє підприємство;

– проаналізувати рівень і динаміку якості продукції на підприємстві (за період не меш трьох років), дати економічну оцінку ефективності даного чинника і зробити відповідні пропозиції щодо методів, засобів її підвищення;

– вивчити сутність, структуру і економічне значення собівартості продукції;

– проаналізувати стан і динаміку кошторису витрат і собівартості продукції (основних її видів, сфер діяльності і послуг) і визначити резерви й шляхи економії матеріально-грошових і трудових витрат;

– з’ясувати сутність, значення і основні складові напрямки державної фінансової політики, фінансової діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання;

– проаналізувати рівень і динаміку прибутку і рентабельності в цілому по підприємству, а також в розрізі основних видів продукції, галузей, підрозділів, зробити висновки й пропозиції щодо покращення фінансової діяльності і результативності виробництва;

– дати економічну оцінку стану фінансової діяльності і розробити перспективну діагностичну програму поліпшення фінансово-економічних результатів підприємства;

– вивчити сутність, роль, структуру і методику визначення інтегральної ефективності;

– визначити і проаналізувати в динаміці на конкретних даних підприємства рівень інтегральної ефективності, зробити практичні висновки й пропозиції щодо чинників і резервів її зростання і зміцнення економіки підприємства на перспективу.

ВИКОНАННЯ РОБІТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ПЕРЕДВИПУСКНОЇ ПРАКТИКИ ТА НАПИСАННЯ ЗВІТУПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.021 с.)