Метою складання звітності підприємства єМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Метою складання звітності підприємства є1. забезпечення інформаційних потреб широкого кола користувачів інформації;

2. надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства;

3. характеристика фінансового стану підприємства;

4. отримання прибутку підприємства .

4. Що з нижче переліченого не є фінансовою звітністю:

1.бухгалтерський баланс; 2. бізнес-план;

3. звіт про фінансові результати. 4.план надходження коштів

5. Коефіцієнт завантаження економічного потенціалу розраховується як:

1. відношення виручки від реалізації до вартості активів підприємства;

2. відношення виручки від реалізації до середніх залишків основних засобів;

3. відношення вартості активів до виручки від реалізації;

4. сума отриманого прибутку підприємством

6. Рентабельність - це:

1. відносний показник ефективності діяльності підприємства;

2. сума отриманого прибутку підприємством;

3. показник фінансового левериджу

4. відношення собівартості до прибутку.

7. Зміна вартості основних засобів зумовить зміну:

1. вартості підсумку розділу І -го активу балансу ;

2. підсумку 4 розділу пасиву балансу ;

3. підсумку розділів І активу та пасиву балансу;

4. вартості підсумку розділу 2 -го активу балансу.

8. Майно підприємства згруповано у балансі за принципом:

1. убування ліквідності 2.за бажанням головного бухгалтера

3.зростання ліквідності 4.надходження активів

9. Інтегральний показник ефективності використання основних засобів - це:

1. добуток фондовіддачі та рентабельності основних засобів;

2. добуток рівня ефективності використання основних засобів при здійсненні трудової діяльності та їх фондовіддачі;

3. корінь квадратний із добутку фондовіддачі та рентабельності основних засобів;

4. сума другого розділу активу балансу.

10. Оборотні активи підприємства - це;

1. сума другого розділу активу балансу;

2. валюта балансу за мінусом вартості основних засобів;

3. грошові кошти та їх еквіваленти, що необмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

4. власний оборотний капітал плюс витрати майбутніх періодів.

11. Що з нижче наведеного не може бути джерелом формування оборотних активів:

1. дебіторська заборгованість 2.власний оборотний капітал

3.кредити банку 4.доходи майбутніх періодів

12. Робочий капітал визначається як:

1. різниця між середнім розміром власного капіталу і вартістю оборотних активів;

2. різниця між розміром власного капіталу та загальною вартістю необоротних активів;

3. сума середнього розміру власного капіталу і вартості оборотних активів;

4. вірної відповіді не має.

13. Грошовий потік - це:

1. надходження і витрачання грошових коштів у процесі здійснення господарської діяльності підприємства;

2. швидкість реалізації того чи іншого активу;

3. спосіб витрачання грошових коштів підприємства;

4. надходження грошових коштів від покупців.

14. Ліквідність - це:

1. швидкість реалізації того чи іншого активу

2. матеріальна основа платоспроможності

3. спроможність отримати грошові кошти від реалізації активів

4. відношення поточних зобов'язань до оборотних активів.

15. Основним джерелом аналізу платоспроможності підприємства є:

1. звіт про фінансові результати 2.Звіт про власний капітал;

3.баланс 4.примітки до фінансової звітності.

16. Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується як:

1. відношення оборотних активів до поточних зобов'язань;

2. відношення суми грошових коштів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань;

3. відношення поточних зобов'язань до оборотних активів;

4. різниця між середнім розміром власного капіталу і вартістю оборотних активів.

17. Заява про порушення справи про банкрутство може бути подана до арбітражного суду:

1. самим боржником 2.кредитором 3 бухгалтером підприємства 4.всі відповіді вірні

18. Фінансова стійкість - це:

1. такий стан фінансових ресурсів підприємства, їх розподіл та використання, який забезпечує його розвиток на основі росту прибутку та капіталу, при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності;

2. такий стан оборотних активів підприємства, їх розподіл та використання, який забезпечує його розвиток на основі росту прибутку та капіталу, при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності;

3. такий стан власного капіталу підприємства, його розподіл та використання, який забезпечує його розвиток на основі росту прибутку та капіталу, при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності.

4. всі відповіді вірні.

19. Рентабельність капіталу - це:

1. відношення чистої виручки до вартості капіталу;

2. відношення вартості капіталу до виручки від реалізації.

3. відношення чистого прибутку до середньої вартості капіталу;

4. відношення собівартості реалізованої продукції до чистого прибутку.

20. Джерелом фінансування інвестиційної діяльності не може бути:

1. кредиторська заборгованість 2.чистий прибуток

3.амортизаційні відрахування 4.фонд оплати праці

21. Тривалість операційного циклу - це:

1. тривалість перетворення придбаних матеріальних ресурсів на грошові кошти;

2. відношення собівартості продукції до середніх залишків поточної заборгованості;

3. відношення виручки від реалізації до середніх залишків поточної заборгованості;

4. відношення валового прибутку до середнього розміру власного капіталу.

22. Рентабельність власного капіталу - це:

1. відношення валового прибутку до середнього розміру власного капіталу;

2. відношення чистого прибутку до середнього розміру власного капіталу;

3. відношення власною капіталу до чистого прибутку;

4. відношення собівартості реалізованої продукції до чистого прибутку.

23. Який з наведених нижче факторів належить до потенційних внутрішніх слабких сторін:

1. розширення асортименту продукції для задоволення потреб клієнтів;

2. вузький асортимент продукції;

3. значний досвід;

4. збільшення чисельності робітників.

24. Першим етапом складання проектованих фінансових звітів є:

1. визначення чистого прибутку, який необхідно отримати;

2. розрахунок доходу (виручки) від реалізації;

3. прогнозування валюти балансу;

4. ознайомлення з фінансовою звітністю.

25. Основна мета проведення діагностики ймовірності банкрутства:

1. застосування санаційних заходів 2.оголошення банкрутом

3..отримання прибутку підприємством 4.розрахунок показників ймовірності банкрутства

26. Сутність фінансового аналізу полягає у:

1. глибокому та всебічному вивченні фінансового стану підприємства та факторів його формування;

2. аналізі ефективності використання майна та джерел його формування;

3. оцінці зовнішнього середовища підприємства та факторів його впливу;

4. розрахунок показників ймовірності банкрутства.

27. За якою ознакою фінансовий аналіз поділяється на зовнішній і внутрішній:

1. за суб'єктами аналізу 2.за характером інформації, що береться для аналізу

3.за суб'єктами, що його проводять 4.за видами діяльності підприємства

28. Основною формою звітності, що надає можливість аналізувати фінансовий стан підприємства є:

1. баланс 2.звіт про власний капітал

3.звіт про рух грошовий коштів 4.примітки до фінансової звітності

29. Рентабельність основних засобів розраховується як:

1. відношення суми чистого прибутку до середньорічної вартості основних засобів;

2. відношення вартості основних засобів до обсягу реалізації продукції;

3. відношення суми прибутку від звичайної діяльності до оподаткування до середньої вартості основних засобів основного виду діяльності;

4. як відношення добутку середніх залишків оборотних активів та тривалості звітного періоду у днях до обсягу реалізації продукції товарів.

30. Майно підприємства - це:

1. оборотні активи, власний капітал, зобов'язання;

2. необоротні активи, оборотні активи;

3. необоротні активи та власний капітал;

4. необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів.

31. Вартість необоротних активів визначається як:

1. сума середньорічної вартості основних засобів;

2. валюта балансу за мінусом оборотних активів;

3. сума основних засобів та оборотних активів;

4. підсумок першого розділу активу балансу.

32. Коефіцієнт автономії вказує на:

1. питому вагу власного капіталу підприємства у загальній вартості ресурсів;

2. питому вагу оборотних активів у загальній вартості ресурсів;

3. питому вагу необоротних активів у загальній вартості ресурсів;

4. частку грошових коштів в загальній вартості валюти балансу.

33. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів відображає:

1. питому вагу залишкової вартості основних засобів у загальній вартості майна підприємства;

2. забезпеченість підприємства основними засобами;

3. середню вартість основних засобів;

4. рівень зносу основних засобів.

34. Показником ефективності використання основних засобів підприємства є:

1. фондовіддача 2.коефіцієнт ліквідності 3.продуктивність праці 4.рівень зносу

35. Оборотність оборотних активів розраховується:

1. як відношення добутку середніх залишків оборотних активів та тривалості звітного періоду у днях до обсягу реалізації продукції товарів;

2. як відношення обсягу реалізації продукції до середніх залишків оборотних активів

3. як відношення середніх залишків оборотних активів до тривалості звітного періоду у днях.

4. як відношення вартості оборотних активів до валюти балансу .

36. Залежно від напрямку руху потоку розрізняють:

1. вихідний грошовий потік, сальдовий (результативний) потік, вхідний грошовий потік;

2. негативний та позитивний грошовий потік;

3. чистий і валовий грошовий потоки;

4. фінансовий та операційний потоки.

37. Коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку показує:

1. частку чистого грошового потоку, спрямованого на виробничий розвиток підприємства в загальному обсязі чистого грошової о потоку;

2. прискорення залучення грошових коштів;

3. прискорення періоду розробки реальних інвестиційних проектів;

4. термін скорочення обертання грошових коштів.

38. Платоспроможність - це:

1. здатність підприємства розрахуватися за своїми зобов'язаннями на відповідний момент часу;

2. такий стан підприємства, коли воно може розрахуватися зі своїми кредиторами;

3. спроможність отримати грошові кошти від реалізації активів.

4. можливість підприємства виплатити заробітну плату.

39. Банкрутство - це:

1. неплатоспроможність підприємства;

2. визнана арбітражним судом спроможність боржника відновити свою платоспроможність;

3. неспроможність підприємства в даний момент часу розрахуватися за своїми боргами;

4. реорганізація підприємства.

40. Якщо коефіцієнт відновлення платоспроможності приймає значення більше за 1, то це свідчать про:

1. наявність реальної можливості відновити платоспроможність;

2. відсутність реальної можливості відновити платоспроможність;

3. наявність реальної можливості втрати платоспроможності;

4. неспроможність підприємства в даний момент часу розрахуватися за своїми боргами.

41. Основним завданням аналізу фінансової стійкості є:

1. об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства;

2. визначення на основі аналізу структури балансу міри стабільності та незалежності підприємства;

3. розрахунок показників фінансової стійкості;

4. всі відповіді вірні.

42. Як розраховується коефіцієнт фінансової незалежності:

1. (власний капітал / позиковий капітал) х 100;

2. (власний капітал + довгострокові зобов'язання) / валюта балансу;

3. валюта балансу / власний капітал;

4. власний капітал / валюта балансу.

43. Власний капітал - це:

1. капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед кредиторами;

2. капітал, основними складовими якого є статутний, додатковий, резервний капітал та прибуток;

3. придбання та реалізація власного капіталу, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів;

4. частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

44. Інвестиційна діяльність - це:

1. визначення шляхів та об'єктів інвестування, розробка та реалізація інвестиційних проектів;

2. придбання та реалізація власного капіталу, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів;

3. реалізація оборотних активів;

4. визначення на основі аналізу структури балансу міри стабільності та незалежності підприємства.

45. Які з показників не відносяться до показників ділової активності:

1. коефіцієнт зносу основних засобів 2.коефіцієнт оборотності запасів

3.фондовіддача основних засобів 4.коефіцієнт плинності кадрів

46. Покращенню показників ділової активності підприємства сприяє:

1. підвищення ефективності використання ресурсів підприємства;

2. підвищення заробітної плати робітникам підприємства;

3. скорочення чисельності працюючих;

4. скорочення продуктивності праці.

47. Прибуток характеризує:

1. кінцевий результат діяльності підприємства2.

2. обов'язковий елемент само відтворення підприємства;

3. грошові кошти отриманні в результаті реалізації;

4. дискретний грошовий потік.

48. Рентабельність продажу можна розрахувати за даними:

1. балансу підприємства 2.звіту про фінансові результати

3.звіту про рух грошових коштів 4.бухгалтерських первинних документів

49. Рентабельність - це:

1. відносний показник ефективності діяльності підприємства;

2. сума отриманого прибутку підприємством;

3. показник фінансового аналізу;

4. показник ефективності використання персоналу підприємства.

50. Регулярний грошовий потік з рівномірними часовими інтервалами в межах періоду, що аналізується має назву:

1. регулярний грошовий потік 2.дискретний грошовий потік

3.ануїтет 4.фінансовий грошовий потік

 

Ситуаційне завдання.

В рамках проведення поточного фінансового аналізу необхідно за даними фінансової звітності підприємства (див. Додаток А ) провести аналіз динаміки абсолютних показників фінансових результатів за останні 2 періоди та надати відповідні висновки.

Практичне завдання.

Розрахувати та проаналізувати коефіцієнт швидкої ліквідності .

Показники Базисний рік Звітний рік
1. Поточні зобов’язання
2. Дебіторська заборгованість
3. Грошові кошти та їх еквіваленти
4. Поточні фінансові інвестиції
5. Дебіторська заборгованість за рахунками

Варіант 2

Тестові завданняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 266; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.007 с.)