Оцінка дієвості системи управління ланцюгом поставок сировини та продукції на підприємстві 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка дієвості системи управління ланцюгом поставок сировини та продукції на підприємствіОцінюючи дієвість системи управління ланцюгом поставок сировини та продукції на ТзОВ “Імперія жирів” застосуємо оцінку ефективності управління ланцюга поставок по загальних логістичних витратах, по об’єму оборотних активів, якості продукції та виробничій потужності.

Високо конкурентні ринки передбачають необхідність максимально швидкої доставки продукції кінцевому споживачеві, використовуючи міжнародні та національні ланцюги поставок. В кожній ланці ланцюга поставок утворюються витрати, сума яких по всьому ланцюгу визначається як загальні логістичні витрати.

Н.К. Мойсеєва пропонує об’єднати витрати в наступні групи:

1) операційні витрати, тобто це витрати на виконання логістичних операцій (транспортування, вантажопереробка та зберігання продукції і т.п.);

2) витрати, пов’язані з адмініструванням логістичних систем (управлінські та трансакційні витрати);

3) витрати на компенсацію логістичних ризиків (страхування, брак, втрачена вигода від відсутності товарів і т.д.).

Розглянемо загальні логістичні витрати за пропозицією Н.К. Мойсеєвої (див дод. Я5).

Отже, оцінюючи ефективність управління ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів” по загальними виробничими витратами можна зробити такі висновки:

1) витрати на збут збільшуються протягом 2010 року – на 12,273% порівняно з 2009 роком, у 2011 році витрати знижуються на 23,141%, що є позивним для підприємства оскільки в нього з’являються додаткові кошти, які можна вкласти у розвиток підприємства. У 2012 році витрати на збут знову зростають порівняно з 2011 роком на 74,612%. Тенденція витрат на збут показує, що протягом 4 років діяльності підприємства витрати зростали і в 2012 році склали найбільшу величину, а в 2011 році – найменшу.

2) матеріальні затрати на виробництво продукції протягом 4 років діяльності підприємства зростають, що пов’язано із збільшенням обсягу випуску продукції і відповідно збільшенням витрат на закупівлю сировини для виробництва. Найбільшими матеріальні затрати були у 2012 році – 28426,0 тис. грн., найменшими у 2009 році – 15303,9 тис. грн.;

3) витрати на оплату праці з кожним роком зростають, що пов’язано із збільшенням обсягу випуску продукції від якого залежить заробітна плата працівників виробничої служби. Найбільшими витрати були у 2012 році – 2345,0 тис. грн., найменшими у 2009 році – 1547,4 тис. грн.;

4) відрахування на соціальні заходи, які залежать від зростання заробітної плати і включають в себе: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування з кожним роком зростали і склали у 2012 році найбільшу величину за 4 роки – 852,0 тис. грн., найменшу у 2009 році – 579,4 тис. грн.;

5) амортизаційні відрахування зменшуться в2011 році на 33% порівняно з 2010 роком та на 3,089% у 2012 році це пов’язано із закупівлею нових основних засобів для виробництва, що є необхідним під час здійснення виробничої діяльності під час якої основні засоби працюють на повну потужність. Зменшення амортизації та оновлення виробничих ліній є позитивним явищем для підприємства.

6) інші операційні витрати знижувалися протягом 2010-2011 років на 10,163% та 19, 404% відповідно, що показником ефективної діяльності підприємства, але витрати знову зросли у 2012 році на 39,594%, що є негативною подією для підприємства;

7) загальні логістичні витрати підприємства зростають з кожним роком – у 2010 році на 15,139%, у 2011 році на 13,675%, у 2012 році на 22,442% [2].

Основна причина зростання загальних логістичних витрат – збільшення обсягів замовлень від офіційних дистриб’юторів і відповідно збільшення обсягів виробництва, що призводить до збільшенн витрат підприємства на сировину, електроенергію, виплату заробітної плати працівникам та пов’язані з нею відрахування, витрат на збут продукції. Збільшення логістичних витрат є нормальним явищем під час збільшення обсягів замовлень та виробництва продукції, незважаючи на те, що витрати збільшується прибуток підприємства теж поступово зростає. Оцінюючи управління ланцюгом поставок по загальних логістичних витратах можна сказати, що управління поставками здійснюється ефективно – підприємство оновлює виробничі лінії, відсутній брак готової продукції і з кожним роком обсяги виробництва продукції збільшуються.

К.Ф. Кросс і Р.Л. Лінч пропонують додати фінансові показники оцінки ефективності ланцюгів поставок. До фінансових показників оцінки ефективності ланцюгів поставок слід віднести об’єм оборотних активів.

За оцінками зарубіжних вчених оборотні активи, “заморожені” в понаднормативних запасах продукції, можуть займати від 25% до 40 % фінансових витрат компаній, що зумовлює необхідність пильної уваги до даної проблеми керівників комерційних структур. Основоположний вплив на використання оборотних активів підприємства мають три фактори. В першу чергу, це налагоджена взаємодія відділів маркетингу, закупок, фінансів, виробництва, логістики і продажів підприємства харчової промисловості, при координуючій ролі логістики. Другий фактор – це впровадження концепції управління ланцюгами поставок, що дозволяє значно скоротити час обігу активів та знизити рівень виробничих запасів і готової продукції в усіх учасників ланцюга: постачальників, підприємств харчової промисловості та споживачів. Найважливіший вплив на ефективність використання оборотних активів має впровадження на підприємстві харчової промисловості системи управління виробничими запасами та запасами готової продукції (див. дод. Г, Ж, Й, Н).

Розглянемо оцінювання ефективності управління ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів” за пропозицією К.Ф. Кросса і Р.Л. Лінча по об’єму оборотних активів (табл.2.6.).

 

 

Таблиця 2.6.

Оцінювання ефективності управління ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів” за пропозицією К.Ф. Кросса і Р.Л. Лінча по об’єму оборотних активів

Структура оборотних активів на кінець звітних років (тис. грн) Звітні роки
       
1. Запаси:  
1.1. виробничі запаси 2013,1 1436,1 2404,0  
1.2. незавершене виробництво Х Х    
1.3. готова продукція 588,0 429,4    
1.4. товари 52,2 69,3    
2. Векселі одержані 478,2 770,8    
3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  
3.1. Чиста реалізаційна вартість   4697,8 4729,0 3951,0
3.2. Первісна вартість   4697,8 4729,0 3951,0
4. Дебіторська заборгованість за розрахунками:  
4.1. з бюджетом 170,6 13,3 178,0  
5. Інша поточна дебіторська заборгованість 757,2 634,9    
6. Грошові кошти та їх еквіваленти:  
6.1. в національній валюті 21,3 53,0    
6.2. в іноземній валюті 26,7 24,2 - -
7. Інші оборотні активи 72,6 51,7    
  Всього 7940,0 8180,3 10713,0  

 

Отже, оцінюючи дієвість управління ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів” по об’єму оборотних активів можна зробити такі висновки:

До позитивних змін у структурі обротних активів в період з 2009 року по 2012 рік відносяться:

1) зростання ефективності використання запасів і зменшення періоду їх обертання;

2) зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги – зменшилась заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги;

3) зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом – зменшилась заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету;

4) зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості – зменшилась заборгованість працівників підприємства по інших операціях, наприклад, за товари, придбані в кредит, або за отриманими від підприємства позиками;

5) зменшення інших оборотних активів – зменшились оборотні активи, які виступали у формі зобов’язань перед підприємством за його майно.

6) зменшення оборотних активів за рахунком “товари”, що свідчить про зменшення обсягів продукції, яка придбана підприємством для наступного продажу; збільшуються обсяги реалізації власної продукції;

7) збільшення грошових коштів та їх еквівалентів у 2012 році, що є найбільшим значенням цього фінансового показника за 4 роки діяльності підприємства – зростання обсягу вільних грошових коштів є позитивним явищем для підприємства, оскільки їх можна використати для вирішення поточних проблем і вкласти у розвиток підприємства.

Незважаючи на позитивні зміни у структурі оборотних активів в період з 2009 року по 2012 рік відбулися також негативні зміни, які вплинули на об’єм оборотних активів та діяльність ТзОВ “Імперія жирів”:

1) збільшились витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги) у 2011 та 2012 роках порівняно з 2009 та 2010 роками, коли у підприємства взагалі не було витрат на незавершене виробництво

2) збільшились обсяги готової продукції у 2011-2012 роках, тобто запасів виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам;

3) зменшення у 2010 році грошових коштів в іноземній валюті та їх повна відсутність у 2011 та 2012 році – негативна ситуація, оскільки підприємство почало здійснювати зовнішньоекономічну діяльність і повинно мати хоча б незначний обсяг грошових коштів в іноземній валюті для витрат, що пов’язані із реалізацією та транспортуванням продукції за межі України;

4) поступове збільшення одержаних векселів протягом 2009-2012 років, що свідчить про збільшення боргових зобов’язань покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями (борговими розписками).

Оцінюючи дієвість управління ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів” по об’єму оборотних активів фінансові показники яких потрібно додати можна підвести такі підсумки – позитивних змін порівняно з негативними змінами по об’ємі обротних активів було 7 проти 4, отже система управління ланцюгами поставок на підприємстві є дієвою незважаючи на певні негативні зміни у структурі оборотних активів.

Оцінюючи дієвість управління ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів” за якістю продукції можна зробити такі висновки:

1) повна відсутність браку готової продукції на підприємстві протягом 4 років діяльності;

2) відділ якості, який функціонує на підприємстві здійснює свою роботу ефективно, що наглядно демонструється протягом усіх років діяльності підприємства;

3) публікування статей у газетах та інших періодичних українських та зарубіжних виданнях про якість продукції торгової марки “Маселко”, а саме: “Смачно! Не переконливо? Тоді – здорово!” (Експрес, 09.04.2009р); “Жири – це корисно чи необхідно?” (Високий замок, 02.04.2009р.); “Cтабільний маргарин” (Food & Drinks, №7.2008р.); “Ода бутерброду” (Донецкие новости, 17.11.2007р.); “Життя на власних хлібах” (Сільські вісті, 06.12.2007р.);

4) за результатами голосування споживачів за 2 квартал 2012 року у номінації: “Продукти харчування/ Спреди (бутербродне масло і маргарин) маргарини торгової марки “Маселко” зайняли 4 місце (23,81%) серед 8 відомих українських торгових марок [12];

5) маргаринова продукція торгової марки “Маселко” є брендом на території України і неодноразово удостоювалась найвищих нагород всеукраїнських і міжнародних конкурсів продуктів харчування

6) новітні технології виробництва та високоякісна сировина які застосовує підприємство у своїй діяльності – на ТзОВ “Імперія жирів” постійно приділяють підвищену увагу до оновлення основних засобів і впровадження нових технологій у виробництво та використання лише високоякісної сировини для виробництва маргаринової продукції;

Оцінюючи дієвість управління ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів” за виробничою потужністю можна зробити такі висновки:

1) виробнича потужність підприємства складає 4000 тонн/місяць;

2) підприємство оснащене двома лініями з виробництва м`яких фасованих маргаринів потужністю 0,8 т/год. та 2 т/год., лінією з виробництва маргаринів для пошарового тіста потужністю 1 т/год., а також лінією для виробництва професійних маргаринів для харчової промисловості 2 т/год;

3) здійснюється постійне оновлення основних засобів та впровадження нових технологій у виробництво продукції, також для збільшення виробничої потужності була здійснена закупівля переносної електростанції;

4) з кожним роком зростають обсяги виробленої продукції, що є ще одним показником стабільного функціонування виробничої потужності [28].

 

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 

Отже, під час виконання дослідження використовуючи матеріали і дані періодичного друку, монографічну та іншу наукову літературу, а також нормативні документи і фінансову звітність використавши їх був проведений детальний аналіз та оцінка дієвості системи управління ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів” за якими можна зробити такі висновки:

Від ефективного управління ланцюгом поставок на підприємстві залежить його: позитивна репутація серед постачальників сировини, дистриб’юторів, партнерів та покупців; збільшення прибутку, якість продукції, збільшення заробітної плати працівників, збільшення обсягів виробництва та продажу продукції, підвищення конкурентоспроможності вироблених товарів та інше.

Система управління ланцюгом поставок сировини та готової продукції є комплексним поняттям, яка включає в себе кілька етапів та велику кількість елементів, які необхідні для здійснення ефективної логістичної діяльності.

Поняття “управління ланцюгом постачання” досліджували багато українських і зарубіжних вчених і науковців, тому існує багато визначень та підходів до управління ланцюгами поставок на підприємстві.

На мою думку, найкраще привести таке визначення “управління ланцюгом поставок” оскільки воно є простим, доступним та зрозумілим – планування, створення та контроль за потоками інформації й матеріалів у ланцюгу постачання з метою задоволення потреб клієнтів з максимальною ефективністю.

Управління ланцюгом поставок на підприємстві складається з таких основних етапів: планування – проводиться аналіз споживчого ринку, відбувається планування запасів та необхідного обсягу виробництва, поставок сировини, матеріалів і готової продукції; закупівля – відбувається управління закупівлями відповідної сировини для запланованого обсягу випуску продукції, а також вибір та оцінка постачальників; виробництво – управління, а також безпосередній процес виробництва продукції на виробничих потужностях; доставка – управління замовленнями, складом і транспортуванням; повернення – визначення структурних елементів повернень товару і сировини під час етапів закупівлі, виробництва та доставки;

На сьогодні активно використовують концепцію “відповідального управління ланцюгами поставок” (ВУЛП), яка полягає у комплексному підході до управління, від якого знижується негативний вплив виробничого процесу на навколишнє середовище, дотримуються права та умови праці для персоналу, а також на збереження і підвищення якості продукції відповідно до міжнародних стандартів.

Для здійснення ефективного управління ланцюгом поставок на підприємстві повинно знаходитись відповідне організаційне забезпечення, а саме: офісна техніка (комп’ютери, сканери, принтери, факси, телефони); сучасне програмне забезпечення (використання комп’ютерних програм); інформація, яка використовується для введення в комп’ютерні програми для ефективного вирішення поставлених логістичних задач на підприємстві та використання моніторингу (регулярне спостереження, оцінка, прогноз стану ланцюга поставок і середовища, в якому він існує, а також збір, обробка інформації та підготовка рекомендацій для прийняття управлінських рішень та внесення необхідного коригування).

Управління ланцюгом поставок сировини та готової продукції на ТзОВ “Імперія жирів” займається відділ логістики координує свою діяльність з такими структурними підрозділами підприємства: служба якості, комерційна служба, виробнича служба, служба маркетингу, фінансова служба, господарська служба.

ТзОВ “Імперія жирів” співпрацює із 12 постачальниками сировини для виробництва та продажу маргаринової продукції, які постачають такі види сировини: олія соняшникова, гофротара, консерванти, скотч, плівка пакувальна, сіль, емульгатори, ароматизатори, тара, рослинні жири.

Підприємство на даний момент має 38 надійних дистриб’юторів, які знаходяться майже в кожній області України і є постійними та надійними партнерами.

Маргаринова продукція підприємства, випускається під власними торговими марками “Маселко” та “Лорен”.

На сьогодні асортимент продукції представлений 3 групами продуктів: 10 видів бутербродних маргаринів торгової марки “Маселко”, 10 видів професійних маргаринів торгової марки “Лорен” пропонуються підприємствам харчової промисловості для використання у виробництві кулінарних, кондитерських та хлібобулочних виробів; 3 види кулінарних маргаринів без торгової марки.

Підприємство першим із українських виробників маргарину розпочало виробництво та продаж рідкого маргарину. Маргарини торгової марки “Маселко” входять в трійку лідерів українського ринку і є брендом, а в частині регіонів упевнено утримують першість з продажів. Продукція бренду неодноразово удостоювалась найвищих нагород всеукраїнських і міжнародних конкурсів продуктів харчування. Останні два роки здійснюється експорт продукції в Молдову та Вірменію.

Оцінюючи дієвість системи управлінням ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів” по загальних логістичних витратах, об’єму оборотних активів, якості продукції та виробничій потужності можна сказати, що система управління ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів” є дієвою, але має своє переваги, недоліки та перспективи підвищення ефективності.

Основні недоліки у системі управління ланцюгами поставок: постійне зростання собівартості продукції, що пов’язане із зростанням цін на сировину, матеріали та електроенергію; періодичні простої у виробництві пов’язані з відсутністю замовлень від дистриб’юторів; необхідність постійного оновлення основних засобів для виробництва та ремонт власного автотранспорту, збільшення боргових зобов’язань від клієнтів підприємства у формі векселів.

Основні переваги у системі управління ланцюгом поставок: постійна модернізація та оновлення основних засобів, постійне покращення якості продукції – продукція є брендом на території України, постійне зростання обсягів замовлення і відповідно обсягів виробництва та продажів, здійснення експорту продукції у Молдову та Вірменію, ефективне використання виробничих запасів, поступове збільшення асортименту продукції, підприємство перше в Україні розпочало виробляти рідкий маргарин, високоякісна сировина, висококваліфікований персонал, постійне збільшення та накопичення вільних грошових коштів, що залежить від зростання прибутку підприємства.

Проаналізувавши основні проблеми в управлінні ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів” доцільно запропонувати такі пропозиції для його вдосконалення:

1) пошук нових дистриб’юторів та розширення зовнішньоекономічної діяльності;

2) постійне збільшення виробничої потужності шляхом: закупівлі нового обладнання, розширенням виробничої площі цеху, економії електроенергії використовуючі сучасні електростанції та технології;

3) впровадження сучасних комп’ютерних програм для ефективнішого управління ланцюгами поставок на всіх його етапах;

4) закупівля нових автотранспортних засобів, які дозволять швидко доступно, без виникнення проблем здійснювати доставку продукції покупцям;

5) залучення кредитів банку, інвестицій від українських та іноземних компаній для розширення можливостей діяльності підприємства.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 428; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.154 (0.06 с.)