Розділ 1. Теоретичні та методичні основи системи управління ланцюгом поставок сировини та продукції на підприємстві 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 1. Теоретичні та методичні основи системи управління ланцюгом поставок сировини та продукції на підприємствіВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасний стан світової економіки характеризується глобалізацією та інформатизацією. Глобалізація економіки спонукає до інтеграції зусиль, засобів та вмінь суб’єктів господарювання задля отримання конкурентоспроможного потенціалу зокрема на засадах логістичної концепції у формі ланцюга поставок. Інтеграція суб’єктів господарювання на договірних засадах у ланцюгу поставок промислової продукції потребує створення систем управління, функціонування яких залежить від інформаційного забезпечення. Саме завдяки розвитку інформаційних систем, що проявилося у появі тенденцій інформатизації, стало поширеним ефективне управління інтегрованими структурами, побудованими на договірних засадах.

Сформовані ланцюги поставок промислової продукції, набуваючи окремих властивостей системного характеру, як, наприклад, раціональніше управління запасами, вищий рівень прогнозованої поведінки контрагентів, нижчий рівень цільових конфліктів, передусім витратних, краща мобілізація щодо стратегічного розвитку, водночас наражаються на виникнення некорисних характеристик щодо обмеження свободи дій у сенсі підпорядкування цілям ланцюга поставок, настання відповідальності в ланцюгу поставок тощо. Частка некорисних властивостей інтегрованих структур істотно залежить від потенціалу систем, які забезпечують функціонування ланцюга поставок, передусім від рівня інтеграції функціональних підсистем учасників ланцюга поставок. Інфраструктурне забезпечення стає інтегрованим і в ньому центральними є матеріальні потоки, інформаційне забезпечення, де функціонують інформаційні потоки, та управлінський потік в якому реалізуються управлінські рішення.

За останнє десятиліття в Україні активно впроваджують технологію в бізнесі, яка по суті являється розвитком концепції інтегрованої логістики – “управління ланцюгами поставок”. За кордоном концепцію і технологію управління ланцюгами поставок успішно використовують як великі транснаціональні корпорації, так і середні та дуже малі підприємства, що сприяє лише підвищенню конкуренції. І тому на перше місце виходить необхідність задавати більш високий рівень обслуговування та надійність ніж у конкурентів. Але для отримання прибутку витрати підприємства повинні залишатися майже незмінними. Саме при цьому чи не вирішальне значення отримує система моніторингу, яка дозволяє достовірно відслідковувати параметри інтегрованого логістичного процесу в ланцюгах поставок продукції підприємств промисловості та торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління ланцюгом поставок на підприємстві досліджувались в працях багатьох українських та зарубіжних вчених. Окремі аспекти цієї тематики висвітлені в роботах вітчизняних дослідників та зарубіжних вчених:

1) про актуальність формування ефективних ланцюгів поставок, які б якнайкраще реалізовували задоволення потреб споживача, свідчать праці як українських, так і зарубіжних авторів таких як Крикавський Є., Н. С. Меджибовська, Крістофер М., Чухрай Н., Гірна О., Шевців Л. Ю., M. Л. Фішер, Д. Сімхі-Леві, П. Kамінскі;

2) проблеми визначення критеріїв оцінки ефективності логістичної діяльності комерційних структур завжди привертали увагу багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, а саме М. Крістофера, Д. М. Ламберта, Н. К. Мойсеєвої, Ніколаєвої А. М., Роднікова О.Н., С. В. Саркісова, Д. Р. Стока, А. Харрісона, Р. В. Хоука, Чухрай Н. І., Барді E., Койла Дж., Кросса K. Ф, Лінча Р. Л., Пароліні C.;

3) зарубіжні науковці, які займаються тематикою управління закупівлями, як складової управління ланцюгом поставок: Х. Фірон, М. Ліндерс, Р. М. Мончка, А. Ван-Веле, М. Дей;

4) суттєвий внесок у розробку теорії та методології моделювання і логістичного планування внесли праці вітчизняних учених: Б. А. Анікіна, В.І. Бережного, Г. Л. Бродецкого, Є. В. Будриної, В. Д. Герами, А. Е. Горева, О. П. Долгова, В. В. Дібської, Є. І. Зайцева, В. К. Козлова, П. В. Куренкова, В. С. Лукінського, Л. Б. Миротина, О. Г. Некрасова, Ю. М. Неруша, А. В. Парфьонова, В. І. Сергєєва, О. Н. Стерлігової, С. А. Уварова, В. В. Щербакова та інших;

5) з поступовим зміщенням джерел конкурентних переваг з рівня окремого підприємства на рівень ланцюгів поставок проблема їхнього раціонального формування та ефективного забезпечення їхнього функціонування є щораз актуальнішою, що певним чином генерує потребу у відповідних фундаментальних дослідженнях. До найбільш вагомих наукових здобутків слід віднести праці вітчизняних вчених: Алькеми В. Г., Амоші О. І., Андрушківа Б. М., Анікіна Б. А., Герасимчук З. В., Ілляшенка С. М., Іщук С. О., Крикавського Є. В., Кузьміна О. Є., Ларіної Р. Р., Лукінського В. С., Мельник О. Г., Мізюка Б. М., Міротіна Л. Б., Окландера М. А., Перебийніса В. І., Перерви П. Г., Петровича Й. М., Поплавської Ж. В., Посилкіної О. В., Постана М. Я., Решетнікової І. Л., Ястремської О. М., та іноземних Абта Ш., Баллоу Р., Барді Е., Барсіка Р., Бауерсокса Д., Блайка П., Бозарта Ц., Гандфельда Р., Голембської Е., Гюнера Н. О., Дембіцької-Циран Е., Ерман Г., Зінемана Р., Клосса Д., Коула І., Ламберта Д., Ланглей Ц., Новіцької-Сковрон М., Пфоля Г. К., Рутковського К., Сток Д., Темпельмаєра Х., Хрістофера М., Цесельського М., в яких ґрунтовно досліджені питання взаємовідносин у ланцюгу поставок, інтеграції цілей його учасників, мотивації до інтегрованої співпраці, а також ключові ролі провідної ланки ланцюга поставок – виробника продукції;

6) проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій у матеріально-технічному постачанні розкривається в працях таких закордонних учених, як Венкатраман Н., Гунасекаран А., Гупта М., Давіла А., Кім К. К., Кнудсен Д., Крум С. Р., Мончка Р. М., Мун М. Д., Муффато М., Ніф Д., Палмер Р., Панайоту Н. А., Раджкумар Т. М., Флинн А., Хендфілд Р., Чаудари В., а також українських учених Гірної О. Б., Крикавського Є. В., Негрова, І. В., Окландера М. А., Чорнописької Н. В., Чухрай Н. І. та ін.;

7) концептуальні основи, етапи і тенденції розвитку бенчмаркінгу розглядають як зарубіжні Кристофер М., Грегорі Р. Райтер, так і вітчизняні вчені Арефьева Е. В, Багієв Г. Л. Більшість спеціалістів вважають, що бенчмаркінг означає переймання методів управління в успішних підприємств, деякі – що це ще один метод стратегічного планування, але планування не від досягнутого, а від показників конкурентів. Водночас зазначимо, що недостатньо теоретичних досліджень щодо розкриття сутності і можливостей використання методів бенчмаркінгу в інтегрованій системі сучасної логістики.

Об’єктом дослідження є управління ланцюгом поставок сировини і готової продукції на ТзОВ “Імперія жирів”.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аналізи складових та оцінки дієвості системи управління ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів”.

Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних основ управління ланцюгом поставок на підприємстві, аналіз складових та оцінка дієвості управління ланцюгом поставок на підприємстві.

Для реалізації мети дослідження необхідно виконати наступні завдання:

1) виділити сутність та основні характеристики складових ланцюгів поставок на підприємстві та чинники, що впливають на них;

2) проаналізувати методичні підходи до оцінки дієвості системи управління ланцюгами поставок на підприємстві;

3) здійснити аналіз основних показників діяльності ТзОВ “Імперія жирів”;

4) дослідити кожен з чинників, що впливає на формування ланцюгів поставок на підприємстві;

5) дати оцінку дієвості управління ланцюгами поставок, що здійснюється на підприємстві;

6) розробити пропозиції щодо вдосконалення управління ланцюгами поставок на ТзОВ “Імперія жирів”.

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові методи, які дозволяють системно вирішувати проблемні завдання з обраного напрямку дослідження: порівняльно-аналітичний, метод систематизації, класифікації та оцінки, системний метод. А також спеціальні методи: експертні оцінки; систематизація наукової літератури, тематичних статей – їх теоретичний та критичний аналіз.

Інформаційну базу дослідження склали матеріали і дані періодичного друку, монографічна і інша наукова література по темі курсової роботи, аналітичні дані, опубліковані в науковій літературі і періодичному друці, експертні оцінки українських і зарубіжних вчених, а також аналітичні і власні розрахункові матеріали. В тому числі, були використані наступні документи: форма №1 – баланс підприємства, форма №2 – звіт про фінансові результати, форма №3 – звіт про рух грошових коштів, форма №4 – звіт про власний капітал, форма №4 – примітки до річної фінансової звітності, звіт про виробництво промислової продукції, довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, штатний розпис, положення про відділ логістики, статут ТзОВ “Імперія жирів”, інструкція про організацію транспортування готової продукції, інструкція по дотриманню санітарно-гігієнічних правил при перевезенні та розвантаженні вхідної сировини; правила зберігання, складування та транспортування маргаринів, посадові інструкції: начальника відділу логістики, менеджера з логістики, завідувача складу тари і сировини, завідувача складу готової продукції, вантажників складу.

 

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 

Отже, під час виконання дослідження використовуючи матеріали і дані періодичного друку, монографічну та іншу наукову літературу, а також нормативні документи і фінансову звітність використавши їх був проведений детальний аналіз та оцінка дієвості системи управління ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів” за якими можна зробити такі висновки:

Від ефективного управління ланцюгом поставок на підприємстві залежить його: позитивна репутація серед постачальників сировини, дистриб’юторів, партнерів та покупців; збільшення прибутку, якість продукції, збільшення заробітної плати працівників, збільшення обсягів виробництва та продажу продукції, підвищення конкурентоспроможності вироблених товарів та інше.

Система управління ланцюгом поставок сировини та готової продукції є комплексним поняттям, яка включає в себе кілька етапів та велику кількість елементів, які необхідні для здійснення ефективної логістичної діяльності.

Поняття “управління ланцюгом постачання” досліджували багато українських і зарубіжних вчених і науковців, тому існує багато визначень та підходів до управління ланцюгами поставок на підприємстві.

На мою думку, найкраще привести таке визначення “управління ланцюгом поставок” оскільки воно є простим, доступним та зрозумілим – планування, створення та контроль за потоками інформації й матеріалів у ланцюгу постачання з метою задоволення потреб клієнтів з максимальною ефективністю.

Управління ланцюгом поставок на підприємстві складається з таких основних етапів: планування – проводиться аналіз споживчого ринку, відбувається планування запасів та необхідного обсягу виробництва, поставок сировини, матеріалів і готової продукції; закупівля – відбувається управління закупівлями відповідної сировини для запланованого обсягу випуску продукції, а також вибір та оцінка постачальників; виробництво – управління, а також безпосередній процес виробництва продукції на виробничих потужностях; доставка – управління замовленнями, складом і транспортуванням; повернення – визначення структурних елементів повернень товару і сировини під час етапів закупівлі, виробництва та доставки;

На сьогодні активно використовують концепцію “відповідального управління ланцюгами поставок” (ВУЛП), яка полягає у комплексному підході до управління, від якого знижується негативний вплив виробничого процесу на навколишнє середовище, дотримуються права та умови праці для персоналу, а також на збереження і підвищення якості продукції відповідно до міжнародних стандартів.

Для здійснення ефективного управління ланцюгом поставок на підприємстві повинно знаходитись відповідне організаційне забезпечення, а саме: офісна техніка (комп’ютери, сканери, принтери, факси, телефони); сучасне програмне забезпечення (використання комп’ютерних програм); інформація, яка використовується для введення в комп’ютерні програми для ефективного вирішення поставлених логістичних задач на підприємстві та використання моніторингу (регулярне спостереження, оцінка, прогноз стану ланцюга поставок і середовища, в якому він існує, а також збір, обробка інформації та підготовка рекомендацій для прийняття управлінських рішень та внесення необхідного коригування).

Управління ланцюгом поставок сировини та готової продукції на ТзОВ “Імперія жирів” займається відділ логістики координує свою діяльність з такими структурними підрозділами підприємства: служба якості, комерційна служба, виробнича служба, служба маркетингу, фінансова служба, господарська служба.

ТзОВ “Імперія жирів” співпрацює із 12 постачальниками сировини для виробництва та продажу маргаринової продукції, які постачають такі види сировини: олія соняшникова, гофротара, консерванти, скотч, плівка пакувальна, сіль, емульгатори, ароматизатори, тара, рослинні жири.

Підприємство на даний момент має 38 надійних дистриб’юторів, які знаходяться майже в кожній області України і є постійними та надійними партнерами.

Маргаринова продукція підприємства, випускається під власними торговими марками “Маселко” та “Лорен”.

На сьогодні асортимент продукції представлений 3 групами продуктів: 10 видів бутербродних маргаринів торгової марки “Маселко”, 10 видів професійних маргаринів торгової марки “Лорен” пропонуються підприємствам харчової промисловості для використання у виробництві кулінарних, кондитерських та хлібобулочних виробів; 3 види кулінарних маргаринів без торгової марки.

Підприємство першим із українських виробників маргарину розпочало виробництво та продаж рідкого маргарину. Маргарини торгової марки “Маселко” входять в трійку лідерів українського ринку і є брендом, а в частині регіонів упевнено утримують першість з продажів. Продукція бренду неодноразово удостоювалась найвищих нагород всеукраїнських і міжнародних конкурсів продуктів харчування. Останні два роки здійснюється експорт продукції в Молдову та Вірменію.

Оцінюючи дієвість системи управлінням ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів” по загальних логістичних витратах, об’єму оборотних активів, якості продукції та виробничій потужності можна сказати, що система управління ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів” є дієвою, але має своє переваги, недоліки та перспективи підвищення ефективності.

Основні недоліки у системі управління ланцюгами поставок: постійне зростання собівартості продукції, що пов’язане із зростанням цін на сировину, матеріали та електроенергію; періодичні простої у виробництві пов’язані з відсутністю замовлень від дистриб’юторів; необхідність постійного оновлення основних засобів для виробництва та ремонт власного автотранспорту, збільшення боргових зобов’язань від клієнтів підприємства у формі векселів.

Основні переваги у системі управління ланцюгом поставок: постійна модернізація та оновлення основних засобів, постійне покращення якості продукції – продукція є брендом на території України, постійне зростання обсягів замовлення і відповідно обсягів виробництва та продажів, здійснення експорту продукції у Молдову та Вірменію, ефективне використання виробничих запасів, поступове збільшення асортименту продукції, підприємство перше в Україні розпочало виробляти рідкий маргарин, високоякісна сировина, висококваліфікований персонал, постійне збільшення та накопичення вільних грошових коштів, що залежить від зростання прибутку підприємства.

Проаналізувавши основні проблеми в управлінні ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів” доцільно запропонувати такі пропозиції для його вдосконалення:

1) пошук нових дистриб’юторів та розширення зовнішньоекономічної діяльності;

2) постійне збільшення виробничої потужності шляхом: закупівлі нового обладнання, розширенням виробничої площі цеху, економії електроенергії використовуючі сучасні електростанції та технології;

3) впровадження сучасних комп’ютерних програм для ефективнішого управління ланцюгами поставок на всіх його етапах;

4) закупівля нових автотранспортних засобів, які дозволять швидко доступно, без виникнення проблем здійснювати доставку продукції покупцям;

5) залучення кредитів банку, інвестицій від українських та іноземних компаній для розширення можливостей діяльності підприємства.

 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасний стан світової економіки характеризується глобалізацією та інформатизацією. Глобалізація економіки спонукає до інтеграції зусиль, засобів та вмінь суб’єктів господарювання задля отримання конкурентоспроможного потенціалу зокрема на засадах логістичної концепції у формі ланцюга поставок. Інтеграція суб’єктів господарювання на договірних засадах у ланцюгу поставок промислової продукції потребує створення систем управління, функціонування яких залежить від інформаційного забезпечення. Саме завдяки розвитку інформаційних систем, що проявилося у появі тенденцій інформатизації, стало поширеним ефективне управління інтегрованими структурами, побудованими на договірних засадах.

Сформовані ланцюги поставок промислової продукції, набуваючи окремих властивостей системного характеру, як, наприклад, раціональніше управління запасами, вищий рівень прогнозованої поведінки контрагентів, нижчий рівень цільових конфліктів, передусім витратних, краща мобілізація щодо стратегічного розвитку, водночас наражаються на виникнення некорисних характеристик щодо обмеження свободи дій у сенсі підпорядкування цілям ланцюга поставок, настання відповідальності в ланцюгу поставок тощо. Частка некорисних властивостей інтегрованих структур істотно залежить від потенціалу систем, які забезпечують функціонування ланцюга поставок, передусім від рівня інтеграції функціональних підсистем учасників ланцюга поставок. Інфраструктурне забезпечення стає інтегрованим і в ньому центральними є матеріальні потоки, інформаційне забезпечення, де функціонують інформаційні потоки, та управлінський потік в якому реалізуються управлінські рішення.

За останнє десятиліття в Україні активно впроваджують технологію в бізнесі, яка по суті являється розвитком концепції інтегрованої логістики – “управління ланцюгами поставок”. За кордоном концепцію і технологію управління ланцюгами поставок успішно використовують як великі транснаціональні корпорації, так і середні та дуже малі підприємства, що сприяє лише підвищенню конкуренції. І тому на перше місце виходить необхідність задавати більш високий рівень обслуговування та надійність ніж у конкурентів. Але для отримання прибутку витрати підприємства повинні залишатися майже незмінними. Саме при цьому чи не вирішальне значення отримує система моніторингу, яка дозволяє достовірно відслідковувати параметри інтегрованого логістичного процесу в ланцюгах поставок продукції підприємств промисловості та торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління ланцюгом поставок на підприємстві досліджувались в працях багатьох українських та зарубіжних вчених. Окремі аспекти цієї тематики висвітлені в роботах вітчизняних дослідників та зарубіжних вчених:

1) про актуальність формування ефективних ланцюгів поставок, які б якнайкраще реалізовували задоволення потреб споживача, свідчать праці як українських, так і зарубіжних авторів таких як Крикавський Є., Н. С. Меджибовська, Крістофер М., Чухрай Н., Гірна О., Шевців Л. Ю., M. Л. Фішер, Д. Сімхі-Леві, П. Kамінскі;

2) проблеми визначення критеріїв оцінки ефективності логістичної діяльності комерційних структур завжди привертали увагу багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, а саме М. Крістофера, Д. М. Ламберта, Н. К. Мойсеєвої, Ніколаєвої А. М., Роднікова О.Н., С. В. Саркісова, Д. Р. Стока, А. Харрісона, Р. В. Хоука, Чухрай Н. І., Барді E., Койла Дж., Кросса K. Ф, Лінча Р. Л., Пароліні C.;

3) зарубіжні науковці, які займаються тематикою управління закупівлями, як складової управління ланцюгом поставок: Х. Фірон, М. Ліндерс, Р. М. Мончка, А. Ван-Веле, М. Дей;

4) суттєвий внесок у розробку теорії та методології моделювання і логістичного планування внесли праці вітчизняних учених: Б. А. Анікіна, В.І. Бережного, Г. Л. Бродецкого, Є. В. Будриної, В. Д. Герами, А. Е. Горева, О. П. Долгова, В. В. Дібської, Є. І. Зайцева, В. К. Козлова, П. В. Куренкова, В. С. Лукінського, Л. Б. Миротина, О. Г. Некрасова, Ю. М. Неруша, А. В. Парфьонова, В. І. Сергєєва, О. Н. Стерлігової, С. А. Уварова, В. В. Щербакова та інших;

5) з поступовим зміщенням джерел конкурентних переваг з рівня окремого підприємства на рівень ланцюгів поставок проблема їхнього раціонального формування та ефективного забезпечення їхнього функціонування є щораз актуальнішою, що певним чином генерує потребу у відповідних фундаментальних дослідженнях. До найбільш вагомих наукових здобутків слід віднести праці вітчизняних вчених: Алькеми В. Г., Амоші О. І., Андрушківа Б. М., Анікіна Б. А., Герасимчук З. В., Ілляшенка С. М., Іщук С. О., Крикавського Є. В., Кузьміна О. Є., Ларіної Р. Р., Лукінського В. С., Мельник О. Г., Мізюка Б. М., Міротіна Л. Б., Окландера М. А., Перебийніса В. І., Перерви П. Г., Петровича Й. М., Поплавської Ж. В., Посилкіної О. В., Постана М. Я., Решетнікової І. Л., Ястремської О. М., та іноземних Абта Ш., Баллоу Р., Барді Е., Барсіка Р., Бауерсокса Д., Блайка П., Бозарта Ц., Гандфельда Р., Голембської Е., Гюнера Н. О., Дембіцької-Циран Е., Ерман Г., Зінемана Р., Клосса Д., Коула І., Ламберта Д., Ланглей Ц., Новіцької-Сковрон М., Пфоля Г. К., Рутковського К., Сток Д., Темпельмаєра Х., Хрістофера М., Цесельського М., в яких ґрунтовно досліджені питання взаємовідносин у ланцюгу поставок, інтеграції цілей його учасників, мотивації до інтегрованої співпраці, а також ключові ролі провідної ланки ланцюга поставок – виробника продукції;

6) проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій у матеріально-технічному постачанні розкривається в працях таких закордонних учених, як Венкатраман Н., Гунасекаран А., Гупта М., Давіла А., Кім К. К., Кнудсен Д., Крум С. Р., Мончка Р. М., Мун М. Д., Муффато М., Ніф Д., Палмер Р., Панайоту Н. А., Раджкумар Т. М., Флинн А., Хендфілд Р., Чаудари В., а також українських учених Гірної О. Б., Крикавського Є. В., Негрова, І. В., Окландера М. А., Чорнописької Н. В., Чухрай Н. І. та ін.;

7) концептуальні основи, етапи і тенденції розвитку бенчмаркінгу розглядають як зарубіжні Кристофер М., Грегорі Р. Райтер, так і вітчизняні вчені Арефьева Е. В, Багієв Г. Л. Більшість спеціалістів вважають, що бенчмаркінг означає переймання методів управління в успішних підприємств, деякі – що це ще один метод стратегічного планування, але планування не від досягнутого, а від показників конкурентів. Водночас зазначимо, що недостатньо теоретичних досліджень щодо розкриття сутності і можливостей використання методів бенчмаркінгу в інтегрованій системі сучасної логістики.

Об’єктом дослідження є управління ланцюгом поставок сировини і готової продукції на ТзОВ “Імперія жирів”.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аналізи складових та оцінки дієвості системи управління ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів”.

Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних основ управління ланцюгом поставок на підприємстві, аналіз складових та оцінка дієвості управління ланцюгом поставок на підприємстві.

Для реалізації мети дослідження необхідно виконати наступні завдання:

1) виділити сутність та основні характеристики складових ланцюгів поставок на підприємстві та чинники, що впливають на них;

2) проаналізувати методичні підходи до оцінки дієвості системи управління ланцюгами поставок на підприємстві;

3) здійснити аналіз основних показників діяльності ТзОВ “Імперія жирів”;

4) дослідити кожен з чинників, що впливає на формування ланцюгів поставок на підприємстві;

5) дати оцінку дієвості управління ланцюгами поставок, що здійснюється на підприємстві;

6) розробити пропозиції щодо вдосконалення управління ланцюгами поставок на ТзОВ “Імперія жирів”.

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові методи, які дозволяють системно вирішувати проблемні завдання з обраного напрямку дослідження: порівняльно-аналітичний, метод систематизації, класифікації та оцінки, системний метод. А також спеціальні методи: експертні оцінки; систематизація наукової літератури, тематичних статей – їх теоретичний та критичний аналіз.

Інформаційну базу дослідження склали матеріали і дані періодичного друку, монографічна і інша наукова література по темі курсової роботи, аналітичні дані, опубліковані в науковій літературі і періодичному друці, експертні оцінки українських і зарубіжних вчених, а також аналітичні і власні розрахункові матеріали. В тому числі, були використані наступні документи: форма №1 – баланс підприємства, форма №2 – звіт про фінансові результати, форма №3 – звіт про рух грошових коштів, форма №4 – звіт про власний капітал, форма №4 – примітки до річної фінансової звітності, звіт про виробництво промислової продукції, довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, штатний розпис, положення про відділ логістики, статут ТзОВ “Імперія жирів”, інструкція про організацію транспортування готової продукції, інструкція по дотриманню санітарно-гігієнічних правил при перевезенні та розвантаженні вхідної сировини; правила зберігання, складування та транспортування маргаринів, посадові інструкції: начальника відділу логістики, менеджера з логістики, завідувача складу тари і сировини, завідувача складу готової продукції, вантажників складу.

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАВОК СИРОВИНИ ТА ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 538; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 162.158.78.204 (0.049 с.)