Організаційне забезпечення системи управління ланцюгом поставок на підприємстві 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організаційне забезпечення системи управління ланцюгом поставок на підприємствіОрганізаційним забезпеченням системи управління ланцюгом поставок на сучасних підприємствах є інформаційні системи, які включають в себе:

1) комп’ютери, сканери, принтери, факси, телефони та іншу офісну техніку;

2) сучасне програмне забезпечення;

3) інформація, яка використовується для введення в комп’ютерні програми для ефективного вирішення поставлених логістичних задач на підприємстві.

Ефективне управління ланцюгами поставок можливе тільки з використанням сучасних інформаційних систем і технологій. Концепція моніторингу є найбільш прийнятною для використання усіх можливостей сучасних інформаційних технологій, які впливають на ефективне управління ланцюгом поставок [11, 272].

За останнє десятиліття в Україні активно впроваджують технологію в бізнесі, яке по суті є розвитком концепції інтегрованої логістики – “управління ланцюгами поставок”. За кордоном концепцію і технологію управління ланцюгами поставок успішно використовують як великі транснаціональні корпорації, так і середні та дуже малі підприємства, що звісно сприяє лише підвищенню конкуренції. І тому на перше місце виходить необхідність задавати більш високий рівень обслуговування та надійність ніж у конкурентів. Але для отримання прибутку витрати підприємства повинні залишатися майже незмінними. Саме при цьому чи не вирішальне значення отримує система моніторингу, яка дозволяє достовірно відслідковувати параметри інтегрованого логістичного процесу в ланцюгах поставок продукції підприємств промисловості та торгівлі, тому проблеми і завдання впровадження логістичного моніторингу є не тільки актуальною, але і нагальною справою [19, 445].

Різноманітні інформаційні потоки, що циркулюють у ланцюзі поставок логістичної системи, утворюють логістичну інформаційну систему, яка може бути визначена як інтерактивна структура, що складається з персоналу, обладнання та процедур (технологій), об'єднаних інформацією, яка використовується логістичним менеджментом для планування, регулювання, контролю, моніторингу та аналізу функціонування логістичної системи. Моніторинг ланцюга поставок – це регулярне спостереження, оцінка, прогноз стану ланцюга поставок і середовища, в якому він існує, а також збір, обробка інформації та підготовка рекомендацій для прийняття управлінських рішень та внесення необхідних коректив. Моніторинг буде забезпечувати управління своєчасною та якісною інформацією, буде зіставляти наявні показники діяльності з бажаним результатом.

Логістична система моніторингу ланцюгів поставок – це підсистема мікрологістичної або макрологістичної інформаційної системи, призначена для достовірного відстеження в масштабі реального часу параметрів логістичного процесу, а також фізичного супроводу матеріальних і транспортних потоків у ланцюзі поставок.

Системний підхід проявляється в ідеології аналізу і синтезу логістичної системи з системою моніторингу.

Основними перевагами введення системи моніторингу інтегрованого ланцюга поставок є:

1) швидкість, прозорість, ефективність і спільна робота забезпечують високу продуктивність ланцюга поставок;

2) покращення взаємозв'язків ланцюга постачань;

3) покращення обслуговування клієнтів з можливістю швидко отримувати якісну інформацію про наявність товару, замовлення і статус виконання;

4) поліпшення показників роботи з клієнтами;

5) збільшення продуктивності, ефективності та пропускної здатності;

6) превентивне реагування на виняткові ситуації, до того, як вони переросли в проблему;

7) мінімізація часу, витраченого на ручний моніторинг ключових подій, які вимагають втручання або забезпечують важливою інформацією;

8) зменшення часу прийняття рішень для задач шляхом рекомендації рішень у відповідь на події;

9) зменшення часу бездіяльності і збитків від нього;

10) можливість постійного поліпшення роботи і зниження витрат.

Основні принципи формування системи моніторингу ланцюга поставок базуються, перш за все, на загальній методології синтезу логістичної системи, і вимоги до інформаційно-комп'ютерних систем і технологій:

1) використання концепції інтегрованої логістики;

Сутність концепції інтегрованої логістики укладається у розгляді логістики як якогось інструменту управління, інтегрованого матеріальним потоком для досягнення цілей мікрологістичної або макрологістичної системи. Дана концепція відображає сучасну парадигму управління ланцюгом поставок, де окремі фірми, організації, системи, що утворюють ланцюги поставок, розглядаються як деякі центри логістичної діяльності, прямо або побічно пов'язані в єдиному інтегральному процесі управління матеріальними та інформаційними потоками для найбільш повного і якісного задоволення споживачів.

2) забезпечення єдиного інформаційного простору;

Необхідно забезпечити єдиний інформаційний простір для всіх учасників ланцюга поставок: постачальників, виробників, логістичних посередників і покупців. Цей простір має базуватися на корпоративних або глобальних телекомунікаційних мережах (наприклад, Інтернет) і забезпечувати можливість інформаційного обміну ланок ланцюга поставок та отримання достовірної інформації про хід логістичного процесу.

3) моніторинг в реальному масштабі часу;

Сучасні інформаційні технології відкрили епоху конкуренції в режимі реального часу, створили можливість підвищення оперативності і точності виконання логістичних операцій і функцій у ланцюзі поставок. Менеджери з логістики можуть тепер одержувати більш точну та оперативну інформацію про продаж, а значить, приймати адекватні рішення з управління логістичними функціями. Більш своєчасна і повна інформація дає перевагу, яка зменшує традиційну залежність при прийнятті логістичних рішень від прогнозів, а також від необхідності підтримувати в ланцюзі поставок значні страхові запаси. Система моніторингу ланцюга поставок в реальному масштабі часу дозволяє прискорити виконання логістичних операцій, зменшити відповідну потребу у фінансових ресурсах або відкласти їх виконання до останнього моменту (отримання замовлення).

4) єдина система електронного документообігу;

Для підвищення ефективності та результативності система моніторингу повинна бути забезпечена єдиною системо документообігу для всіх учасників ланцюга поставок.

5) використання сучасної техніки, інформаційних технологій і програмного забезпечення.

При побудові системи моніторингу ланцюга поставок повинні бути використані сучасні підходи щодо застосування графіки, баз даних, CASE-технологій для їх розвитку, архітектури обчислювальних систем (наприклад, типу “клієнт-сервер”) і реалізації їх як відкритих систем, CALS-технології в розрізі інформаційного моніторингу життєвого циклу товару, а також сучасна комп'ютерна, телекомунікаційна техніка та програмне забезпечення.

6) повнота, гнучкість і придатність інформації для користувачів;

Логістична система моніторингу ланцюга поставок повинна забезпечувати користувачів необхідною, повною і достовірною інформацією для прийняття рішень. Наприклад, інформація про статус запасів або замовлень споживачів часто потребує попередньої обробки і зазвичай розміщується не там, де менеджер з логістики приймає рішення. Тому система моніторингу повинна представляти інформацію в тому місці, в тому вигляді і заданої місткості, яка вимагається при виконанні відповідних логістичних функцій та операцій у ланцюга поставок. Інформація, що циркулює у ланцюзі поставок, повинна бути пристосована для конкретних користувачів і мати якнайбільш зручний для них вигляд. Це стосується як персоналу фірми так і трьох сторін в ланцюзі поставок. Паперовий і електронний документообіг, проміжні та вихідні форми, звіти, довідки та інші документи повинні бути максимально пристосовані до вимог всіх учасників ланцюга поставок і адаптовані до можливого інтерфейсу програми.

7) точність, своєчасність і орієнтованість;

Точність вихідної інформації має велике значення для прийняття правильних рішень при управлінні ланцюгом поставок. Наприклад, інформація про рівні запасів у дистрибутивній мережі сучасних логістичних систем допускає не більше 1% помилок або невизначеності для прийняття ефективних рішень у фізичному розподілі, створення запасів і задоволенні споживачів. Велике значення має точність і достовірність вихідних даних для прогнозування попиту, планування потреби в продукції і т.д. Достовірна інформація повинна надходити в систему управління ланцюгом поставок вчасно, як цього вимагають логістичні технології. Своєчасність інформації важлива практично для прийняття більшості логістичних рішень. Крім того, багато завдань транспортування, вантажопереробки, управління замовленнями та запасами в ланцюзі поставок зараз вирішуються в режимі “on-line”. Цього ж вимагають і багато чисельні завдання логістичного моніторингу. Вимога своєчасності надходження і обробки інформації реалізується сучасними логістичними технологіями сканування, супутникової навігації, штрихового кодування, впровадження стандартів EDI / EDIFACT.

8) відповідний формат даних;

Формати даних та повідомлень, що застосовуються в комп'ютерних і телекомунікаційних мережах системи моніторингу ланцюга поставок, повинні максимально ефективно використовувати продуктивність телекомунікаційного обладнання та комп'ютерної техніки. Види і форми документів, розташування реквізитів на паперових документах, розмірність даних та інші параметри повинні полегшувати машинну обробку інформації. Також постійно необхідна інформаційна сумісність комп'ютерних і телекомунікаційних систем всіх користувачів за форматами даних в системі моніторингу ланцюга поставок.

9) стійкість і захист інформації [37].

Логістична система моніторингу ланцюга поставок повинна стійко працювати при допустимих відхиленнях технічних параметрів, а також володіти заданим рівнем захищеності від перешкод. У системі повинні бути передбачені доступні засоби захисту інформації від спотворення і несанкціонованого доступу. Засади формування, зберігання та передачі інформації її споживачам при управлінні ланцюгом поставок повинні забезпечувати доставку потрібної інформації в потрібному обсязі, в потрібне місце і в потрібний час.

Застосування сучасних інформаційних технологій являється найважливішою умовою реалізації викладених вище принципів побудови інформаційної системи моніторингу ланцюга поставок. Це перш за все:

1) мережеві технології, які використовуються при побудові і використанні локальних і глобальних інформаційних мереж передачі даних;

2) технології, використовувані при створенні баз даних та довідкові матеріалів, організація обробки даних, забезпечення санкціонованого доступу та захисту даних;

3) геоінформаційні технології, що поєднують в собі можливості електронної картографії і баз даних (використовуються для автоматичного вибору оптимальних маршрутів доставки вантажів і вирішення різноманітних транспортних завдань);

4) GPS-технології застосовуються, як правило, в сукупності із супутниковим зв'язком для забезпечення централізованого контролю в реальному часу за місцем розташуванням та станом транспортних засобів та вантажів, для оперативного управління парком транспортних засобів;

5) транспортно-складські технології, що використовують засоби автоматичної ідентифікації вантажів, тари, транспортних засобів.

Мережеві технології в системі моніторингу ланцюга поставок можуть бути використані:

1) при створенні локальних мереж підприємств, що забезпечують єдиний інформаційний простір для служб відділів логістики партнерів у логістичній системи, розташованих на одній території;

2) організації корпоративних і глобальних інформаційних мереж, що забезпечують єдиний інформаційний простір для віддалених служб та філій корпорації, а також для різних підприємств і організацій, які взаємодіють у складі ланцюга поставок з доставки вантажів.

Раціонально побудована інформаційна логістична система моніторингу ланцюга поставок повинна забезпечувати ефективний супровід руху товару в реальному масштабі часу і високу якість споживчого сервісу. Реалізація цієї мети вимагає системного підходу.

Основними завданнями системи моніторингу ланцюга поставок є:

1) безперервний інформаційний моніторинг показників стратегічного, тактичного та оперативного логістичного плану;

2) надання персоналу логістичної системи достовірної та оперативної інформації про хід логістичного процесу в ланцюзі поставок в реальному часі;

3) широке впровадження електронного документообігу при організації інформаційного обміну в ланцюзі поставок;

4) забезпечення електронного контролю за доставкою вантажів (рухом вантажів) і полегшення виконання митних процедур при експортно-імпортних операціях;

5) забезпечення стеження за транспортними засобами і вантажем за допомогою супутникових систем зв'язку та навігації (GPS);

6) інформаційно-аналітична підтримка сучасних технологій при транспортуванні вантажів у ланцюзі поставок: мультимодальних, змішаних, комбінованих, термінальних;

7) використання систем автоматичної ідентифікації великих або укрупнених вантажних одиниць і транспортної тари при управлінні ланцюгом поставок;

8) формування електронних повідомлень про підхід вантажу для попереднього узгодження графіка перевалки вантажу і свідоцтво про доставку товарів перевізнику, експедитору, митниці;

9) доступ партнерів ланцюга поставок до телекомунікаційних засобів з виходом в українські та зарубіжні мережі.

Перераховані завдання системи моніторингу ланцюга поставок є не повним списком всіх можливих завдань. Адже для кожного підприємства будується своя індивідуальна система моніторингу ланцюга поставок на основних засадах. Така індивідуальна система моніторингу повинна включати основні завдання, які подані вище, проте додаються ще нові задачі та функції для виконання, – все це залежить від специфіки діяльності підприємства та структури побудови всіх систем даного підприємства [33, 2-7].

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 338; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.160.97 (0.009 с.)