Мета фінансового аналізу полягає уМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета фінансового аналізу полягає у1. забезпеченні ефективного управління фінансово-господарськими процесами на основі дослідження стану і динаміки об'єктів аналізу;

2. аналіз схеми товароруху;

3. визначенні власного оборотного капіталу підприємства та ефективності його використання;

4. виявлення невикористаних резервів і розробка шляхів поліпшення діяльності підприємства.

2. Що з нижче переліченого не є завданням фінансового аналізу:

1. об'єктивна оцінка етапу та динаміки ліквідності та платоспроможності підприємства;

2. аналіз схеми товароруху;

3. виявлення невикористаних резервів і розробка шляхів поліпшення діяльності підприємства;

4. виявлення методів отримання прибутку підприємства.

3. Основою для проведення фінансового аналізу с:

1. планові, нормативні показники, фінансовий план, бізнес-план підприємства, дані фінансової звітності; дані статистичної звітності;

2. дані аудиторського висновку;

3. відомості про стан ринкової кон'юнктури

4. всі відповіді вірні.

4. Звіт, який відображає надходження і видатки грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді має назву;

1. звіт про фінансові результати 2.звіт про рух грошових коштів

3..виписки з банку 4.рахунок фактура

5. Фондовіддача основних засобів - це:

1. відношення суми чистого прибутку до середньорічної вартості основних засобів;

2. відношення вартості основних засобів до обсягу реалізації продукції;

3. відношення вартості основних засобів до вартості оборотних активів;

4. відношення виручки від реалізації до середньої вартості основних засобів основного виду діяльності.

6. Щоб отримати порівняльний аналітичний баланс, необхідно вихідний баланс підприємства доповнити показниками:

1. структури;

2. абсолютної та структурної динаміки активів та джерел їх формування за звітний період;

3. перший та другий варіанти;

4. немає правильної відповіді.

7. На основі якої форми звітності проводять аналіз майна підприємства:

1. балансу 2.звіту про фінансові результати

3.звіту про власний капітал 4.первинних документів

8. Що з нижче перерахованого не є завданням аналізу основних засобів:

1. аналіз джерел формування активів підприємства;

2. оцінка стану, руху та структури основних засобів;

3. вплив ефективності використання основних засобів на показники фінансово - господарської діяльності підприємства;

4. всі відповіді вірні.

9. Які джерела формування оборотних активів можна віднести до власних і прирівняних до них:

1. резервний капітал 2.поточна заборгованість;

3.витрати майбутніх періодів 3.власний капітал та довгострокові зобов'язання.

10. Показник, що комплексно характеризує ефективність використання оборотних активів називається:

1. коефіцієнтом оборотності 2.коефіцієнтом рентабельності

3.інтегральним показником 4.коефіцієнт зносу

11. Залежно від напрямку діяльності виділяють:

1. вихідний грошовий потік, сальдовий (результативний) грошовий потік, вхідний грошовий потік;

2. чистий і валовий грошовий потоки;

3. фінансовий та чистий грошовий потік;

4. грошовий потік від операційної діяльності, грошовий потік від інвестиційної діяльності, грошовий потік від фінансової діяльності.

12.Прискорення залучення грошових коштів призведе до:

1. оптимізації дефіцитного грошового потоку 2.зменшення чистого грошового потоку

3.зменшення собівартості продукції 4.наявності збільшення вартості основних засобів

13. Найбільш ліквідними визнаються:

1. дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) 2.грошові кошти

3.кредиторська заборгованість 4.доходи майбутніх періодів

14. Підприємство вважається неплатоспроможним:

1. якщо наявних активів у ліквідній формі недостатньо для задоволення у встановлений строк вимог, які пред'явлені до підприємства кредиторами;

2. якщо коефіцієнт абсолютної ліквідності є меншим за 0,2;

3. якщо коефіцієнт загальної ліквідності є більшим за 1;

4. всі відповіді вірні.

15. Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як:

1. відношення оборотних активів до позикового капіталу;

2. відношення оборотних активів до поточних зобов'язань;

3. відношення оборотних активів до виручки від реалізації;

4. немає правильної відповіді.

16. Який показник характеризує ступінь забезпечення запасів джерелами їх формування:

1. оборотність запасів 2.наявність власного оборотного капіталу

3.коефіцієнт автономії 4.немає правильної відповіді

17. Частку власного капіталу, що знаходиться в обороті показує:

1. коефіцієнт автономії 2.коефіцієнт покриття 3.коефіцієнт зносу 4.коефіцієнт мобільності

18. Ефективність використання капіталу характеризують показники:

1. рентабельності капіталу 2.оборотності капіталу

3.руху робочої сили 4.руху основних засобів

19. Який показник характеризує ефективність капіталовкладень:

1. термін введення об'єкта в експлуатацію 2.чисельність працівників

3.термін оборотності 4.термін окупності об'єкта

20. Коефіцієнт завантаження економічного потенціалу розраховується як:

1. відношення виручки від реалізації до вартості активів підприємства;

2. відношення виручки від реалізації до середніх залишків основних засобів;

3. відношення вартості активів до виручки від реалізації;

4. відношення чистого прибутку до собівартості продукції.

21. Рентабельність - це:

1. відносний показник ефективності діяльності підприємства;

2. сума отриманого підприємством прибутку;

3. показник фінансового аналізу;

4. всі відповіді вірні.

22. Порівняння показників прибутку звітного періоду з показниками попереднього періоду проводиться за допомогою:

1. горизонтального аналізу 2.вертикального аналізу

3.порівняльного аналізу 4всі відповіді вірні.

23. Як вплине зростання частки позикового капіталу на рентабельність активів:

1. не вплине 2.позитивно 3.негативно 4.немає правильної відповіді

24. Що з нижче переліченого не є фінансовою звітністю:

1. бухгалтерський баланс 2.звіт з праці

3.бізнес-план 4.звіт про фінансові результати

25. Перший етап фінансового аналізу - це:

1. перевірка якості та достовірності вихідної бухгалтерської та фінансової інформації;

2. загальне ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства;

3. аналіз майна та джерел його формування;

4. проведення аналізу прибутковості підприємства.

26. Предметом фінансового аналізу є:

1. фінансові ресурси та їх кругообіг у процесі фінансово-господарської діяльності;

2. фактори, що обумовлюють діяльність підприємства

3. господарські процеси;

4. всі відповіді вірні.

27. Визначення співвідношення різних абсолютних показників фінансової діяльності підприємства між собою це:

1. вертикальний аналіз 2.горизонтальний аналіз

3.аналіз ліквідності балансу 4.аналіз фінансових коефіцієнтів

28. Звіт про доходи і витрати, фінансові результати діяльності підприємства має назву:

1. звіт про фінансові результати 2.звіт про рух грошових коштів

3.звіт про витрати виробництва 4.звіт про доходи підприємства

29. Структура майна - це:

1. співвідношення між елементами майна та елементами, що формують його капітал і валютою балансу;

2. пропорція між власним і позиковим капіталом;

3. співвідношення між майном і джерелами його фінансування;

4. всі відповіді вірні.

30. Який коефіцієнт не відносяться до показників платоспроможності:

1. коефіцієнт абсолютної ліквідності 2.коефіцієнт фінансової залежності

3.коефіцієнт поточної ліквідності 4.коефіцієнт плинності

31. Оборотні активи підприємства не включають:

1. вартість запасів 2.дебіторську заборгованість товарного характеру терміном до 6місяців

3.грошові кошти 4.довгострокову дебіторську заборгованість

32. Амортизація- це:

1. систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання і експлуатації;

2. сума нарахованого зносу;

3. частина вартості необоротних активів;

4. всі відповіді вірні.

33. Фондоозброєність - це:

1. відношення суми чистого прибутку до середньорічної вартості основних засобів;

2. відношення середньорічної вартості основних засобів до середньооблікової чисельності працюючих

3. відношення вартості основних засобів до обсягу реалізації продукції;

4. співвідношення між майном і джерелами його фінансування.

34. Як розраховується коефіцієнт вибуття основних засобів:

1. відношенням суми основних засобів, що вибули до загальної вартості основних засобів на кінець року;

2. відношенням суми основних засобів, що вибули до загальної вартості основних засобів на початок року;

3. відношенням суми основних засобів, що вибули протягом року до загальної вартості основних засобів;

4. немає правильної відповіді.

35. За якою ознакою поділяють оборотні активи на високоліквідні, середньо ліквідні та низько ліквідні:

1. швидкість витрачання коштів 2.швидкість перетворення у грошові кошти

3.швидкість обертання 4.за бажанням головного бухгалтера

36. Грошовий потік з рівномірними часовими інтервалами в межах періоду, що аналізується має назву:

1. регулярний грошовий потік 2.дискретний грошовий потік

3.фінансовий грошовий потік 4.операційний грошовий потік.

37. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку - це:

1. різниця між позитивним і негативним грошовими потоками;

2. відношення чистого грошового потоку до валового грошового потоку;

3. відношення чистого грошового потоку до негативного грошового потоку;

4. немає правильної відповіді.

38. Аналіз ліквідності балансу це:

1. порівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності та розташованих у порядку зменшення ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення та розміщеними в порядку зростання термінів;

2. порівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення;

3. порівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності та розташованих в порядку збільшення ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення та розміщеними в порядку зменшення термінів.

4. немає правильної відповіді.

39. Який показник розраховується під час аналізу можливості банкрутства підприємства, якщо структура балансу незадовільна:

1. коефіцієнт відновлення платоспроможності 2.коефіцієнт ліквідності

3.коефіцієнт платоспроможності 4.немає правильної відповіді

40. Основна мета проведення діагностики ймовірності банкрутства:

1. застосування санаційних заходів 2.оголошення банкрутом

3.розрахунок показників ймовірності банкрутства 4.немає правильної відповіді

41. Коефіцієнт співвідношення позикового та власного капіталу визначається як:

1. відношення позикового капіталу до власного капіталу;

2. відношення власного капіталу до позикового капіталу;

3. відношення власного оборотного капіталу до позикового капіталу;

4. немає правильної відповіді.

42. Структура капіталу - це:

1. комбінація боргу та власного капіталу;

2. сукупність засобів, що формують активи підприємства;

3. сукупність джерел формування оборотних активів;

4. відношення власного оборотного капіталу до позикового капіталу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 294; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.007 с.)