Що характеризує рентабельність?
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що характеризує рентабельність?1. відносний показник ефективності діяльності підприємства;

2. сума отриманого підприємством прибутку;

3. показник фінансового аналізу;

4. всі відповіді вірні.

22. Порівняння показників прибутку звітного періоду з показниками попереднього періоду проводиться за допомогою:

1. горизонтального аналізу; 2.вертикального аналізу;

3.порівняльного аналізу; 4.всі відповіді вірні.

23. Як вплине зростання частки позикового капіталу на рентабельність активів:

1. не вплине; 2.позитивно; 3.негативно. 4.немає правильної відповіді.

24. Що з нижче переліченого не є фінансовою звітністю:

1. бухгалтерський баланс; 2.звіт з праці; 3.бізнес-план; 4.звіт про фінансові результати.

25. Перший етап фінансового аналізу - це:

1. проведення аналізу прибутковості підприємства.

2. перевірка якості та достовірності вихідної бухгалтерської та фінансової інформації;

3. загальне ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства;

4. аналіз майна та джерел його формування;

26. Предмет фінансового аналізу це:

1. фінансові ресурси та їх кругообіг у процесі фінансово-господарської діяльності;

2. фактори, що обумовлюють діяльність підприємства

3. господарські процеси;

4. всі відповіді вірні.

27. Визначення співвідношення різних абсолютних показників фінансової діяльності підприємства між собою це:

1. вертикальний аналіз; 2.горизонтальний аналіз;

3.аналіз ліквідності балансу; 4.аналіз фінансових коефіцієнтів.

28. Звіт про доходи і витрати, фінансові результати діяльності підприємства має назву:

1. звіт про фінансові результати 2.звіт про рух грошових коштів

3.звіт про витрати виробництва 4.звіт про доходи підприємства

29. Структура майна - це:

1. співвідношення між елементами майна та елементами, що формують його капітал і валютою балансу;

2. пропорція між власним і позиковим капіталом;

3. співвідношення між майном і джерелами його фінансування;

4. всі відповіді вірні.

30. Який коефіцієнт не відносяться до показників платоспроможності:

1. коефіцієнт абсолютної ліквідності 2. коефіцієнт фінансової залежності

3. коефіцієнт поточної ліквідності 4.коефіцієнт плинності

31. Оборотні активи підприємства не включають:

1. вартість запасів 2.дебіторську заборгованість товарного характеру терміном до 6місяців

3. грошові кошти 4. довгострокову дебіторську заборгованість

32. Амортизація- це:

1. систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання і експлуатації;

2. сума нарахованого зносу;

3. частина вартості необоротних активів;

4. всі відповіді вірні.

33. Фондоозброєність - це:

1. відношення суми чистого прибутку до середньорічної вартості основних засобів;

2. відношення середньорічної вартості основних засобів до середньооблікової чисельності працюючих

3. відношення вартості основних засобів до обсягу реалізації продукції;

4. співвідношення між майном і джерелами його фінансування.

34. Як розраховується коефіцієнт вибуття основних засобів:

1. відношенням суми основних засобів, що вибули до загальної вартості основних засобів на кінець року;

2. відношенням суми основних засобів, що вибули до загальної вартості основних засобів на початок року;

3. відношенням суми основних засобів, що вибули протягом року до загальної вартості основних засобів;

4. немає правильної відповіді.

35. За якою ознакою поділяють оборотні активи на високоліквідні, середньо ліквідні та низько ліквідні:

1. швидкість витрачання коштів 2.швидкість перетворення у грошові кошти

3.швидкість обертання 4.за бажанням головного бухгалтера

36. Грошовий потік з рівномірними часовими інтервалами в межах періоду, що аналізується має назву:

1. регулярний грошовий потік 2.дискретний грошовий потік

3. фінансовий грошовий потік 4.операційний грошовий потік.

37. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку - це:

1. різниця між позитивним і негативним грошовими потоками;

2. відношення чистого грошового потоку до валового грошового потоку;

3. відношення чистого грошового потоку до негативного грошового потоку;

4. немає правильної відповіді.

38. Аналіз ліквідності балансу це:

1. порівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності та розташованих у порядку зменшення ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення та розміщеними в порядку зростання термінів;

2. порівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення;

3. порівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності та розташованих в порядку збільшення ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення та розміщеними в порядку зменшення термінів.

4. немає правильної відповіді.

39. Який показник розраховується під час аналізу можливості банкрутства підприємства, якщо структура балансу незадовільна:

1. коефіцієнт відновлення платоспроможності 2.коефіцієнт ліквідності

3. коефіцієнт платоспроможності 4.немає правильної відповіді

40. Основна мета проведення діагностики ймовірності банкрутства:

1. застосування санаційних заходів 2.оголошення банкрутом

3.розрахунок показників ймовірності банкрутства 4.немає правильної відповіді

41. Коефіцієнт співвідношення позикового та власного капіталу визначається як:

1. відношення позикового капіталу до власного капіталу;

2. відношення власного капіталу до позикового капіталу;

3. відношення власного оборотного капіталу до позикового капіталу;

4. немає правильної відповіді.

42. Структура капіталу - це:

1. комбінація боргу та власного капіталу;

2. сукупність засобів, що формують активи підприємства;

3. сукупність джерел формування оборотних активів;

4. відношення власного оборотного капіталу до позикового капіталу.

Робочий капітал визначається як

1. різниця між розміром власного капіталу та загальною вартістю необоротних активів;

2. різниця між середнім розміром власного капіталу І вартістю оборотних активів;

3. різниця між оборотними активами та поточними зобов'язаннями підприємства;

4. немає правильної відповіді.

44. Інвестиційні затрати - це:

1. початкова вартість інвестиційного проекту 2.втрати від реалізації матеріальних цінностей

3. трудові виробничі витрати 4.всі відповіді вірні

45. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується як:

1. відношення середньої дебіторської заборгованості до доходу від реалізації;

2. відношення чистої виручки від реалізації до середньої дебіторської заборгованості;

3. відношення виручки від реалізації до розміру дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду;

4. немає правильної відповіді.

46. Аналіз рентабельності передбачає:

1. розрахунок коефіцієнтів рентабельності, коефіцієнтів ефективності розподілу прибутку;

2. розрахунок коефіцієнтів прибутковості діяльності;

3. структурний аналіз прибутку;

4. немає правильної відповіді.

47. Валовий прибуток – це:

1. різниця між чистим доходом від реалізації та собівартістю продукції;

2. різниця між виручкою від реалізації та собівартістю продукції;

3. різниця між чистим доходом від реалізації та втратами діяльності;

4. різниця між доходами та витратами підприємства.

48. Структура капіталу - це:

1. частка власного капіталу в структурі балансу;

2. співвідношення між окремими статтями власного капіталу;

3. співвідношення між окремими джерелами формування статутного капіталу.

4. співвідношення між власним і позиковим капіталом;

49.За якою ознакою фінансовий аналіз поділяється на зовнішній і внутрішній:

1. за суб'єктами аналізу 2. за характером інформації, що береться для аналізу

3.за суб'єктами, що його проводять 4.за видами надходжень коштів

50. Показником ефективності використання основних засобів підприємства є:

1. фондоозброєність; 2.фондовіддача; 3.коефіцієнт ліквідності; 4.продуктивність праці.

 

Ситуаційне завдання

В зв’язку з необхідністю подальшого розширення своєї діяльності керівництво підприємства (звітність якого наведена у Додатку А) бажає отримати інформацію про його поточний майновий стан. Виконавши необхідні розрахунки, надайте власну оцінку майнового стану та доцільності розвитку підприємства з використання власних фінансових ресурсів.

Практичне завдання.

Розрахувати коефіцієнт фінансової стійкості. Зробити висновки.

Тис. грн..

Показники Базисний рік Звітний рік Відхилення +,-
1.Сума власного капіталу  
2.Розмір забезпечень  
3.Доходи майбутніх періодів  
4.Резервний капітал  
5.Довгострокові зобов’язання  
6.Поточні зобов’язання  

Варіант 25

Тестові завдання

1. фінансовий аналіз за методом проведення поділяється на:

1. вертикальний, горизонтальний, порівняльний, коефіцієнтний, факторний, декомпозиційний;

2. перспективний,оперативний;

3. вертикальний,горизонтальний;

4. всі відповіді вірні.

2. Що відносять до Фінансової звітності підприємства :

1. Звіт з праці, звіт про використання робочого часу;

2. звіт про прибутки та збитки, баланс;

3. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал;

4. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності;

3. Перший етап фінансового аналізу - це:

1. перевірка якості та достовірності вихідної бухгалтерської та фінансової інформації;

2. загальне ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства;

3. аналіз майна та джерел його формування;

4. немає правильної відповіді.

4. Фондовіддача основних засобів - це:

1. відношення суми чистого прибутку до середньорічної вартості основних засобів;

2. відношення вартості основних засобів до обсягу реалізації продукції;

3. частина в активах підприємства, що залишаються після вирахування його зобов'язань;

4. відношення виручки від реалізації до середньої вартості основних засобів основного виду діяльності.

5. За рахунок чого зростає валюта балансу :

1. зниження попиту на продукцію підприємства 2.збільшення тривалості виробничого циклу

3. нарощення обсягів виробництва і реалізації 4.всі відповіді вірні

6. Показники, що характеризують ефективність використання основних засобів - це:

1. рентабельність та фондовіддача основних засобів;2.коефіцієнт придатності основних засобів;

3. рентабельність основних засобів; 4.всі відповіді вірні.

7. Як відбувається побудова аналітичного балансу:

1. розрахунком питомої ваги окремих статей; 2.об'єднанням у групи однорідних статей;

3.вилученням регулюючих статей; 4.всі відповіді вірні.

8. Власний капітал підприємства - це:

1. перший і другий розділи пасиву балансу;

2. статутний, додатковий капітал та прибуток;

3. частина в активах підприємства, що залишаються після вирахування його зобов'язань;

4. відношення вартості введених нових основних засобів до первісної вартості основних засобів на кінець періоду.

9. Коефіцієнт оновлення основних засобів - це:

1. характеризує забезпеченість підприємства основними засобами;

2. відношення вартості введених нових основних засобів до первісної вартості основних засобів на кінець періоду;

3. дорівнює відношенню первісної вартості основних засобів до їх залишкової вартості;

4. частина в активах підприємства, що залишаються після вирахування його зобов'язань.

10. Високоліквідні активи це:

1. незавершене виробництво 2.витрати майбутніх періодів терміном до одного року

3. грошові кошти 4.запаси

11. Грошовий потік, що характеризує різницю між позитивним і негативним грошовим потоками має назву:

1. дефіцитного грошового потоку; 2.майбутнього грошового потоку;

3. чистого грошового потоку; 4.фінансового грошового потоку.

12. Не відносяться до показників платоспроможності:

1. коефіцієнт абсолютної ліквідності; 2.коефіцієнт фінансової залежності;

3. коефіцієнт поточної ліквідності; 4.коефіцієнт покриття.

13. Як називається коефіцієнт, який дає загальну оцінку платоспроможності підприємства і показує, в якій мірі поточні короткострокові зобов'язання забезпечуються оборотними активами:

1. коефіцієнт абсолютної ліквідності; 2.коефіцієнт загальної ліквідності;

3. коефіцієнт маневрування; 4.коефіцієнт фінансування.

14. До зовнішніх факторів, що створюють передумови виникнення кризи па підприємстві не відносять:

1. значний рівень інфляції; 2.посилення конкуренції в галузі;

3. низьку якість менеджменту на підприємстві; 4.недостатня кількість робітників.

15. Коефіцієнт автономії вказує на:

1. питому вагу власного капіталу підприємства у загальній вартості ресурсів;

2. питому вагу оборотних активів у загальній вартості ресурсів;

3. питому вагу необоротних активів у загальній вартості ресурсів;

4. відношення позикового капіталу до власного капіталу.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.012 с.)