Напрямок позитивної зміни показника - коефіцієнт зносу основних засобів?
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Напрямок позитивної зміни показника - коефіцієнт зносу основних засобів?1. зменшення

2. збільшення

3. збільшення, якщо додатні фінансові можливості підприємства для покупки нової техніки

4. зменшення при раціональному використанні техніки

Як розраховується показник - частка довгострокових фінансових інвестицій в активах?

1. це відношення активу до суми довгострокових фінансових інвестицій

2. це відношення суми вкладень за методом участі в капіталі до суми активу

3. це відношення суми вартості довгострокових фінансових інвестицій до суми балансу

4. це відношення суми вартості довгострокових фінансових інвестицій до суми активу

Як розраховується частка основних засобів в активах?

1. це відношення основних виробничих фондів до загальної суми оборотних активів

2. це відношення основних засобів до суми необоротних активів

3. залишкова вартість основних засобів ділиться на загальну суму активів

4. первісна вартість основних фондів ділиться на валюту балансу

Які фактори впливають на оборотність активів?

1. це зміна сум чистої виручки та загальної суми активів за аналізуємий період

2. це зміна розміру чистої виручки за звітний період

3. це зміна вартості активів за досліджуваний період

4. це зміна суми обороту за рік

Як розрахувати період одного обороту оборотних коштів?

1. відношенням кількості в аналізуємому періоді до коефіцієнту оборотності

2. відношенням коефіцієнту оборотності до кількості днів у році

3. діленням коефіцієнту оборотності на суму чистої виручки

4. відношенням вартості чистої виручки до кількості днів в аналізованому періоді

Що таке фінансовий аналіз?

1. це метод дослідження і прогнозування фінансового стану підприємства

2. це розчленування цілого на складові елементи

3. це вивчення діяльності підприємства в єдності та взаємозв’язку

4. це напрямок аналітичної роботи на підприємстві

Що таке кризовий фінансовий стан підприємства?

1. коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та

2. довгостроковими позиковими джерелами

3. коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування

4. коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат

29.Під платоспроможністю підприємства розуміють :

1. це ступінь покриття зобов’язань підприємства його активами

2. його здатність своєчасно виконувати свої зобов’язання

3. термін перетворення активів у гроші повинен відповідати терміну погашення зобов’язань

4. немає правильної відповіді

30.Загальним показником фінансової стійкості є:

1. надлишки та нестатки джерел засобів для формування оборотних активів

2. реалізація надмірних ТМЦ

3. збільшення джерел власних засобів, додаткове залучення довгострокових і позикових засобів

4. немає правильної відповіді

Які фактори впливають на зміну рівня коефіцієнта оновлення основних засобів?

1. це зміна збільшення первісної вартості основних засобів за звітний період та вартості основних засобів на кінець року

2. зміна первісної вартості на кінець року

3. збільшення суми первісної вартості на початок року

4. це збільшення чи зменшення суми первісної вартості за рік

32. Зміна структури активів підприємства в бік збільшення частки оборотних засобів може свідчити про:

1. згортання виробничої бази 2. формування більш мобільної структури активів

3.підвищення залежності від зовнішніх джерел фінансування 4. немає правильної відповіді

33. За допомогою горизонтального аналізу визначається:

1. зміна фактичних показників фінансових результатів у порівнянні з планом

2. зміна структури активів

3. зміна структури дебіторської заборгованості за контрагентами

Економічний зміст показника - коефіцієнт оборотності оборотних коштів?

1. кількість оборотів оборотних коштів за період

2. це швидкість обороту

3. скільки припадає оборотних коштів на одиницю суми обороту

4. це віддача оборотних коштів

35. Завдання фінансового аналізу:

1. це аналіз управління фінансовою діяльністю

2. це дослідження діяльності управлінської служби підприємства

3. це дослідження на макро та мікрорівнях

4. зумовлені завданнями управління в сферах діяльності

Фактори, що впливають на зміну коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості?

1. зміна вартості чистого доходу (виручки)

2. темпи зміни дебіторської заборгованості

3. зміна розміру чистого доходу (виручки) і середньорічної вартості дебіторської заборгованості

4. темпи зміни розміру чистої виручки

Який показник характеризує майновий стан підприємства?

1. доля незавершеного виробництва в активах 2.показник прибутковості

3.коефіцієнт оборотності виробничих запасів 4.коефіцієнт зносу основних засобів

38. Поточні фінансові інвестиції -це:

1. інвестиції на строк не більше року 2.вони можуть бути реалізовані в будь-який момент

3.це інші фінансові доходи 4.вони зумовлюють дохід від операційної діяльності

39. Чим більше значення коефіцієнта автономії та менше значення коефіцієнта фінансового ризику, тим:

1. більш стійкий фінансовий стан підприємства

2. більш нестійкий фінансовий стан підприємства

3. більша ймовірність банкрутства підприємства

4. немає правильної відповіді

За допомогою якого коефіцієнта ліквідності можна встановити, якою мірою поточні активи покривають короткострокові зобов’язання?

1. коефіцієнт покриття (загальний коефіцієнт ліквідності) 2. коефіцієнт швидкої ліквідності

3.коефіцієнт абсолютної ліквідності 4.немає правильної відповіді

Які фактори впливають на зміну рівня коефіцієнта оновлення основних засобів?

1. це зміна збільшення первісної вартості основних засобів за звітний період та вартості основних засобів на кінець року

2. зміна первісної вартості на кінець року

3. збільшення суми первісної вартості на початок року

4. це збільшення чи зменшення суми первісної вартості за рік

42. Зміна структури активів підприємства в бік збільшення частки оборотних засобів може свідчити про:

1. згортання виробничої бази 2.формування більш мобільної структури активів

3.підвищення залежності від зовнішніх джерел фінансування 4.немає правильної відповіді

43. За допомогою горизонтального аналізу визначається:

1. зміна фактичних показників фінансових результатів у порівнянні з планом

2. зміна структури активів

3. зміна структури дебіторської заборгованості за контрагентами

Економічний зміст показника - коефіцієнт оборотності оборотних коштів?

1. кількість оборотів оборотних коштів за період 2.це швидкість обороту

3.скільки припадає оборотних коштів на одиницю суми обороту 4.це віддача оборотних коштів

45. Завдання фінансового аналізу:

1. це аналіз управління фінансовою діяльністю

2. це дослідження діяльності управлінської служби підприємства

3. це дослідження на макро та мікрорівнях

4. зумовлені завданнями управління в сферах діяльності

Фактори, що впливають на зміну коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості?

1. зміна вартості чистого доходу (виручки)

2. темпи зміни дебіторської заборгованості

3. зміна розміру чистого доходу (виручки) і середньорічної вартості дебіторської заборгованості

4. темпи зміни розміру чистої виручки

Який показник характеризує майновий стан підприємства?

1. доля незавершеного виробництва в активах 2.показник прибутковості

3. коефіцієнт оборотності виробничих запасів 4.коефіцієнт зносу основних засобів

48. Поточні фінансові інвестиції -це:

1. інвестиції на строк не більше року 2.вони можуть бути реалізовані в будь-який момент

3.це інші фінансові доходи 4.вони зумовлюють дохід від операційної діяльності

49. Чим більше значення коефіцієнта автономії та менше значення коефіцієнта фінансового ризику, тим:

1. більш стійкий фінансовий стан підприємства

2. більш нестійкий фінансовий стан підприємства

3. більша ймовірність банкрутства підприємства

4. немає правильної відповіді

За допомогою якого коефіцієнта ліквідності можна встановити, якою мірою поточні активи покривають короткострокові зобов’язання?

1. коефіцієнт покриття (загальний коефіцієнт ліквідності) 2.коефіцієнт швидкої ліквідності

3.коефіцієнт абсолютної ліквідності 4.немає правильної відповіді

 

Ситуаційне завдання

В рамках проведення поточного фінансового аналізу необхідно за даними фінансової звітності підприємства (див. Додаток А) провести аналіз дебіторської заборгованості, зробити відповідні висновки.

Практичне завдання.

Визначити чистий дохід (виручку) від реалізації продукції. Зробити аналіз.

Тис. грн..

Показники Базисний рік Звітний рік
1.Дохід (виручка) від реалізації
2.Податок на додану вартість
3.Собівартість реалізованої продукції (т.,р.,п.)

Варіант 18

Тестові завдання

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.009 с.)