Міністерство аграрної політики та продовольства україниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міністерство аграрної політики та продовольства україниМіністерство аграрної політики та продовольства україни

Сумський національний аграрний університет

Факультет економіки і менеджменту

Кафедра статистики, АГД та маркетингу

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

Та навчальної роботи

__________________В.М. Жмайлов

«_____» ________________2013 рік

 

 

ПАКЕТ

комплексної контрольної роботи

з фінансового аналізу

для студентів денної форми навчання 5 курсу

напряму підготовки 0305 «Економіка та підприємство»

спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»

 

 

Підготували:

К.е.н, доценти:

__________ Стрілець В.В

__________ Лишенко М.О.

Ст. викладач

____________Селезень О.М.

 

 

Суми 2013

Комплексна контрольна робота

З фінансового аналізу

Варіант 1

Тестові завдання

1. Фінансовий аналіз - це:

1. процес дослідження фінансового стану і основних результатів діяльності підприємства з метою виявлення і кількісної оцінки резервів підвищення його ринкової вартості;

  1. розрахунок показників, що характеризують фінансову сталість підприємства;
  2. отримання достовірної інформації, придатної для аналізу;
  3. сума отриманого прибутку підприємством.

2. Під час аналізу кожне підприємство розглядається як:

1. відкрита економічна система;

2. закрита економічна система;

3. немає вірної відповіді;

4. правильна 1 і 2 відповіді.

Ситуаційне завдання.

В рамках проведення поточного фінансового аналізу необхідно за даними фінансової звітності підприємства (див. Додаток А ) провести аналіз динаміки абсолютних показників фінансових результатів за останні 2 періоди та надати відповідні висновки.

Практичне завдання.

Розрахувати та проаналізувати коефіцієнт швидкої ліквідності .

Показники Базисний рік Звітний рік
1. Поточні зобов’язання
2. Дебіторська заборгованість
3. Грошові кошти та їх еквіваленти
4. Поточні фінансові інвестиції
5. Дебіторська заборгованість за рахунками

Варіант 2

Тестові завдання

Робочий капітал визначається як

1. різниця між розміром власного капіталу та загальною вартістю необоротних активів;

2. різниця між середнім розміром власного капіталу І вартістю оборотних активів;

3. різниця між оборотними активами та поточними зобов'язаннями підприємства;

4. немає правильної відповіді.

44. Інвестиційні затрати - це:

1. початкова вартість інвестиційного проекту 2.втрати від реалізації матеріальних цінностей

3.трудові виробничі витрати 4.всі відповіді вірні.

45. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується як:

1. відношення середньої дебіторської заборгованості до доходу від реалізації;

2. відношення чистої виручки від реалізації до середньої дебіторської заборгованості;

3. відношення виручки від реалізації до розміру дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду;

4. немає правильної відповіді.

46. Аналіз рентабельності передбачає:

1. розрахунок коефіцієнтів рентабельності, коефіцієнтів ефективності розподілу прибутку;

2. розрахунок коефіцієнтів прибутковості діяльності;

3. структурний аналіз прибутку;

4. немає правильної відповіді.

47. Валовий прибуток – це:

1. різниця між чистим доходом від реалізації та собівартістю продукції;

2. різниця між виручкою від реалізації та собівартістю продукції;

3. різниця між чистим доходом від реалізації та втратами діяльності;

4. різниця між доходами та витратами підприємства.

48. Структура капіталу - це:

1. частка власного капіталу в структурі балансу;

2. співвідношення між окремими статтями власного капіталу;

3. співвідношення між окремими джерелами формування статутного капіталу.

4. співвідношення між власним і позиковим капіталом;

49.За якою ознакою фінансовий аналіз поділяється на зовнішній і внутрішній:

1. за суб'єктами аналізу 2.за характером інформації, що береться для аналізу

3.за суб'єктами, що його проводять 4.за видами надходжень коштів.

50. Показником ефективності використання основних засобів підприємства є:

1. фондоозброєність 2.фондовіддача 3.коефіцієнт ліквідності 4.продуктивність праці

 

Ситуаційне завдання

Ваш безпосередній керівник, фінансовий директор підприємства висловлює стурбованість щодо постійно наростаючих останніх часом обсягів залучення зовнішніх фінансових ресурсів та бажає знизити потребу в них. Оцініть за даними фінансової звітності (див. Додаток А) ефективність використання ресурсів підприємства та надайте відповідні висновки та рекомендації.

Практичне завдання.

Розрахувати термін погашення дебіторської заборгованості. Зробити висновки.

Тис. грн.

Показники Базисний рік Звітний рік Відхилення +,-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги (чиста реалізаційна вартість)  
Дебіторська заборгованість-первісна вартість  
Чистий дохід виручка від реалізації  
Інші операційні доходи  

Варіант 3

Тестові завдання

1.За методом проведення фінансовий аналіз поділяється на:

1. вертикальний, горизонтальний, порівняльний, коефіцієнтний, факторний, декомпозиційний;

2. перспективний,оперативний;

3. вертикальний,горизонтальний;

4. всі відповіді вірні.

2. Фінансова звітність підприємства включає:

1. Звіт з праці, звіт про використання робочого часу;

2. звіт про прибутки та збитки, баланс;

3. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал;

4. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності;

3. Перший етап фінансового аналізу - це:

1. перевірка якості та достовірності вихідної бухгалтерської та фінансової інформації;

2. загальне ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства;

3. аналіз майна та джерел його формування;

4. немає правильної відповіді.

4. Фондовіддача основних засобів - це:

1. відношення суми чистого прибутку до середньорічної вартості основних засобів;

2. відношення вартості основних засобів до обсягу реалізації продукції;

3. частина в активах підприємства, що залишаються після вирахування його зобов'язань;

4. відношення виручки від реалізації до середньої вартості основних засобів основного виду діяльності.

5. Причинами зростання валюти балансу можуть бути:

1. зниження попиту на продукцію підприємства 2.збільшення тривалості виробничого циклу

3.нарощення обсягів виробництва і реалізації 4.всі відповіді вірні

6. Показники, що характеризують ефективність використання основних засобів - це:

1. рентабельність та фондовіддача основних засобів 2.коефіцієнт придатності основних засобів

3.рентабельність основних засобів 4.всі відповіді вірні.

7. Як відбувається побудова аналітичного балансу:

1. розрахунком питомої ваги окремих статей 2.об'єднанням у групи однорідних статей

3.вилученням регулюючих статей 4.всі відповіді вірні.

8. Власний капітал підприємства - це:

1. перший і другий розділи пасиву балансу;

2. статутний, додатковий капітал та прибуток;

3. частина в активах підприємства, що залишаються після вирахування його зобов'язань;

4. відношення вартості введених нових основних засобів до первісної вартості основних засобів на кінець періоду.

9. Коефіцієнт оновлення основних засобів - це:

1. відношення вартості введених нових основних засобів до первісної вартості основних засобів на кінець періоду;

2. характеризує забезпеченість підприємства основними засобами;

3. дорівнює відношенню первісної вартості основних засобів до їх залишкової вартості;

4. частина в активах підприємства, що залишаються після вирахування його зобов'язань.

10. Які оборотні активи відносять до високоліквідних:

1. незавершене виробництво 2.витрати майбутніх періодів терміном до одного року

3.грошові кошти 4.запаси.

11. Грошовий потік, що характеризує різницю між позитивним і негативним грошовим потоками має назву:

1. дефіцитного грошового потоку 2.майбутнього грошового потоку

2. чистого грошового потоку 4.фінансового грошового потоку

12. Який показник не відносяться до показників платоспроможності:

1. коефіцієнт абсолютної ліквідності 2.коефіцієнт фінансової залежності

3.коефіцієнт поточної ліквідності 4.коефіцієнт покриття

13. Як називається коефіцієнт, який дає загальну оцінку платоспроможності підприємства і показує, в якій мірі поточні короткострокові зобов'язання забезпечуються оборотними активами:

1. коефіцієнт абсолютної ліквідності 2.коефіцієнт загальної ліквідності

3.коефіцієнт маневрування 4.коефіцієнт фінансування

14. До зовнішніх факторів, що створюють передумови виникнення кризи па підприємстві не відносять:

1. значний рівень інфляції 2.посилення конкуренції в галузі

3.низьку якість менеджменту на підприємстві 4.недостатня кількість робітників

15. Коефіцієнт автономії вказує на:

1. питому вагу власного капіталу підприємства у загальній вартості ресурсів;

2. питому вагу оборотних активів у загальній вартості ресурсів;

3. питому вагу необоротних активів у загальній вартості ресурсів;

4. відношення позикового капіталу до власного капіталу.

Ситуаційне завдання

В зв’язку з необхідністю подальшого розширення своєї діяльності керівництво підприємства (звітність якого наведена у Додатку А) бажає отримати інформацію про його поточний майновий стан. Виконавши необхідні розрахунки, надайте власну оцінку майнового стану та доцільності розвитку підприємства з використання власних фінансових ресурсів.

Практичне завдання.

Визначити показники оборотності оборотного капіталу. Зробити висновки

Показники Базисний рік Звітний рік Відхилення +,-
Загальна середньорічна сума оборотних активів, тис. грн.  
Чистий прибуток, тис. грн..  
Чистий дохід (виручка), тис. грн.  

Варіант 4

Тестові завдання

1. Сутність фінансового аналізу полягає у:

1. глибокому та всебічному вивченні фінансового стану підприємства та факторів його формування;

2. аналізі ефективності використання майна та джерел його формування;

3. оцінці зовнішнього середовища підприємства та факторів його впливу;

4. розрахунок показників ймовірності банкрутства.

2. За якою ознакою фінансовий аналіз поділяється на зовнішній і внутрішній:

1. за суб'єктами аналізу 2.за характером інформації, що береться для аналізу

2. за суб'єктами, що його проводять 4.за видами діяльності підприємства

3. Основною формою звітності, що надає можливість аналізувати фінансовий стан підприємства є:

1. баланс 2.звіт про власний капітал

3.звіт про рух грошовий коштів 4.примітки до фінансової звітності

4. Рентабельність основних засобів розраховується як:

1. відношення суми чистого прибутку до середньорічної вартості основних засобів;

2. відношення вартості основних засобів до обсягу реалізації продукції;

3. відношення суми прибутку від звичайної діяльності до оподаткування до середньої вартості основних засобів основного виду діяльності;

4. як відношення добутку середніх залишків оборотних активів та тривалості звітного періоду у днях до обсягу реалізації продукції товарів.

5. Майно підприємства - це:

1. оборотні активи, власний капітал, зобов'язання 2.необоротні активи, оборотні активи

3.необоротні активи та власний капітал

4.необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів.

6. Вартість необоротних активів визначається як:

1. сума середньорічної вартості основних засобів;

2. валюта балансу за мінусом оборотних активів;

3. сума основних засобів та оборотних активів;

4. підсумок першого розділу активу балансу.

7. Коефіцієнт автономії вказує на:

1. питому вагу власного капіталу підприємства у загальній вартості ресурсів;

2. питому вагу оборотних активів у загальній вартості ресурсів;

3. питому вагу необоротних активів у загальній вартості ресурсів;

4. частку грошових коштів в загальній вартості валюти балансу.

8. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів відображає:

1. питому вагу залишкової вартості основних засобів у загальній вартості майна підприємства;

2. забезпеченість підприємства основними засобами;

3. середню вартість основних засобів;

4. рівень зносу основних засобів.

9. Показником ефективності використання основних засобів підприємства є:

1. фондовіддача 2.коефіцієнт ліквідності 3.продуктивність праці 4.рівень зносу

10. Оборотність оборотних активів розраховується:

1. як відношення добутку середніх залишків оборотних активів та тривалості звітного періоду у днях до обсягу реалізації продукції товарів;

2. як відношення обсягу реалізації продукції до середніх залишків оборотних активів

3. як відношення середніх залишків оборотних активів до тривалості звітного періоду у днях.

4. як відношення вартості оборотних активів до валюти балансу .

11. Залежно від напрямку руху потоку розрізняють:

1. вихідний грошовий потік, сальдовий (результативний) потік, вхідний грошовий потік;

2. негативний та позитивний грошовий потік;

3. чистий і валовий грошовий потоки;

4. фінансовий та операційний потоки.

12. Коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку показує:

1. частку чистого грошового потоку, спрямованого на виробничий розвиток підприємства в загальному обсязі чистого грошової о потоку;

2. прискорення залучення грошових коштів;

3. прискорення періоду розробки реальних інвестиційних проектів;

4. термін скорочення обертання грошових коштів.

13. Платоспроможність - це:

1. здатність підприємства розрахуватися за своїми зобов'язаннями на відповідний момент часу;

2. такий стан підприємства, коли воно може розрахуватися зі своїми кредиторами;

3. спроможність отримати грошові кошти від реалізації активів.

4. можливість підприємства виплатити заробітну плату.

14. Банкрутство - це:

1. неплатоспроможність підприємства;

2. визнана арбітражним судом спроможність боржника відновити свою платоспроможність;

3. неспроможність підприємства в даний момент часу розрахуватися за своїми боргами;

4. реорганізація підприємства.

15. Якщо коефіцієнт відновлення платоспроможності приймає значення більше за 1, то це свідчать про:

1. наявність реальної можливості відновити платоспроможність;

2. відсутність реальної можливості відновити платоспроможність;

3. наявність реальної можливості втрати платоспроможності;

4. неспроможність підприємства в даний момент часу розрахуватися за своїми боргами.

16. Основним завданням аналізу фінансової стійкості є:

1. об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства;

2. визначення на основі аналізу структури балансу міри стабільності та незалежності підприємства;

3. розрахунок показників фінансової стійкості;

4. всі відповіді вірні.

17. Як розраховується коефіцієнт фінансової незалежності:

1. (власний капітал / позиковий капітал) х 100;

2. (власний капітал + довгострокові зобов'язання) / валюта балансу;

3. валюта балансу / власний капітал;

4. власний капітал / валюта балансу.

18. Власний капітал - це:

1. капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед кредиторами;

2. капітал, основними складовими якого є статутний, додатковий, резервний капітал та прибуток;

3. придбання та реалізація власного капіталу, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів;

4. частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

19. Інвестиційна діяльність - це:

1. визначення шляхів та об'єктів інвестування, розробка та реалізація інвестиційних проектів;

2. придбання та реалізація власного капіталу, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів;

3. реалізація оборотних активів;

4. визначення на основі аналізу структури балансу міри стабільності та незалежності підприємства.

20. Які з показників не відносяться до показників ділової активності:

1. коефіцієнт зносу основних засобів 2.коефіцієнт оборотності запасів

3.фондовіддача основних засобів 4.коефіцієнт плинності кадрів

21. Покращенню показників ділової активності підприємства сприяє:

1. підвищення ефективності використання ресурсів підприємства;

2. підвищення заробітної плати робітникам підприємства;

3. скорочення чисельності працюючих;

4. скорочення продуктивності праці.

22. Прибуток характеризує:

1. кінцевий результат діяльності підприємства;

2. обов'язковий елемент само відтворення підприємства;

3. грошові кошти отриманні в результаті реалізації;

4. дискретний грошовий потік.

23. Рентабельність продажу можна розрахувати за даними:

1. балансу підприємства 2.звіту про фінансові результати

3.звіту про рух грошових коштів 4.бухгалтерських первинних документів

24. Рентабельність - це:

1. відносний показник ефективності діяльності підприємства;

2. сума отриманого прибутку підприємством;

3. показник фінансового аналізу;

4. показник ефективності використання персоналу підприємства.

25. Регулярний грошовий потік з рівномірними часовими інтервалами в межах періоду, що аналізується має назву:

1. регулярний грошовий потік 2.дискретний грошовий потік

3.ануїтет 4.фінансовий грошовий потік

Ситуаційне завдання

За даними фінансової звітності підприємства (див. Додаток А) визначте ліквідність балансу та визначте потенційні можливості підприємства своєчасно розраховуватися з кредиторами, зробіть висновки

Практичне завдання.

Визначити фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. Зробити висновки

Тис. грн.

Показники Базисний рік Звітний рік Відхилення +,-
Чистий прибуток від операційної діяльності, тис. грн..  
Виручка від продажу основних засобів, тис. грн..  
Відсотки за позики кредитів банку, тис. грн..  
Собівартість проданих основних засобів, тис. грн.  

Варіант 5

Тестові завдання

1. Предметом фінансового аналізу є:

1. фінансові ресурси та їх кругообіг у процесі фінансово-господарської діяльності;

2. фактори, що обумовлюють діяльність підприємства

3. господарські процеси;

4. всі відповіді вірні.

2. Визначення співвідношення різних абсолютних показників фінансової діяльності підприємства між собою це:

1. вертикальний аналіз 2.горизонтальний аналіз

3.аналіз ліквідності балансу 4.аналіз фінансових коефіцієнтів

3. Звіт про доходи і витрати, фінансові результати діяльності підприємства має назву:

1. звіт про фінансові результати 2.звіт про рух грошових коштів

3.звіт про витрати виробництва 4.звіт про доходи підприємства

4. Структура майна - це:

1. співвідношення між елементами майна та елементами, що формують його капітал і валютою балансу;

2. пропорція між власним і позиковим капіталом;

3. співвідношення між майном і джерелами його фінансування;

4. всі відповіді вірні.

5. Який коефіцієнт не відносяться до показників платоспроможності:

1. коефіцієнт абсолютної ліквідності 2.коефіцієнт фінансової залежності

3.коефіцієнт поточної ліквідності 4.коефіцієнт плинності

6. Оборотні активи підприємства не включають:

1. вартість запасів 2.дебіторську заборгованість товарного характеру терміном до 6місяців

3.грошові кошти 4.довгострокову дебіторську заборгованість.

7. Амортизація- це:

1. систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання і експлуатації;

2. сума нарахованого зносу;

3. частина вартості необоротних активів;

4. всі відповіді вірні.

8. Фондоозброєність - це:

1. відношення суми чистого прибутку до середньорічної вартості основних засобів;

2. відношення середньорічної вартості основних засобів до середньооблікової чисельності працюючих

3. відношення вартості основних засобів до обсягу реалізації продукції;

4. співвідношення між майном і джерелами його фінансування.

9. Як розраховується коефіцієнт вибуття основних засобів:

1. відношенням суми основних засобів, що вибули до загальної вартості основних засобів на кінець року;

2. відношенням суми основних засобів, що вибули до загальної вартості основних засобів на початок року;

3. відношенням суми основних засобів, що вибули протягом року до загальної вартості основних засобів;

4. немає правильної відповіді.

10. За якою ознакою поділяють оборотні активи на високоліквідні, середньо ліквідні та низько ліквідні:

1. швидкість витрачання коштів 2.швидкість перетворення у грошові кошти

3.швидкість обертання 4.за бажанням головного бухгалтера

11. Грошовий потік з рівномірними часовими інтервалами в межах періоду, що аналізується має назву:

1. регулярний грошовий потік 2.дискретний грошовий потік

3.фінансовий грошовий потік 4.операційний грошовий потік

12. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку - це:

1. різниця між позитивним і негативним грошовими потоками;

2. відношення чистого грошового потоку до валового грошового потоку;

3. відношення чистого грошового потоку до негативного грошового потоку;

4. немає правильної відповіді.

13. Аналіз ліквідності балансу це:

1. порівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності та розташованих у порядку зменшення ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення та розміщеними в порядку зростання термінів;

2. порівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення;

3. порівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності та розташованих в порядку збільшення ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення та розміщеними в порядку зменшення термінів.

4. немає правильної відповіді.

14. Який показник розраховується під час аналізу можливості банкрутства підприємства, якщо структура балансу незадовільна:

1. коефіцієнт відновлення платоспроможності 2.коефіцієнт ліквідності

3.коефіцієнт платоспроможності 4.немає правильної відповіді

15. Основна мета проведення діагностики ймовірності банкрутства:

1. застосування санаційних заходів 2.оголошення банкрутом

3.розрахунок показників ймовірності банкрутства 4.немає правильної відповіді

16. Коефіцієнт співвідношення позикового та власного капіталу визначається як:

1. відношення позикового капіталу до власного капіталу;

2. відношення власного капіталу до позикового капіталу;

3. відношення власного оборотного капіталу до позикового капіталу;

4. немає правильної відповіді.

17. Структура капіталу - це:

1. комбінація боргу та власного капіталу;2.

2. сукупність засобів, що формують активи підприємства;

3. сукупність джерел формування оборотних активів;

4. відношення власного оборотного капіталу до позикового капіталу.

Ситуаційне завдання

Ваш безпосередній керівник, фінансовий директор підприємства (звітність якого наведена у Додатку А) висловлює стурбованість щодо постійно наростаючих останніх часом обсягів залучення зовнішніх фінансових ресурсів, в зв’язку з чим вам необхідно оцінити запас фінансової стійкості підприємства та надати необхідні висновки та рекомендації.

Практичне завдання.

Визначити чистий дохід (виручку). Зробити висновки

Показники Базисний рік Звітний рік
Дохід (виручка) від реалізації (т.р.п.), тис. грн.
ПДВ, тис. грн.
Інші операційні доходи, тис. грн.
Акцизний збір, тис. грн.

Варіант 6

Тестові завдання

1. Яке з визначень фінансового аналізу вірне:

1. процес дослідження фінансового стану і основних результатів діяльності підприємства з метою виявлення і кількісної оцінки резервів підвищення його ринкової вартості;

2. розрахунок показників, що характеризують фінансову сталість підприємства;

3. отримання достовірної інформації, придатної для аналізу;

4. сума отриманого прибутку підприємством.

2. Під час аналізу кожне підприємство розглядається як:

1. відкрита економічна система 2.закрита економічна система

2. немає вірної відповіді 4.правильна 1 і 2 відповіді.

3. Що є метою складання звітності підприємства :

1. забезпечення інформаційних потреб широкого кола користувачів інформації;

2. надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства;

3. характеристика фінансового стану підприємства;

4. отримання прибутку підприємства .

4. Що з нижче переліченого не є фінансовою звітністю:

1.бухгалтерський баланс; 2. бізнес-план;

3. звіт про фінансові результати. 4.план надходження коштів

5. Коефіцієнт завантаження економічного потенціалу розраховується як:

1. відношення виручки від реалізації до вартості активів підприємства;

2. відношення виручки від реалізації до середніх залишків основних засобів;

3. відношення вартості активів до виручки від реалізації;

4. сума отриманого прибутку підприємством

6. Рентабельність - це:

1. відносний показник ефективності діяльності підприємства;

2. сума отриманого прибутку підприємством;

3. показник фінансового левериджу

4. відношення собівартості до прибутку.

7. Зміна вартості основних засобів зумовить зміну:

1. вартості підсумку розділу І -го активу балансу 2.підсумку 4 розділу пасиву балансу

3.підсумку розділів І активу та пасиву балансу 4. підсумку розділу 2 -го активу балансу

8. Майно підприємства згруповано у балансі за принципом:

1. убування ліквідності 2.за бажанням головного бухгалтера

3.зростання ліквідності 4.надходження активів

9. Інтегральний показник ефективності використання основних засобів - це:

1. добуток фондовіддачі та рентабельності основних засобів;

2. добуток рівня ефективності використання основних засобів при здійсненні трудової діяльності та їх фондовіддачі;

3. корінь квадратний Із добутку фондовіддачі та рентабельності основних засобів;

4. сума другого розділу активу балансу.

10. Оборотні активи підприємства – це:

1. сума другого розділу активу балансу;

2. валюта балансу за мінусом вартості основних засобів;

3. грошові кошти та їх еквіваленти, що необмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

4. власний оборотний капітал плюс витрати майбутніх періодів.

11. Що з нижче наведеного не може бути джерелом формування оборотних активів:

1. дебіторська заборгованість 2.власний оборотний капітал

3.кредити банку 4.доходи майбутніх періодів

12. Розрахунок робочого капіталу проводиться за формулою::

1. різниця між середнім розміром власного капіталу і вартістю оборотних активів;

2. різниця між розміром власного капіталу та загальною вартістю необоротних активів;

3. сума середнього розміру власного капіталу і вартості оборотних активів;

4. вірної відповіді не має.

13. Грошовий потік - це:

1. надходження і витрачання грошових коштів у процесі здійснення господарської діяльності підприємства;

2. швидкість реалізації того чи іншого активу;

3. спосіб витрачання грошових коштів підприємства;

4. надходження грошових коштів від покупців.

Що таке структура капіталу?

1. частка власного капіталу в структурі балансу;

2. співвідношення між окремими статтями власного капіталу;

3. співвідношення між окремими джерелами формування статутного капіталу.

4. співвідношення між власним і позиковим капіталом;

49. Фінансовий аналіз поділяється на зовнішній і внутрішній. За якою ознакою?

1. за суб'єктами аналізу 2.за характером інформації, що береться для аналізу

3.за суб'єктами, що його проводять 4.за видами надходжень коштів.

50. Які показники відносяться до ефективності використання основних засобів?

1. фондоозброєність 2.фондовіддача 3.коефіцієнт ліквідності 4.продуктивність праці

 

Ситуаційне завдання

Керівництво підприємства бажає отримати інформацію про поточний рівень ділової активності підприємства для виявлення потреби у пошуку нових ринків збуту продукції. В зв’язку з цим необхідно за даними балансу підприємства та Форми №2 “Звіт про фінансові результати” (див. Додаток А) провести аналіз ділової активності та надати керівництву відповідні висновки.

Практичне завдання.

Визначити вплив факторів на зміну чистого прибутку.Зробити висновки.

Тис. грн.

Показники Базисний рік Звітний рік Відхилення +,-
Сукупний дохід  
Сукупні витрати  
Чистий дохід (виручка)  
Чистий прибуток (+),(-)      

Варіант 7

Тестові завдання

Ситуаційне завдання

В рамках проведення поточного фінансового аналізу необхідно за даними фінансової звітності підприємства (див. Додаток А) провести аналіз динаміки абсолютних показників фінансових результатів за останні 2 періоди та надати відповідні висновки.

 

Практичне завдання.

Розрахувати показник грошової платоспроможності. Зробити висновки.

Тис. грн.

Показники Базисний рік Звітний рік Відхилення +,-
Поточні фінансові інвестиції  
Грошові кошти та їх еквіваленти  
Грошові кошти в іноземній, валюті  
Інші оборотні активу  
Поточні зобов’язання  

Варіант8

Тестові завдання

1. фінансовий аналіз за методом проведення поділяється на:

1. вертикальний, горизонтальний, порівняльний, коефіцієнтний, факторний, декомпозиційний;

2. перспективний,оперативний;

3. вертикальний,горизонтальний;

4. всі відповіді вірні.

2. Що відносять до Фінансової звітності підприємства :

1. Звіт з праці, звіт про використання робочого часу;

2. звіт про прибутки та збитки, баланс;

3. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал;

4. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності;

3. Перший етап фінансового аналізу - це:

1. перевірка якості та достовірності вихідної бухгалтерської та фінансової інформації;

2. загальне ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства;

3. аналіз майна та джерел його формування;

4. немає правильної відповіді.

4. Фондовіддача основних засобів - це:

1. відношення суми чистого прибутку до середньорічної вартості основних засобів;

2. відношення вартості основних засобів до обсягу реалізації продукції;

3. частина в активах підприємства, що залишаються після вирахування його зобов'язань;

4. відношення виручки від реалізації до середньої вартості основних засобів основного виду діяльності.

5. За рахунок чого зростає валюта балансу :

1. зниження попиту на продукцію підприємства 2.збільшення тривалості виробничого циклу

3.нарощення обсягів виробництва і реалізації 4.всі відповіді вірні.

6. Показники, що характеризують ефективність використання основних засобів - це:

1. рентабельність та фондовіддача основних засобів 2.коефіцієнт придатності основних засобів

2. рентабельність основних засобів 4.всі відповіді вірні.

7. Як відбувається побудова аналітичного балансу:

1. розрахунком питомої ваги окремих статей 2.об'єднанням у групи однорідних статей

3.вилученням регулюючих статей 4.всі відповіді вірні.

8. Власний капітал підприємства - це:

1. перший і другий розділи пасиву балансу;

2. статутний, додатковий капітал та прибуток;

3. частина в активах підприємства, що залишаються після вирахування його зобов'язань;

4. відношення вартості введених нових основних засобів до первісної вартості основних засобів на кінець періоду.

9. Коефіцієнт оновлення основних засобів - це:

1. характеризує забезпеченість підприємства основними засобами;

2. відношення вартості введених нових основних засобів до первісної вартості основних засобів на кінець періоду;

3. дорівнює відношенню первісної вартості основних засобів до їх залишкової вартості;

4. частина в активах підприємства, що залишаються після вирахування його зобов'язань.

10. Високоліквідні активи це:

1. незавершене виробництво 2.витрати майбутніх періодів терміном до одного року

3. грошові кошти 4.запаси

11. Грошовий потік, що характеризує різницю між позитивним і негативним грошовим потоками має назву:

1. дефіцитного грошового потоку 2.майбутнього грошового потоку

3. чистого грошового потоку 4.фінансового грошового потоку

12. Не відносяться до показників платоспроможності:

1. коефіцієнт абсолютної ліквідності 2.коефіцієнт фінансової залежності

3.коефіцієнт поточної ліквідності 4.коефіцієнт покриттяПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.052 с.)