Фактори, що впливають на зміну коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фактори, що впливають на зміну коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості?1. це темпи зміни дебіторської заборгованості за рік

2. це зміна розміру чистої виручки за досліджуваний період

3. це зміна суми обороту за аналізуємий період

4. це зміна розміру чистої виручки і середньорічних сум дебіторської заборгованості за досліджуваний період

27. Порівняльний баланс включає показники:

1. горизонтального і вертикального аналізів 2.горизонтального і відносних показників

3.вертикального і відносних показників 4.немає правильної відповіді

28. Методика аналізу майна підприємства:

1. порівняння даних на кінець звітного періоду з даними на початок звітного періоду в розрізі окремих складових частин

2. розрахунок питомої ваги окремих складових частин майна у валюті балансу і

3. зіставлення одержаних результатів

4. відношення основних засобів до оборотного капіталу

29. Коефіцієнт ліквідності, що показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату складання балансу:

1. коефіцієнт абсолютної ліквідності 2.коефіцієнт швидкої ліквідності

3.коефіцієнт покриття (поточний коефіцієнт) 4.немає правильної відповіді

30. Основні джерела аналізу фінансового стану -це:

1. примітки до балансу 2.баланс (ф.1)

3.звіт про продукцію (ф.1) 4.звіт про фінансові результати (ф.2)

31. Прибуток як економічна категорія - це:

1. джерело доходів власників підприємства 2.основне джерело надходжень до бюджету

3.основна мета і результат діяльності підприємства 4.немає правильної відповіді

Як визначити вплив зміни собівартості на загальну суму валового прибутку підприємства?

1. порівнянням фактичної собівартості реалізованої продукції з плановою, перерахованою на фактичний обсяг реалізації

2. порівнянням планової собівартості реалізованої продукції з плановою,

3. перерахованою на фактичний обсяг реалізації

4. порівнянням фактичної та планової собівартості реалізованої продукції

33. Оборотність кредиторської заборгованості (кількість оборотів) -це:

1. відношення суми закупівель до середньорічної кредиторської заборгованості

2. відношення середньої кредиторської заборгованості до виручки від реалізації

3. відношення виручки від реалізації, помноженої на кількість днів аналізованого періоду, до середньої кредиторської заборгованості

4. немає правильної відповіді

34. Надходження коштів від дебіторів необхідно відображати у складі:

1. операційної діяльності 2.інвестиційної діяльності

3.фінансової діяльності 4.немає правильної відповіді

35. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує:

1. середню тривалість одного обороту

2. розмір реалізованої продукції, який припадає на одну гривню оборотних фондів

3. величину оборотних коштів за відповідний звітний період

4. немає правильної відповіді

Який коефіцієнт ліквідності характеризує відношення грошових коштів та їх еквівалентів і дебіторської заборгованості до короткострокових зобов’язань?

1. коефіцієнт швидкої ліквідності 2.коефіцієнт абсолютної ліквідності

3. загальний коефіцієнт ліквідності 4.немає правильної відповіді

Як розраховується коефіцієнт зносу основних засобів?

1. це відношення зносу основних засобів до первісної їх вартості

2. знос основних засобів ділиться на залишкову вартість основних засобів

3. це відношення суми первісної вартості основних засобів до суми амортизації

4. це відношення нарахованих сум амортизації до первісної вартості основних засобів

Економічний зміст показника - частка оборотних виробничих активів в активах?

1. це частка мобільних виробничих фондів у валюті балансу

2. вартість оборотних виробничих активів сприяє покращенню фінансового стану

3. скільки припадає виробничих запасів на 1 гривню валюти балансу

4. вартість виробничих запасів сприяє покращенню виробничих можливостей

Економічний зміст показника оборотності активів?

1. це скільки припадає коштів активу на одиницю чистої виручки

2. скільки оборотів оборотних коштів за рік

3. скільки отримано чистої виручки на одиницю коштів інвестованих в активи

4. це ресурсовіддача

Що таке вертикальний аналіз?

1. це досліджування, що визначені у відсотках структури аналізованого об"єкта

2. він зменшує вплив на вартість показників об’єктивних факторів

3. це аналіз відносних показників

4. це прагнення мінімізувати валив інфляційного фактора

41. Напрямок позитивної зміни показник "частка основних засобів в активах"

1. зменшення за умов незмінних або зростаючих обсягів реалізації

2. зменшення

3. збільшення

4. зростання, якщо є інфляція

42. Як розрахувати показник - частка оборотних виробничих активів (фондів) в активах?

1. це відношення оборотних виробничих фондів до загальної суми активів

2. це процентне відношення поточних виробничих активів до фондів обігу

3. це відношення суми активів до суми виробничих фондів

4. це відношення вартості виробничих запасів до суми оборотних засобів

Які фактори впливають на зміну показника - коефіцієнт оборотності оборотних коштів за аналізуємий період?

1. це зміна оборотних коштів за досліджуваний період

2. це зміна суми обороту за аналізований період

3. це зміна чистої виручки та вартості оборотних активів за досліджуємий період

4. це зміна розміру чистого доходу за період, що досліджується

Що таке горизонтальний аналіз?

1. він формалізує розрахунки

2. дає можливість визначити узагальнюючий показник фінансового стану підприємства

3. з його допомогою порівнюють темпи зміни показника

4. він має на меті дослідити зміну показників у часі з розрахунками абсолютних і відносних показників

45. Фінансовий стан підприємства характеризується :

1. системою показників, що відображають наявність фінансових ресурсів

2. формуванням та використанням фінансів підприємства

3. системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів

4. немає правильної відповіді

46. Коефіцієнт фінансової стабільності означає:

1. перевищення позикових коштів над власними

2. перевищення власних коштів над позиковими

3. різниця між власними і позиковими коштами

4. немає правильної відповіді

47. Коефіцієнт концентрації власного капіталу має бути :

1. більше 0,5 2.більше 1 3.рівний 2 4.немає правильної відповіді

48. Що включається в статтю "Незавершене виробництво"?

1. обладнання для будівництва 2.затрати незавершеного виробництва

2. капітальні вкладення 4.незавершені капітальні вкладення та обладнання

49. Позитивним є зменшення суми балансу за звітний період:

1. коли відбувається зачистка балансу, а виробництво валової продукції збільшується

2. коли зменшуються витрати на виробництво

3. коли зростає рентабельність

4. якщо збільшується рівень рентабельності

50. Відстрочені податкові активи- це:

1. податок на прибуток, що підлягає відшкодуванню в майбутньому періоді

2. різниця між обліковою і податковою оцінкою

3. активи і їх збільшення є позитивним

4. недотримання строків погашення платежів

Ситуаційне завдання

Для виявлення резервів зростання фінансових результатів підприємства необхідно за даними Форми № 2 “Звіт про фінансові результати” (див. Додаток А) провести аналіз формування фінансового результату від звичайної діяльності підприємства та надати відповідні рекомендації.

Практичне завдання.

Визначити рівень рентабельності активів підприємства. Зробити висновки.

Показники Базисний рік Звітний рік Відхилення +,-
Чистий дохід (виручка)  
Середньорічна сума активів  
Сукупні витрати  
Чистий прибуток  

Варіант 11

Тестові завдання

1. Які фактори впливають на зміну показника - "коефіцієнт зносу основних засобів"?

1. сума зносу та первісної вартості основних засобів 2.моральний знос

3.фізичний знос 4.це зміна залишкової вартості основних засобів та сума зносу

2. Які фактори впливають на зміну вартості статті "Виробничі запаси"?

1. кількість виробничих запасів 2.вартість виробничих запасів

3.кількість виробничих запасів і ціна одиниці матеріальних цінностей

4.вартість загальної кількості запасів

3. Напрямок позитивної зміни показника "частка оборотних виробничих активів в оборотних коштах"?

1. збільшення 2.зменшення

3.збільшення, бо він впливає на фінансовий стан підприємства

4.скорочення за умови інфляції

4. Завдання фінансового аналізу:

1. завдання фінансового аналізу зумовлені завданнями управління в сфері діяльності

2. це аналіз управління фінансовою діяльністю

3. це дослідження діяльності управлінської служби підприємства

4. немає правильної відповідіПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 331; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.006 с.)