ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для чого порівнюють структуру активів, що склалася з пороговим значенням?1. щоб визначити, чи є вона оптимальною

2. відмітити, чи сприяє вона фінансовій стабільності підприємства

3. для того, щоб визначити чи є зміни в складі активів

4. щоб визначити чи правильно використовуються оборотні і необоротні ресурси

33. Відношення власного капіталу до пасивів характеризує:

1. коефіцієнт маневреності власного капіталу 2.коефіцієнт фінансової стійкості

3.коефіцієнт фінансової незалежності 4.коефіцієнт вибуття

34. Якщо запаси і витрати менші за суму власного оборотного капіталу та кредитів банку, можна стверджувати про:

1.абсолютну фінансову стійкість 2.кризовий фінансовий стан

3.нестійкий фінансовий стан 4.немає правильної відповіді

35. Позитивною тенденцією зміни значення коефіцієнта фінансової залежності є його:

1. збільшення 2.більше 0,5 3.зменшення 4.немає правильної відповіді

36. Якщо на підприємстві сума дебіторської заборгованості більша за суму кредиторської заборгованості, а темпи зростання кредиторської заборгованості нижчі за темпи підвищення дебіторської заборгованості, то це:

1. призводить до неплатоспроможності підприємства

2. посилює фінансову стійкість підприємства

3. сприяє фінансовій незалежності підприємства

4. немає правильної відповіді

37. Рентабельність власного капіталу визначається:

1. відношенням чистого прибутку до середньої вартості капіталу

2. відношенням прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг до середньорічної

3. вартості амортизованого майна і матеріальних поточних активів

4. відношенням валового прибутку до середньорічної вартості амортизованого майна і матеріальних поточних активів

38. Середній період оплати дебіторської заборгованості покупцями - це:

1. відношення дебіторської заборгованості до обсягу продажу за розрахунковий період

2. відношення добутку дебіторської заборгованості та кількості календарних днів в аналізованому періоді до обсягу продажу за цей період

3. відношення дебіторської заборгованості до обсягу кредиторської заборгованості

4. немає правильної відповіді

39. При визначенні ліквідності балансу підприємства необхідно співставляти:

1. підсумки розділів активів та пасивів

2. підсумки валюти балансу на початок і на кінець звітного періоду

3. підсумки відповідних груп активу та пасиву

4. підсумки валют балансу

Які основні фактори впливають на валовий прибуток?

1. обсяг реалізації продукції, адміністративні витрати, повна собівартість реалізованої продукції

2. структура та асортимент реалізованої продукції, обсяг реалізації продукції, собівартість, рівень середньореалізаціних цін

3. собівартість реалізованої продукції, обсяг реалізації продукції, структура та

4. асортимент продукції

Економічний зміст показника - частка довгострокових фінансових інвестицій в активах ?

1. це розмір фінансових (портфельних) інвестицій у валюті балансу

2. довгострокові фінансові інвестиції впливають на збільшення доходів

3. збільшення сум довгострокових фінансових інвестицій не є позитивним

4. вони сприяють покращенню виробничих можливостей

Як розрахувати рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності?

1. це відношення чистої виручки до чистого прибутку

2. це чистий прибуток у відношенні до собівартості реалізованої продукції

3. це відношення валового прибутку до собівартості продукції

4. це відношення прибутку від операційної діяльності до суми чистої виручки

43. Якщо величина резервного капіталу протягом кількох періодів зменшується, це свідчить про те, що:

1. підприємство значно розширило масштаби своєї діяльності

2. величина прибутку недостатня для фінансування діяльності

3. підприємство активно здійснює інвестиційну діяльність

4. немає правильної відповіді

До якого типу господарських операцій відноситься: 1) сплачені дивіденди акціонерам, 2)погашена довгострокова позика банку, 3) погашена короткострокова позика банку?

1. операційного 2.фінансового 3.інвестиційного 4.немає правильної відповіді

Як визначається тривалість одного обороту оборотних засобів?

1. відношенням обсягу реалізації продукції до середніх залишків оборотних засобів

2. відношенням середніх залишків оборотних засобів до обсягу реалізації

3. добутком коефіцієнтів оборотності та закріплення

4. немає правильної відповіді

46. Для оцінки інтенсивності використання капіталу розраховується:

1. рентабельність капіталу 2.коефіцієнт оборотності капіталу

3.коефіцієнт фінансової залежності 4.немає правильної відповіді

Який коефіцієнт фінансової стійкості характеризує відношення оборотних коштів мінус поточні зобов’язання до оборотних коштів?

1. коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів

2. коефіцієнт забезпечення оборотних коштів власними оборотними коштами

3. коефіцієнт маневреності капіталу

4. немає правильної відповіді

48. В балансі ліквідності проводиться перелік статей балансу:

1. за ступенем зменшення ліквідності засобів

2. за ступенем збільшення ліквідності засобів

3. за ступенем зростання строків погашення зобов’язань

4. немає правильної відповіді

49. Залишок за статтею балансу "Резерв сумнівних боргів" на кінець звітного періоду зріс, а валова сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги зменшилася. Внаслідок цього:

1. збільшився власний капітал за рахунок зростання резервів

2. чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості не змінилася

3. знизилася балансова вартість дебіторської заборгованості

4. немає правильної відповіді

Економічний зміст показника оборотності активів?

1. скільки отримано чистої виручки на одиницю коштів інвестованих в активи

2. це скільки припадає коштів активу на одиницю чистої виручки

3. скільки оборотів оборотних коштів за рік

4. це ресурсовіддача

Ситуаційне завдання

Для виявлення резервів зростання фінансових результатів підприємства необхідно за даними Форми № 2 “Звіт про фінансові результати” (див. Додаток А) провести аналіз формування фінансового результату від операційної діяльності підприємства та надати відповідні рекомендації.

Практичне завдання.

Визначити тривалість днів обороту оборотного капіталу. Зробити висновки.

Показники Базисний рік Звітний рік Відхилення +,-
Виручка від реалізації продукції, тис.грн.  
Ут.ч. чистий дохід, тис.грн.  
Середньорічна вартість оборотних активів  

Варіант 12

Тестові завдання

Система показників, що відображає стан капіталу у процесі його кругообігу та спроможності суб’єкта господарювання фінансувати свою діяльність на фіксований термін часу, характеризує

1. платоспроможність підприємства 2.ліквідність підприємства;

3.фінансовий стан підприємства 4.ймовірність банкрутства підприємства.

2. Фінансовий стан підприємства не залежить від:

1. результатів виробничої діяльності 2.форм і методів організації виробництва

3.фінансової діяльності 4.комерційної діяльності

3. Аналіз ФСП базується, головним чином, на використанні показників:

1. абсолютних 2.відносних 3.натуральних 4.умовно-натуральних.

В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють

1. оцінити ступінь ризику і прогнозування можливостей банкрутства;

2. виявити сильні і слабкі сторони підприємства та його можливості;

3. вивчити тенденції покращення або погіршення ФСП;

4. визначити можливості нарощування обсягів продаж.

5. Аналіз ФСП починають з оцінки:

1. фінансової стійкості та платоспроможності2.

2. ефективності та інтенсивності використання капіталу;

3. майнового стану і структури капіталу;

4. кредитоспроможності та ризику банкрутства.

6. В процесі аналізу змін у складі і структурі балансу застосовують такі методи:

1. індексний і динамічних рядів 2. абсолютних і відносних величин, середніх величин

3.горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний 4.групування, середніх величин

Розміщення господарських засобів в активі балансу здійснено відповідно їх

1. вартості; 3 собівартості;

2. ступеню ліквідності; 4 значущості у процесі виробництва.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.008 с.)