Як розраховується частка виробничих оборотних фондів в обігових коштах?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як розраховується частка виробничих оборотних фондів в обігових коштах?1. це відношення виробничих фондів до оборотних активів

2. виробничі запаси ділять на оборотні засоби

3. виробничі оборотні фонди ділять на фонди обігу

4. це відношення суми запасів до витрат майбутніх періодів

Які фактори впливають на зміну показника - частка основних засобів в активах?

1. первісна вартість основних засобів 2.рівень фізичного зносу основних фондів

3.залишкова вартість основних засобів і загальна сума активів

4.знос основних засобів

Як розрахувати коефіцієнт оновлення основних засобів?

1. це відношення суми збільшення за звітний період первісної вартості до первісної вартості основних засобів на кінець року

2. це відношення сум збільшення вартості основних засобів до середньорічної вартості основних засобів

3. необхідно поділити суму вартості основних засобів на кінець року на їх вартість на початок року

4. це зростання первісної вартості основних засобів на кінець року

Які фактори впливають на зміну рівня показника - частка довгострокових фінансових інвестицій в активах?

1. це зміна величини сум довгострокових фінансових інвестицій та розміру активу

2. зміна вартості довгострокових інвестицій

3. це сума вкладень в довгострокові фінансові інвестиції

4. зміна вартості розміру балансу

Як розрахувати показник - частка оборотних виробничих фондів в обігових (оборотних) коштах?

1. це відношення виробничих фондів до суми витрат майбутніх періодів

2. це відношення суми виробничих запасів до загальної суми оборотних активів

3. це відношення суми оборотних активів до загальної суми виробничих фондів

4. це відношення оборотних виробничих фондів до загальної суми оборотних активів

Що таке зовнішній аналіз?

1. він проводиться аналітиками - сторонніми особами, які не мають доступу до внутрішньої інформаційної бази

2. це аналіз фінансової звітності

3. це аналіз фінансової незалежності

4. це аналіз глибоко деталізований

Як розрахувати коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості?

1. це відношення чистої виручки до середньорічної дебіторської заборгованості

2. це відношення прибутку від операційної діяльності до загальної суми дебіторської заборгованості

3. це відношення дебіторської заборгованості до чистої виручки

4. це ділення суми дебіторської заборгованості на кількість днів в аналізованому періоді

8. При визначенні ліквідності балансу підприємства необхідно співставляти :

1. підсумки розділів активів та пасивів

2. підсумки валюти балансу на початок і кінець звітного періоду

3. підсумки відповідних груп активу та пасиву

4. підсумки валют балансу

9. Підприємство опиниться в критичній ситуації якщо:

1. загальна величина основних джерел формування запасів значно більше від

2. загальної величини запасів і витрат

3. можуть бути додатково залучені довгострокові і позикові засоби

4. загальна величина основних джерел формування запасів значно менша від загальної величини запасів і витрат

10. Частину власного капіталу , що знаходиться в обороті показує:

1. коефіцієнт автономії 2.сума робочого капіталу

3.рентабельність капіталу 4.статутний капітал

11. Економічна сутність показника "частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах"

1. це доля оборотних активів у виробничій сфері

2. цей показник характеризує виробничі можливості підприємства

3. вона характеризує забезпеченість підприємства запасами

4. це частка виробничої сировини готової продукції і товарів в оборотних активах

Напрямок позитивної зміни показника - коефіцієнт зносу основних засобів?

1. зменшення

2. збільшення

3. збільшення, якщо додатні фінансові можливості підприємства для покупки нової техніки

4. зменшення при раціональному використанні техніки

Як розраховується показник - частка довгострокових фінансових інвестицій в активах?

1. це відношення активу до суми довгострокових фінансових інвестицій

2. це відношення суми вкладень за методом участі в капіталі до суми активу

3. це відношення суми вартості довгострокових фінансових інвестицій до суми балансу

4. це відношення суми вартості довгострокових фінансових інвестицій до суми активу

Як розраховується частка основних засобів в активах?

1. це відношення основних виробничих фондів до загальної суми оборотних активів

2. це відношення основних засобів до суми необоротних активів

3. залишкова вартість основних засобів ділиться на загальну суму активів

4. первісна вартість основних фондів ділиться на валюту балансу

Які фактори впливають на оборотність активів?

1. це зміна сум чистої виручки та загальної суми активів за аналізуємий період

2. це зміна розміру чистої виручки за звітний період

3. це зміна вартості активів за досліджуваний період

4. це зміна суми обороту за рік

Як розрахувати період одного обороту оборотних коштів?

1. відношенням кількості в аналізуємому періоді до коефіцієнту оборотності

2. відношенням коефіцієнту оборотності до кількості днів у році

3. діленням коефіцієнту оборотності на суму чистої виручки

4. відношенням вартості чистої виручки до кількості днів в аналізованому періоді

Що таке фінансовий аналіз?

1. це метод дослідження і прогнозування фінансового стану підприємства

2. це розчленування цілого на складові елементи

3. це вивчення діяльності підприємства в єдності та взаємозв’язку

4. це напрямок аналітичної роботи на підприємстві

Що таке кризовий фінансовий стан підприємства?

1. коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та

2. довгостроковими позиковими джерелами

3. коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування

4. коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат

19. Під платоспроможністю підприємства розуміють :

1. це ступінь покриття зобов’язань підприємства його активами

2. його здатність своєчасно виконувати свої зобов’язання

3. термін перетворення активів у гроші повинен відповідати терміну погашення зобов’язань

4. немає правильної відповіді

20. Загальним показником фінансової стійкості є:

1. надлишки та нестатки джерел засобів для формування оборотних активів

2. реалізація надмірних ТМЦ

3. збільшення джерел власних засобів, додаткове залучення довгострокових і позикових засобів

4. немає правильної відповіді

21. Напрямок позитивної зміни показника "частка оборотних виробничих фондів в облікових коштах"

1. збільшення в умовах інфляції 2.зменшення за рахунок цінового фактора

3.має негативний вплив на рівень інфляції 4.збільшення за рахунок кількісного фактора

22. В чому сутність показника "частка основних засобів в активах"?

1. це частка коштів, інвестованих в основні засоби

2. це доля основних засобів, що характеризують матеріальну базу підприємства

3. це доля, що характеризує вкладення коштів у майно підприємства

4. це доля, що характеризує рівень інтенсифікації виробництва

23. Економічний зміст показника -"коефіцієнт зносу основних засобів"?

1. це рівень нарахованих амортизаційних сум

2. це фізичний знос технічних засобів

3. він характеризує рівень фізичного і морального зносу основних засобів

4. це погіршення стану техніки на підприємстві

Напрямок позитивних змін показника - частка оборотних виробничих фондів у обігових (оборотних) коштах за аналізований період?

1. збільшення

2. зменшення

3. збільшення, бо він впливає на фінансовий стан підприємства

4. скорочення за умови інфляції

25. Мета фінансового аналізу:

1. інформаційно забезпечувати прийняття управлінських рішень

2. отримання ключових, найінформативніших параметрів, по яким оцінюють економічний стан підприємства

3. це аналіз фінансової стійкості фірми

4. це аналіз інвестиційної діяльностіПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.012 с.)